Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 90303
Kód EAN:
Kód SÚKL: 25363
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Helicid 10 Zentiva se používá ke krátkodobé i dlouhodobé léčbě: - vředu dvanáctníku a žaludku; - vředů dvanáctníku a žaludku způsobených podáváním léčiv proti bolesti a zánětu kloubů a svalů (eroze a vředy gastroduodena způsobené podáváním nesteroidních antirevmatik - antiflogistik); - vředové choroby dvanáctníku a žaludku s bakteriální infekcí žaludku (eradikace Helicobacter pylori); - zánětu jícnu způsobeného návratem žaludečního obsahu do jícnu (refluxní ezofagitida) u dospělých a dětí od jednoho roku; - nemoci s příznaky (např. pálením žáhy) způsobenými návratem žaludečního obsahu do jícnu (symptomatická refluxní choroba jícnu); - trávicích obtíží projevujících se bolestí v nadbřišku i jiných částech břicha, pálením žáhy, návratem kyselého nebo hořkého žaludečního obsahu do jícnu a celkovou poruchou chuti k jídlu (dyspepsie); - nadměrné sekrece žaludeční kyseliny v důsledku zvýšené produkce hormonu gastrinu z nádoru slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův syndrom). Helicid 10 Zentiva se používá k předcházení vdechnutí žaludečního obsahu v průběhu operace u pacientů v celkové anestezii (profylaxe aspirace žaludečního obsahu). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od jednoho roku.

Příbalový leták

1/7
sp. zn. sukls142020/2013

Příbalová informace informace pro uživatele

HELICID 10 ZENTIVA
omeprazolum
Enterosolventní tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek HELICID 10 ZENTIVA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HELICID 10 ZENTIVA užívat
3. Jak se přípravek HELICID 10 ZENTIVA užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek HELICID 10 ZENTIVA uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek HELICID 10 ZENTIVA a k čemu se používá

HELICID 10 ZENTIVA obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv
nazývaných inhibitory protonové pumpy. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve
Vašem žaludku.

HELICID 10 ZENTIVA se používá k léčbě následujících stavů:
U dospělých:
Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která
spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.
Vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).
Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud máte toto
onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.
Vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako nesteroidní protizánětlivé
léky (NSAIDs). HELICID 10 ZENTIVA lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když
užíváte NSAIDs.
Nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená růstem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův
syndrom).

U dětí:
Děti od 1 roku a 10 kg
Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která
spojuje ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.
U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na
zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.

2/7


Děti od 4 roků a dospívající
Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou Helicobacter pylori. Pokud má Vaše dítě
tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek HELICID 10 ZENTIVA užívat

Neužívejte přípravek HELICID 10 ZENTIVA
- Jestliže jste alergický/á na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
- Jestliže jste alergický/á na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol,
lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
- Jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Při nejistotě se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat HELICID 10
ZENTIVA.

Upozornění a opatření
HELICID 10 ZENTIVA může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Informujte ihned svého lékaře,
pokud máte následující obtíže nebo pokud se tyto obtíže objeví v průběhu léčby:
- Jestliže jste bez známých příčin více zhubnul/a a máte potíže s polykáním.
- Máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu.
- Začal/a jste zvracet potravu nebo krev.
- Máte černou stolici (stolici s příměsí krve).
- Máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s mírným
zvýšením rizika infekčního průjmu.
- Máte závažné problémy s játry.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek HELICID 10 ZENTIVA, po dobu delší než
1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů).
Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko
osteoporózy).

Jestliže užíváte HELICID 10 ZENTIVA dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude
pravidelně sledovat. Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a pozorování, kdykoliv
lékaře navštívíte.

Další léčivé přípravky a přípravek HELICID 10 ZENTIVA
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
HELICID 10 ZENTIVA může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek
přípravku HELICID 10 ZENTIVA.

Neužívejte HELICID 10 ZENTIVA, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:
Ketokonazol, itrakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).
Digoxin (k léčbě problémů se srdcem).
Diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie).
Fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař Vás bude sledovat, když začnete
užívat nebo přestanete užívat HELICID 10 ZENTIVA.
Warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař Vás bude možná muset
3/7
sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat HELICID 10 ZENTIVA.
Rifampicin (k léčbě tuberkulózy).
Atazanavir (k léčbě infekce HIV).
Tacrolimus (v případech transplantace orgánů).
Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese).
Cilostazol (k léčbě intermitentní klaudikace; tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází
k nedokrvení svalů při poruše průtoku krve v dolních končetinách).
Saquinavir (k léčbě infekce HIV).
Klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů)).
Erlotinib (k léčbě rakoviny).
Methotrexát (chemoterapeutikum užívané ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny) jestliže
užíváte vysokou dávku methotrexátu, lékař může dočasně přerušit Vaši léčbu přípravkem
Helicid 10 Zentiva.

Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně HELICID 10 ZENTIVA
k léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval/a o
všech lécích, které užíváte.

Přípravek HELICID 10 ZENTIVA s jídlem a pitím
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař
rozhodne, zda můžete v této době užívat HELICID 10 ZENTIVA.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
HELICID 10 ZENTIVA pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje a
stroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud
se u Vás objeví, neměl/a byste řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Helicid 10 ZENTIVA obsahuje laktosu a sacharosu.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na lékaře předtím, než začnete užívat
tento přípravek.


3. Jak se přípravek HELICID 10 ZENTIVA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku.
Obvyklé dávky jsou uvedeny níže:

Dospělí:
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:
Pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po
dobu 4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po
dobu dalších 8 týdnů.
Pokud se jícen zhojil, obvyklá pokračovací dávka je 10 mg jednou denně.
Pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed):
Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám
4/7
lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.
Pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.


Léčba žaludečních vředů:
Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám
může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů.
Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů:
Obvyklá dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou
denně.

Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní
protizánětlivé léky):
Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.

Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs:
Obvyklá dávka je 20 mg jednou denně.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:
Obvyklá dávka je 20 mg omeprazolu dvakrát denně po dobu 1 týdne.
Lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo
metronidazol.

Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův
syndrom):
Obvyklá dávka je 60 mg denně.
Lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.

Děti:
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace:
Děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat omeprazol. Dávka
pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:
Děti starší než 4 roky mohou užívat omeprazol. Dávka pro děti se určí na základě tělesné
hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.
Lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Způsob užívání tohoto přípravku
Doporučuje se užívat tobolky ráno.
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.
Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte.
Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látka rozkládala
v kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily.

Co dělat v případě, že máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek
Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě potíže s polykáním tobolek:
Tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah
tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným
džusem (např. jablečná, pomerančová nebo ananasová) nebo jablečnou šťávou.
Před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs vypijte ihned nebo nejpozději do
30 minut.
5/7
Abyste vypili veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou vodou a obsah vypijte. Tuhé
částečky obsahují léčivou látku nekousejte je ani nedrťte.


Jestliže jste užil/a více přípravku HELICID 10 ZENTIVA, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku HELICID 10 ZENTIVA než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na
lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek HELICID 10 ZENTIVA
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas
další dávky, vynechte opomenutou dávku. Neznásobujte následující dávku, abyste nahradil/a
vynechanou dávku.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud zaznamenáte některý z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků,
přestaňte HELICID 10 ZENTIVA užívat a ihned kontaktujte lékaře:
Náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním
(těžká alergická reakce).
Zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno závažné puchýřovatění a
krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o Stevens-Johnsonův syndrom
nebo toxickou epidermální nekrolýzu.
Žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s určitou četností, které jsou definovány takto:

Velmi časté: Mohou postihnout více než 1 pacienta z 10
Časté: Mohou postihnout až 1 pacienta z 10
Méně časté: Mohou postihnout až 1 pacienta ze 100
Vzácné: Mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000
Velmi vzácné: Mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000
Není známo: Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté nežádoucí účinky
Bolest hlavy.
Vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost.
Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení.

Méně časté nežádoucí účinky
Otoky chodidel a kotníků.
Poruchy spánku (nespavost).
Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost.
Pocit závratě (vertigo).
Změny krevních testů při kontrole funkce jater.
Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.
Celková nepohoda a ztráta energie.
Zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (jestliže je přípravek HELICID 10
ZENTIVA užíván ve vyšších dávkách a příliš dlouho viz bod 2).
6/7


Vzácné nežádoucí účinky
Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může
způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.
Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti.
Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, nucení na zvracení (nauzea) a křeče.
Neklid, zmatenost nebo deprese.
Poruchy chuti.
Problémy s viděním, např. neostré vidění.
Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).
Sucho v ústech.
Zánět dutiny ústní.
Zánět střeva (může vést k průjmu).
Infekce označovaná jako moučnivka, která může mít vliv na střevo a je způsobená plísní.
Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu.
Ztráta vlasů (plešatost).
Kožní vyrážka po oslunění.
Bolesti kloubů nebo svalů.
Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).
Zvýšená potivost.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (nedostatek bílých krvinek).
Agresivita.
Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).
Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.
Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno
horečkou a bolestí kloubů (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická
epidermální nekrolýza).
Svalová slabost.
Zvětšení prsů u mužů.

HELICID 10 ZENTIVA může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky, což může vést až k
imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně zhoršeného stavu
s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s močením, poraďte se
co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých krvinek
(agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval/a lékaře o lécích, které užíváte.

Není známo
Pokud užíváte přípravek HELICID 10 ZENTIVA déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu
hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů,
dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto
příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a
vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

Nebuďte znepokojeni tímto seznamem možných nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z
nich.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
7/7

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek HELICID 10 ZENTIVA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neotevřené uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu.
Po prvním otevření lahvičky přípravek spotřebujte do 3 měsíců. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce,
aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek HELICID 10 ZENTIVA obsahuje
Léčivou látkou je omeprazolum 10 mg v 1 tobolce.
Pelety: pomocnými látkami jsou zrněný cukr (obsahuje nejvýše 92 % sacharosy, zbytek obsahuje
kukuřičný škrob a může také obsahovat škrobové hydrolyzáty a přísady barviv), laktosa, hypromelosa
2910/6, hyprolosa, natrium-lauryl-sulfát, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, disperze
kopolymeru MA/EA 1:1 30%, triethyl-citrát, polysorbát 80, mastek, čištěná voda.
Tobolky: černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid
titaničitý (E 171), želatina.

Jak přípravek HELICID 10 ZENTIVA vypadá a co obsahuje toto balení
HELICID 10 ZENTIVA jsou enterosolventní tvrdé želatinové tobolky s vrchní částí světle oranžovou a
spodní částí světle hnědožlutou, obsahující téměř bílé až světle žlutohnědé pelety.

Druh obalu
1. Skleněná lahvička hnědé barvy, bílý HDPE šroubovací uzávěr s vloženým vysoušedlem, krabička.
2. Bílá HDPE lahvička, bílý PP bezpečnostní uzávěr s vloženým vysoušedlem, krabička.

Velikost balení: 90 enterosolventních tobolek.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Výrobci
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika
S.C. Zentiva S.A., Bukurešť, Rumunsko
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.9.2013

Recenze

Recenze produktu HELICID 10 ZENTIVA 90X10MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu HELICID 10 ZENTIVA 90X10MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze