Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 24800
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15022
V kombinaci se správnou dietou je tento léčivý přípravek určený k léčbě diabetu mellitu (cukrovky) druhého typu u dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/7
Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls27364/2007, sukls27365/2007
a přílohy ke sp.zn. sukls24677/2007, sukls24678/2007, sukls89311/2010, sukls89312/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
GLUCOVANCE 500 mg/2,5 mg, potahované tablety
GLUCOVANCE 500 mg/5 mg, potahované tablety
metformini hydrochloridum a glibenclamidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Glucovance a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glucovance užívat
3. Jak se přípravek Glucovance užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Glucovance uchovávat
6. Další informace
1. CO JE GLUCOVANCE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Glucovance se skládá ze dvou antidiabetických léků, které patří do skupiny léčiv zvaných
biguanidy (metformin-hydrochlorid) a sulfonylurea (glibenklamid).
Inzulín je hormon, který umožňuje tělesným tkáním odebírat glukózu (cukr) z krve a přeměňovat ji na
energii nebo ji ukládat na budoucí využití. U pacientů, kteří trpí diabetem mellitem typu 2 (tj. diabetes
nezávislý na inzulínu) se v jejich slinivce nevytváří dostatečné množství inzulínu nebo jejich tělo na
takto vytvořený inzulín řádně nereaguje. To vytváří zvýšenou hladinu glukózy v krvi. Glucovance
pomáhá snižovat cukr v krvi pacienta na normální hladinu.
Přípravek Glucovance se používá na orální léčbu (léčbu podávanou ústy) diabetu mellitu typu 2 u
dospělých pacientů.
Používá se jako náhrada za kombinaci dvou aktivních látek, které jsou obsaženy v Glucovance
(metformin-hydrochlorid a glibenklamid) a které byly pacientům dříve podávány samostatně, a to
tehdy, pokud se kombinace těchto dvou léků ukázala pro kontrolu hladiny glukózy v krvi pacienta
jako účinná.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
GLUCOVANCE UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Glucovance
pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metformin hydrochlorid, glibenklamid nebo na jiný
sulfonamid nebo na kteroukoli další složku přípravku Glucovance
pokud máte problémy s ledvinami nebo s játry
pokud trpíte diabetem mellitem typu 1 (tj. jste závislí na inzulínu) nebo pokud u Vás dojde
k vážnému narušení kontroly Vašeho diabetu spojenému buď s prekomatickým stavem nebo
2/7
s ketózou (což je stav zapříčiněný nahromaděním látek zvaných ketolátky v krvi; můžete
zaznamenat, že Váš dech má nezvykle ovocné aroma)
pokud máte těžké infekční onemocnění (například infekci dýchacích cest nebo infekci
močových cest)
pokud jste dehydratovaní (například v důsledku přetrvávajícího či těžkého průjmového
onemocnění či opakovaného zvracení)
pokud se léčíte kvůli problémům se srdcem, v nedávné době jste prodělal/a infarkt, nebo máte
závažné oběhové problémy nebo potíže s dýcháním
pokud trpíte porfyrií (vzácná vrozená choroba vznikající kvůli nedostatku enzymu, v důsledku
čehož tělo produkuje a vylučuje příliš velké množství porfyrinu, tj. složky potřebné k tvorbě té
části krevního pigmentu, která nese kyslík)
pokud užíváte třeba i lokálně mikonazol (lék na léčbu určitých kvasinkových infekcí)
pokud pijete ve velké míře alkohol (buď každodenně nebo čas od času)
pokud kojíte.
Nezapomeňte požádat o radu svého lékaře
pokud budete potřebovat vyšetření například pomocí rentgenu nebo ultrazvuku, které zahrnuje
vstříknutí kontrastní látky obsahující jód do krevního řečiště
pokud potřebujete jít na nějakou větší operaci
Po určitou dobu před a po výše uvedeném vyšetření či výše uvedené operaci musíte přestat
Glucovance užívat. Váš lékař rozhodne, zda během této doby budete potřebovat nějakou jinou léčbu.
Je velice důležité, abyste se přesně řídil/a pokyny svého lékaře.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glucovance je zapotřebí
Při nežádoucím nahromadění v organismu látky metformin obsažené v přípravku Glucovance
může velmi vzácně dojít k závažné komplikaci (překyselení krve z nahromadění laktátu tzv.
laktátové acidóze), která pokud není ihned léčena, může vést k ohrožení života. Příčinou může
být buď předávkování přípravkem Glucovance nebo nedodržení kontraindikací pro jeho
podávání (viz doporučení, kdy nemáte užívat přípravek Glucovance). Tento velmi závažný stav
se může projevit zvracením, bolestmi břicha, dušností, svalovými křečemi, celkový pocitem
malátnosti a těžké únavy, postupnou ztrátou vědomí. V takovém případě je nutná okamžitá léčba
v nemocnici. Pokud se objeví během léčby tyto příznaky jen v mírné formě, je třeba ihned
přerušit léčbu a bez prodlení kontaktovat lékaře. Protože riziko laktátové acidózy se zvyšuje při
poruše funkce ledvin, jsou třeba před zahájením léčby a v jejím průběhu pravidelné kontroly
nejen kompenzace cukrovky, ale i funkce ledvin. Informujte včas svého lékaře, pokud
onemocníte závažnější infekcí, jako je chřipka, zápal plic, infekce ledvin nebo průjmové
onemocnění se zvracením tyto stavy mohou vyvolat podmínky pro rozvoj laktátové acidózy.
pokud se u vás vyskytnou příznaky poklesu cukru v krvi (hypoglykémie). Varovné signály se
mohou vyskytnout náhle a mohou zahrnovat studený pot, studenou a bledou pokožku, závratě,
bolest hlavy, zrychlený tlukot srdce, pocit nevolnosti, pocit velkého hladu, dočasné změny
týkající se vidění, malátnost, nezvyklou únavu a slabost, nervozitu nebo třes, pocit úzkosti, pocit
zmatenosti nebo potíže s koncentrací.
Pokud zaznamenáte některý z výše uvedených příznaků:
- snězte nejprve tablety glukózy nebo něco malého s velkým obsahem cukru (med,
bonbóny, sušenky, ovocný juice),
- OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE tento lék užívat a ihned o tom INFORMUJTE SVÉHO
LÉKAŘE, protože je možné, že budete potřebovat hospitalizaci, aby se Vaše hladina
krevního cukru glukóza dostala zpět pod kontrolu
- pak odpočívejte.
Obecná rada: Informujte svou rodinu, své přátele a kolegy, aby Vás v případě, že byste upadl/a
do bezvědomí, obrátili na bok a okamžitě Vám zajistili potřebné lékařské ošetření. V případě, že
3/7
byste byl/a v bezvědomí, neměli by Vám dávat žádné jídlo ani pití, protože by to mohlo vést
k zadušení.
Nízká hladiny cukru v krvi se může vyskytnout, pokud:
- jíte příliš málo nebo vynecháte některé jídlo
- má Vaše strava nedostatečnou nebo nevyváženou hladinu cukru
- pijete alkohol
- pokud cvičíte více než obvykle
- máte problémy s játry nebo ledvinami nebo určité hormonální problémy
- je dávka Vámi užívaného léku příliš vysoká
- jste starší osoba
- užíváte současně s Glucovance určité jiné léky (viz část 2 Vzájemné působení s dalšími
léčivými přípravky).
Poraďte se se svým lékařem, zda je přípravek Glucovance vhodným léčebným prostředkem pro
Váš diabetes, pokud u Vás často dochází k příznakům poklesu cukru v krvi nebo pokud je pro
Vás obtížné tyto příznaky rozpoznat.
pokud trpíte infekčním onemocněním, jako je chřipka, infekce dýchacích cest nebo infekce
močových cest.
pokud máte dědičnou poruchu, při které červené krvinky neprodukují dostatečné
množství enzymu G6PD (glukózo-6-fosfát dehydrogenáza), může dojít při užívání
přípravku Glucovance k příliš rychlému rozpadu červených krvinek (hemolytická
anémie). Informujte svého lékaře, pokud trpíte touto poruchou, neboť v tomto případě
přípravek Glucovance nemusí být pro Vás vhodný.
Po dobu, kdy tento lék užíváte, se řiďte dietními pravidly, které Vám určil Váš lékař, a určitým
způsobem pravidelně cvičte.
Pravidelně se hlaste u svého lékaře, aby Vám provedl kontrolu cukru ve Vaší krvi i kontrolu
funkce Vašich ledvin.
Pokud se u Vás vyskytly výše uvedené příznaky a pokud máte ohledně užívání tohoto léku určitou
nejistotu, poraďte se se svým lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Po dobu, kdy budete užívat Glucovance, nesmíte zároveň užívat následující léky:
Mikonazol, a to ani lokálně (viz část 2 Neužívejte přípravek Glucovance)
kontrastní látky obsahující jód (viz část 2 Neužívejte přípravek Glucovance)
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí, pokud používáte Glucovance současně s některým z následujících
léků:
inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (používané k léčbě různých kardiovaskulárních
stavů, jako je vysoký krevní tlak nebo některé jiné nemoci)
diuretika (používaná k odstraňování vody z organismu na základě zvýšené produkce moči)
beta-blokátory, klonidin, reserpin, guanethidin nebo sympatikomimetika (používaná k léčbě
různých kardiovaskulárních stavů, jako je vysoký krevní tlak nebo některé jiné nemoci)
beta-2 antagonisty (používané k léčbě astmatu, jako je ritodrin, salbutamol nebo terbutalin)
bosentan (používaný k léčbě plicní hypertenze)
kortikosteroidy a tetrakosaktid (třída hormonů používaných k léčbě různých stavů, jako je např.
těžké zanícení kůže nebo astma)
určité léky proti bolesti (např. protizánětlivé léky neobsahující steroidy, jako je fenylbutazon)
flukonazol (používaný k léčbě určitých kvasinkových onemocnění)
chlorpromazin (neuroleptikum, které má vliv na to, jak pracuje Váš mozek)
desmopresin (obecně používaný na snížení produkce moči)
danazol (používaný na léčbu endometriózy, onemocnění, kdy se tkáňová výstelka dělohy
nachází mimo dělohu.
4/7
Tato zvláštní opatrnost může zahrnovat sledování hladiny krevní glukózy samotným pacientem, krevní
testy a úpravu léčebné dávky.
Vyhněte se užívání léků obsahujících alkohol (viz část 2 Užívání Glucovance s jídlem a pitím).
Pokud jste v nedávné době užíval/a nějaké další léky, a to včetně léků, které jsou k dostání bez
lékařského předpisu, informujte o tom svého lékaře či lékárníka.
Užívání Glucovance s jídlem a pitím
Při užívání tohoto léku se vyhněte požívání alkoholu, protože alkohol by mohl vést ke zvýšení
určitých nežádoucích účinků, jako je laktátová acidóza a nízká hladina cukru v krvi (viz část 4 Možné
nežádoucí účinky). Toto se vztahuje rovněž na léky, které obsahují alkohol.
Těhotenství
Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná, pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná, nebo pokud
plánujete otěhotnět. Během těhotenství by měl být diabetes léčen pomocí inzulínu. Pokud v průběhu
léčby pomocí Glucovance zjistíte, že jste těhotná, poraďte se se svým lékařem, který Vám může léčbu
případně změnit.
Kojení
Pokud kojíte nebo pokud plánujete své dítě kojit, přípravek Glucovance užívat nesmíte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Dopravní prostředky neřiďte a stroje nepoužívejte:
pokud máte rozostřené vidění. K tomu může dojít na počátku léčby kvůli nižší hladině cukru ve
Vaší krvi.
pokud pociťujete, že se začínají objevovat příznaky nízké hladiny cukru v krvi.
Důležité informace o některých složkách Glucovance
Každá tableta Glucovance obsahuje mléčný cukr. Pokud Vám lékař řekl, že u Vás byla prokázána
intolerance na určité cukry, tak tohoto lékaře kontaktujte dříve, než lék začnete užívat.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK GLUCOVANCE UŽÍVÁ
Dávkování
Přípravek Glucovance užívejte vždy přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.
Tento lék mohou užívat pouze dospělí pacienti.
Váš lékař Vám upraví léčebnou dávku v závislosti na jejím účinku, který prokáží Vaše krevní testy.
Neustále se řiďte dietními pravidly, která Vám určil Váš lékař. Přípravek Glucovance nemůže nahradit
přínosy zdravého životního stylu.
Zachovávejte pravidelný režim stravování s vyváženým obsahem cukru. Tak dojde ke snížení rizika
poklesu cukru v krvi.
Obvyklá startovací dávka odpovídá individuálním dávkám metformin hydrochloridu a glibenklamidu,
které jste dostával/a před zahájením léčby přípravkem Glucovance. Jestliže jste starší osoba, je
obvyklou startovací dávkou jedna tableta Glucovance 500 mg/2,5 mg denně.
Maximální denní dávka
U Glucovance 500 mg/2,5 mg: 6 tablet
U Glucovance 500 mg/5 mg: 3 tablety. Ve výjimečných případech Vám lékař může předepsat 4
tablety.
Úprava dávky u starších pacientů
5/7
Pokud jste starší osoba, věnujte užívání zvláštní pozornost. Dávka Glucovance bude opatrně
zvyšována v závislosti na hladině cukru ve Vaší krvi a na funkci Vašich ledvin. Dbejte na to, abyste se
pravidelně radil/a se svým lékařem.
Způsob podání
Užívejte tablety společně s jídlem. Tabletu vždy polkněte a zapijte sklenicí vody. Před polknutím
tabletu nedrťte ani nekousejte.
Tablety užívejte
jednou denně ráno (při snídani), pokud užíváte jednu tabletu denně
dvakrát denně ráno (při snídani) a večer (při večeři), pokud užíváte dvě až čtyři tablety denně
třikrát denně ráno (při snídani), v poledne (při obědě) a večer (při večeři), pokud užíváte tři, pět
nebo šest tablet denně.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Glucovance, než jste měl(a)
Jestliže jste užil/a více přípravku Glucovance, než jste měl/a, mohly by se u Vás vyskytnout příznaky
poklesu cukru ve Vaší krvi (příznaky poklesu cukru ve krvi naleznete v části 2 Zvláštní opatrnosti při
použití přípravku Glucovance je zapotřebí). OKAMŽITĚ SE PORAĎTE se svým LÉKAŘEM.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glucovance
Nezdvojujte následující dávku, abyste opomenutou dávku nahradil/a. Užijte další dávku
v předepsaném režimu užívání.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glucovance
Když přestanete tento lék užívat, obvykle nedochází k výskytu žádný nežádoucích účinků. Nicméně
vzhledem k tomu, že přestáváte být léčen/a na diabetes, může u Vás dojít k určitým komplikacím
v důsledku nedostatečné léčby.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Glucovance nežádoucí účinky, které se však nemusí
vyskytnout u každého. Při klinických studiích nebo při běžných kontrolách pacientů byly zjištěny
následující nežádoucí účinky.
Poruchy vidění: Když začnete tento lék užívat, může to vést k narušení Vašeho vidění v důsledku
poklesu hladiny cukru ve Vaší krvi. Tato reakce se však časem obvykle vytratí.
Pokles cukru v krvi: Příznaky poklesu cukru ve krvi naleznete v části 2 Zvláštní opatrnosti při použití
přípravku Glucovance je zapotřebí.
Velmi časté nežádoucí účinky (postihují více než 1 z 10 pacientů):
gastrointestinální poruchy, jako je nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha a ztráta chuti
k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují zejména po zahájení léčby. Obvykle pomáhá,
jestliže dávky rozdělíte do celého dne a jestliže je užíváte společně s jídlem. Pokud budou
tyto příznaky přetrvávat, PŘESTAŇTE lék užívat a PORAĎTE se se svým LÉKAŘEM.
Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 ze 100 pacientů)
narušení chuti k jídlu
Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 ze 100 pacientů, ale více než 1 z 1 000
pacientů):
abnormální hladiny močoviny a kreatinu v krvi, což má vliv na změny ve fungování ledvin.
6/7
náhlý obrat (krize) v určitých formách porfyrie (porhyria hepatica nebo porphyria cutanea;
(pro vysvětlení týkající se porfyrie viz část 2 Neužívejte přípravek Glucovance) může nastat
u pacientů trpících nedostatkem určitého enzymu.
Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů, ale více než 1 z 10 000 pacientů):
snížení počtu bílých krvinek, což má za následek větší pravděpodobnost infekčního
onemocnění
snížení počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo výskytu modřin
kožní reakce včetně svědění, kopřivky a vyrážky
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):
laktátová acidóza; velmi vážná komplikace, zejména pokud Vaše ledviny nepracují řádně,
která má za následek zvracení, bolest břicha doprovázenou svalovými křečemi a obecný pocit
nevolnosti doprovázený těžkou únavou a dýchacími obtížemi a která vyžaduje specifickou
léčbu. Pokud se vyskytnou tyto příznaky, PŘESTAŇTE tento lék OKAMŽITĚ užívat a
PORAĎTE se ihned se svým LÉKAŘEM.
vážné snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza), anémie v důsledku přílišného rozpadu
červených krvinek (hemolytická anémie), nedostatek nebo nedostatečný počet nových
červených krvinek vznikajících v kostní dřeni (aplazie kostní dřeně) a velmi vážné snížení
počtu červených krvinek (pancytopenie; v důsledku tohoto onemocnění vypadá kůže velmi
bledě a onemocnění může způsobit slabost nebo dušnost a zvýšit riziko krvácivosti nebo
vzniku modřin nebo vyšší pravděpodobnosti výskytu infekcí)
abnormální výsledky testů funkčnosti jater nebo zánět jater (žloutenka, která zapříčiňuje
únavu, ztrátu chuti k jídlu a úbytek váhy a může nebo nemusí být doprovázena žloutnutím
kůže nebo očního bělma. V takovémto případě musí být podávání Glucovance zastaveno.
přecitlivělost kůže na slunce, vážné alergické kožní nebo cévní reakce
intolerance vůči alkoholu (doprovázená příznaky, jako je pocit celkové nevolnosti, rudnutí
obličeje, zrychlený tlukot srdce)
nízká hladina sodíku, která může být příčinou vyčerpanosti a zmatenosti, škubání svalů,
záchvatů či komatu
snížená hladina vitaminu B12 v krvi
Pokud se některý z výše uvedených nežádoucích účinků stane vážným nebo pokud zaznamenáte
jakékoli nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v tomto dokumentu, oznamte to prosím svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK GLUCOVANCE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Glucovance nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za slovem
EXP. Datum použitelnosti se vztahuje na poslední den uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod ani do domovního odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat léčivé přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Glucovance obsahuje
Aktivními léčivými látkami jsou metformini hydrochloridum a glibenclamidum.
Jedna potahovaná tableta Glucovance 500 mg/2,5 mg obsahuje 500 mg metformini
hydrochloridum, což odpovídá 390 mg volné báze metforminu a 2,5 mg glibenclamidum.
Jedna potahovaná tableta Glucovance 500 mg/5 mg obsahuje 500 mg metformini
hydrochloridum, což odpovídá 390 mg volné báze metforminu a 5 mg glibenclamidum.
7/7
Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, povidon 40,
magnesium-stearát a potahová soustava Opadry OY-L-24808 (oranžová), monohydrát laktózy,
hypromelóza 2506/15, oxid titaničitý ( E 171), makrogol, žlutý oxid železitý (E172), červený
oxid železitý (E172) a černý oxid železitý (E172) v Glucovance 500 mg/2,5 mg nebo potahová
soustava Opadry 31-F-22700 (žlutá), monohydrát laktózy, hypromelóza 2506/15, oxid
titaničitý (E 171), makrogol, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172) a hlinitý
lak chinolinové žluti (E104) v Glucovance 500 mg/5 mg.
Jak přípravek Glucovance vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety Glucovance 500 mg/2,5 mg jsou oranžové, bikonvexní, potahované tablety tvaru tobolky
označené "2,5" na jedné straně.
Tablety Glucovance 500 mg/5 mg jsou žluté, bikonvexní, potahované tablety tvaru tobolky
označené "5" na jedné straně.
Tablety jsou dodávány v PVC/Al/PVC blistrových baleních, která obsahují 28, 30, 50, 60, 100, 120 a
180 tablet.. Může se stát, že všechna uvedená balení na daném trhu k dispozici nejsou.
Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Santé s.a.s.
69379 Lyon Cedex 08
Francie
Výrobce
Merck Santé s.a.s.
Centre de production de Semoy
2, rue du Pressoir Vert
45402 Semoy,
Francie
Merck KGaA & Co.Werk Spittal
Hösslgasse 20
A-98000 Spittal/Drau, Rakousko
Merck, SL
Poligono Merck
08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Španělsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 26.5.2010

Recenze

Recenze produktu GLUCOVANCE 500 MG/2,5 MG 180 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GLUCOVANCE 500 MG/2,5 MG 180 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze