Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

GLURENORM 30X30MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16868

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 16868
Kód EAN: 8584005114501
Kód SÚKL: 99336
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Glurenorm se užívá při léčbě diabetes mellitus II. typu (cukrovka nezávislá na podávání inzulinu) u dospělých i starších pacientů, kteří nepotřebují inzulin, ale u nichž dodržování dietního režimu nepostačuje ke kompenzaci cukrovky. Lék je určen dospělým pacientům.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls180348/2011 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Glurenorm 

gliquidonum 

tablety 

 
  
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Glurenorm a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glurenorm užívat  

3. 

Jak se přípravek Glurenorm užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Glurenorm uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Glurenorm a k čemu se používá 

 
Glurenorm  stimuluje  tvorbu  inzulínu  ve  slinivce  břišní  a  zároveň  zlepšuje  citlivost  tkání  na  inzulín. 
Výsledkem jeho působení je snížení zvýšených hladin cukru v krvi u pacientů, kteří se léčí  na diabetes 
mellitus (cukrovku).  
 
Glurenorm  se  užívá  při  léčbě  diabetes  mellitus  II.  typu  (cukrovka  nezávislá  na  podávání  inzulínu)  u 
dospělých  i  starších  pacientů,  kteří  nepotřebují  inzulín,  ale  u  nichž  dodržování  dietního  režimu 
nepostačuje ke kompenzaci cukrovky.  
Glurenorm je určen dospělým pacientům.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glurenorm užívat  

 
Neužívejte přípravek Glurenorm 

jestliže jste alergický(á) na gliquidon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) nebo na sulfonamidy; 

jestliže máte diabetes mellitus I. typu (cukrovka závislá na podávání inzulínu); 

pokud trpíte nedostatečností oběhového nebo dýchacího systému; 

pokud máte sníženou funkci nadledvinek nebo jater; 

během těhotenství nebo kojení. 

 

 

Glurenorm  se  nesmí  používat  u  pacientů  v  diabetickém  komatu  nebo  prekomatu  (porucha  vědomí 
zapříčiněná  těžkým  metabolickým  rozvratem,  způsobeným  cukrovkou),  pacientů  s těžkým  stupněm 
ledvinového selhání, u pacientů léčených na závažnější infekce a při větších operacích nebo stavech, při 
kterých je vhodnější dočasná léčba inzulínem.  
 
Pokud  se  stavy  uvedené  v  tomto  odstavci  u  Vás  vyskytnou  až  během  užívání  přípravku  Glurenorm, 
informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.  
 
Upozornění a opatření 
Léčba  přípravkem  Glurenorm  vyžaduje  pravidelné  lékařské  kontroly.  Jedná  se  především  o  kontroly 
hladin cukru v krvi, cukru a acetonu v moči.  
Během léčby je třeba přísně dodržovat dietní režim, který Vám určí lékař. U obézních diabetiků je také 
třeba snižovat  tělesnou hmotnost a vykonávat pravidelnou tělesnou aktivitu.  
Na začátku těhotenství je třeba léčbu okamžitě přerušit.  
Během užívání přípravku Glurenorm platí zákaz požívání alkoholických nápojů, Glurenorm může snížit 
toleranci alkoholu. Během léčby se nedoporučuje opalování.  
Účinek přípravku Glurenorm se zvyšuje při fyzické námaze, stresu a požívání alkoholu.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Glurenorm 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Glurenorm prodlužuje účinek barbiturátů, sedativ a  hypnotik (léky na uklidnění a na navození spánku). 
Riziko zvýšeného účinku Glurenormu vzniká při současné léčbě pyrazolidinovými deriváty (fenylbutazon 
–  lék  na  revmatoidní  artritidu),  salicyláty  (léky  proti  horečce  a  bolesti),  antiuratiky  (léky  proti  dně), 
perorálními  antikoagulancii  (léky  proti  nadměrné  srážlivosti  krve),  chloramfenikolem,  tetracykliny  a 
sulfonamidy  (léky  proti  infekcím),  cyklofosfamidem  (lék  na  některá  nádorová  onemocnění),  inhibitory 
MAO  (některé  léky  proti  depresi),  klofibrátem  (lék  snižující  hladinu  tuku  v  krvi),  beta-blokátory  (léky 
proti nepravidelné činnosti srdce a vysokému krevnímu tlaku).  
Účinek  přípravku  Glurenorm  snižují  kortikosteroidy  (steroidní  hormony  užívané  především  k léčbě 
zánětlivých  onemocnění),  chlorpromazin  (lék  na  schizofrenii),  diuretika  (močopudné  léky),  estrogeny 
(léky  s obsahem  ženského  pohlavního  hormonu),  fenytoin  (lék  proti  epilepsii),  hormony  štítné  žlázy, 
kyselina nikotinová, beta-sympatomimetika (léky na srdeční selhání nebo na dýchací obtíže), antagonisté 
kalciového  kanálu  (léky  proti  vysokému  krevnímu  tlaku),  izoniazid  (lék  proti  tuberkulóze),  perorální 
kontraceptiva  (léky  zabraňující  početí).  Nevhodná  je  kombinace  s methyldopou  (lék  proti  vysokému 
krevnímu tlaku). 
 
Přípravek Glurenorm s jídlem a pitím 
Glurenorm  by  se  měl  užívat  na  začátku  hlavních  jídel  a  zapíjet  vodou.  Během  užívání  přípravku 
Glurenorm platí zákaz požívání alkoholických nápojů. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
  
Glurenorm  se  nesmí  používat  během  těhotenství  a  kojení.  Na  začátku  těhotenství  je  třeba  léčbu 
přípravkem Glurenorm okamžitě přerušit. K léčbě diabetu v průběhu těhotenství není Glurenorm  vhodný, 
lékem  první volby je inzulín. Doporučuje se, aby byla pacientka převedena na inzulín před pokusem o 
otěhotnění nebo ihned po zjištění těhotenství.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

Hlavně  na  začátku  léčby  může  Glurenorm  nepříznivě  ovlivnit  činnost  vyžadující  zvýšenou  pozornost, 
koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování,  např.  řízení  motorových  vozidel,  obsluhu  strojů  a  práci  ve 
výškách. Tyto činnosti byste měli vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.  
 
Přípravek Glurenorm obsahuje monohydrát laktosy. 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Glurenorm užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesné dávkování vždy určí lékař, dávkování je přísně individuální. Léčba se začíná malými dávkami a 
podle  potřeby  se  denní  dávky  postupně  (v  týdenních  intervalech)  zvyšují  o  15  mg  (1/2  tablety),  až  do 
dosažení  optimální  kontroly  cukrovky.  Počáteční  dávka  přípravku  Glurenorm  je  15  mg  (1/2  tablety) 
obvykle ráno při snídani. Celková denní dávka se pohybuje mezi 15 - 120 mg  (1/2-4 tablety), obvykle se 
rozdělí  do  dvou  nebo  více  dávek,  z  nichž  největší  se  užívá při snídani, další na začátku hlavních jídel. 
Pokud celková denní dávka nepřesahuje 60 mg (2 tablety), může se podávat v jednorázové dávce ráno. 
Lepší  kontrola  cukrovky  se  však  dosáhne  při  podávání  léku  ve  dvou  nebo  třech  denních  dávkách. 
Dávkování je potřebné přizpůsobit stravovacím návykům a denní aktivitě. Maximální jednotlivá dávka je 
60 mg (2 tablety), maximální denní dávka je 180 mg (6 tablet). Glurenorm se užívá dlouhodobě.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Glurenorm, než jste měl(a) 
Předávkování se projevuje hypoglykemickou reakcí (reakce z nadměrného snížení hladiny cukru v krvi) 
různého  stupně.  Jde  o  následující  příznaky:  nevolnost,  pocení,  bolesti  hlavy,  „mučivý“  hlad,  nervozita, 
třes, bledost, zrychlení tepové frekvence, poruchy  vědomí až bezvědomí s křečemi.  
Při těchto příznacích je třeba urychleně požít slazený nápoj nebo několik kostek cukru. Z tohoto důvodu 
neustále  noste  s  sebou  nějakou  formu  cukru  (kostky  cukru).  Umělá  sladidla    nejsou  účinná.  Jestliže  se 
přesto stav nezlepší, okamžitě vyhledejte lékaře!  
Při poruše vědomí, se ústy cukr ani slazený nápoj nepodává, je nutná okamžitá lékařská péče.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glurenorm 
Jestliže zapomenete užít přípravek, užijte obvyklou dávku hned, jakmile si vzpomenete, následující dávku 
užijte  v obvyklém  čase.  V případě,  že  se  blíží  čas  užití  další  předepsané  dávky,  opomenutou  dávku 
vynechejte a užijte až následující běžnou dávku (danou dávku nezvyšujte!). Nezdvojnásobujte  následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glurenorm  
Bez porady s Vaším lékařem sám/sama léčbu nepřerušujte! 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u 1- 10  pacientů z 10 000) jsou: bolesti hlavy, kožní alergické reakce 
(obvykle  přechodné  a  spontánně  odeznějí),  gastrointestinální  obtíže  (nevolnost,  zvracení  -  obvykle 

 

přechodné  a  spontánně  odeznějí),  nesnášenlivost  alkoholu,  hypoglykemická  reakce  (přílišné  snížení 
hladiny cukru v krvi). Hypoglykemická reakce se projevuje nevolností, pocením, bolestmi hlavy, silným 
pocitem  hladu,  nervozitou,  třesem,  bledostí,  zrychlenou  tepovou  frekvencí,  poruchami  vědomí  až 
bezvědomím  s  křečemi.  Vzniká  hlavně  při  dietě  s nízkým  obsahem  cukrů  a  nepravidelném  příjmu 
potravy, při tělesné námaze nebo nevhodně určené dávce léku. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 pacienta z 10 000) jsou: změny krvetvorby.  
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Glurenorm uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu a blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Glurenorm obsahuje 
-  Léčivou látkou je gliquidonum. Jedna tableta obsahuje gliquidonum 30 mg.  
-  Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  předbobtnalý  kukuřičný  škrob, 

magnesium-stearát.  

 
Jak přípravek Glurenorm vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: bílé,  kulaté,  ploché tablety,  na jedné straně s půlící rýhou a s vyraženým „57C“ nad i 
pod rýhou a se symbolem firmy Boehringer Ingelheim na druhé straně.   Tabletu lze dělit na dvě stejné 
dávky. 
 
Velikost balení: 30 tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 
  

 

Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.4.2014. 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu GLURENORM 30X30MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GLURENORM 30X30MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám