Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

GLUCOPHAGE 500 MG 100X500MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110530

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MERCK SANTE S.A.S., CENTRE DE PRODUCTION DE SEMOY,
Kód výrobku: 110530
Kód EAN:
Kód SÚKL: 128624
Držitel rozhodnutí: MERCK SANTE S.A.S., CENTRE DE PRODUCTION DE SEMOY,
Co jsou potahované tablety Glucophage 500 mg a k čemu se používají Metformin, léčivá látka přípravku Glucophage 500 mg potahované tablety, patří do skupiny léků označovaných jako biguanidy, které se používají pro léčbu diabetu mellitu (cukrovky) typu 2 v případě, že samotná dieta a tělesné cvičení nejsou dostačující. Inzulín je hormon, který umožňuje tělesným tkáním získávat glukózu (cukr) z krevního oběhu a využívat ji jako zdroj energie nebo ji skladovat pro další využití. Lidé s cukrovkou typu 2 nevytváří dostatečné množství inzulínu ve slinivce břišní nebo jejich tělesné tkáně nereagují správně na inzulín, který slinivka produkuje. To vyvolává hromadění glukózy v krvi. Metformin zvyšuje citlivost tkání na inzulín a pomáhá normalizovat využívání glukózy v organismu. U dospělých pacientů, kteří trpí nadváhou, může dlouhodobé používání metforminu také pomoci snížit riziko komplikací spojených s diabetem. U dospělých může být přípravek Glucophage 500 mg potahované tablety podáván samotný nebo v kombinaci s jinými antidiabetiky užívanými ústy nebo s inzulínem. U dětí od 10 let a u dospívajících může být přípravek Glucophage 500 mg potahované tablety podáván samotný nebo s inzulínem.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls159961/2016 
a k sp.zn.sukls11098/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

GLUCOPHAGE 500 mg 

 potahované tablety 

metformini hydrochloridum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Glucophage a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glucophage užívat  

3. 

Jak se přípravek Glucophage užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Glucophage uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

Co je přípravek Glucophage a k čemu se používá 

 
Glucophage obsahuje metformin, lék k léčbě cukrovky. Patří do skupiny léků nazývaných biguanidy. 
 
Inzulín  je  hormon,  který  je  produkován  ve  slinivce  břišní  a  pomáhá  Vašemu  tělu  využívat  glukózu 
(cukr) z krve. Vaše tělo používá glukózu k výrobě energie nebo ji skladuje k pozdějšímu použití.  
Pokud  trpíte  cukrovkou,  Vaše  slinivka  nevytváří  dostatek  inzulínu  nebo  Vaše  tělo  není  schopno 
vytvořený inzulín náležitě využít. To vede k vysoké hladině cukru v krvi. Glucophage pomáhá snížit 
hladinu krevního cukru co nejblíže

 

normální

 

úrovni.  

 
Pokud jste dospělá osoba s nadváhou, pomůže Vám dlouhodobé užívání přípravku Glucophage snížit 
riziko  komplikací  souvisejících  s cukrovkou.  Užívání  přípravku  Glucophage  je  spojeno  se  stabilní 
tělesnou hmotností, nebo s jejím mírným úbytkem. 
 
Glucophage je užíván k léčbě pacientů trpících diabetem 2. typu (také nazývaný „cukrovka nezávislá 
na  inzulínu“),  když  se  samotná  dieta  a  fyzické  cvičení  ukázaly jako  nedostatečné  pro  kontrolu Vaší 
hladiny krevního cukru. Používá se především u pacientů s nadváhou. 
 
Dospělí  mohou  užívat  Glucophage  samostatně  nebo společně s dalšími  léky  k  léčbě  cukrovky  (léky 
užívané perorálně – ústy, nebo inzulín). 
 
Děti od 10 let a dospívající mohou užívat Glucophage samostatně nebo společně s inzulínem. 

 

 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glucophage užívat 

 
Neužívejte Glucophage 

  Pokud  jste  alergický(á)  (přecitlivělý(á))  na  metformin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (viz „Co obsahuje Glucophage“ v bodě 6). 

  Pokud máte problémy s játry.  

  Pokud  máte  závažné  zhoršení  funkce  ledvin.  Pokud  máte  nekontrolovaný  diabetes  například  se 

závažnou  hyperglykémií  (vysoká  hladina  glukózy  v krvi),  pocitem  na  zvracení,    zvracením, 
průjmem,    rychlým  úbytkem    tělesné  hmotnosti,  laktátovou  acidózou  (viz  „Riziko  laktátové 
acidózy“  níže)  nebo  ketoacidózou.  Ketoacidóza  je  onemocnění,  při  kterém  se  látky  označované 
jako „ketolátky“ hromadí v krvi a které může vést k diabetickému prekomatu. Příznaky zahrnují 
bolest žaludku, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo neobvyklý ovocný zápach dechu.  

  Pokud jste ztratil(a) příliš mnoho tělních tekutin (dehydratace), například při dlouhodobém nebo 

těžkém  průjmu,  nebo  pokud  jste  zvracel(a)  několikrát  po  sobě.  Dehydratace  může  vést 
k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy (viz „Upozornění 
a opatření“). 

  Pokud  máte  závažnou  infekci,  například  infekci  plic,  průdušek  nebo  ledvin.  Závažné  infekce 

mohou vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy (viz 
„Upozornění a opatření“). 

  Pokud  podstupujete  léčbu  akutního  srdečního  selhání  nebo  jste  nedávno  prodělal(a)  srdeční 

infarkt, máte vážné problémy s krevním oběhem (jako je šok) nebo trpíte dýchacími obtížemi. To 
může  vést  k nedostatečnému  zásobování  tkání  kyslíkem,  což  pro  Vás  může  znamenat  riziko 
laktátové acidózy (viz „Upozornění a opatření“). 

  Pokud konzumujete mnoho alkoholických nápojů. 
 
Jestliže u Vás platí kterýkoliv z výše uvedených bodů, informujte svého lékaře před zahájením užívání 
tohoto přípravku. 
 
Určitě se poraďte se svým lékařem, jestliže: 

  musíte podstoupit vyšetření rentgenem nebo tomografem, v rámci kterého se aplikuje do krevního 

oběhu kontrastní látka s obsahem jódu, 

  musíte podstoupit velký chirurgický zákrok. 
Nesmíte užívat Glucophage určitou dobu před a po vyšetření nebo chirurgickém zákroku. Váš lékař 
rozhodne, zda v tomto období musíte podstoupit jiný druh léčby. Je nezbytné přesně dodržovat pokyny 
lékaře.  
 
Upozornění a opatření 
 
Riziko laktátové acidózy 
 
Přípravek Glucophage může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný 
jako  laktátová  acidóza,  zvláště  pokud  Vaše  ledviny  nefungují  správně.  Riziko  vzniku  laktátové 
acidózy se také zvyšuje při nekontrolovaném diabetu, závažných infekcích, dlouhodobém hladovění 
nebo požívání alkoholu, dehydrataci (viz další informace níže), onemocněních jater 
a jakýchkoli stavech, při kterých dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při 
akutním závažném onemocnění srdce). 
Pokud  se  Vás  týká  některý  z  výše  uvedených  stavů,  promluvte  si  se  svým  lékařem,  který  Vám 
poskytne další pokyny. 
Ukončete užívání přípravku Glucophage na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, které může 
souviset  s  dehydratací
  (významná  ztráta  tělesných  tekutin),  jako  při  silném  zvracení,  průjmu, 
horečce, vystavení teplu nebo pokud pijete méně než normálně. Promluvte si se svým lékařem, který 
Vám poskytne další pokyny. 
 

 

Ukončete  užívání  přípravku  Glucophage  a  kontaktujte  lékaře  nebo  nejbližší  nemocniční 
pohotovost, pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy
, protože tento stav  může 
vést ke kómatu. 
Mezi příznaky laktátové acidózy patří: 

   zvracení, 

   bolest žaludku (bolest břicha), 

   svalové křeče, 

   celkový pocit nevolnosti se závažnou únavou, 

   problémy s dýcháním, 

   snížení tělesné teploty a srdečního tepu. 

 
 
Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření, a musí být léčena v nemocnici. 
 
Pokud  budete  podstupovat  velkou  operaci,  musíte  ukončit  užívání  přípravku  Glucophage  v  období 
během  tohoto  zákroku  a  určitou  dobu  po  něm.  Váš  lékař  rozhodne,  kdy  musíte  léčbu  přípravkem 
Glucophage ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit. 
 
Glucophage užívaný samostatně nezpůsobuje hypoglykemii (příliš nízká hladina cukru v krvi). Jestliže 
však užíváte Glucophage společně s  dalšími léky k léčbě diabetu, které mohou vyvolat hypoglykemii 
(např.  deriváty  sulfonylurey,  inzulín,  meglitinidy),  existuje  riziko  hypoglykemie.  Jestliže  u  sebe 
pozorujete  příznaky  hypoglykemie,  například  slabost,  závratě,  zvýšené  pocení,  rychlý  srdeční  tep, 
poruchy zraku nebo problém se soustředit, obvykle pomůže, když sníte nebo vypijete něco s obsahem 
cukru. 
 
Během  léčby  přípravkem  Glucophage  bude  Váš  lékař  provádět  kontrolu  funkce  ledvin  minimálně 
jednou ročně nebo častěji, pokud jste ve vyšším věku a/nebo pokud máte zhoršenou funkci ledvin. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Glucophage  
Pokud Vám  musí být  podána injekce do žíly s  kontrastní látkou, která obsahuje  jód , například  při  
vyšetření  pomocí RTG nebo  skenu, musíte užívání přípravku Glucophage ukončit před nebo v době 
podání injekce.Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Glucophage ukončit a kdy ji můžete 
znovu zahájit. 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření glukózy v krvi a funkce ledvin nebo 
Váš lékař může upravit dávkování přípravku Glucophage. Je zvláště důležité uvést následující:  

  léky, které zvyšují tvorbu moči (diuretika), 

  léky, které se používají k léčbě bolesti a zánětu (nesteroidní protizánětlivé léky a inhibitory COX-

2, jako je ibuprofen a celecoxib), 

  určité léky k léčbě vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory a blokátory receptoru pro angiotenzin 

II), 

  beta-2-agonisté jako například salbutamol nebo terbutalin (používané při léčbě astmatu), 

  kortikosteroidy (používané při léčbě řady obtíží, například prudkých zánětů kůže nebo u astmatu), 

  léky, které mohou změnit množství Glucophage v krvi, zvláště pokud máte sníženou funkci ledvin 

(jako  je  verapamil,  rifampicin;  cimetidin,  dolutegravir,  ranolazin,  trimethoprim,  vandetanib, 
isavukonazol, krizotinib, olaparib). 

  další léky používané k léčbě diabetu. 
 
 
Přípravek Glucophage s alkoholem

 

 

Během  užívání  přípravku  Glucophage  se  vyhněte  nadměrné  konzumaci  alkoholu,  protože  to  může 
zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“).

 

 

 

Těhotenství a kojení 
Během těhotenství musíte cukrovku léčit inzulínem. Jestliže jste těhotná, domníváte se, že můžete být 
těhotná, nebo plánujete otěhotnět, informujte o tom svého lékaře, aby mohl změnit Vaši léčbu. 
Tento přípravek není doporučen, jestliže kojíte nebo plánujete kojit své dítě. 

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Glucophage  užívaný  samostatně  nevyvolává  hypoglykemii  (velmi  nízká  hladina  cukru  v krvi).  To 
znamená, že neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.   
 
Dbejte  však  zvýšené  opatrnosti,  jestliže  užíváte  Glucophage  společně  s dalšími  přípravky  k  léčbě 
cukrovky, které mohou způsobovat hypoglykemii (např. deriváty sulfonylurey, inzulín, meglitinidy). 
Mezi příznaky hypoglykemie patří slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, poruchy zraku 
nebo  problém  soustředit  se.  Jestliže  pocítíte  tyto  příznaky,  neřiďte  dopravní  prostředky  ani 
neobsluhujte stroje. 
 
3.  

Jak se přípravek Glucophage užívá  

 
Vždy užívejte Glucophage přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
Glucophage  nemůže  nahradit  přínosy  zdravého  životního  stylu.  Dodržujte  doporučení  svého  lékaře 
týkající se diety a provádějte pravidelné tělesné cvičení.  
  
Doporučená dávka 
Děti  ve  věku  od  10  let a  dospívající  užívají  obvykle  úvodní  dávku  500  mg  nebo  850  mg  přípravku 
Glucophage jednou denně. Maximální denní dávka je 2 000 mg užívaná ve 2 nebo 3 dílčích dávkách. 
Léčba dětí ve věku mezi 10 a 12 lety je doporučena pouze na základě konkrétního doporučení Vašeho 
lékaře, protože zkušenosti s léčbou u této věkové skupiny jsou omezené. 
 
Dospělí užívají obvykle na začátku léčby 500 mg nebo 850 mg přípravku Glucophage dvakrát nebo 
třikrát denně. Maximální denní dávka je 3 000 mg užívaná ve 3 dílčích dávkách. 
 
Pokud máte zhoršenou funkci ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku. 
Jestliže užíváte také inzulín, informujte se u svého lékaře, jak začít užívat Glucophage. 
 
Lékařské sledování 

  Lékař  bude  provádět  pravidelné  testy  na  hladinu  krevního  cukru  a  upraví  Vám  dávkování 

přípravku Glucophage podle hladiny krevního cukru. Lékaře navštěvujte pravidelně. To je zvlášť 
důležité u dětí, dospívajících a u starších osob.  

 

Lékař  provede  kontrolu  funkce  ledvin  alespoň  jednou  ročně.  U  starších  osob  a  v případech 
nesprávné funkce ledvin mohou být kontroly vyžadovány častěji

.  

 
Jak se Glucophage užívá 
Užívejte Glucophage s jídlem nebo po jídle. Tím zabráníte nežádoucím účinkům na trávení. 
Tablety se nedrtí a nekousají. Tablety se polykají a zapíjejí se sklenicí vody.  

 

Pokud užíváte jednu dávku denně, užívejte ji ráno (při snídani). 

 

Pokud  užíváte  dvě  dávky  denně,  užívejte  jednu  dávku  ráno  (při  snídani)  a  druhou  večer  (při 
večeři). 

 

Pokud užíváte tři dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani), druhou v poledne (při 
obědě) a třetí večer (při večeři). 

 
Pokud po určité době budete mít pocit, že jsou účinky přípravku Glucophage příliš silné nebo naopak 
příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. 
 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Glucophage než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  více  přípravku  Glucophage,  než  jste  měl(a),  může  dojít  k laktátové  acidóze. 
Příznaky  laktátové  acidózy  jsou  nespecifické,  jako  je  zvracení,  bolest  břicha  se  svalovými  křečemi, 
celková nevolnost se značnou únavou a dýchací obtíže. Dalšími příznaky jsou snížená tělesná teplota 
a snížený  tep.  Jestliže  se  takové  příznaky  u  Vás  projeví,  musíte  okamžitě  vyhledat  lékařskou 
pomoc
protože laktátová acidóza může vést ke komatu. Okamžitě přestaňte užívat Glucophage 
a ihned kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici.  
 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glucophage  
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Užijte  následující  dávku 
v obvyklou dobu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
 
Přípravek  Glucophage  může  způsobit  velmi  vzácný  (může  postihnout  až  1  uživatele  z  10  000),  ale 
velmi  závažný  nežádoucí  účinek  označovaný  jako  laktátová  acidóza  (viz  bod  „Upozornění  
a  opatření“).  Pokud  k  tomu  dojde,  musíte  okamžitě  ukončit  užívání  přípravku  Glucophage  
a kontaktovat lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost
, protože laktátová acidóza může vést ke 
kómatu. 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Glucophage nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: 

 

Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 osoby z 10) 

  Zažívací  problémy,  jako jsou  nevolnost (nauzea),  zvracení,  průjem,  bolest  břicha  a  ztráta  chuti 

k jídlu.  Tyto  nežádoucí  účinky  se  nejčastěji  objevují  v úvodu  léčby  přípravkem  Glucophage. 
Nežádoucí účinky zmírníte, jestliže si dávku rozvrhnete na celý den a budete Glucophage užívat 
během  jídla  nebo  bezprostředně  po  jídle.  Pokud  příznaky  neustoupí,  přestaňte  Glucophage 
užívat a informujte svého lékaře.
 

 
Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 osoby z 10) 

  Změny chuti. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 osoby z 10 000) 

  Laktátová acidóza. Jedná se o velmi vzácnou, ale vážnou komplikaci, zvláště při nesprávné funkci 

ledvin.  
Příznaky laktátové acidózy jsou nespecifické (viz část „Upozornění a opatření“)  

  Anomálie testů funkce jater nebo hepatitida (zánět jater může způsobit únavu, ztrátu chuti k jídlu, 

váhový úbytek, to může a nemusí být provázeno zežloutnutím kůže nebo bělma očí). Jestliže se 
u Vás tyto příznaky projeví, přestaňte Glucophage užívat a informujte svého lékaře. 

  Kožní reakce jako zarudnutí kůže (erytém), svědění nebo svědivá vyrážka (kopřivka).  

  Nízká hladina vitamínu B12 v krvi. 
 
Děti a dospívající 
Omezené  údaje  u  dětí  a  dospívajících  ukázaly,  že  nežádoucí  účinky  svojí  povahou  a  závažností 
odpovídaly těm, které byly pozorovány i u dospělých. 
 
 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Glucophage uchovávat  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Pokud je léčeno přípravkem Glucophage dítě, je doporučeno, 
aby rodiče a pečovatelé dohlíželi na užívání tohoto léku. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Glucophage nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, za „Použitelné do“ a na 
blistru či lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co  Glucophage obsahuje 
 

 

Léčivá  látka  je  metformin  hydrochlorid.  Jedna  potahovaná  tableta  přípravku  Glucophage  500 
mg obsahuje metformini hydrochloridum 500 mg, což odpovídá metforminum 390 mg. 

 

Pomocné látky jsou povidon 40, magnesium-stearát, hypromelosa,  

 
Jak  Glucophage vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Glucophage 500 mg jsou bílé, kulaté, konvexní, potahované tablety.  

Tablety jsou dodávány v blistrech v následujících velikostech balení 1 (x100), 9, 20, 21, 30, 
40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 200, 500, 600 nebo 1 000 tablet. 
nebo 
21, 30, 40, 50, 60, 100, 120, 300, 400, 500, 600 nebo 1 000 tablet  v plastových lahvičkách 
s dětským bezpečnostním uzávěrem.  
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
Merck Santé s.a.s., 37 rue Saint Romain, Lyon Cedex, Francie 
 

 

Výrobce 
 
Merck Santé s.a.s., 2 rue du Pressoir Vert, 45400 Semoy, Francie 
nebo 
Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Německo 
nebo 
Merck S.L, Poligono Merck, Mollet Del Vallès, 08100 Barcelona, Španělsko 
nebo 
(pouze pro Belgii a Nizozemí) 
Tjoapack Netherlands B.V., Nieuwe Donk 9, Etten-Leur, 4879 AC, Nizozemsko 
nebo 
Merck KGaA & Co. Werk Spittal, Hösslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Rakousko 
nebo 
Famar Lyon, 29 avenue Charles de Gaulle, 69230 Saint-Genis Laval, Francie 
 
 
Léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Glucophage: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Finsko, Francie, Německo, Řecko, 
Island,  Irsko,  Itálie,  Lotyšsko,  Luxembursko,  Malta,  Norsko,  Polsko,  Portugalsko,  Rumunsko, 
Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie 
 
Merckformin: Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 1. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu GLUCOPHAGE 500 MG 100X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GLUCOPHAGE 500 MG 100X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám