Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 14486
Kód EAN: 5995327205076
Kód SÚKL: 3796
Tablety Grandaxinu se používají při nejrůznějších stavech. V psychiatrii jsou vhodné pro léčbu méně závažných poruch charakterizovaných napětím, léčbu vegetativních poruch (např. pocení, sucho v ústech, bušení srdce), úzkosti mírné až střední intenzity, nedostatku motivace, únavy, apatie, snížené aktivity způsobené různými druhy neuróz projevujícími se pocity úzkosti, nutkavého jednání, reaktivních depresí (citová sklíčenost, chorobný smutek), neurastenie (chronická únava, poruchy spánku, trvalé bolesti) a sexuální neurastenie, tj. psychicky podmíněné poruchy potence. Přípravek může též sloužit ke zlepšení neurotických příznaků doprovázejících jiné onemocnění (např. anginu pectoris, tj. bolesti na hrudi srdečního původu, pseudoanginu, tj. onemocnění připomínající anginu pectoris, některá onemocnění svalů a nervů např. při svalové atrofii, tj. úbytku svalové hmoty, kdy nelze užívat léky uvolňující svalové napětí). Pro odstraňování příznaků potíží u žen v přechodu bývá předepisován přípravek samotný nebo v kombinaci s hormonálními přípravky. Grandaxin je také předepisován ke zmírnění nepříjemných příznaků a excitace (vzrušení, podráždění při stavech doprovázejících abstinenci u alkoholiků.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5)
Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls120523/2011 a příloha ke sp. zn.
sukls194959/2011
Příbalová informace: Informace pro uživatele
Grandaxin
tofisopamum
tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Grandaxin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Grandaxin užívat
3. Jak se Grandaxin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Grandaxin uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Grandaxin a k čemu se používá
Grandaxin je lék působící na centrální nervový systém patřící do skupiny benzodiazepinů. Je určen
k léčbě psychických a somatických chorob spojených s napětím, úzkostí, vegetativními poruchami (tj.
poruchami autonomního nervového systému), nedostatkem energie a motivace, únavou, depresivní
náladou a také k odstranění vegetativních excitačních příznaků spojených s abstinenčním syndromem u
alkoholiků. Vzhledem k tomu, že Grandaxin nezpůsobuje uvolnění svalů, může být také použit při
nemocech, kde je uvolnění svalů nežádoucí, nebo dokonce k němu nesmí dojít (onemocnění svalů,
svalové dystrofie neurologického původu, myasthenia gravis).
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Grandaxin užívat
Neužívejte Grandaxin:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku (tofisopam), nebo nějaký jiný
benzodiazepin, nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 6);
trpíte-li dechovou nedostatečností s akutními příznaky;
pokud jste dříve trpěli spánkovou apnoe (přerušení dechu ve spánku);
pokud jste někdy byli v komatózním stavu (se ztrátou vědomí);
Strana 2 (celkem 5)
pokud užíváte tato imunosupresiva v případě transplantace orgánů: takrolimus, sirolimus a
cyklosporin.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Grandaxin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Při užívání přípravku Grandaxin je v následujících případech zapotřebí zvláštní opatrnosti.
Bezpodmínečně informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se Vás některý z nich týká:
použití přípravku Grandaxin se nedoporučuje v první třetině těhotenství a během kojení;
pokud trpíte chronickou dechovou nedostatečností, nebo pokud jste dříve trpěl/a dechovou
nedostatečností s akutními příznaky;
pokud trpíte onemocněním jater a/nebo ledvin, protože v těchto případech může dojít ke
zpomalení vylučování léčivé látky přípravku Grandaxin, což vede k zesílení účinku a může se
zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků;
pokud trpíte jiným onemocněním nervové soustavy nebo psychickým onemocněním (deprese,
psychotické stavy, porucha osobnosti, fobie nebo obsedantně kompulzivní poruchy), protože
léčba přípravkem Grandaxin může působit i na příznaky těchto chorob;
pokud máte organické poškození mozku (např. arteriosklerózu mozku), jste v pokročilém věku
(nad 65 let), protože můžete být citlivější na nežádoucí účinky;
pokud máte epilepsii, protože tento přípravek může vyvolat epileptický záchvat;
pokud máte glaukom s úzkým úhlem.
Děti a mladiství
Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících nebyla dosud stanovena, proto se přípravek dětem a
dospívajícím do 18 let nepodává.
Další léčivé přípravky a Grandaxin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a
nebo které možná budete užívat.
Pokud začnete užívat jakýkoliv lék (zvláště lék působící na centrální nervový systém) v průběhu léčby
přípravkem Grandaxin nebo do jednoho měsíce po jeho vysazení, informujte, prosím, svého lékaře, o
léčbě přípravkem Grandaxin.
Grandaxin a některé jiné současně užívané léky mohou vzájemně zvyšovat nebo snižovat svůj účinek:
Je zvláště důležité, abyste informoval/a svého lékaře o Vaší současné léčbě přípravky působícími na
centrální nervový systém (např. sedativa léky vedoucí k uklidnění a útlumu, anestetika - přípravky,
které tlumí vnímání bolesti, hypnotika - léky předepisované na nespavost, léky pro léčbu deprese,
epilepsie, alergie, psychotických stavů), imunosupresivními přípravky - přípravky omezující nebo
zabraňující činnosti imunitního systému, antikoagulancii - léčiva snižující srážlivost krve, antimykotiky
- léčiva zabraňující růstu mikroskopických hub, antiarytmiky - léky užívané k léčbě poruch srdečního
rytmu, srdečními glykosidy - léčiva užívaná při srdečním selhání nebo srdeční arytmii (digoxin,
digitoxin, isolanid), antihypertenzivy - léky proti vysokému krevnímu tlaku, antacidy - léky užívané ke
zmírnění trávicích obtíži plynoucích z překyselení žaludku a ke zmíznění pálení žáhy a také o perorální
antikoncepci nebo o Vaší pravidelné konzumaci alkoholických nápojů. V těchto případech je nutný
přísnější lékařský dohled, někdy i úprava dávky současně užívaných léků.
Grandaxin s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby přípravkem Grandaxin byste se měl/a vyvarovat pití alkoholických nápojů.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Strana 3 (celkem 5)
Těhotenství
Ačkoli dosavadní studie neprokázaly škodlivost léčivé látky přípravku Grandaxin pro plod, tato látka
prochází placentou. Užívání přípravku se nedoporučuje v první třetině těhotenství a jeho podávání
v pozdějším období těhotenství by mělo být omezeno na výjimečné případy na základě pečlivého zvážení
přínosu pro matku a rizika pro plod.
Kojení
Léčivá látka se vylučuje do mateřského mléka. Užívání přípravku Grandaxin během kojení se
nedoporučuje.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
I když Grandaxin nezpůsobuje ospalost ani netečnost, v prvním období léčby (po dobu stanovenou
individuálně) je zakázáno řídit a obsluhovat stroje. Později se o možnosti řízení nebo obsluhy strojů
poraďte se svým lékařem.
Grandaxin obsahuje monohydrát laktosy
Pokud jste byl/a lékařem informován/a, že trpíte nesnášenlivostí na některé cukry, kontaktujte svého
lékaře, než začnete užívat tento přípravek.
3. Jak se Grandaxin užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka pro dospělé je 1-2 tablety přípravku Grandaxin jednou až třikrát denně (50-300 mg
denně). Při příležitostné léčbě se doporučují 1-2 tablety. Vzhledem k dobré snášenlivosti a absenci
účinků snižujících pozornost může být léčba zahájena plnou dávkou považovanou za nezbytnou, a není
nutné dávku postupně zvyšovat.
Použití u dětí a dospívajících
Grandaxin není určen pacientům do 18 let.
Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.
Jestliže jste užil/a více přípravku Grandaxin, než jste měl/a
Co nejdříve kontaktujte lékaře. V případě předávkování dojde ke snížení aktivity centrálního nervového
systému jen při vysokých dávkách (10 až 30násobek běžné dávky). V takovém případě se může
vyskytnout zvracení, zmatenost, koma, respirační deprese (útlum dýchání), epileptické záchvaty.
V případě předávkování nebo je-li podezření na předávkování, zavolejte lékařskou pomoc nebo
záchrannou službu. Abyste zabránili riziku vdechnutí, nesnažte se, v případě, že si všimnete výše
uvedených příznaků, vyprázdnit žaludek tím, že vyvoláte zvracení.
Ke snížení vstřebávání léku by mělo být použito živočišné uhlí a projímadla.
Jestliže jste zapomněl/a užít Grandaxin
Snažte se užít zapomenutou dávku co nejdříve. Pokud je však již čas na další dávku, neužívejte
dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Tím se zapomenutá dávka nenahradí a
vystavujete se riziku předávkování.
Jestliže jste přestal/a užívat Grandaxin
Nepřestávejte užívat přípravek Grandaxin bez doporučení lékaře, i když se začnete cítit lépe.
Je důležité, abyste přípravek užíval/a dále.
Strana 4 (celkem 5)
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka
nebo zdravotní sestry.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Jsou obvykle vzácné a mírné a nejčastěji k nim dochází při užití vyšších dávek. Poraďte se se svým
lékařem, pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků.
Obvykle se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky: nechutenství, zácpa, nadýmání, pocit na zvracení,
zvracení, sucho v ústech, bolest hlavy, napětí, nespavost, podrážděnost, neklid, kožní vyrážka, vyrážka
podobná spálové vyrážce, svědění, svalové napětí, bolesti svalů, dýchací potíže.
Velmi vzácně (u méně než 1 z 10000 pacientů): žloutenka, zmatenost, záchvaty u epileptických
pacientů.
Je docela možné, že ve Vašem případě se žádný z výše uvedených nežádoucích účinků nevyskytne.
Vyskytnou-li se u Vás jakékoliv nežádoucí účinky, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo
zdravotní sestrou. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
5. Jak přípravek Grandaxin uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (např. vyblednutí
barvy).
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Grandaxin obsahuje
Léčivou látkou je tofisopamum. Jedna tableta přípravku Grandaxin obsahuje tofisopamum
50 mg.
Pomocné látky jsou: monohydrát laktosy (92 mg), želatina, kyselina stearová, bramborový škrob,
mastek, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa.
Jak Grandaxin vypadá a co obsahuje toto balení
Vzhled: kulaté bílé až šedobílé ploché tablety se zkosenými hranami, z jedné strany s půlicí rýhou,
z druhé strany vyraženo GRANDAX.
Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.
Balení:
Lahvička z hnědého skla s vatovou výplní a zaklapovacím LDPE víčkem, krabička.
Průhledný bezbarvý PVC/PVdC/Al blistr, krabička.
Strana 5 (celkem 5)
Velikost balení: 20 tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
Maďarsko
Výrobce
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
H-9900 Körmend, Mátyás király utca 65.
Maďarsko
EGIS PHARMACEUTICALS PLC
H-1165 Budapešť, Bökényföldi út 116-120.
Maďarsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
30.11.2011

Recenze

Recenze produktu GRANDAXIN TBL 20X50MG

Diskuze

Diskuze k produktu GRANDAXIN TBL 20X50MG

Přidat nový příspěvek do diskuze