Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

HARTIL 10 MG 28X10MG Tablety

Kód výrobku: 39462

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - HARTIL 10 MG 28X10MG Tablety

Strana 1 (celkem 9) 

sp. zn. sukls159400/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Hartil 2,5 mg 

Hartil 5 mg 

Hartil 10 mg 

Tablety 

 

ramiprilum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je Hartil a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hartil užívat 

3. 

Jak se Hartil užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Hartil uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Hartil a k čemu se používá 

 
Hartil  obsahuje  léčivou  látku,  která  se  nazývá  ramipril.  Patří  do  skupiny  léků  nazývaných  ACE 
inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin). 
 
Hartil účinkuje takto: 

 

snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak 

 

uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy 

 

ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle. 

 
Hartil se může používat: 

 

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) 

 

ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici 

 

ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli 
máte cukrovku nebo ne) 

 

k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání) 

 

jako  léčba  následující  po  srdečním  záchvatu  (infarkt  myokardu)  komplikovaném  srdečním 
selháním. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hartil užívat 

 
Neužívejte Hartil: 

 

jestliže jste alergický/á na ramipril nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou 
v bodě 6

 

nebo na

 

kterýkoli jiný inhibitor ACE.  

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, 

Strana 2 (celkem 9) 

tváře, hrdla nebo jazyka. 

 

jestliže jste někdy  měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem  může být 
svědění,  kopřivka,  červené  skvrny  na  rukou,  nohou  anebo  na  hrdle,  otok  hrdla a jazyka,  otok 
okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním. 

 

pokud  chodíte  na  dialýzu  nebo  na jiný  druh  krevní filtrace.  Léčba  přípravkem  Hartil  pro Vás 
nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá 

 

pokud  máte  potíže  s ledvinami,  spočívající  ve  sníženém  zásobování  ledvin  krví  (tzv.  renální 
arteriální stenóza) 

 

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku 
těhotenství – viz bod níže, Těhotenství a kojení) 

 

pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař 

 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte Hartil. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého 
lékaře dříve, než začnete Hartil užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Hartil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami 

 

jestli  nemáte  velký  úbytek  solí  nebo  tekutin  v těle  (způsobený  zvracením,  průjmem,  větším 
pocením  než  obvykle,  dietou  s omezeným  příjmem  soli,  dlouhodobým  užíváním  diuretik 
(odvodňovací tablety) nebo dialýzou) 

 

jestli  nebudete  muset  podstoupit  léčbu  na  snížení  alergie  na  štípnutí  včelou  nebo  vosou 
(desenzibilizace) 

 

zda  Vám  nebude  v dohledné  době  podáváno  anestetikum.  Podává  se  kvůli  operaci  nebo 
zubnímu  zákroku.  Může  být  zapotřebí  přerušit  léčbu  přípravkem  Hartil  jeden  den  předem  - 
poraďte se proto se svým lékařem 

 

zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy) 

 

zda neužíváte léky, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi, nebo trpíte onemocněním, při 
kterém  může  docházet  ke  snížení  hladiny  sodíku  v krvi.  Váš  lékař  může  provádět  pravidelné 
krevní testy se zaměřením na hladinu sodíku v krvi, zejména jste-li vyššího věku

 

 

jestliže užíváte léčivé přípravky nazývané mTOR inhibitory (např. temsirolimus, everolimus, 
sirolimus) nebo vildagliptin, protože mohou zvýšit riziko závažných alergických reakcí, 
angioedému.  

 

jestli  nemáte  kolagenní  onemocnění  cév,  jako  je  sklerodermie  nebo  systémový  lupus 
erythematodes 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  

blokátory  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  (také  známé  jako  sartany  -  například 

valsartan,  telmisartan,  irbesartan),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy  s ledvinami  související 
s diabetem.  

aliskiren 

Váš  lékař  může  v pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodu „Neužívejte přípravek Hartil“ 

 

pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. 
V časné fázi těhotenství se užívání přípravku Hartil nedoporučuje a v těhotenství trvajícím více 
než  3 měsíce  nesmí  být  přípravek  Hartil  užíván,  protože  jeho  užívání  v tomto  období  může 
způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod „Těhotenství a kojení“).  

 
ACE inhibitory způsobují angioedém (alergickou reakci, která může zahrnovat vyrážku, polykací nebo 
dýchací problémy, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka) ve větší míře u černošské populace ve srovnání 
s jinými rasami. 
Stejně jako u jiných ACE inhibitorů, může být  ramipril méně účinný při snižování krevního tlaku u 
černošské populace ve srovnání s jinými rasami. 
 

Strana 3 (celkem 9) 

Děti a dospívající 
U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Hartil nedoporučuje vzhledem k tomu, že 
nebyla stanovena bezpečnost a účinnost přípravku Hartil u dětí. 
 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než 
začnete Hartil užívat. 
 
Další léčivé přípravky a Hartil  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu 
(včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že Hartil může ovlivnit způsob účinku jiných léků a 
současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Hartil. 
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  
Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě 
„Neužívejte Hartil“ a „Upozornění a opatření“). 
 
Jestliže  užíváte  některý  z následujících  léků,  oznamte  to,  prosím,  svému  lékaři.  Tyto  léky  mohou 
zeslabit účinek přípravku Hartil. 

 

Léčivé  přípravky,  které  se  užívají  k úlevě  od  bolesti  a  proti  zánětu  (např.  nesteroidní 
protizánětlivé  léky  (tzv.  NSAIDs),  jako  je  ibuprofen  nebo  indometacin  a  kyselina 
acetylsalicylová) 

 

Léčivé  přípravky,  které  se  užívají  k léčbě  nízkého  krevního  tlaku,  šoku,  srdečního  selhání, 
astmatu  nebo  alergií,  jako  je  například  efedrin,  noradrenalin  nebo  adrenalin.  Lékař  Vám 
zkontroluje krevní tlak. 

 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při 
současném užívání s přípravkem Hartil zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků: 

 

Léčivé  přípravky,  které  se  užívají  k úlevě  od  bolesti  a  proti  zánětu  (např.  nesteroidní 
protizánětlivé  léky  (tzv.  NSAIDs),  jako  je  ibuprofen  nebo  indometacin  a  kyselina 
acetylsalicylová) 

 

Protinádorové léky (chemoterapie) 

 

Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin 

 

Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid 

 

Léky,  které  Vám  mohou  zvýšit  množství  draslíku  v krvi,  například  spironolakton,  triamteren, 
amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve) 

 

Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon 

 

Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi) 

 

Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem) 

 

Trimethoprim a kotrimoxazol (k léčbě infekcí způsobených bakteriemi) 

 

Temsirolimus (k léčbě rakoviny) 

 

Sirolimus, everolimus (k prevenci rejekce štěpů) 

 

Vildagliptin (používá se k léčbě diabetu 2. typu). 

 
Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Hartil může mít vliv na 
jejich účinek: 

 

Léky  na  cukrovku,  jako  jsou  například  ústy  podávané  léky  snižující  hladinu  cukru  v krvi  a 
inzulín.  Hartil  může  snížit  množství  cukru  v krvi.  Pečlivě  si  sledujte  hladinu  cukru  v krvi  po 
dobu užívání léku Hartil. 

 

Lithium  (používá  se  při  problémech  s duševním  zdravím).  Hartil  Vám  může  zvýšit  množství 
lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi. 

 
Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než 
začnete Hartil užívat. 
 
 

Strana 4 (celkem 9) 

Hartil s jídlem, pitím a alkoholem 

 

Konzumace  alkoholu  při  léčbě  přípravkem  Hartil  může  způsobit,  že  budete  pociťovat  závrať 
nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat 
v období, kdy užíváte Hartil, poraďte se se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek 
léků snižujících krevní tlak. 

 

Hartil se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Váš 
lékař  Vám  za  normálních  okolností  doporučí  ukončit  užívání  přípravku  Hartil  před  rozhodnutím 
otěhotnět nebo ve chvíli, kdy zjistíte, že jste těhotná a doporučí Vám užívání jiného léčivého přípravku 
místo  přípravku  Hartil.  Po  dobu  prvních  12 týdnů  těhotenství  se  Hartil  nemá  užívat  a  po  13. týdnu 
těhotenství jej dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše 
dítě škodlivé. Otěhotníte-li během léčby přípravkem Hartil, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod 
na jinou vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.  
 
Kojení 
Pokud kojíte, nesmíte Hartil užívat.  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  léčbě  přípravkem  Hartil  můžete  pociťovat  závrať.  Je  to  pravděpodobnější  na  začátku  léčby 
přípravkem Hartil, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte 
ani neobsluhujte žádné stroje. 
 
Hartil obsahuje laktosu 
U intolerance laktosy by mělo být  vzato v úvahu, že 2,5mg tableta obsahuje 158,8 mg laktosy, 5mg 
tableta 96,47 mg laktosy a 10mg tableta obsahuje 193,2 mg laktosy. 
Pokud  Vám  lékař  sdělil,  že  trpíte  nesnášenlivostí některých  cukrů,  kontaktujte  svého  lékaře,  než 
začnete tento přípravek užívat. 
 
3. 

Jak se Hartil užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Užívání tohoto léčivého přípravku 

 

Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu. 

 

Tablety/tobolky spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou. 

 

Tablety/tobolky  nedrťte  ani  nežvýkejte.  Aby  bylo  zajištěno  správné  podávání,  lze  tablety 
rozdělit na stejné dávky podle dělicí rýhy. 

 
Jaké množství léku je třeba užívat 
 
Léčba vysokého krevního tlaku 

 

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně. 

 

Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou. 

 

Maximální dávka je 10 mg jednou denně. 

 

Jestliže  už  užíváte  diuretika  (odvodňovací  tablety),  může  Vám  lékař  před  zahájením  léčby 
přípravkem Hartil diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat. 

 
 

Strana 5 (celkem 9) 

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice 

 

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně. 

 

Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat. 

 

Doporučená dávka je 10 mg jednou denně. 

 
Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami 

 

Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně. 

 

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat. 

 

Doporučená dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně. 

 
Léčba srdečního selhání 

 

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně. 

 

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat. 

 

Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách. 

 
Léčba po srdečním záchvatu 

 

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně. 

 

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat. 

 

Doporučená dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách. 

 
Starší pacienti 
Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Hartil, než jste měl(a) 
Informujte  svého  lékaře  nebo  se  odeberte  rovnou  na  pohotovost  do  nejbližší  nemocnice.  Cestou  do 
nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení 
léku, aby lékař věděl, co jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Hartil 

 

Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase. 

 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte  užívat  Hartil  a  jděte  rovnou  k lékaři,  pokud  zpozorujete  jakýkoli  z následujících 
závažných  nežádoucích  účinků  –  možná  bude  nutné  poskytnout  Vám  neodkladnou  lékařskou 
pomoc: 

 

Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako 
svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Hartil. 

 

Závažné  kožní  reakce,  ke  kterým  patří  vyrážka,  vředy  v ústech,  zhoršení  stávajícího  kožního 
onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, 
toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém). 

 
Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 

 

Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak 
na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody 

 

Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů. 

 

Snadno  se  tvořící  modřiny,  krvácení  trvající  delší  dobu  než  obvykle,  jakékoli  krvácení  (např. 
krvácení  z dásní),  skvrny  na  kůži  skládající  se  z červených  teček  nebo  častější  výskyt  infekcí 

Strana 6 (celkem 9) 

než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může 
jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření. 

 

Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět 
slinivky břišní). 

 

Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže 
nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) 
nebo poškození jater. 

 

Koncentrovanou  moč  (tmavé  barvy),  nevolnost,  svalové  křeče,  zmatenost  a  záchvaty,  které 
mohou  být  způsobeny  nepřiměřenou  sekrecí  ADH  (antidiuretického  hormonu).  Máte-li  tyto 
příznaky, co nejdříve kontaktujte svého lékaře. 

 
Další nežádoucí účinky jsou: 
Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, 
prosím, svému lékaři. 
 
Časté 
(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

 

Bolest hlavy nebo pocit únavy 

 

Pocit  závrati.  Výskyt  je  pravděpodobnější  na  začátku  léčby  přípravkem  Hartil  nebo  když 
začnete užívat vyšší dávku. 

 

Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si 
rychle sednete. 

 

Suchý,  dráždivý  kašel,  zánět  vedlejších  nosních  dutin  (sinusitida)  nebo  zánět  průdušek 
(bronchitida), ztížené dýchání 

 

Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení 

 

Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže 

 

Bolest na hrudníku 

 

Křeče ve svalech nebo bolest svalů 

 

Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle. 

 
Méně časté 
(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

 

Problémy s rovnováhou (vertigo) 

 

Svědění  nebo  neobvyklý  pocit  na  kůži,  jako  např.  necitlivost,  brnění,  píchání  nebo  pálení  na 
kůži (parestézie) 

 

Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti 

 

Poruchy spánku 

 

Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid 

 

Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu 

 

Otok  střeva,  tzv.  “intestinální  angioedém”,  který  se  projevuje  bolestí  břicha,  zvracením  a 
průjmem 

 

Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech 

 

Vylučování  většího  množství  tekutiny  (moč)  za  den,  než  je  obvyklé,  porucha  funkce  ledvin, 
selhání ledvin 

 

Intenzivnější pocení než obvykle 

 

Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie) 

 

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. 

 

Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle. 

 

Zčervenání 

 

Rozmazané vidění 

 

Bolest kloubů 

 

Horečka 

 

Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen 

 

Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem 

 

Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem. 

 
 

Strana 7 (celkem 9) 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) 

 

Pocit nejistoty nebo zmatenosti 

 

Červený a oteklý jazyk 

 

Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka 

 

Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka) 

 

Kožní vyrážka nebo modřiny 

 

Skvrny na kůži a studené končetiny 

 

Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení 

 

Porucha sluchu a zvonění v uších 

 

Pocit slabosti 

 

Pokles  počtu  červených  krvinek,  bílých  krvinek  nebo  krevních  destiček  nebo  množství 
hemoglobinu – prokazuje se krevními testy. 

 
Velmi vzácné 
(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů) 

 

vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle. 

 
Další hlášené nežádoucí účinky: 
Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik 
dní, řekněte to, prosím, svému lékaři. 

 

Problémy se soustředěním 

 

Otok úst 

 

Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem 

 

Méně sodíku v krvi než obvykle – prokázáno krevním testem 

 

Prsty  na  rukou  a  nohou  mění barvu,  pokud jsou studené, a  když  se  posléze  opět  zahřejí,  brní 
nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén) 

 

Zvětšení prsů u mužů 

 

Zpomalené nebo zhoršené reakce 

 

Pocit pálení 

 

Změny vnímání vůně 

 

Vypadávání vlasů 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Hartil uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Neužívejte Hartil pokud si všimnete zesvětlání tablet. 
 

Strana 8 (celkem 9) 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Hartil obsahuje 
 
Léčivou látkou je: 
Hartil 2,5 mg 
Ramiprilum 2,5 mg v jedné tabletě. 
Hartil 5 mg 
Ramiprilum 5 mg v jedné tabletě. 
Hartil 10 mg 
Ramiprilum 10 mg v jedné tabletě. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Hartil 2,5 mg 
Natrium-stearyl-fumarát, hydrogenuhličitan sodný, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný 
škrob, žlutý pigment PB 22960 (monohydrát laktosy 3,8 mg, žlutý oxid železitý), monohydrát laktosy 
(celkem 158,8 mg v jedné tabletě) 
Hartil 5 mg 
Natrium-stearyl-fumarát, hydrogenuhličitan sodný, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný 
škrob,  růžový  pigment  PB 24877  (monohydrát  laktosy  2,47 mg,  červený  oxid  železitý,  žlutý  oxid 
železitý), monohydrát laktosy (celkem 96,47 mg v jedné tabletě) 
Hartil 10 mg 
Natrium-stearyl-fumarát, hydrogenuhličitan sodný, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný 
škrob, monohydrát laktosy (193,2 mg v jedné tabletě) 
 
Jak Hartil vypadá a co obsahuje toto balení 
Hartil 2,5 mg 
Žluté,  nepotahované,  ploché  tablety  tvaru  tobolky,  s rýhou  na  jedné  straně  a  na  bočních  stěnách, 
označené R2. 
Hartil 5 mg 
Růžové  nepotahované,  ploché  tablety  tvaru  tobolky,  s rýhou  na  jedné  straně  a  na  bočních  stěnách, 
označené R3. 
Hartil 10 mg 
Bílé až téměř bílé, nepotahované, ploché tablety tvaru tobolky, s rýhou na jedné straně a na bočních 
stěnách, označené R4. 
 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Druh obalu a velikost balení: 28 nebo 98 tablet v Al/Al blistru a krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce: 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. 
Maďarsko 
 
 
 

Strana 9 (celkem 9) 

Actavis Ltd. 
B16 
Bulebel Industrial Estate 
Zejtun ZTN 08 
Malta 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Česká republika:   

Hartil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg  

Maďarsko:   

 

Hartil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletta 

Lotyšsko:   

 

Hartil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tablets 

Litva:  

 

 

Hartil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tabletės 

Slovenská republika: 

Hartil 2,5 mg, 5 mg, 10 mg tablety 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.8.2016
 

Informace o produktu

Výrobce: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ
Kód výrobku: 39462
Kód EAN: 5995327119922
Kód SÚKL: 48755
Držitel rozhodnutí: EGIS PHARMACEUTICALS LTD, BUDAPEŠŤ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je určen k léčbě hypertenzní choroby a k léčbě některých onemocnění srdce a ledvin, kromě toho i k předcházení jejich komplikacím (např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda).

Příbalový leták

HARTIL 10 MG 28X10MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu HARTIL 10 MG 28X10MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: HARTIL 10 MG 28X10MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu HARTIL 10 MG 28X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu HARTIL 10 MG 28X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám