Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FERRING A/S, VANLOSE
Kód výrobku: 44428
Kód EAN:
Kód SÚKL: 20253
Držitel rozhodnutí: FERRING A/S, VANLOSE
Glypressin se používá k léčbě krvácení z jícnových varixů. Krvácející jícnové varixy jsou zvětšené krevní cévy, které se tvoří v žaludku nebo jícnu jako komplikace jaterního onemocnění. Může dojít k jejich praskutí a krvácení, což je život ohrožující kompliace. Po injekci do krevního oběhu se aktivní látka, terlipresin rozštěpí a uvolní se látka, zvaná lypresin. Dojde k tomu ve stěnách krevních cév, což způsobí jejich zúžení a omezení průtoku krve do postižených žil a tím sníží se krvácení.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls80267/2010 a příloha k sp.zn.
sukls40641/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Glypressin 1 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
Terlipressini acetas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud se všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je GLYPRESSIN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GLYPRESSIN používat
3. Jak se GLYPRESSIN používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak GLYPRESSIN uchovávat
6. Další informace
1. CO JE GLYPRESSIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
GLYPRESSIN obsahuje prášek s rozpouštědlem pro přípravu injekčního roztoku. Bílý, ochlazením
vysušený prášek obsahuje terlipresin.
GLYPRESSIN se používá k léčbě krvácení z jícnových varixů.
Krvácející jícnové varixy jsou zvětšené krevní cévy, které se tvoří v žaludku nebo jícnu jako
komplikace jaterního onemocnění. Může dojít k jejich praskutí a krvácení, což je život ohrožující
kompliace.
Po injekci do krevního oběhu se aktivní látka, terlipresin rozštěpí a uvolní se látka, zvaná lypresin.
Dojde k tomu ve stěnách krevních cév, což způsobí jejich zúžení a omezení průtoku krve do
postižených žil, a tím sníží se krvácení.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GLYPRESSIN
POUŽÍVAT
Nepoužívejte GLYPRESSIN
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku
GLYPRESSIN
- při těhotenství
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GLYPRESSIN je zapotřebí
- jestliže trpíte vyšším krevním tlakem
- jestliže trpíte srdečním onemocněním
- u dětí a starších pacientů musí být z důvodu omezených zkušeností dbáno zvláštní opatrnosti
během léčby
2/4
- při septickém šoku .Septický šok je závažný stav způsobený sníženým průtokem krve a
snížením tlaku krve jako následek závažné infekce.
Oznamte svému lékaři, jestliže se některý z výše uvedených stavů týká Vás.
V průběhu léčby přípravkem GLYPRESSIN Vám bude stále kontrolován krevní tlak, srdeční tep a
rovnováha tekutin.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době,
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Obzvlášť je důležité informovat svého lékaře, jestliže užíváte jakékoli léky na léčbu srdce (např.
propofol nebo beta-blokátory), neboť jejich účinek se při současném použití s přípravkem
GLYPRESSIN zvyšuje.
Těhotenstvi a kojení
Léčba přípravkem GLYPRESSIN v průběhu těhotenství je kontraindikována.
GLYPRESSIN by neměl být podáván kojícím ženám neboť informace o přestupu přípravku
GLYPRESSIN do mateřského mléka nejsou dostačující.
Poraďte se se svým lékařem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinky nejsou známy.
3. JAK SE GLYPRESSIN POUŽÍVÁ
GLYPRESSIN je lék, který se používá v nemocnicích a může být podán pouze kvalifikovanými
pracovníky.
Rozpoštědlo se smíchá přes gumovou zátku skleněné lahvičky s práškem určeným k injekci.
Intravenózní injekce čirého roztoku musí být podána ihned po jeho smíchání.
Obvyklá dávka přípravku GLYPRESSIN u akutního krvácení z jícnových varixů je 2 mg s následnou
dávkou 1 nebo 2 mg každé 4 hodiny, do zástavy krvácení po dobu 24 hod. Léčba by měla trvat
maximálně 48 hodin. Po podání úvodní dávky může být dávkování upraveno podle vaší tělesné
hmotnosti nebo v případě výskytu nežádoucích účinků.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i GLYPRESSIN nežádoucí účinky; které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100 léčených) jsou :
- bolest hlavy
- bradykardie (příliš pomalý srdeční tep)
- zvýšený krevní tlak
- periferní zúžení cév (nedostatečné prokrvení kůže) projevující se bledostí
- přechodná bolest břicha
- přechodný průjem
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000 léčených) jsou :
- nízká krevní sodíková úroveň pokud není kontrolována bilance tekutin
3/4
- nepravidelný srdeční rytmus
- zvýšená tepová frekvence
- bolest na hrudi
- infarkt myokardu (infarkt)
- plicní edém
- nedostatečný tok krve ve střevě
- periférní cyanóza (namodralé zbarvení kůže způsobené nedostatkem kyslíku)
- návaly horka
- dýchací potíže a respirační selhání (obtíže při dýchání)
- přechodná nevolnost
- občasné zvracení
- nekrózy v místě vpichu
Vzácně se vyskytující nežádoucí účinky (u 1 až 10 pacientů z 10 000) jsou:
- dušnost (dýchací obtíže).
Frekvence nežádoucích účinků není známá (z dostupných údajů ji nelze určit):
- selhání srdce (příznaky zahrnují problémy s dýcháním, únavu a oteklé kotníky)
- Torsade de pointes (akutní srdeční příhoda)
- kožní nekrózy (poškození tkáně)
- kontrakce dělohy
- snížení průtoku krve dělohou
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři.
5. JAK GLYPRESSIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte GLYPRESSIN po uplynutí doby použitelnosti, vyznačené na obalu. Doba použitelnosti
se vztahuje na poslední den uvedeného měsíce.
Uchovávejte injekční lahvičku a ampulku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Připravený roztok se musí okamžitě spotřebovat po rozpuštění.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co GLYPRESSIN obsahuje
- Léčivá látka: jedna lahvička obsahuje 1 mg terlipresin - acetátu, odpovídající 0,86 mg
terlipresinu. Koncentrace připraveného roztoku je 0,2 mg terlipresin - acetátu/1 ml.
- Pomocnými látkami jsou:
Prášek: Mannitol (E 421) a roztok kyseliny chlorovodíkové 1mol/ml
Rozpouštědlo : chlorid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 1mol/ml a voda na injekci
Jak přípravek GLYPRESSIN vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek obsahuje prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem. Prášek má bílou barvu.
Po rozpuštění v rozpouštědle by se měl změnit v čirý, bezbarvý roztok.
GLYPRESSIN je k dostání v jedné velikosti balení:
prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
Velikost balení: 5 sad : 1 injekční lahvička + 1 ampulka v krabičce
4/4
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
Ferring Léčiva,a.s.
Jesenice u Prahy, Česká republika
Výrobce:
Ferring GmbH
Wittland 11, Kiel
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
19.5.2010

Recenze

Recenze produktu GLYPRESSIN 1 MG 5X1MG+1 Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GLYPRESSIN 1 MG 5X1MG+1 Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze