Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

HEPSERA 30X10MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25907

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD, ABINGTON, CAMBR
Kód výrobku: 25907
Kód EAN: 8594044141284
Kód SÚKL: 25554
Držitel rozhodnutí: GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LTD, ABINGTON, CAMBR
Přípravek Hepsera se používá k léčbě infekce virem chronické hepatitidy B (HBV) u dospělých. Hepatitida B je způsobena infekcí virem hepatitidy B, což vede k poškození jater. Přípravek Hepsera snižuje počet virů ve Vašem těle a prokázalo se, že snižuje poškození jater.

Příbalový leták

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Hepsera 10 mg tablety 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna tableta obsahuje adefoviri dipivoxilum 10 mg. 

 

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem: 

 

Jedna tableta obsahuje 113 mg monohydrátu laktosy. 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Tableta. 

 

Bílá až šedobílá, okrouhlá, plochá tableta se zkosenými hranami, o průměru 7 mm, s vytlačeným 

„GILEAD“ a „10“ na jedné straně a stylizovaným tvarem jater na druhé straně. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Přípravek Hepsera je indikován k léčbě chronické hepatitidy B u dospělých s: 

 

 

kompenzovaným onemocněním jater s prokázanou aktivní virovou replikací, trvale zvýšenými 

hladinami sérové alanin aminotransferázy (ALT) a histologickým nálezem aktivního zánětu 

jater a fibrózy. Zahájení léčby přípravkem Hepsera by mělo být zváženo pouze v případě, kdy 

použití alternativní antivirové látky s vyšší genetickou bariérou rezistence není dostupné nebo 

vhodné (viz bod 5.1). 

 

 

dekompenzovaným onemocněním jater v kombinaci s druhou látkou, která nevykazuje 

zkříženou rezistenci s přípravkem Hepsera. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Terapii musí zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou chronické hepatitidy B. 

 

Dávkování 

 

Dospělí: Doporučená dávka přípravku Hepsera je 10 mg (jedna tableta) jednou denně, užívaná 

perorálně spolu s jídlem nebo bez jídla. 

 

Vyšší dávky se nesmějí podávat. 

 

Optimální délka léčby není známa. Vztah mezi odpovědí na léčbu a dlouhodobými důsledky jako je 

hepatocelulární karcinom nebo dekompenzovaná cirhóza není znám. 

 

Pro snížení rizika rezistence a pro dosažení rychlého potlačení viru má být u pacientů 

s dekompenzovaným onemocněním jater používán adefovir vždy v kombinaci s druhou látkou, která 

nevykazuje zkříženou rezistenci s adefovirem. 

 

U pacientů by měly být každých šest měsíců sledovány biochemické, virologické a sérologické 

markery hepatitidy B. 

 

O ukončení léčby by se mělo uvažovat v následujících případech: 

 

U HBeAg pozitivních pacientů bez jaterní cirhózy se má v léčbě pokračovat po dobu nejméně 

6-12 měsíců po potvrzení HBe sérokonverze (ztráty HBeAg a HBV DNA s detekcí protilátek 

proti HBe), nebo do HBs sérokonverze, nebo do ztráty účinnosti (viz bod 4.4). Po ukončení 

léčby se mají pravidelně sledovat sérové hladiny ALT a HBV DNA, aby se zjistila jakákoliv 

pozdější virologická recidiva. 

 

U HBeAg negativních pacientů bez jaterní cirhózy se má v léčbě pokračovat alespoň do 

HBs sérokonverze, nebo do zjištění ztráty účinnosti. V případě prodloužené léčby po dobu více 

než 2 let se doporučuje pravidelné přehodnocování, aby se potvrdilo, že pokračování ve zvolené 

léčbě je pro pacienta ještě vhodné. 

 

U pacientů s dekompenzovaným onemocněním jater nebo jaterní cirhózou se ukončení léčby 

nedoporučuje (viz bod 4.4). 

 

Zvláštní populace pacientů 

Starší pacienti: Nejsou dostupné žádné údaje, které by umožnily doporučit dávkování u pacientů nad 

65 let (viz bod 4.4). 

 

Porucha funkce ledvin: Adefovir je eliminován renální exkrecí a u pacientů s clearance kreatininu 

< 50 ml/min nebo na dialýze jsou nutné úpravy intervalu mezi dávkami. Doporučená frekvence 

dávkování ve vztahu k renální funkci nesmí být překročena (viz body 4.4 a 5.2). Navrhovaná změna 

intervalu mezi dávkami je založena na extrapolaci omezených údajů u pacientů s onemocněním ledvin 

v terminálním stádiu (end stage renal disease, ESRD) a nemusí být optimální.  

 

Pacienti s clearance kreatininu mezi 30 a 49 ml/min: 

U těchto pacientů se doporučuje podávat adefovir-dipivoxyl (jednu 10 mg tabletu) každých 48 hodin. 

O bezpečnosti a účinnosti tohoto pokynu pro úpravu intervalu mezi dávkami existují pouze omezené 

údaje. Proto je nutné u takových pacientů pozorně sledovat klinickou odpověď na léčbu a renální 

funkci (viz bod 4.4). 

 

Pacienti s clearance kreatininu < 30 ml/min a dialyzovaní pacienti: 

Neexistují údaje o bezpečnosti a účinnosti, které by pomohly při rozhodování o použití adefovir-

dipivoxylu u pacientů s clearance kreatininu < 30 ml/min nebo na dialýze. Z tohoto důvodu se u těchto 

pacientů užívání adefovir-dipivoxylu nedoporučuje a mělo by být zvažováno pouze tehdy, když 

možné výhody převažují nad možnými riziky. V tom případě, tak jak je možno usuzovat na základě 

omezených údajů, lze pacientům s clearance kreatininu mezi 10 a 29 ml/min podávat adefovir-

dipivoxyl (jednu 10 mg tabletu) každých 72 hodin; u hemodialyzovaných pacientů lze podávat 

adefovir-dipivoxyl (jednu 10 mg tabletu) každých 7 dní po12 hodin trvající dialýze (nebo po 

3 dialýzách, každá v trvání 4 hodin). Tito pacienti by měli být pozorně sledováni kvůli možným 

nežádoucím účinkům a zajištění stálé účinnosti (viz body 4.4 a 4.8). Pro jiné dialyzované pacienty 

(např. ambulantní pacienty na peritoneální dialýze) nebo nehemodialyzované pacienty s clearance 

kreatininu méně než 10 ml/min nejsou dostupná žádná doporučení ohledně intervalu mezi dávkami. 

 

Poruchy jaterní funkce: U pacientů s poruchou jaterní funkce není nutná žádná úprava dávkování (viz 

bod 5.2). 

 

Klinická rezistence: Pacienti rezistentní vůči lamivudinu a pacienti s HBV s prokázanou rezistencí 

k lamivudinu (mutace v rtL180M, rtA181T a/nebo rtM204I/V) se z důvodu snížení rizika rezistence 

k adefoviru nemají léčit adefovir-dipivoxylem v monoterapii. U pacientů rezistentních 

vůči lamivudinu i pacientů s HBV s mutacemi v rtL180M a/nebo rtM204I/V se může adefovir 

používat v kombinaci s lamivudinem. U pacientů s HBV s mutací rtA181T je však třeba z důvodu 

rizika snížené citlivosti na adefovir zvážit alternativní léčebné režimy (viz bod 5.1). 

 

Aby se snížilo riziko rezistence u pacientů užívajících adefovir-dipivoxyl v monoterapii, má se zvážit 

modifikace léčby, jestliže sérová hladina HBV DNA zůstává vyšší než 1 000 kopií/ml v a po prvním 

roce léčby. 

 

Pediatrická populace: Užívání přípravku Hepsera se nedoporučuje u dětí ve věku do 18 let vzhledem 

k omezeným dostupným údajům o bezpečnosti a účinnosti (viz bod 5.1). 

 

Způsob podání 

Tablety Hepsera se mají užívat jednou denně, perorálně, spolu s jídlem nebo bez jídla. 

 

4.3  Kontraindikace 

 

 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 

tohoto přípravku. 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Obecně: Pacienti by měli být informováni o skutečnosti, že nebylo prokázáno, že by léčba adefovir-

dipivoxylem redukovala riziko přenosu viru hepatitidy B na jiné osoby a že proto musí být i nadále 

dodržována příslušná opatření. 

 

Funkce ledvin: Adefovir se vylučuje ledvinami kombinací glomerulární filtrace a aktivní tubulární 

sekrece. Léčení adefovir-dipivoxylem může mít za následek poruchu funkce ledvin. Dlouhodobá léčba 

adefovir-dipivoxylem může zvyšovat riziko poruchy funkce ledvin. I když je celkové riziko poruchy 

renální funkce u pacientů s adekvátní funkcí ledvin nízké, tak nabývá na významu u pacientů tomuto 

riziku buď vystavených nebo již trpících renální dysfunkcí a také u pacientů dostávajících léčivé 

přípravky, které mohou renální funkci poškodit. 

 

Před zahájením léčby adefovir-dipivoxylem se u všech pacientů doporučuje vypočítat clearance 

kreatininu a monitorovat renální funkce (clearance kreatininu a fosfát v séru) každé čtyři týdny během 

prvního roku a poté každé tři měsíce. U pacientů s rizikem poruchy funkce ledvin je třeba zvážit 

častější sledování renální funkce. 

 

U pacientů, u nichž se rozvine renální insuficience a kteří trpí pokročilým onemocněním jater nebo 

jaterní cirhózou, by se měla zvážit úprava intervalu mezi dávkami adefoviru nebo přechod na 

alternativní léčbu hepatitidy B. Ukončení léčby chronické hepatitidy B se u těchto pacientů 

nedoporučuje. 

 

Pacienti s clearance kreatininu mezi 30 a 49 ml/min: 

U těchto pacientů by se měl upravit interval mezi dávkami adefovir-dipivoxylu (viz bod 4.2). Navíc je 

třeba pozorně sledovat renální funkce, a to tak často, jak to odpovídá zdravotnímu stavu jednotlivých 

pacientů. 

 

Pacienti s clearance kreatininu < 30 ml/min a dialyzovaní pacienti: 

Užívání adefovir-dipivoxylu se nedoporučuje u pacientů s clearance kreatininu < 30 ml/min nebo na 

dialýze. Podání adefovir-dipivoxylu těmto pacientům by mělo být zvažováno pouze tehdy, když 

možné výhody převažují nad možnými riziky. Jestliže je léčba adefovir-dipivoxylem považovaná za 

nezbytnou, interval mezi dávkami by měl být upraven (viz bod 4.2). Tito pacienti by měli být pozorně 

sledováni kvůli možným nežádoucím účinkům a zajištění stálé účinnosti. 

 

Pacienti, kterým jsou podávány léčivé přípravky, které mohou ovlivnit renální funkci: 

Adefovir-dipivoxyl se nemá podávat současně s tenofovir-disoproxyl-fumarátem (Viread). 

 

U pacientů, kterým jsou podávány další léčivé přípravky, které mohou ovlivnit renální funkci nebo 

které jsou vylučovány renální exkrecí (např. cyklosporin a takrolimus, intravenózně podávané 

aminoglykosidy, amfotericin B, foskarnet, pentamidin, vankomycin nebo léčivé přípravky, které jsou 

vylučovány stejným renálním transportérem, lidským organickým aniontovým transportérem 1 

(human Organic Anion Transporter 1, hOAT1), jako je cidofovir) se doporučuje postupovat opatrně. 

Současné podávání 10 mg adefovir-dipivoxylu s léčivými přípravky může vést u těchto pacientů ke 

zvýšení sérových koncentrací adefoviru nebo současně podávaného léčivého přípravku. Renální 

funkce u těchto pacientů by měly být pozorně sledovány tak často, jak to odpovídá zdravotnímu stavu 

jednotlivých pacientů. 

 

Pokud jde o renální bezpečnost u pacientů před a po transplantaci s HBV rezistentní k lamivudinu, viz 

bod 4.8. 

 

Funkce jater: Spontánní exacerbace chronické hepatitidy B jsou relativně časté a jsou 

charakterizovány přechodným zvýšením sérové ALT. Po nasazení antivirové terapie se může u 

některých pacientů sérová ALT zvýšit, zatímco sérová hladina HBV DNA klesá. U pacientů 

s kompenzovaným onemocněním jater tato zvýšení sérové ALT obvykle nedoprovází zvýšení 

koncentrace sérového bilirubinu nebo jaterní dekompenzace (viz bod 4.8). 

 

Pacienti s pokročilým onemocněním jater nebo cirhózou mohou být vystaveni vyššímu riziku jaterní 

dekompenzace po exacerbaci hepatitidy, která může být i fatální. U těchto pacientů, včetně pacientů 

s dekompenzovaným onemocněním jater, se nedoporučuje ukončení léčby a tito pacienti by měli být 

během léčby pozorně sledováni. 

 

V případě, že se u těchto pacientů rozvine renální insuficience, viz Renální funkce výše. 

 

Je-li nezbytné ukončení léčby, pacienti by měli být pečlivě sledováni po několik měsíců po ukončení 

léčby, protože se stalo, že po ukončení léčby 10 mg adefovir-dipivoxylu se objevila exacerbace 

hepatitidy. K těmto exacerbacím došlo při absenci HBeAg sérokonverze a projevila se jako zvýšení 

ALT a HBV DNA v séru. Zvýšení sérové ALT, ke kterému došlo u pacientů s kompenzovanou funkcí 

jater léčených 10 mg adefovir-dipivoxylem, nebylo provázeno klinickými ani laboratorními změnami 

spojenými s jaterní dekompenzací. Pacienti by měli být po ukončení léčby pečlivě sledováni. Většina 

exacerbací hepatitidy po léčbě byla pozorována během 12 týdnů po ukončení léčby 10 mg adefovir-

dipivoxylem. 

 

Laktátová acidóza a těžká hepatomegalie se steatózou: Při použití nukleosidových analogů byl 

zaznamenán vznik laktátové acidózy (při absenci hypoxemie), někdy fatální, obvykle spojena s těžkou 

hepatomegalií a jaterní steatózou. Protože je adefovir strukturálně příbuzný nukleosidovým analogům, 

nemůžeme toto riziko vyloučit. Jakmile se objeví rychle se zvyšující hladiny aminotransferáz, 

progresivní hepatomegalie nebo metabolická/laktátová acidóza neznámé etiologie, je nutné léčbu 

nukleosidovými analogy ukončit. Benigní problémy s trávením, jako je nauzea, zvracení a bolest 

břicha, mohou ukazovat na rozvoj laktátové acidózy. Těžké případy, někdy s fatálními důsledky, byly 

spojeny s pankreatitidou, selháním jater/jaterní steatózou, renálním selháním a vysokými hladinami 

sérového laktátu. Je nutná zvýšená pozornost, jsou-li nukleosidové analogy předepsány pacientům 

(zvláště obézním ženám) s hepatomegalií, hepatitidou nebo jinými známými faktory, které jsou 

rizikové pro onemocnění jater. Tito pacienti musí být pozorně sledováni. 

 

Lékaři by se měli ujistit, že změny ALT jsou spojeny se zlepšením ostatních laboratorních markerů 

chronické hepatitidy B, aby rozlišili zvýšení transamináz jako odpověď na léčení od zvýšení 

potenciálně vztaženého k laktátové acidóze. 

 

Souběžná infekce s hepatitidou C nebo D: Nejsou k dispozici žádné údaje o účinnosti adefovir-

dipivoxylu u pacientů souběžně infikovaných hepatitidou C nebo D. 

 

Souběžná infekce s HIV: K dispozici jsou omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti 10 mg adefovir-

dipivoxylu u pacientů s chronickou hepatitidou B, souběžně infikovaných HIV. Ke dnešnímu dni není 

důkaz, že by denní dávkování 10 mg adefovir-dipivoxylu mělo za následek objevení mutací pro 

rezistenci spojenou s podáváním adefoviru v HIV reverzní transkriptáze. Nicméně existuje potenciální 

riziko selekce kmenů HIV rezistentních k adefoviru s možnou zkříženou rezistencí k jiným 

antivirovým léčivým přípravkům. 

 

Pokud je to možné, mělo by být léčení hepatitidy B adefovir-dipivoxylem u pacientů souběžně 

infikovaných HIV vyhrazeno pacientům s kontrolovanou HIV RNA. Neprokázalo se, že by léčení 

10 mg adefovir-dipivoxylu bylo účinné proti replikacím HIV, a proto by nemělo být používáno ke 

kontrole HIV infekce. 

 

Starší pacienti: Klinické zkušenosti u pacientů > 65 let věku jsou velmi omezené. Adefovir-dipivoxyl 

by se měl předepisovat starším lidem s opatrností, s vědomím, že u těchto pacientů je vyšší frekvence 

snížené renální funkce nebo funkce srdce, že mají vyšší počet souběžných onemocnění nebo že jim 

jsou současně podávané jiné léčivé přípravky. 

 

Rezistence: Rezistence k adefovir-dipivoxylu (viz bod 5.1) může vést k opětovnému zvýšení virové 

zátěže, což může mít za následek exacerbaci hepatitidy B, která v případě snížené funkce jater může 

vést k jaterní dekompenzaci s možnými fatálními důsledky. Virologická odpověď se u pacientů 

léčených adefovir-dipivoxylem má pečlivě sledovat s měřením hladiny HBV DNA každé 3 měsíce. 

Jestliže se objeví opětovné zvýšení virové zátěže, má se provést testování rezistence. V případě vzniku 

rezistence je třeba léčbu modifikovat. 

 

Přípravek Hepsera obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy 

s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by proto 

tento přípravek neměli užívat. 

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých

 

Na základě výsledků pokusů in vitro, kdy adefovir neovlivnil žádné běžné CYP izoformy, o nichž je 

známo, že působí na lidský metabolismus léků a na základě známé cesty eliminace adefoviru je 

potenciál interakcí adefoviru s jinými léčivými přípravky zprostředkovaných CYP450 nízký. Klinická 

studie u pacientů po transplantaci jater ukázala, že při podávání 10 mg adefovir-dipivoxylu jednou 

denně současně s takrolimem, což je imunosupresivum metabolizované převážně prostřednictvím 

systému CYP450, nedochází k žádné farmakokinetické interakci. Farmakokinetická interakce mezi 

adefovirem a imunosupresivem cyklosporin je rovněž považována za nepravděpodobnou, jelikož 

cyklosporin je metabolizován stejnou cestou jako takrolimus. Při současném podávání takrolimu nebo 

cyklosporinu spolu s adefovir-dipivoxylem se ovšem doporučuje pečlivé sledování renálních funkcí 

vzhledem k tomu, že je obě tyto látky mohou ovlivňovat (viz bod 4.4). 

 

Současné podávání 10 mg adefovir-dipivoxylu a 100 mg lamivudinu nezměnilo farmakokinetický 

profil žádného z obou léčivých přípravků. 

 

Adefovir se vylučuje ledvinami kombinací glomerulární filtrace a aktivní tubulární sekrece. Současné 

podávání 10 mg adefovir-dipivoxylu s jinými léčivými přípravky eliminovanými tubulární sekrecí 

nebo měnícími tubulární funkce může zvýšit sérové koncentrace adefoviru nebo současně podávaného 

léčivého přípravku (viz bod 4.4). 

 

Vzhledem k vysoké farmakokinetické variabilitě pegylovaného interferonu nelze vyvodit definitivní 

závěr ohledně účinku současného podávání adefoviru a pegylovaného interferonu na farmakokinetický 

profil kteréhokoli z obou léčivých přípravků. I když je farmakokinetická interakce nepravděpodobná 

vzhledem k různým cestám eliminace obou přípravků, přesto se při jejich současném podávání 

doporučuje postupovat opatrně. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Adefovir-dipivoxyl musí být používán společně s účinnou antikoncepcí. 

 

Těhotenství 

Údaje o podávání adefovir-dipivoxylu těhotným ženám jsou omezené. 

 

Studie na zvířatech, kterým se podával adefovir intravenózně, prokázaly reprodukční toxicitu (viz 

bod 5.3). Studie na zvířatech, kterým se přípravek podával perorálně, nenaznačují teratogenní ani 

fetotoxický účinek. 

 

Podávání adefovir-dipivoxylu se v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají 

antikoncepci, nedoporučuje. Adefovir-dipivoxyl by měl být podáván v době těhotenství pouze, pokud 

potenciální přínos odůvodňuje možné riziko pro plod. 

 

Nejsou údaje o účinku adefovir-dipivoxylu na přenos HBV z matky na dítě. Proto by se měly 

dodržovat standardní doporučené postupy imunizace kojenců, aby se předešlo neonatální infekci 

HBV. 

 

Kojení 

Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit. Je doporučeno, aby matky léčené adefovir-

dipivoxylem nekojily své děti. 

 

Fertilita 

O účincích adefovir-dipivoxylu na fertilitu u lidí nejsou k dispozici žádné údaje. Studie na zvířatech 

nenaznačují škodlivé účinky adefovir-dipivoxylu na samčí ani samičí fertilitu. 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Na základě 

bezpečnostního profilu a mechanismu účinku se však předpokládá, že adefovir-dipivoxyl nemá na tyto 

činnosti žádný nebo má zanedbatelný vliv. 

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

a. Shrnutí profilu bezpečnosti 

U pacientů s kompenzovaným onemocněním jater byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky 

během 48 týdnů léčby adefovir-dipivoxylem astenie (13 %), bolesti hlavy (9 %), bolesti břicha (9 %) a 

nauzea (5 %). 

U pacientů s dekompenzovaným onemocněním jater, během léčby adefovir-dipivoxylem až po dobu 

203 týdnů, byly nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky zvýšená hladina kreatininu (7 %) a astenie 

(5 %). 

 

b. Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na zkušenostech získaných v postmarketingovém 

pozorování a na základě tří pivotních klinických studií u pacientů s chronickou hepatitidou B: 

 

 

dvou studií, kontrolovaných placebem, ve kterých dostávalo 522 pacientů s chronickou 

hepatitidou B a kompenzovaným onemocněním jater dvojitě zaslepenou léčbu 10 mg adefovir-

dipivoxylem (n=294) nebo placebo (n=228) po dobu 48 týdnů. 

 

jedné otevřené studie, ve které byli pacienti s HBV rezistentní k lamivudinu před (n=226) a po 

(n=241) transplantaci jater léčeni 10 mg adefovir-dipivoxylem jednou denně, až po dobu 

203 týdnů (střední doba léčby 51 a 99 týdnů). 

 

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky, které mohou být alespoň částečně spojeny s léčbou, v rozdělení 

podle orgánových systémů a četnosti (viz tabulku 1). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky 

seřazeny podle klesající závažnosti. Četnosti jsou definovány jako velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, 

< 1/10) nebo není známo (nežádoucí účinky identifikovány během postmarketingového sledování 

bezpečnosti, jejichž četnost z dostupných údajů nelze určit). 

 

Tabulka 1: Tabulkový přehled nežádoucích účinků spojovaných s adefovir-dipivoxylem na 

základě zkušeností z klinických studií a postmarketingových zkušeností 

 

Četnost 

Adefovir-dipivoxyl 

Poruchy nervového systému: 

Časté: 

bolesti hlavy 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté: 

průjem, zvracení, bolesti břicha, dyspepsie, nauzea, flatulence 

Není známo: 

pankreatitida 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: 

Časté: 

vyrážka, svědění 

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: 

Není známo: 

osteomalacie (projevující se jako bolest kostí a občas přispívající ke zlomeninám) 

a myopatie, obě spojené s proximální renální tubulopatií 

Poruchy ledvin a močových cest: 

Velmi časté: 

zvýšená hladina kreatininu 

Časté: 

renální selhání, abnormální renální funkce, hypofosfatemie 

Není známo: 

Fanconiho syndrom, proximální renální tubulopatie 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: 

Velmi časté: 

astenie 

 

c. Popis vybraných nežádoucích účinků 

Exacerbace hepatitidy: 

Po ukončení léčby 10 mg adefovir-dipivoxylem se objevily klinické a laboratorní důkazy exacerbace 

hepatitidy (viz bod 4.4). 

 

Dlouhodobé údaje o bezpečnosti u pacientů s kompenzovaným onemocněním jater: 

V dlouhodobé studii bezpečnosti u 125 HBeAg negativních pacientů s kompenzovaným onemocněním 

jater byl profil nežádoucích účinků po střední době léčby 226 týdnů celkově nezměněn. Nebyly 

pozorovány žádné klinicky signifikantní změny renální funkce. Při dlouhodobé léčbě však bylo u 

3 % pacientů hlášeno mírné až střední zvýšení sérových koncentrací kreatininu, u 4 % pacientů 

hypofosfatémie a u 6 % pacientů snížení koncentrací karnitinu. 

 

V dlouhodobé studii bezpečnosti u 65 HBeAg pozitivních pacientů s kompenzovaným onemocněním 

jater (po střední době léčby 234 týdnů) bylo u 6 pacientů (9 %) potvrzeno zvýšení sérové hladiny 

kreatininu nejméně o 0,5 mg/dl oproti výchozí úrovni a 2 pacienti přerušili studii z důvodu zvýšených 

sérových koncentrací kreatininu. Pacienti, u kterých byla zvýšená hladina kreatininu o ≥ 0,3 mg/dl 

zjištěna do 48. týdnu byli vystaveni statisticky signifikantně vyššímu riziku následného zvýšení 

hladiny kreatininu o ≥ 0,5 mg/dl. Hypofosfatémie a snížení koncentrací karnitinu byly hlášeny u 3 % 

dlouhodobě léčených pacientů. 

 

Na základě postmarketingových údajů může vést dlouhodobá léčba adefovir-dipivoxylem 

k progresivní změně renální funkce s následnou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.4). 

 

Bezpečnost u pacientů s dekompenzovaným onemocněním jater: 

Renální toxicita je důležitým rysem bezpečnostního profilu adefovir-dipivoxylu u pacientů s 

dekompenzovaným onemocněním jater. V klinických studiích s pacienty čekajícími na transplantaci 

jater a s pacienty po transplantaci jater ukončila 4 % pacientů (19/467) léčbu adefovir-dipivoxylem 

z důvodu nežádoucích renálních účinků. 

 

d. Pediatrická populace 

Vzhledem k tomu, že neexistuje dostatek údajů o bezpečnosti a účinnosti, by přípravek Hepsera neměl 

být používán u dětí ve věku do 18 let (viz body 4.2 a 5.1). 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v Dodatku V. 

 

4.9  Předávkování 

 

Podávání 500 mg adefovir-dipivoxylu denně po 2 týdny a 250 mg denně po 12 týdnů je spojeno 

s gastrointestinálními poruchami, uvedenými výše a anorexií. 

 

Pokud dojde k předávkování, musí být u pacienta sledovány příznaky toxicity a v případě potřeby 

zahájena standardní podpůrná léčba. 

 

Adefovir může být odstraněn hemodialýzou; střední clearance adefoviru hemodialýzou je 104 ml/min. 

Eliminace adefoviru peritoneální dialýzou nebyla studována. 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1  Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: Nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy, ATC 

kód: J05AF08. 

 

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky:  

Adefovir-dipivoxyl je perorální proléčivo adefoviru, acyklického nukleotidového fosfonátového 

analogu adenosin-monofosfátu, který je aktivně transportován do savčích buněk, kde je enzymy 

hostitele konvertován na adefovir-difosfát. Adefovir-difosfát inhibuje virové polymerázy kompeticí o 

přímou vazbu s přírodním substrátem (deoxyadenosin-trifosfát) a po začlenění do virové DNA 

způsobuje ukončení DNA řetězce. Adefovir-difosfát selektivně inhibuje HBV DNA polymerázy 

v koncentracích 12-, 700- a 10krát nižších, než jsou třeba k inhibici lidských DNA polymeráz α, β a γ. 

Adefovir-difosfát má nitrobuněčný poločas od 12 do 36 hodin v aktivovaných a klidových 

lymfocytech. 

 

Adefovir je aktivní proti hepadnavirům in vitro, včetně všech známých forem HBV rezistentních 

k lamivudinu (rtL180M, rtM204I, rtM204V, rtL180M/rtM204V), mutacím spojených s famciklovirem 

(rtV173L, rtP177L, rtL180M, rtT184S nebo rtV207I) a escape mutacím imunoglobulinu hepatitidy B 

(rtT128N a rtW153Q) a in vivo u zvířecích modelů hepadnavirové replikace. 

 

Klinická účinnost a bezpečnost: 

Důkaz přínosu adefovir-dipivoxylu je založena na histologických, virologických, biologických a 

sérologických reakcích u dospělých s: 

 

 

HBeAg pozitivní a HBeAg negativní chronickou hepatitidou B s kompenzovaným 

onemocněním jater. 

 

 

HBV rezistentní k lamivudinu s kompenzovaným nebo dekompenzovaným onemocněním jater, 

včetně pacientů před a po transplantaci jater nebo pacientů souběžně infikovaných HIV. Ve 

většině těchto studií byl adefovir-dipivoxyl 10 mg přidán k probíhajícímu léčení lamivudinem u 

pacientů, u nichž selhávala lamivudinová terapie. 

 

V těchto klinických studiích měli pacienti aktivní virovou replikaci (HBV DNA ≥ 100 000 kopií/ml) a 

zvýšené hladiny ALT (≥ 1,2 x horní hranice normálu (Upper Limit of Normal, ULN)). 

 

Zkušenosti u pacientů s kompenzovaným onemocněním jater: Ve dvou placebem kontrolovaných 

studiích (celkové n=522) u pacientů s HBeAg pozitivní nebo HBeAg negativní chronickou 

10 

hepatitidou B s kompenzovaným onemocněním jater mělo signifikantně více pacientů (p < 0,001) ve 

skupinách 10 mg adefovir-dipivoxylu (53 a 64 %) histologické zlepšení v 48. týdnu z výchozí úrovně 

jako ve placebových skupinách (25 a 33 %). Zlepšení bylo stanoveno jako redukce z výchozí úrovně o 

dva a více bodů Knodellova nekro-zánětového skóre bez současného zhoršení Knodellova skóre 

fibrózy. Histologické zlepšení bylo patrné bez ohledu na výchozí demografické charakteristiky a 

charakteristiky hepatitidy B, včetně předchozí terapie interferonem alfa. Vysoké výchozí hladiny ALT 

(≥ 2 x ULN) a skóre Knodellova indexu histologické aktivity (Histology Activity Index, HAI) (≥ 10) a 

nízká HBV DNA (< 7,6 log

10

 kopií/ml) byly spojeny s větším histologickým zlepšením. Slepé, 

odstupňované vyhodnocení výchozích hodnot jak nekro-zánětlivé aktivity, tak fibrózy a hodnot 

v 48. týdnu ukázalo, že ve srovnání s pacienty léčenými placebem pacienti léčení 10 mg adefovir-

dipivoxylu měli nekro-zánětlivá a skóre fibrózy zlepšená. 

 

Hodnocení změn ve fibróze pomocí Knodellových skóre po 48 týdenním léčení potvrzuje, že pacienti 

léčení adefovir-dipivoxylem 10 mg měli více regresí a méně progresí fibrózy než pacienti léčení 

placebem. 

 

Ve dvou výše uvedených studiích bylo léčení 10 mg adefovir-dipivoxylu v poměru k léčení placebem 

spojeno se signifikantní redukcí sérové HBV DNA (3,52 a 3,91 log

10

 kopií/ml oproti 0,55 a 

1,35 log

10

 kopií/ml), se zvýšeným podílem pacientů s normalizací ALT (48 a 72 % oproti 16 a 29 %) 

nebo se zvýšeným podílem pacientů s HBV DNA v séru pod hranicí kvantifikovatelnosti 

(< 400 kopií/ml Roche Amplicor Monitor PCR assay) (21 a 51 % oproti 0 %). Ve studii s HBeAg 

pozitivními pacienty byla po 48 týdnech léčení HBeAg sérokonverze (12 %) a ztráta HBeAg (24 %) 

pozorována signifikantně častěji u pacientů dostávajících 10 mg adefovir-dipivoxylu než u pacientů 

dostávajících placebo (6 % a 11 %). 

 

V HBeAg pozitivní studii vedla léčba delší než 48 týdnů k další redukci sérových hladin HBV DNA 

a ke zvýšení podílu pacientů s normalizací ALT, se ztrátou HBeAg a sérokonverzí. 

 

V HBeAg negativní studii byli pacienti léčení adefovir-dipivoxylem (0-48 týdnů) slepě znovu 

randomizováni k pokračování v léčbě adefovir-dipivoxylem nebo k užívání placeba po dalších 

48 týdnů. V 96. týdnu měli pacienti, kteří pokračovali v léčbĕ adefovir-dipivoxylem 10 mg, zachované 

potlačení sérového HBV s udržením redukce, která byla pozorována v 48. týdnu. U více než dvou 

třetin pacientů bylo potlačení sérové HBV DNA spojeno s normalizací hladin ALT. U většiny 

pacientů, kteří ukončili léčbu adefovir-dipivoxylem, se sérové hladiny HBV DNA a ALT vrátily 

k výchozím hodnotám. 

 

Léčba adefovir-dipivoxylem vedla ke zlepšení jaterní fibrózy z výchozí úrovnĕ do 96 týdnů terapie při 

analýze pomocí Ishakova skóre (střední změna: Δ= -1). Při použití Knodellova skóre fibrózy nebyly 

pozorovány žádné rozdíly mezi skupinami ve středním skóre fibrózy. 

 

Pacientům, kteří dokončili prvních 96 týdnů HBeAg negativní studie a kteří byli léčeni adefovir-

dipivoxylem během 49. až 96. týdne, byla nabídnuta příležitost užívat otevřenou léčbu adefovir-

dipivoxylem od 97. týdne do 240. týdne studie. Po léčbě adefovir-dipivoxylem po dobu až 240 týdnů 

zůstaly sérové hladiny HBV DNA nedetekovatelné a hladiny ALT se normalizovaly u přibližně dvou 

třetin pacientů. Klinicky a statisticky signifikantní zlepšení fibrózy bylo pozorováno na základě změn 

Ishakova skóre od počátku léčby adefovir-dipivoxylem do konce studie (240. týden) (střední změna: 

Δ= -1). U 7 z 12 pacientů (58 %), kteří měli na začátku studie přemosťující fibrózu nebo cirhózu, 

došlo na konci studie ke zlepšení Ishakova skóre fibrózy o ≥ 2 body. Pět pacientů dosáhlo a udrželo 

HBsAg sérokonverzi (HBsAg negativní/HBsAb pozitivní). 

 

Zkušenosti u pacientů před a po transplantaci jater s HBV rezistentním k lamivudinu: V klinické studii 

u 394 pacientů s chronickou hepatitidou B s HBV rezistentním k lamivudinu (před transplantací jater 

(n=186) a po transplantaci jater (n=208)) mělo léčení 10 mg adefovir-dipivoxylem za následek střední 

redukci sérové HBV DNA na 4,1 a 4,2 log

10

 kopií/ml v 48. týdnu. Ve skupině pacientů před 

transplantací jater dosáhlo ve 48. týdnu 77 ze 109 (71 %) pacientů a ve skupině pacientů po 

transplantaci jater 64 ze 159 (40 %) pacientů nedetekovatelných hladin HBV DNA (< 1 000 kopií/ml 

Roche Amplicor Monitor PCR assay). Léčení adefovir-dipivoxylem 10 mg vykázalo obdobnou 

11 

účinnost bez ohledu na výchozí vzorce mutací HBV DNA polymerázy rezistentních k lamivudinu. 

Podle Child-Pugh-Turcottova skóre bylo pozorováno zlepšení nebo stabilizace. V 48. týdnu byla 

u 51-85 % pacientů patrná normalizace ALT, albuminu, bilirubinu a protrombinového času.  

 

Ve skupině pacientů před transplantací jater dosáhlo 25 z 33 (76 %) pacientů nedetekovatelných 

hladin HBV DNA a 84 % pacientů dosáhlo v 96. týdnu normalizace ALT. Ve skupině pacientů po 

transplantaci jater dosáhlo 61 z 94 (65 %) pacientů nedetekovatelných hladin HBV DNA v 96. týdnu a 

35 ze 45 (78 %) pacientů ve 144. týdnu. U 70 % a 58 % pacientů byly hladiny ALT při těchto 

kontrolách v souvislosti se studií normalizovány. Klinický význam těchto nálezů ve vztahu 

k histologickému zlepšení není znám. 

 

Zkušenosti u pacientů s kompenzovaným onemocněním jater a HBV rezistentním k lamivudinu: Ve 

dvojitě zaslepené srovnávací studii s pacienty s chronickou hepatitidou B s HBV rezistentním 

k lamivudinu (n=58) nebyla po 48 týdnech léčení lamivudinem žádná střední redukce HBV DNA z 

výchozí úrovně. 48 týdnů léčení samotnými 10 mg adefovir-dipivoxylu nebo v kombinaci 

s lamivudinem mělo za následek podobně signifikantní pokles v středních hladinách sérové 

HBV DNA z výchozí úrovně (4,04 log

10

 kopií/ml a 3,59 log

10

 kopií/ml). Klinický význam těchto 

pozorovaných změn v HBV DNA nebyl stanoven. 

 

Zkušenosti u pacientů s dekompenzovaným onemocněním jater a HBV rezistentním k lamivudinu: U 40 

HBeAg pozitivních nebo HBeAg negativních pacientů s HBV rezistentním k lamivudinu a 

dekompenzovaným onemocněním jater, kteří byli léčeni 100 mg lamivudinu, znamenalo přidané 

léčení 10 mg adefovir-dipivoxylu po dobu 52 týdnů střední redukci HBV DNA na 4,6 log

10

 kopií/ml. 

Zlepšení funkce jater bylo možné pozorovat také po roce terapie. 

 

Zkušenosti u pacientů se souběžnou infekcí HIV a HBV rezistentním k lamivudinu: V otevřené studii 

vedené řešitelem u 35 pacientů s chronickou hepatitidou B s HBV rezistentním k lamivudinu a 

souběžně infikovanými HIV vedla pokračující léčba 10 mg adefovir-dipivoxylem k progresivní 

redukci hladin sérové HBV DNA a hladin ALT v průběhu celé doby léčby trvající až 144 týdnů. 

 

V druhé otevřené, jednoramenné studii s 18 pacienty se souběžnou infekcí HIV/HBV rezistentní 

k lamivudinu bylo k probíhající terapii lamivudinem přidáno 10 mg adefovir-dipivoxylu a pegylovaný 

interferon alfa-2a. Pacienti byli všichni HBeAg pozitivní, s mediánem počtu buněk CD4 

441 buněk/mm

3

 (žádný z pacientů neměl počet CD4 < 200 buněk/mm

3

). Během terapie byly po dobu 

až 48 týdnů léčby hladiny HBV DNA v séru významně nižší ve srovnání s výchozími hodnotami, 

zatímco hladiny ALT progresivně klesaly od 12. týdne. Avšak odpověď hladiny HBV DNA, které 

bylo dosaženo během léčby, nebyla v období bez terapie udržena, jelikož všem pacientům po 

přerušení podávání adefovir-dipivoxylu a pegylovaného interferonu alfa-2a hladina HBV DNA opět 

stoupla. Během studie se žádný z pacientů nestal HBsAg nebo HBeAg negativní. Vzhledem k malé 

velikosti vzorku a designu studie, zvláště pak vzhledem k chybějícímu rameni s pegylovaným 

interferonem alfa-2a v monoterapii a rameni s monoterapií adefovirem není možné vyvodit formální 

závěry pro nejlepší terapeutický postup u pacientů se souběžnou infekcí HIV a HBV rezistentní 

k lamivudinu. 

 

Klinická rezistence u pacientů užívajících adefovir-dipivoxyl jako monoterapii a v kombinaci 

s lamivudinem: V několika klinických studiích (pacienti HBeAg pozitivní, pacienti 

HBeAg negativní, pacienti před a po transplantaci jater s HBV rezistentním k lamivudinu a pacienti 

se souběžnou infekcí HIV a HBV rezistentním k lamivudinu) byly na izolátech HBV od 379 

z celkem 629 pacientů léčených adefovir-dipivoxylem po dobu 48 týdnů prováděny genotypové 

analýzy. Když byli pacienti genotypováni na počátku studie a v 48. týdnu, nebyly zjištěny žádné 

mutace HBV DNA polymerázy, spojené s rezistencí k adefoviru. Po 96 týdnech léčby adefovir-

dipivoxylem byla provedena kontrola rezistencí u 293 pacientů, po 144 týdnech u 221 pacientů, po 

192 týdnech u 116 pacientů a po 240 týdnech u 64 pacientů. V genu pro HBV polymerázu byly 

identifikovány dvě nové mutace v konzervovaných oblastech (rtN236T a rtA181V), které způsobily 

klinickou rezistenci k adefovir-dipivoxylu. Souhrnná pravděpodobnost vzniku těchto mutací pro 

rezistenci spojených s podáváním adefoviru u všech pacientů léčených adefovir-dipivoxylem byla 

12 

0 % ve 48. týdnu a přibližně 2 % po 96 týdnech, 7 % po 144 týdnech, 14 % po 192 týdnech a 25 % 

po 240 týdnech. 

 

Klinická rezistence ve studiích monoterapie u pacientů dosud neléčených nukleosidy: U pacientů 

užívajících adefovir-dipivoxyl jako monoterapii (HBeAg negativní studie) byla souhrnná 

pravděpodobnost vzniku mutací pro rezistenci spojených s podáváním adefoviru 0 % ve 48. týdnu, 

3 % v 96. týdnu, 11 % ve 144. týdnu, 18 % ve 192. týdnu a 29 % v 240. týdnu. Kromě toho byl 

dlouhodobý (4 až 5 let) rozvoj rezistence k adefovir-dipivoxylu signifikantně nižší u pacientů, 

jejichž sérová hladina HBV DNA byla pod hranicí kvantifikovatelnosti (< 1 000 kopií/ml) ve 

48. týdnu ve srovnání s pacienty se sérovou hladinou HBV DNA nad 1 000 kopií/ml ve 48. týdnu. U 

HBeAg pozitivních pacientů byl výskyt mutací pro rezistenci spojených s podáváním adefoviru 3 % 

(2/65) po průměrné době léčby 135 týdnů, 17 % (11/65) po střední době léčby 189 týdnů a 20 % 

(13/65) po průměrné době léčby 235 týdnů. 

 

Klinická rezistence ve studiích, v nichž byl adefovir-dipivoxyl přidán k probíhající léčbě 

lamivudinem u pacientů rezistentních k lamivudinu: V otevřené studii u pacientů před a po 

transplantaci jater s klinickým důkazem HBV rezistentní k lamivudinu nebyly ve 48. týdnu 

pozorovány žádné mutace pro rezistenci spojené s podáváním adefoviru. Během až 3 leté léčby se 

u žádného pacienta užívajícího adefovir-dipivoxyl současně s lamivudinem nerozvinula rezistence 

k adefovir-dipivoxylu. U 4 pacientů, kteří ukončili léčbu lamivudinem, se však rozvinula mutace 

rtN236T během léčby adefovir-dipivoxylem v monoterapii, a u všech se znovu objevil HBV v séru. 

 

V současnosti dostupné údaje získané jak in vitro tak u pacientů nasvědčují tomu, že HBV 

vykazující mutaci rtN236T pro rezistenci spojenou s podáváním adefoviru je citlivý na lamivudin. 

Předběžné klinické údaje nasvědčují tomu, že mutace rtA181V pro rezistenci spojená s podáváním 

adefoviru může způsobit sníženou citlivost na lamivudin a mutace rtA181T spojená s podáváním 

lamivudinu může způsobit sníženou citlivost na adefovir-dipivoxyl. 

 

Pediatrická populace: 

Účinnost a bezpečnost adefovir-dipivoxylu v denní dávce 0,25 mg/kg až 10 mg u dětí (ve věku od 2 

do < 18 let) byly hodnoceny ve dvojitě zaslepené, randomizované studii kontrolované placebem 

u 173 pediatrických pacientů (115 užívajících adefovir-dipivoxyl, 58 užívajících placebo) s HBeAg 

pozitivní chronickou hepatitidou B, sérovou hladinou ALT ≥ 1,5 x ULN a s kompenzovaným 

onemocněním jater. U dětí ve věku 2 až 11 let nebyl ve 48. týdnu pozorován žádný statisticky 

signifikantní rozdíl v počtu pacientů, u kterých bylo dosaženo primárního cílového parametru léčby 

< 1 000 kopií/ml sérové HBV DNA a normální hladiny ALT, mezi skupinou užívající placebo 

a skupinou užívající adefovir-dipivoxyl. V populaci dospívajících (n=83) (ve věku od 12 do < 18 let) 

bylo primárního cílového parametru účinnosti a signifikantního snížení hladin sérové HBV DNA 

dosaženo u významně většího procenta pacientů léčených adefovir-dipivoxylem (23 %) v porovnání 

s pacienty, kteří užívali placebo (0 %). Avšak poměr pacientů, kteří dosáhli HBeAg sérokonverze 

ve 48. týdnu byl u dospívajících pacientů ve skupině placeba a ve skupině adefovir-dipivoxylu 10 mg 

podobný (11 %). 

 

Celkově byl bezpečnostní profil adefovir-dipivoxylu u dětí konzistentní se známým profilem 

bezpečnosti u dospělých. Avšak ve skupině adefoviru byla v porovnání se skupinou placeba 

pozorována častěji ztráta chuti k jídlu a/nebo snížený příjem potravy. Ve 48. a 96. týdnu měly 

u pacientů léčených adefovir-dipivoxylem průměrné změny z výchozí hodnoty Z skóre hmotnosti 

a indexu BMI tendenci se snižovat. Ve 48. týdnu byla všem pacientům, kteří užívali placebo a kteří 

nedosáhli HBeAg nebo HBsAg sérokonverze, a také všem pacientům léčeným adefovir-dipivoxylem 

nabídnuta příležitost pokračovat v otevřené fázi léčby adefovir-dipivoxylem od 49. týdne do 

240. týdne studie. Po ukončení léčby adefovir-dipivoxylem byla v průběhu 3 leté otevřené fáze studie 

hlášena vysoká míra (30 %) náhlých zhoršení onemocnění jater. Mimoto u nízkého počtu pacientů, 

kteří nadále užívali léčivý přípravek ve 240. týdnu (n=12), bylo Z skóre indexu BMI nižší, než je 

typické pro jejich věk a pohlaví. U velmi malého počtu pacientů se do 5 let vyvinuly mutace spojené 

s podáváním adefoviru; počet pacientů, kteří nadále užívali léčivé přípravky po 96. týdnu, byl však 

omezený. Vzhledem k tomu, že dostupné klinické údaje jsou omezené, není možné vyvodit definitivní 

závěry o poměru přínosu/rizika léčby adefovirem u dětí s chronickou hepatitidou B (viz bod 4.2). 

13 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Adefovir-dipivoxyl je dipivaloyloxymethyl ester, proléčivo léčivé látky adefoviru, což je acyklický 

nukleotidový analog, který je aktivně transportován do buněk, kde je enzymy hostitele konvertován na 

adefovir-difosfát.  

 

Absorpce: Perorální biologická dostupnost adefoviru z 10 mg adefovir-dipivoxylu je 59 %. Po 

perorálním podání jednorázové dávky 10 mg adefovir-dipivoxylu pacientům s chronickou 

hepatitidou B bylo dosaženo střední (rozmezí) vrcholové koncentrace v séru (C

max

) po 1,75 h 

(0,58-4,0 h). Střední hodnoty C

max

 a AUC

0-∞

 byly 16,70 (9,66-30,56) ng/ml a 

204,40 (109,75-356,05) ng·h/ml. Systémová expozice adefoviru nebyla ovlivněna, ani když se 10 mg 

adefovir-dipivoxylu užilo s vysoce tučným jídlem. Čas t

max

 byl zpožděn o dvě hodiny. 

 

Distribuce: Předklinické studie ukazují, že po perorálním podání adefovir-dipivoxylu je adefovir 

distribuován do většiny tkání; nejvyšší koncentrace se vyskytují v tkáních ledvin, jater a střev. In vitro 

je vazba adefoviru k lidským proteinům plasmy nebo séra ≤ 4 %, v celém rozmezí koncentrace 

adefoviru od 0,1 do 25 μg/ml. Ustálený objem distribuce po intravenózním podání 1,0 nebo 

3,0 mg/kg/den je 392±75 a 352±9 ml/kg. 

 

Biotransformace: Po perorálním podání se adefovir-dipivoxyl rychle konvertuje na adefovir. Při 

koncentracích znatelně vyšších (> 4 000krát) než ty, které byly pozorovány in vivo, neinhibuje 

adefovir žádnou z jakýchkoliv lidských CYP450 izoforem: CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, 

CYP3A4. Na základě těchto výsledků pokusů in vitro a známé cesty eliminace adefoviru je potenciál 

interakcí adefoviru s jinými léčivými přípravky, zprostředkovaných CYP450, nízký. 

 

Eliminace: Adefovir se vylučuje ledvinami kombinací glomerulární filtrace a aktivní tubulární 

sekrece. Střední (min-max) renální clearance adefoviru u subjektů s normální renální funkcí 

(Cl

cr

 > 80 ml/min) je 211  ml/min (172-316 ml/min), přibližně dvakrát vyšší než kalkulovaná clearance 

kreatininu (Cockroft-Gaultova metoda). Po opakovaném podání 10 mg adefovir-dipivoxylu se za 

24 hodin objeví v moči 45 % dávky ve formě adefoviru. Koncentrace adefoviru v plazmě klesaly 

biexponenciálně se středním terminálním poločasem eliminace 7,22 h (4,72-10,70 h). 

 

Linearita/nelinearita: Farmakokinetika adefoviru odpovídá velikosti dávky, když se podává jako 

adefovir-dipivoxyl v rozmezí od 10 do 60 mg. Opakované dávkování adefovir-dipivoxylu 10 mg 

denně farmakokinetiku adefoviru neovlivnilo. 

 

Pohlaví, věk a etnické skupiny: Farmakokinetika adefoviru byla podobná u mužských i ženských 

pacientů. Farmakokinetické studie nebyly prováděny u starších pacientů. Farmakokinetické studie 

byly prováděny především u bělošských pacientů. Údaje, které jsou dostupné, nenasvědčují tomu, že 

by se farmakokinetika lišila podle rasy. 

 

Poruchy funkce ledvin: Průměrné (± SD) farmakokinetické parametry adefoviru po podání 

jednorázové dávky 10 mg adefovir-dipivoxylu pacientům s různým stupněm poruchy funkce ledvin 

jsou popsány v následující tabulce: 

 

Skupina renální 

funkce  

Bez poruch 

Mírné 

poruchy 

Středně 

těžké 

poruchy 

 

Těžké 

poruchy 

 

Výchozí clearance 

kreatininu (ml/min) 

> 80 

(n=7) 

50-80 

(n=8) 

30-49 

(n=7) 

10-29 

(n=10) 

C

max

 (ng/ml) 

17,8±3,2 

22,4±4,0 

28,5±8,6 

51,6±10,3 

AUC

0-∞

 (ng·h/ml) 

201±40,8 

266±55,7 

455±176 

1 240±629 

CL/F (ml/min) 

469±99,0 

356±85,6 

237±118 

91,7±51,3 

CL

renal

 (ml/min) 

231±48,9 

148±39,3 

83,9±27,5 

37,0±18,4 

 

14 

Čtyřhodinová hemodialýza odstranila přibližně 35 % dávky adefoviru. Účinek peritoneální dialýzy na 

odstranění adefoviru nebyl hodnocen. 

 

Doporučuje se, aby se interval mezi dávkami 10 mg adefovir-dipivoxylu modifikoval u pacientů 

s clearance kreatininu mezi 30 a 49 ml/min. Užívání adefovir-dipivoxylu se nedoporučuje u pacientů 

s clearance kreatininu < 30 ml/min nebo u pacientů na dialýze (viz body 4.2 a 4.4). 

 

Poruchy jaterní funkce: Farmakokinetické vlastnosti u pacientů se středně těžkými a těžkými 

poruchami jaterní funkce byly podobné ve srovnání se zdravými dobrovolníky (viz bod 4.2). 

 

Pediatrická populace: Farmakokinetika adefovir-dipivoxylu byla zkoumána ve studii účinnosti 

a bezpečnosti s denní dávkou 0,25 mg/kg až 10 mg adefovir-dipivoxylu u dětí (ve věku od 2 

do < 18 let). Farmakokinetická analýza odhalila, že expozice adefovirem byla srovnatelná ve třech 

věkových skupinách, 2 až 6 let (0,3 mg/kg), 7 až 11 let (0,25 mg/kg) a 12 až 17 let (10 mg). U všech 

věkových skupin byly dosaženy expozice adefovirem v cílovém rozmezí (ohledně výsledků účinnosti 

viz bod 5.1), které bylo odvozeno z hodnot plazmatických koncentrací adefoviru u dospělých pacientů 

s chronickou hepatitidou B se stanoveným profilem bezpečnosti a účinnosti. 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Primárním toxickým účinkem spojeným s podáváním adefovir-dipivoxylu zvířatům (myším, 

potkanům a opicím), který limitoval dávku, byla renální tubulární nefropatie charakterizovaná 

histologickými změnami a/nebo zvýšením dusíku močoviny v krvi a kreatininu v séru. Nefrotoxicita 

byla pozorována u zvířat při systémových expozicích nejméně 3-10krát vyšších, než jsou expozice 

dosažené u lidí při doporučené terapeutické dávce 10 mg/den. 

 

U potkanů se neprojevily žádné účinky na samčí nebo samičí fertilitu nebo na reprodukční chování a u 

potkanů ani králíků nebyla zjištěna žádná embryotoxicita ani teratogenita při perorálním podávání 

adefovir-dipivoxylu. 

 

Když byl březím samicím potkanů podán intravenózně adefovir v dávkách se značnou mateřskou 

toxicitou (systémová expozice 38krát vyšší než dosažená u lidí při terapeutické dávce), byla 

pozorována embryotoxicita a zvýšený výskyt malformací plodu (anasarka, promáčklé vypoulené oči, 

pupeční hernie a zalomený ocas). Při systémové expozici přibližně 12krát vyšší než dosažená u lidí při 

terapeutické dávce nebyly patrné žádné nežádoucí účinky na vývoj. 

 

Adefovir-dipivoxyl byl mutagenní v in vitro testu u myšího lymfomu (s nebo bez metabolické 

aktivace), ale nebyl klastogenní v in vivo mikronukleárním testu u myší. 

 

Adefovir nebyl mutagenní v testech mikrobiální mutagennosti, zahrnujících Salmonella typhimurium 

(Ames) a Escherichia coli s a bez metabolické aktivace. Adefovir vyvolal chromozomální aberace 

in vitro testu lidských periferních krevních lymfocytů bez metabolické aktivace. 

 

V dlouhodobých studiích kancerogenicity u potkanů a myší s adefovir-dipivoxylem se neobjevilo 

žádné zvýšení výskytu nádorů u myší nebo u potkanů v souvislosti s léčením (systémová expozice 

byla přibližně 10- a 4krát vyšší než dosažená u lidí při terapeutické dávce 10 mg/den). 

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Předbobtnalý škrob 

Sodná sůl kroskarmelosy 

Monohydrát laktosy 

Mastek 

Magnesium-stearát 

15 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Neuplatňuje se. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

2 roky. 

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkostí. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvi. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Přípravek Hepsera se dodává v lahvích z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s dětským 

bezpečnostním uzávěrem. Jedna láhev obsahuje 30 tablet, silikagelový vysoušeč a balicí materiál 

z vláken. 

 

K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička s 1 lahví obsahující 30 tablet nebo krabička 

obsahující 90 (3 lahve po 30) tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Gilead Sciences International Limited 

Cambridge 

CB21 6GT 

Velká Británie 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 

 

EU/1/03/251/001 

EU/1/03/251/002 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 6. března 2003 

Datum posledního prodloužení registrace: 6. března 2008 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

{MM.RRRR} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ 

ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ 

POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

17 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce odpovědného/výrobců odpovědných za propouštění šarží 

 

Gilead Sciences Ireland UC 

IDA Business & Technology Park 

Carrigtohill Co. Cork 

Irsko 

 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 

přípravku, bod 4.2). 

 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro 

tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie 

(seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na 

evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. 

 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

 Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 

schválených následných aktualizacích RMP.  

 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení 

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 

RMP, je možné je předložit současně. 

 

 

Povinnost uskutečnit poregistrační opatření 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu níže uvedená opatření: 

 

Popis 

Termín splnění 

Držitel rozhodnutí o registraci zajistí průběžné vyhodnocování zkřížené rezistence 

adefoviru na zavedené a nové nukleos(t)idové analogy a poskytne analýzu těchto 

hodnocení, jakmile budou k dispozici nové údaje. Role adefoviru a přídavné léčby 

(add-on) lamivudinu+adefoviru ve strategii léčby infekce HBV by měla být 

pravidelně diskutována v závislosti na nově získaných údajích. 

 

Jamile budou 

údaje k dispozici  

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

20 

 

ÚDAJE UVÁDĔNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU 

 

OZNAČENÍ KRABIČKY A LAHVIČKY 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Hepsera 10 mg tablety 

Adefovirum dipivoxilum 

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna tableta obsahuje adefovirum dipivoxilum 10 mg. 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

Obsahuje monohydrát laktosy, další informace viz příbalová informace. 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 

30 tablet. 

90 (3 lahvičky po 30) tablet. 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Perorální podání. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

EXP 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 

vlhkostí. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce. 

 

 

21 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

Gilead Sciences Intl Ltd 

Cambridge 

CB21 6GT 

Velká Británie 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/03/251/001 30 tablet 

EU/1/03/251/002 90 (3 lahvičky po 30) tablet 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

Lot 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Hepsera 

[pouze na vnějším obalu] 

 

 

17.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD 

 

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem. 

 

 

18.  JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM 

 

PC: {číslo} 

 

SN: {číslo}  

NN: {číslo} 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

23 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Hepsera 10 mg tablety 

Adefovirum dipivoxilum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek Hepsera a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hepsera užívat 

3. 

Jak se přípravek Hepsera užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Hepsera uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

CO JE PŘÍPRAVEK HEPSERA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Co je přípravek Hepsera 

Přípravek Hepsera patří do skupiny léčiv označovaných jako antivirová léčiva. 

 

K čemu se používá 

Přípravek Hepsera se používá k léčbě chronické hepatitidy B, infekce virem hepatitidy B (HBV) u 

dospělých. 

Infekce virem hepatitidy B vede k poškození jater. Přípravek Hepsera snižuje počet virů ve Vašem těle 

a prokázalo se, že snižuje poškození jater. 

 

 

2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK HEPSERA 

UŽÍVAT 

 

Neužívejte přípravek Hepsera 

 

 

jestliže jste alergický(á) na adefovir, adefovir-dipivoxil nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

 

Informujte ihned svého lékaře, jestliže byste mohl(a) být alergický(á) na adefovir, adefovir-

dipivoxil nebo na kteroukoli další složku přípravku Hepsera. 

 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Hepsera se poraďte se svým lékařem. 

 

 

Informujte svého lékaře, zda jste měl(a) onemocnění ledvin nebo zda Vaše testy ukazovaly 

na problémy s ledvinami. Přípravek Hepsera může ovlivnit funkci Vašich ledvin. Toto riziko se 

zvyšuje při dlouhodobém užívání přípravku Hepsera. Váš lékař má provést vyšetření, aby 

zkontroloval, zda Vaše ledviny a játra fungují správně, a to před i během Vašeho léčení. Na 

základě výsledků může Váš lékař změnit frekvenci užívání přípravku Hepsera. 

 

24 

 

Jste-li starší 65 let, je možné, že Váš lékař bude sledovat Váš zdravotní stav častěji. 

 

 

Neukončujte užívání přípravku Hepsera bez porady se svým lékařem. 

 

 

Po ukončení užívání přípravku Hepsera ihned informujte svého lékaře o jakýchkoli 

nových, neobvyklých nebo se zhoršujících příznacích, které zaznamenáte po ukončení léčby. 

Někteří pacienti měli příznaky nebo krevní testy, které naznačovaly, že se hepatitida po 

ukončení léčby přípravkem Hepsera zhoršila. Je vhodné, aby Váš lékař sledoval Váš zdravotní 

stav po ukončení léčby přípravkem Hepsera. Provádění krevních testů může být nutné po dobu 

několika měsíců po léčbě. 

 

 

Jakmile začnete užívat přípravek Hepsera: 

 

 

Sledujte, zda se u Vás neobjeví možné známky laktátové acidózy – viz bod 4, Možné 

nežádoucí účinky. 

 

Váš lékař má nařídit provádění krevních testů každé tři měsíce, aby sledoval, zda 

přípravek udržuje infekci chronické hepatitidy B pod kontrolou. 

 

 

Dávejte pozor, abyste neinfikoval(a) ostatní. Přípravek Hepsera nesnižuje riziko infikování 

jiných osob HBV pohlavním stykem nebo krví. Musíte i nadále dodržovat opatření, aby se 

předešlo infikování dalších osob. Pro osoby s rizikem infekce HBV je dostupná vakcína. 

 

 

Jestliže jste HIV pozitivní, tento přípravek neléčí Vaši HIV infekci. 

 

Děti a dospívající 

 

 

Nepoužívejte přípravek Hepsera u dětí nebo dospívajících do 18 let věku. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Hepsera  

 

 

Neužívejte přípravek Hepsera, pokud užíváte jiné léky obsahující tenofovir. 

 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 

době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích a rostlinných přípravcích, které 

jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

 

 

Obzvláště důležité je informovat svého lékaře, užíváte-li nebo jste v nedávné době užíval(a) 

následující přípravky, které by mohly poškozovat ledviny nebo vzájemně působit s přípravkem 

Hepsera: 

 

 

vankomycin a aminoglykosidy, používané proti bakteriálním infekcím 

 

amfotericin B, proti plísňovým infekcím 

 

foskarnet, cidofovir nebo tenofovir-disoproxil-fumarát, proti virovým infekcím 

 

pentamidin, proti dalším typům infekcí. 

 

Přípravek Hepsera s jídlem a pitím 

 

Přípravek Hepsera je možné užít spolu s jídlem nebo bez jídla. 

 

Těhotenství a kojení 

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

 

Informujte okamžitě svého lékaře, jestliže jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Není 

známo, zda je užívání přípravku Hepsera v době těhotenství bezpečné. 

25 

 

 

Používejte účinnou metodu antikoncepce, aby nedošlo k otěhotnění, jestliže jste žena 

ve věku, kdy můžete otěhotnět a užíváte přípravek Hepsera. 

 

 

Během užívání přípravku Hepsera nekojte. Není známo, zda je léčivá látka obsažená v tomto 

přípravku vylučována do mateřského mléka.  

 

Přípravek Hepsera obsahuje laktosu 

Jestliže nesnášíte laktosu nebo Vám bylo sděleno, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým 

lékařem, než začnete přípravek Hepsera užívat. 

 

 

3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK HEPSERA UŽÍVÁ 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Tím zajistíte plnou účinnost 

přípravku a snížíte pravděpodobnost vzniku odolnosti (rezistence) k léčbě. Pokud si nejste jistý(á), 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

 

Doporučená dávka přípravku je jedna 10 mg tableta denně, užívaná spolu s jídlem nebo bez 

jídla. 

 

 

Odlišné dávkování může být předepsáno pacientům, kteří mají problémy s ledvinami

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Hepsera, než jste měl(a) 

 

Pokud náhodně užijete příliš mnoho tablet přípravku Hepsera, obraťte se ihned na svého lékaře nebo 

na nejbližší nemocnici. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hepsera nebo pokud jste zvracel(a) 

 

Je důležité, abyste žádnou dávku nevynechal(a). 

 

 

Pokud dávku přípravku Hepsera vynecháte, užijte ji co nejdříve a další pravidelnou dávku pak 

užijte v obvyklém čase. 

 

 

Pokud již téměř nastal čas na Vaši další dávku, vynechanou dávku neberte. Vyčkejte a užijte 

další dávku v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě dávky brzy po sobě). 

 

 

Pokud zvracíte méně než 1 hodinu po užití přípravku Hepsera, užijte další tabletu. Není 

potřeba užívat další tabletu, pokud jste zvracel(a) více než 1 hodinu po užití přípravku Hepsera.  

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Hepsera 

 

 

Ihned informujte svého lékaře o jakýchkoli nových, neobvyklých nebo se zhoršujících 

příznacích, které zaznamenáte po ukončení léčby. Více informací, viz bod 2. 

 

 

Neukončujte užívání přípravku Hepsera bez porady se svým lékařem. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

 

4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

26 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 

(Ty mohou postihnout méně než 1 z 10 000 lidí užívajících přípravek Hepsera) 

 

 

Laktátová acidóza je závažný, avšak velmi vzácný nežádoucí účinek při užívání přípravku 

Hepsera. Může způsobit přebytek kyseliny mléčné v krvi a zvětšení jater. Laktátová acidóza se 

častěji objevuje u žen, zvláště pokud trpí velkou nadváhou. Riziko vzniku může být též u lidí 

s onemocněním jater. 

 

Známky laktátové acidózy mohou být

 

 

Nevolnost a zvracení 

 

 

Bolest břicha 

 

Ihned informujte svého lékaře, pokud se u Vás jakýkoli z těchto příznaků objeví. Tyto 

příznaky jsou stejné, jako u některých častých nežádoucích účinků užívání přípravku Hepsera. 

Pokud se u Vás některý z nich objeví, je málo pravděpodobné, že bude závažný, avšak je třeba 

se poradit s lékařem. Váš lékař Vás bude pravidelně po celou dobu užívání přípravku Hepsera 

sledovat. 

 

Časté nežádoucí účinky 

(Ty mohou postihnout 1 až 10 lidí z každých 100 lidí užívajících přípravek Hepsera) 

 

 

Bolest hlavy 

 

 

Nevolnost 

 

 

Průjem 

 

 

Problémy s trávením, včetně větrů nebo nevolnosti po jídle 

 

 

Bolest břicha 

 

 

Problémy s ledvinami, jak ukázaly krevní testy 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste některým z těchto příznaků znepokojen. 

 

Velmi časté nežádoucí účinky 

(Ty mohou postihnout více než 10 lidí z každých 100 lidí užívajících přípravek Hepsera) 

 

 

Slabost 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste tímto znepokojen. 

 

Nežádoucí účinky před nebo po transplantaci jater 

 

Někteří pacienti zaznamenali: 

 

Vyrážku a svědění - často 

 

 

Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení - často 

 

 

Selhání ledvin - často 

 

 

Problémy s ledvinami - velmi často 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste některým z těchto příznaků znepokojen. 

27 

 

 

Při vyšetření může být také zjištěno snížení hladin fosfátů (často) nebo zvýšení hladiny 

kreatininu (velmi často) v krvi. 

 

Další možné nežádoucí účinky 

 

U některých pacientů může také dojít k: 

 

Selhání ledvin 

 

 

Poškození buněk ledvinných kanálků 

 

 

Problémům s ledvinami, které mohou vést k měknutí kostí (což způsobuje bolest kostí a občas 

přispívá ke zlomeninám) a k bolesti či slabosti ve svalech. 

 

 

Zánětu slinivky břišní (pankreatitida) 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5. 

JAK PŘÍPRAVEK HEPSERA UCHOVÁVAT 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi a krabičce za {EXP}. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C (86 °F). Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 

před vlhkostí. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce. 

 

Nespotřebované tablety vraťte svému lékárníkovi. Ponechte si je pouze tehdy, pokud Vám tak Váš 

lékař řekne. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co přípravek Hepsera obsahuje 

 

 

Léčivou látkou přípravku Hepsera je adefovirum dipivoxilum. Jedna tableta obsahuje 

adefovirum dipivoxilum 10 mg. 

 

 

Dalšími složkami jsou: předbobtnalý škrob, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, 

mastek a magnesium-stearát. 

 

Jak přípravek Hepsera vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Přípravek Hepsera 10 mg tablety jsou okrouhlé, bílé až šedobílé tablety. Tablety mají na jedné straně 

vyraženo „GILEAD“ a číslo „10“ a na druhé straně stylizovaný tvar jater. Přípravek Hepsera 10 mg 

tablety se dodávají v lahvičkách obsahujících 30 tablet se silikagelovým vysoušečem. Silikagelový 

vysoušeč je obsažen buď v samostatném sáčku, nebo v malé nádobce a není určen k vnitřnímu užití. 

 

28 

K dispozici jsou následující velikosti balení: krabička s 1 lahvičkou obsahující 30 tablet nebo krabička 

obsahující 90 (3 lahvičky po 30) tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

 

Gilead Sciences International Limited 

Cambridge 

CB21 6GT 

Velká Británie 

 

Výrobce: 

 

Gilead Sciences Ireland UC 

IDA Business & Technology Park 

Carrigtohill 

County Cork 

Irsko 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

België/Belgique/Belgien 

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 

 

Lietuva 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 

Tel: + 48 22 262 8702 

 

България 

Gilead Sciences International Ltd 

Тел.: + 44 (0) 20 7136 8820 

 

Luxembourg/Luxemburg 

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA 

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50 

 

Česká republika 

Gilead Sciences s.r.o. 

Tel: + 420 (0) 910 871 986 

 

Magyarország 

Gilead Sciences International Ltd 

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 

 

Danmark 

Gilead Sciences Sweden AB 

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Malta 

Gilead Sciences International Ltd 

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 

 

Deutschland 

Gilead Sciences GmbH 

Tel: + 49 (0) 89 899890-0 

 

Nederland 

Gilead Sciences Netherlands B.V. 

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98 

 

Eesti 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 

Tel: + 48 22 262 8702 

 

Norge 

Gilead Sciences Sweden AB 

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Ελλάδα 

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 

Τηλ: + 30 210 8930 100 

 

Österreich 

Gilead Sciences GesmbH 

Tel: + 43 1 260 830 

 

España 

Gilead Sciences, S.L. 

Tel: + 34 91 378 98 30 

 

Polska 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 

Tel: + 48 22 262 8702 

 

29 

France 

Gilead Sciences 

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00 

 

Portugal 

Gilead Sciences, Lda. 

Tel: + 351 21 7928790 

 

Hrvatska 

Gilead Sciences International Ltd 

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 

 

România 

Gilead Sciences International Ltd 

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 

Ireland 

Gilead Sciences Ltd 

Tel: + 353 (0) 214 825 999 

 

Slovenija 

Gilead Sciences International Ltd 

Tel: + 44 (0) 20 7136 8820 

 

Ísland 

Gilead Sciences Sweden AB 

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Slovenská republika 

Gilead Sciences Slovakia s.r.o. 

Tel: + 421 (0) 232 121 210 

 

Italia 

Gilead Sciences S.r.l. 

Tel: + 39 02 439201 

 

Suomi/Finland 

Gilead Sciences Sweden AB 

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Κύπρος 

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ. 

Τηλ: + 30 210 8930 100 

 

Sverige 

Gilead Sciences Sweden AB 

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849 

 

Latvija 

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 

Tel: + 48 22 262 8702 

 

United Kingdom 

Gilead Sciences Ltd 

Tel: + 44 (0) 8000 113 700 

 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM.RRRR} 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách 

Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu. 

 

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace 

k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP. 

 

Recenze

Recenze produktu HEPSERA 30X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu HEPSERA 30X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám