Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

HEPARIN LÉČIVA 1X5ML/25KU Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12148

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12148
Kód EAN: 8594739026100
Kód SÚKL: 91915
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Profylaxe a terapie všech forem trombóz a tromboembolií jakékoliv lokalizace v žilním a tepenném systému, především hluboké žilní trombózy, embolizace plic, zahájení antikoagulační léčby před aplikací perorálních antikoagulancií, u některých forem disseminované intravaskulární koagulopatie, kde riziko krvácení je relativně menší ve srovnání s příznivým vlivem na tvorbu mikrotrombů, některé formy infarktu myokardu (např. prevence systémové embolizace u velkých předních transmurálních infarktů s poruchou rytmu), prevence nestabilní anginy pectoris, iktu (opakované trombózy) a tranzientní ischemické ataky, prevence srážení krve během dialýzy a jiných zákroků s extrakorporálním oběhem, bypass koronárních arterií, perkutánní transluminární koronární angioplastika, doplněk k trombolytické terapii k zabránění reokluze otevřených cév, M. Kawasaki, příprava vzorků nesrážlivé krve pro laboratorní a transfúzní účely. Přípravek je možno použít i k léčbě u dětí.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace č.j.: sukls7787/2004
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
HEPARIN LÉČIVA,
injekční roztok
Heparinum natricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je HEPARIN LÉČIVA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HEPARIN LÉČIVA používat
3. Jak se HEPARIN LÉČIVA používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak HEPARIN LÉČIVA uchovávat
6. Další informace
1. CO JE HEPARIN LÉČIVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
HEPARIN LÉČIVA patří do skupiny léků nazývaných antikoagulancia, které tlumí krevní
srážlivost (koagulaci).
HEPARIN LÉČIVA se používá pro prevenci a léčbu všech forem trombóz (srážení krve
v cévách) a tromboembolií (zaklínění trombu v krevních cévách s jejich následným ucpáním,
které vede k náhlému nedokrvení ischemii příslušné oblasti) jakékoliv lokalizace v žilním a
tepenném systému, především hluboké žilní trombózy a embolizace plic.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HEPARIN LÉČIVA
POUŽÍVAT
Neužívejte HEPARIN LÉČIVA
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na některou pomocnou látku
přípravku
- jestliže trpíte krvácením nebo máte riziko krvácení z důvodu hemofilie (zvýšená
krvácivost), subakutní bakteriální endokarditidy (zánět nitroblány srdeční endokardu),
žaludečního nebo dvanáctníkového vředu, jícnových varixů (vakovitě rozšířené žíly
lokalizované na přechodu jícnu a žaludku), u cerebrovaskulárních poruch (onemocnění
2/5
vznikající na podkladě poruch mozkových cév), těžké hypertenze (vysoký krevní tlak),
těžké poškození jater nebo ledvin
- jestliže trpíte stavy s aktivním krvácením, trombocytopenií (nedostatek krevních
destiček), purpurou (drobná tečkovitá krvácení na kůži)
- jestliže jste nedávno prodělal/a chirurgický zákrok v lokalizaci, kde je zvýšené riziko
krvácení (např. během a po operaci mozku, páteře a očí)
- jestliže jste podstoupil/a lumbální punkci a regionální blokádu anestetikem (místní
znecitlivění)
- jestliže máte aktivní tuberkulózu, hrozí vám potrat nebo máte karcinom, který je zdrojem
krvácení
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku HEPARIN LÉČIVA je zapotřebí
- jestliže jste alergik. Heparin je živočišného původu, u alergiků se doporučuje testování
dávky
- jestliže trpíte diabetem nebo selháváním ledvin. Může dojít k hypoaldosteronizmu
(nedostatek aldosteronu, hormonu kůry nadledvin), během léčby se doporučuje provádět
častější kontroly kalémie (hladiny draslíku v krvi).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte léky, které zesilují účinek heparinu, zvyšuje se riziko krvácení.
Jedná se o perorální léky tlumící srážení krve a látky ovlivňující agregaci krevních destiček
jako kyselina acetylsalicylová, fenylbutazon, ibuprofen, indometacin, dipyridamol.
Ostatní léky ovlivňující srážení krve jako je dextran, trombolytické enzymy, např.
streptokináza, vysoké dávky penicilinů a některých cefalosporinů, některé kontrastní látky a
asparagináza zvyšují rovněž riziko krvácení.
V laboratorních testech může dojít k přechodnému zvýšení sérových aminotransferáz.
Výsledky kontroly terapie perorálními antikoagulancii (léky tlumící srážení krve) mohou být
rovněž modifikovány působením heparinu na protrombin.
Může dojít k falešně sníženým hodnotám cholesterolu, zvýšené koncentraci glukózy a
nesprávným výsledkům bromsulfoftaleinového testu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Pokud jste těhotná nebo se chystáte otěhotnět, upozorněte svého lékaře. Přestože HEPARIN
LÉČIVA neprochází placentou, má se u těhotných podávat jen v jasně indikovaných
případech a při mimořádně pečlivém monitorování pacientky; zde je heparin vhodnější než
perorální léky tlumící srážení krve, které mohou způsobit malformaci plodu. Při podání
heparinu v těhotenství se zvyšuje riziko spontánního potratu, předčasného porodu nebo
porodu mrtvého plodu.
Během léčby heparinem je možné kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pozornost schopnost řídit a obsluhovat stroje není při užívání HEPARINU LÉČIVA
ovlivněna.
3/5
Důležité informace o některých složkách přípravku HEPARIN LÉČIVA
Methylparaben může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné) a výjimečně
bronchospasmus (zúžení průdušek).
3. JAK SE HEPARIN LÉČIVA POUŽÍVÁ
HEPARIN LÉČIVA injekce se aplikuje podkožně (subkutánně) a do žíly (intravenózně).
Intramuskulární podání (podání do svalu) se nedoporučuje pro možnost vzniku hematomu.
Rovněž jiná léčiva se u heparinizovaných pacientů nemají podávat ve formě
intramuskulárních injekcí. Dávky jsou individuální dle povahy onemocnění a dle stavu
pacienta.
Přípravek je aplikován pouze odborným personálem.
Podrobnosti viz část určená pro zdravotnické pracovníky.
Jestliže bylo podáno více přípravku HEPARIN LÉČIVA
I při správném dávkování mohou nastat krvácivé komplikace, jejich léčení je uvedeno v části
určené pro zdravotnické pracovníky.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může i HEPARIN LÉČIVA způsobit nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Při užívaní HEPARINU LÉČIVA se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky
seřazené dle frekvence výskytu.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Časté nežádoucí účinky (u 1-10 ze 100 léčených):
Trombocytopenie (nedostatek krevních destiček - trombocytů v krvi), zvýšení volných
mastných kyselin, krvácení, zvýšené množství enzymů transamináz v krvi, reakce v místě
podání (ojediněle až se vznikem nekrózy)
Méně časté nežádoucí účinky (u 1- 10 z 1000 léčených):
Osteoporóza (úbytek kostní hmoty řídnutí kostí)
Vzácné nežádoucí účinky (u 1 -10 z 10 000 léčených):
Zvýšená koncentrace draslíku v krvi, bolesti hlavy, tromboembolická nemoc (vznik krevní
sraženiny trombu a jeho vmetení - embolizace do plic), nevolnost, zvracení, alergické
reakce, alopecie (plešatost), bolesti kloubů, vzestup teploty
Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 z 10 000 léčených):
Eosinofilie (zvýšení počtu eosinofilů (druh bílých krvinek) v krvi)
4/5
Není známo (nelze z dostupných údajů určit):
Zvýšení tyroxinu (hormon štítné žlázy), zvýšený krevní tlak
5. JAK HEPARIN LÉČIVA UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek HEPARIN LÉČIVA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na
obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po prvním použití: 28 dní
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co HEPARIN LÉČIVA obsahuje
Léčivou látkou je Heparinum natricum 5 000 m.j. v 1 ml injekčního roztoku.
Pomocnými látkami jsou methylparaben, voda na injekci.
Jak HEPARIN LÉČIVA vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: čirý, bezbarvý, maximálně slabě žlutě zbarvený injekční roztok, bez mechanických
nečistot.
Velikost balení: 1 lahvička po 10 ml (50 000 m.j.) nebo l lahvička po 5 ml (25 000 m. j.)
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
7.4. 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
HEPARIN LÉČIVA injekce se ředí pouze fyziologickým roztokem nebo 5% glukózou.
Roztoky heparinu ve fyziologickém roztoku a v 5% glukóze jsou stabilní po 24 hodin.
Heparin je inkompatibilní s hydrokortizonem, streptomycinem, cefaloridinem, tetracyklinem,
prometazinem, chlorpromazinem.
Podkožní aplikace se používá hlavně v prevenci:
Prevence tromboembolických chorob: podává se s.c. v dávce 2 - 3krát 5 000 m.j. denně bez
laboratorních kontrol. Účinek se zde sleduje klinicky, event. je možné pozorovat zlepšení
orgánové perfúze (zvýšení diurézy, zvýšení pO2 apod.). U pacientů s vyšším rizikem
trombózy se však i při preventivním podání doporučují kontroly aPTT s případnou úpravou
dávky tak, aby se jeho hodnota pohybovala v rozmezí 1,2 - 1,3 kontrol.
Při léčbě akutní trombózy se při subkutánním podání heparinu dávkování řídí v závislosti na
velikosti aPTT odebraného uprostřed intervalu mezi injekcemi tak, aby se pohyboval v
rozmezí 1,5 - 2,5 kontrol.
5/5
Případný přechod na perorální antikoagulancia by měl být proveden tak, aby nedošlo k
přerušení účinné antikoagulační léčby. Perorální preparát je proto podáván souběžně s
heparinem a ten je vysazován až po dosažení terapeuticky účinných dávek perorálního
antikoagulancia (vyžaduje obvykle 2 až 4 dny současného podávání).
Intravenózní podání:
Při zahájení léčby tromboembolických chorob spočívá standardně používaný postup v
podání bolu 5 000 - 10 000 m.j. heparinu i.v. a v následné kontinuální infuzi cca 1 000
m.j./hodinu. Jako nejvhodnější je však považováno úvodní dávkování u dospělých a dětí v
závislosti na váze pacienta: l8 - 20 m.j./ kg tělesné hmotnosti za hodinu. Tato dávka se pak
upravuje směrem nahoru nebo dolů dle kontrol aPTT tak, aby se jejich hodnota pohybovala
mezi 1,5 - 2,5 kontrol. Odběry krve na aPTT se zpočátku provádějí v 6ti hodinových
intervalech do doby dosažení a stabilizace uvedeného terapeutického rozmezí. Dále se
kontroly aPTT nabírají 1krát denně, pokud se nemění dávkování.
Cévní chirurgie: Doporučuje se intravenózní kapénková infuze 20 000 m.j. heparinu na
1 000 ml infuzního roztoku rychlostí 15 - 25 kapek za minutu.
Hemodialýza: Při celkové heparinizaci se aplikuje na začátku 10 000 m.j. i.v. a 3 000 - 5 000
m.j. i.v. podle kontroly srážlivosti uprostřed výkonu. Může se podávat i kontinuální infuze 20
000 m.j./100 ml infuzního roztoku. U starších lidí je vhodné redukovat dávky heparinu.
Při nadměrném antikoagulačním účinku se heparin ihned vysadí. Rozsáhlejší krvácení do
vnitřních orgánů vyžaduje podání antidota protaminsulfátu, který váže heparin. Dávka
je závislá na množství heparinu, které je nutné neutralizovat, závisí tedy na době
uplynulé od podání heparinu v závislosti na biologickém poločasu (při i.v. podání
přibližně l hodina). Doporučuje se titrace dle stanovení srážlivosti pacientovy krve.
Protože je heparin nepřetržitě vylučován, dávku protaminsulfátu je nutno redukovat,
jestliže uplynulo více než 15 minut po podání heparinu. V jednotlivé dávce
protaminsulfátu nemá být podáno více než 50 mg, je-li zapotřebí dalších dávek, je nutné
pacienta pečlivě monitorovat. K neutralizaci se podává 1 mg protaminsulfátu na 100
m.j. heparinu. Rychlost infuze nemá překročit 50 mg během každých 10 minut
podávání. Je nutné se vyhnout nadměrné dávce protaminsulfátu, která má také

Recenze

Recenze produktu HEPARIN LÉČIVA 1X5ML/25KU Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu HEPARIN LÉČIVA 1X5ML/25KU Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám