Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

GLYPRESSIN 1 MG 5X1MG+1 Prášek pro inj. roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 44428

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FERRING A/S, VANLOSE
Kód výrobku: 44428
Kód EAN: 7640128542124
Kód SÚKL: 20253
Držitel rozhodnutí: FERRING A/S, VANLOSE
Glypressin se používá k léčbě krvácení z jícnových varixů. Krvácející jícnové varixy jsou zvětšené krevní cévy, které se tvoří v žaludku nebo jícnu jako komplikace jaterního onemocnění. Může dojít k jejich praskutí a krvácení, což je život ohrožující kompliace. Po injekci do krevního oběhu se aktivní látka, terlipresin rozštěpí a uvolní se látka, zvaná lypresin. Dojde k tomu ve stěnách krevních cév, což způsobí jejich zúžení a omezení průtoku krve do postižených žil a tím sníží se krvácení.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn.sukls58508/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Glypressin 1 mg, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok  

 

Terlipressini acetas 

  
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Glypressin a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glypressin používat  

3. 

Jak se Glypressin používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Glypressin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Glypressin a k čemu se používá  

 
Glypressin  obsahuje  prášek  a  rozpouštědlo  pro  injekční  roztok.  Bílý,  mrazem  vysušený  prášek 
obsahuje terlipresin. 
 
Glypressin se používá k léčbě krvácení z jícnových varixů.  
Krvácející  jícnové  varixy  jsou  zvětšené  krevní  cévy,  které  se  tvoří  v  žaludku  nebo  jícnu  jako 
komplikace jaterního onemocnění. Může dojít k jejich praskutí a krvácení, což je život ohrožující stav.  
 
Po  injekci  do  krevního  oběhu  se  aktivní  látka,  terlipresin,  rozštěpí a  uvolní  se látka  zvaná  lypresin. 
Dojde  k  tomu  ve  stěnách  krevních  cév,  což  způsobí  jejich  zúžení  a  omezení  průtoku  krve  do 
postižených žil, a tím sníží se krvácení.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glypressin používat   

 
Nepoužívejte Glypressin  

jestliže jste alergický(á) na terlipressin  nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

-           při těhotenství 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Glypressin se poraďte se svým lékařem. 

jestliže trpíte vyšším krevním tlakem 

jestliže trpíte srdečním onemocněním  

u dětí a starších pacientů musí být z důvodu omezených zkušeností dbáno zvláštní opatrnosti      
během léčby 

při septickém šoku. Septický šok je závažný stav způsobený sníženým průtokem krve  
a snížením tlaku krve jako následek závažné infekce. 

 

 

 

 
 
V průběhu léčby přípravkem Glypressin Vám bude stále kontrolován krevní tlak, srdeční tep  
a rovnováha tekutin.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Glypressin 
 Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo 
které možná budete užívat. . 
 
Obzvlášť je důležité informovat svého lékaře, jestliže užíváte jakékoli léky na léčbu srdce (např. 
propofol nebo beta-blokátory), neboť jejich účinek se při současném použití s přípravkem Glypressin 
zvyšuje.  
 
Těhotenství a kojení  

 

Přípravek Glypressin nesmí být užíván v těhotenství. 
Přípravek Glypressin nesmí být podáván kojícím ženám, neboť není známo, zda je přípravek  
vylučován do mateřského mléka.  
 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Nevztahuje se. Přípravek se používá pouze v nemocnicích. 
 
 
3. 

Jak se Glypressin používá 

 
Glypressin je léčivý přípravek, který se používá v nemocnicích a může být podán pouze 
kvalifikovanými pracovníky.  
 
Rozpouštědlo se smíchá přes gumovou zátku skleněné lahvičky s práškem určeným k injekci. 
Intravenózní injekce čirého roztoku musí být podána ihned po jeho smíchání.  
 
Obvyklá dávka přípravku Glypressin u akutního krvácení z jícnových varixů je 2 mg s následnou 
dávkou 1 nebo 2 mg každé 4 hodiny, do zástavy krvácení po dobu 24 hod. Léčba by měla trvat 
maximálně 48 hodin. Po podání úvodní dávky může být dávkování upraveno podle vaší tělesné 
hmotnosti nebo v případě výskytu nežádoucích účinků.   
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Časté (mohou postihnout   až  1 z 10 pacientů): 
-  bolest hlavy 
-  bradykardie (příliš pomalý srdeční tep) 
-  zvýšený krevní tlak 
-  periferní zúžení cév (nedostatečné prokrvení kůže) projevující se bledostí 
-  přechodná bolest břicha 
-  přechodný průjem 
 
Méně časté (mohou postihnout až  1 ze 100 pacientů)  : 
-  nízká hladina sodíku v krvi pokud není kontrolována bilance tekutin  
-  nepravidelný srdeční rytmus 

 

 

 

-  zvýšená tepová frekvence 
-  bolest na hrudi 
-  infarkt myokardu (srdeční záchvat) 
-  plicní edém 
-  torsade de pointes (akutní srdeční příhoda) 
-  srdeční selhání (příznaky zahrnují problémy s dýcháním, únavu a oteklé kotníky) 
-  nedostatečný tok krve ve střevě 
-  periferní cyanóza (namodralé zbarvení kůže způsobené nedostatkem kyslíku)  
-  návaly horka 
-  dýchací potíže a respirační selhání (obtíže při dýchání) 
-  přechodná nevolnost 
-  občasné zvracení 
-  kožní nekrózy (poškození tkáně) 
-  kontrakce dělohy  
-  snížení průtoku krve dělohou 
-  nekrózy v místě vpichu (poškození tkáně)   
 
Vzácné (mohou postihnout až  1  z 1 000 pacientů): 
-  dušnost (dýchací obtíže) 
 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 
 
5. 

Jak Glypressin uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah  dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje na poslední den uvedeného měsíce.  
 
Po smíchání prášku a rozpouštědla se musí připravený čirý roztok okamžitě spotřebovat  
Uchovávejte injekční lahvičku a ampulku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
 
 
 
 
 

 

 

 

6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co Glypressin obsahuje 

Léčivá látka: jedna lahvička obsahuje 1 mg terlipresin - acetátu, odpovídající terlipressinum 
0,86 mg. Koncentrace připraveného roztoku je 0,2 mg terlipresin - acetátu/1 ml.   

Pomocnými látkami jsou:  
Prášek: Mannitol (E 421) a roztok kyseliny chlorovodíkové 1mol/ml 
Rozpouštědlo: chlorid sodný, roztok  kyseliny chlorovodíkové 1mol/ml a voda na injekci  

 
Jak přípravek Glypressin vypadá a co obsahuje toto balení  
Přípravek obsahuje prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. Prášek má bílou barvu. Po rozpuštění 
v rozpouštědle by se měl změnit v čirý, bezbarvý roztok.  
 
Glypressin je k dostání v jedné velikosti balení:  
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok  
Velikost balení: 5 sad: 1 injekční lahvička + 1 ampulka v krabičce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:  
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Ferring – Léčiva,a.s. 
Jesenice u Prahy, Česká republika 
 
 
Výrobce: 
Ferring GmbH 
Wittland 11, Kiel 
Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy  revidovaná :  8/2015 

 

Recenze

Recenze produktu GLYPRESSIN 1 MG 5X1MG+1 Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GLYPRESSIN 1 MG 5X1MG+1 Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám