Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

GLIMEPIRID SANDOZ 4 MG TABLETY 90X4MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 44062

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Kód výrobku: 44062
Kód EAN:
Kód SÚKL: 51585
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
Přípravek Glimepirid Sandoz se používá v léčbě diabetes mellitus II. typu (non-insulin dependentního diabetu). K onemocnění diabetem dochází v případě, že slinivka břišní nevytváří dostatek inzulinu ke kontrole hladiny cukru v krvi. Diabetes II. typu lze někdy kompenzovat pouze dietoterapií, fyzickou aktivitou a redukcí tělesné hmotnosti, avšak pokud tato opatření nestačí, doplňuje tato opatření užívání přípravek Glimepirid Sandoz. Přípravek Glimepirid Sandoz lze rovněž podávat v kombinaci s: - metforminem (další perorální hypoglykemikum) v případě, že k dostatečné kompenzaci diabetu nestačí samotný metformin; - inzulínem v případě, že k dostatečné kompenzaci diabetu nestačí samotný přípravek Glimepirid Sandoz.

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls105335/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Glimepirid Sandoz 1 mg tablety
Glimepirid Sandoz 2 mg tablety
Glimepirid Sandoz 3 mg tablety
Glimepirid Sandoz 4 mg tablety
(glimepiridum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE PŘÍPRAVEK GLIMEPIRID SANDOZ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Glimepirid Sandoz je perorální hypoglykemikum (snižuje hladinu cukru v krvi).
Patří do skupiny látek snižujících hladinu cukru v krvi, tzv. derivátů sulfonylurey. Účinek
přípravku Glimepirid Sandoz spočívá ve zvýšení množství inzulínu uvolněného ze slinivky
břišní. Inzulín pak snižuje hladinu cukru v krvi.
K čemu se přípravek Glimepirid Sandoz používá:
Glimepirid Sandoz se užívá k léčbě některých forem cukrovky (diabetes mellitus 2. typu)
v případech, kdy nelze dostat hladinu cukru v krvi pod kontrolu jen pomocí diety, cvičení a
snížením tělesné hmotnosti.
1. Co je přípravek Glimepirid Sandoz a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glimepirid Sandoz užívat
3. Jak se přípravek Glimepirid Sandoz užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku Glimepirid Sandoz
6. Další informace
2/9
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
GLIMEPIRID SANDOZ UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Glimepirid Sandoz jestliže:
jste přecitlivělá(ý)/alergická(ý) na glimepirid nebo jiné deriváty sulfonylurey (látky jako je
např. glibenklamid, které se užívají na snížení hladiny cukru v krvi) nebo na sulfonamidy
(látky jako je např. sulfomethoxazol, které se používají k léčbě bakteriálních infekcí) nebo
na kteroukoliv pomocnou látku přípravku Glimepirid Sandoz (viz bod 6),
máte tzv. inzulín dependentní cukrovku (diabetes mellitus 1. typu),
pokud máte diabetickou ketoacidózu (komplikace diabetu, kdy je v organismu zvýšena
hladina kyselin a můžete mít některý z následujících příznaků: únava, nevolnost (pocit na
zvracení), časté močení a strnulost svalů),
jestliže máte diabetické kóma,
jestliže máte závažné onemocnění ledvin,
jestliže máte závažné onemocnění jater.
Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká. Pokud
si nejste jist(a), řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi předtím, než začnete Glimepirid
Sandoz užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glimepirid Sandoz je zapotřebí
Před užíváním tohoto léčivého přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, pokud:
se zotavujete po úrazu, operaci, infekčním horečnatém onemocnění, nebo z jiné formy
stresu, informujte o tom lékaře, protože může být nutné dočasně upravit Vaši léčbu
máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin
Pokud si nejste jist(a), zda se Vás výše uvedené týká, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem předtím, než začnete přípravek Glimepirid Sandoz užívat.
U pacientů, kteří mají nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, může dojít ke
snížení hladiny hemoglobinu a k rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie).
K dispozici jsou pouze omezené údaje o použití glimepiridu u pacientů mladších 18 let. Proto
se těmto pacientům nedoporučuje užívat přípravek Glimepirid Sandoz.
Důležité informace o hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi)
Pokud užíváte přípravek Glimepirid Sandoz, může se u Vás vyskytnout hypoglykémie (nízká
hladina cukru v krvi). Přečtěte si prosím níže další informace o hypoglykémii, jejích
příznacích a léčbě.
Následující faktory mohou zvýšit riziko, že se dostanete do hypoglykémie:
podvýživa, nepravidelná doba jídla, vynechání jídla nebo odložení doby jídla nebo
hladovění po určitou dobu
změna diety
užití větší než potřebné dávky přípravku Glimepirid Sandoz
snížená funkčnost ledvin
závažné onemocnění jater
3/9
některá onemocnění zejména hormonální povahy (např. poruchy funkce štítné žlázy,
hypofýzy nebo kůry nadledvin)
pití alkoholu (především pokud současně vynecháte jídlo)
užívání některých dalších léků (viz níže Vzájemné působení s dalšími léčivými
přípravky)
zvýšená fyzická aktivita (cvičení) a současně nedostatečný příjem potravy nebo jídlo
obsahující méně sacharidů než obvykle.
Příznaky hypoglykémie zahrnují:
vlčí hlad, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, netečnost, ospalost, poruchy spánku,
neklid, agresivitu, poruchy koncentrace, poruchu ostražitosti a reaktivity, deprese,
zmatenost, poruchy řeči a zraku, poruchy artikulace, třes, částečnou neschopnost
pohnout některou částí těla, poruchy čití, točení hlavy, bezmocnost
další příznaky, které se mohou vyskytnout: pocení, chladná a vlhká kůže, úzkost,
zvýšená tepová frekvence, zvýšený krevní tlak, bušení srdce, náhlá silná bolest na
hrudi, která se může radiálně šířit (angina pectoris a srdeční arytmie)
Bude-li hladina cukru dále klesat, může nastat výrazná zmatenost (delirium), křeče,
ztráta sebekontroly, mělké dýchání a zpomalení tepu a můžete upadnout do
bezvědomí. Klinický obraz těžké hypoglykémie může připomínat cévní mozkovou
příhodu.
Léčba hypoglykémie:
Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi rychle ustoupí, když sníte cukr
v libovolné formě, tj. kostky cukru, sladký džus, oslazený čaj apod.
Proto byste měl(a) vždy nosit nějaký cukr s sebou (např. kostky cukru). Mějte na paměti, že
umělá sladidla nejsou v tomto případě účinná. Prosím, kontaktujte svého lékaře nebo zajděte
do nemocnice, pokud máte pocit, že sníst kostku cukru Vám nepomáhá, nebo pokud se
příznaky hypoglykémie vracejí.
Laboratorní testy
Hladina cukru v krvi i moči musí být pravidelně kontrolována. Váš lékař může rovněž nařídit
krevní testy pro kontrolu počtu Vašich krvinek a pro kontrolu funkce Vašich jater.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Váš lékař může považovat za nutné změnit Vám dávkování přípravku Glimepirid Sandoz,
pokud užíváte některé jiné léky, které mohou zesilovat nebo zeslabovat účinky glimepiridu na
hladinu cukru v krvi.
Následující léčivé přípravky mohou zesilovat účinek přípravku Glimepirid Sandoz. To může
vést k riziku hypoglykémie (nízké hladiny cukru v krvi).
Další léčivé přípravky k léčbě cukrovky (např. inzulín nebo metformin)
Léčivé přípravky používané k léčbě bolesti a zánětu (fenylbutazon, azapropazon a
oxyfenbutazon, léky typu aspirinu)
Léčivé přípravky používané k léčbě infekcí močového traktu (např. některé
dlouhodobě působící sulfonamidy)
4/9
Léčivé přípravky používané k léčbě bakteriálních a mykotických infekcí
(tetracykliny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, chinolony a klaritromycin)
Léčivé přípravky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, např.
warfarin)
Léčivé přípravky podporující nárůst svalové hmoty (anabolika)
Léčivé přípravky používané jako terapie nahrazující mužské pohlavní hormony
Léčivé přípravky používané k léčbě deprese (fluoxetin, inhibitory MAO)
Léčivé přípravky snižující vysokou hladinu cholesterolu (fibráty)
Léčivé přípravky snižující vysoký krevní tlak (ACE inhibitory)
Léčivé přípravky nazývané antiarytmika používané k léčbě poruch srdečního rytmu
(disopyramid)
Léčivé přípravky používané k léčbě dny (alopurinol, probenecid, sulfinpyrazon)
Léčivé přípravky používané k léčbě nádorových onemocnění (cyklofosfamid,
isofosfamid, trofosfamid)
Léčivé přípravky používané ke snižování tělesné hmotnosti (fenfluramin)
Léčivé přípravky podporující průtok krve cévním řečištěm, které se podávají ve
vysokých dávkách formou infúze do žíly (pentoxifylin)
Léčivé přípravky používané k léčbě alergií jako je senná rýma (tritoqualin)
Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečního selhání nebo
prostatických symptomů (sympatolytika).
Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat účinek přípravku Glimepirid Sandoz. To může
vést k riziku hyperglykémie (vysoké hladiny cukru v krvi).
Léčivé přípravky obsahující ženské pohlavní hormony (estrogeny a progestageny)
Léčivé přípravky podporující tvorbu moči (thiazidová diuretika)
Léčivé přípravky stimulující štítnou žlázu (např. levotyroxin)
Léčivé přípravky používané k léčbě alergií a zánětu (glukokortikoidy)
Léčivé přípravky používané k léčbě závažných mentálních poruch (chlorpromazin a
ostatní fenothiazinové deriváty)
Léčivé přípravky používané ke zrychlení srdeční činnosti, k léčbě astmatu nebo
neprůchodného nosu, kašle a nachlazení, ke snižování hmotnosti nebo užívané při
akutních, život ohrožujících stavech (adrenalin a sympatomimetika)
Léčivé přípravky používané k léčbě vysoké hladiny cholesterolu (kyselina
nikotinová)
Léčivé přípravky používané k léčbě zácpy, pokud jsou užívány dlouhodobě (laxativa)
Léčivé přípravky používané k léčbě záchvatů (fenytoin)
Léčivé přípravky používané k léčbě nervozity a problémů se spaním (barbituráty)
Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého nitroočního tlaku (acetazolamid)
Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo snižující hladinu
cukru v krvi (diazoxid)
Léčivé přípravky používané k léčbě infekcí, tuberkulózy (rifampicin)
Léčivé přípravky používané k léčbě závažné nízké hladiny cukru v krvi (glukagon)
Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat nebo zesilovat účinek přípravku Glimepirid
Sandoz:
Léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních vředů (tzv. H2 antagonisté)
Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo selhání srdce
jako např. beta-blokátory, klonidin, guanetidin a reserpin. Tyto látky mohou překrývat
příznaky hypoglykémie, proto pokud je užíváte, postupujte obzvlášť opatrně.
Přípravek Glimepirid Sandoz může zvyšovat nebo zeslabovat účinnost následujících látek:
5/9
Léčivé přípravky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, jako je např.
warfarin).
Užívání léčivého přípravku Glimepirid Sandoz s jídlem a pitím:
Konzumace alkoholu může nepředvídatelně zesílit nebo zeslabit účinek přípravku Glimepirid
Sandoz, který spočívá ve snížení hladiny cukru v krvi.
Těhotenství a kojení:
Glimepirid Sandoz nesmí být podáván v těhotenství. Pokud si myslíte, že jste těhotná, pokud
si nejste těhotenstvím jistá nebo pokud plánujete otěhotnět, řekněte to svému lékaři.
Kojení
Glimepirid Sandoz zřejmě přechází při kojení do mateřského mléka. Přípravek Glimepirid
Sandoz nesmí užívat kojící ženy.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení motorových vozidel a obsluha strojů:
Pokud máte vysokou (hyperglykémie) nebo nízkou (hypoglykémie) hladinu cukru v krvi nebo
pokud dojde za těchto okolností k poruchám vidění, může být narušena Vaše schopnost
koncentrace a reakce. Mějte na paměti, že můžete ohrozit sebe i ostatní (např. pokud budete
řídit nebo obsluhovat přístroje nebo stroje). Zeptejte se lékaře, jestli můžete řídit auto, pokud:
máte časté epizody hypoglykémie,
jsou u Vás varovné signály nastupující hypoglykémie slabé anebo zcela chybějí.
Důležité informace o některých složkách přípravku Glimepirid Sandoz
Přípravek Glimepirid Sandoz obsahuje laktosu.
Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před léčbou tímto
léčivým přípravkem s Vaším lékařem.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK GLIMEPIRID SANDOZ UŽÍVÁ
Přípravek Glimepirid Sandoz užívejte vždy přesně podle pokynů Vašeho ošetřujícího lékaře.
V případě nejasností se poraďte se svým ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem.
Užívání přípravku Glimepirid Sandoz
přípravek se polyká bezprostředně před nebo společně s prvním hlavním jídlem dne
(obvykle se snídaní). Jestliže nesnídáte, měl(a) byste užívat tento lék tak, jak Vám
předepsal lékař. Během užívání přípravku Glimepirid Sandoz je důležité nevynechávat
žádné hlavní jídlo.
tablety polykejte celé a zapijte je alespoň polovinou sklenice vody. Nedrťte je ani
nežvýkejte.
Kolik přípravku Glimepirid Sandoz máte užít
Dávka přípravku Glimepirid Sandoz závisí na Vaší potřebě, onemocnění a výsledcích testů
z krve a z moči, kterými se stanoví hladina cukru; dávku určí Váš lékař. Neužívejte více
přípravku, než kolik Vám lékař předepsal.
Obvyklá úvodní dávka je jedna tableta přípravku Glimepirid Sandoz 1 mg jednou
denně.
V případě potřeby může lékař dávku zvyšovat v intervalu jednoho až dvou týdnů.
Maximální doporučená dávka je 6 mg přípravku za den.
6/9
Je možné nasadit také kombinovanou léčbu glimepiridem a metforminem nebo
glimepiridem a inzulínem. V tomto případě lékař individuálně stanoví správnou dávku
glimepiridu, metforminu, nebo inzulínu, která je pro Vás vhodná.
Pokud se změní Vaše tělesná hmotnost, pokud změníte životní styl nebo jste ve stresu,
může být zapotřebí dávku upravit, proto informujte svého lékaře.
Pokud se Vám zdá účinek přípravku Glimepirid Sandoz příliš silný nebo příliš slabý,
neměňte sami dávku, ale poraďte se s lékařem.
Jestliže jste užili více přípravku Glimepirid Sandoz, než jste měli:
V případě, že užijete dávku navíc nebo příliš mnoho přípravku Glimepirid Sandoz, hrozí
riziko hypoglykémie (příznaky hypoglykémie viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití
přípravku Glimepirid Sandoz je zapotřebí), a proto byste měl(a) ihned zkonzumovat nějaký
cukr (např. malou kostku cukru, sladký džus, oslazený čaj) a poté hned informujte svého
lékaře. Při léčbě hypoglykémie u dětí, které náhodně požily tento přípravek, se musí důsledně
kontrolovat množství podaného cukru, aby se předešlo možnému vzniku nebezpečné
hyperglykémie. Osobám v bezvědomí se nesmí podávat jídlo ani pití.
Vzhledem k tomu, že hypoglykemický stav může nějakou dobu přetrvávat, je velmi důležité
kontrolovat pacienta, dokud nebezpečí zcela nepomine. Jako preventivní opatření může být
nutná hospitalizace. Ukažte lékaři balení přípravku nebo zbývající tablety, aby věděl, jaký
přípravek byl požit.
Závažné případy hypoglykémie provázené bezvědomím a vážnými neurologickými potížemi
vyžadují rychlý lékařský zásah, okamžitou léčbu a hospitalizaci. Je třeba zajistit, aby vždy
byla k dispozici předem informovaná osoba, která může v případě nutnosti přivolat lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glimepirid Sandoz:
Neužívejte dvojitou dávku přípravku ve snaze nahradit dávku, kterou jste si zapomněli vzít.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glimepirid Sandoz:
Pokud jste přerušil(a) nebo ukončil(a) léčbu, buďte připraven(a) na to, že hladina Vašeho
cukru v krvi už nebude dále snižována anebo že se Vaše nemoc zase zhorší. Pokračujte
v užívání přípravku Glimepirid Sandoz, dokud Vám lékař neřekne jinak.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Glimepirid Sandoz nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.
Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících
příznaků:
Alergická reakce (včetně zánětu žil, často ve spojení s vyrážkou), která se může
rozvinout do závažné alergické reakce spojené s dýchacími obtížemi, poklesem
krevního tlaku a někdy i se šokem
Abnormální funkce jater včetně zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), porucha odtoku
žluči (městnání žluči), zánět jater (hepatitidou) nebo selhání jater.
7/9
Alergie (přecitlivělost) kůže, která se projeví svěděním, vyrážkou, kopřivkou a
zvýšenou citlivostí na sluneční záření. Z alergické reakce mírného stupně někdy může
vzniknout alergie závažná.
Závažná hypoglykémie včetně ztráty vědomí, záchvatů nebo kómatu.
Během užívání glimepiridu se u některých pacientů vyskytly následující nežádoucí účinky:
Vzácné nežádoucí účinky (postihují více než 1 pacienta z 10 000 a méně než 1 pacienta
z 1000)
Snížení hladiny cukru pod normální hodnotu (hypoglykémie) (viz bod 2 Zvláštní
opatrnosti při použití přípravku Glimepirid Sandoz je zapotřebí)
Pokles počtu krevních buněk:
o krevních destiček (možnost zvýšení rizika krvácení nebo vzniku modřin)
o bílých krvinek (zvýšená pravděpodobnost infekcí)
o červených krvinek (může se objevit bledost kůže, slabost a zadýchávání)
Tyto potíže se obvykle upraví po vysazení přípravku Glimepirid Sandoz.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
Alergické reakce (včetně zánětu žil, často s kožní vyrážkou), z nichž se mohou
vyvinout závažné alergické reakce zahrnující potíže s dýcháním a pokles krevního
tlaku v některých případech přecházející do šoku. Pokud zaznamenáte některý z těchto
příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.
Abnormální funkce jater včetně zažloutnutí kůže a očí (žloutenka), porucha odtoku
žluči (městnání žluči), zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater. Pokud zaznamenáte
některý z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.
Pocity na zvracení nebo nevolnost, průjem, pocity plnosti nebo nadýmání a bolesti
břicha.
Snížené množství sodíku v krvi (prokáže se krevními testy).
Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:
Kožní projevy alergie (přecitlivělosti), jako je svědění, vyrážka, kopřivka a zvýšená
citlivost na sluneční záření. Některé mírné alergické reakce se mohou stát závažnými,
s příznaky jako jsou potíže s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, hrdla a jazyka.
Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte
lékaře.
Alergickou reakci na deriváty sulfonylurey, sulfonamidy nebo příbuzné skupiny látek.
Problémy se zrakem, které mohou nastat na začátku léčby přípravkem Glimepirid
Sandoz. Souvisí se změnou hladiny cukru v krvi a měly by se brzy zlepšit.
Zvýšené hladiny jaterních enzymů.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU GLIMEPIRID SANDOZ
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
8/9
Přípravky nesmějí být používány po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za
Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Glimepirid Sandoz obsahuje
Léčivou látkou je glimepiridum. Jedna tableta obsahuje 1 mg, 2 mg, 3 mg nebo 4 mg
glimepiridu.
Pomocnými látkami jsou:
1 mg: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon 40, červený oxid
železitý (E172), mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.
2 mg : monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon 40, žlutý oxid
železitý (E172), indigokarmin (E132), mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.
3 mg: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon 40, žlutý oxid
železitý (E172), mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.
4 mg: monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon 40,
indigokarmin (E132), mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát.
Jak přípravek Glimepirid Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení:
Tablety 1 mg: Růžová, mírně mramorovaná, oválná, plochá tableta se zkosenými okraji,
s dělící rýhou na obou stranách, označená G1 na jedné straně.
Tablety 2 mg: Zelená, mírně mramorovaná, oválná, plochá tableta se zkosenými okraji,
s dělící rýhou na obou stranách, označená G2 na jedné straně.
Tablety 3 mg: Světle žlutá, mírně mramorovaná, oválná, plochá tableta se zkosenými okraji,
s dělící rýhou na obou stranách, označená G3 na jedné straně.
Tablety 4 mg: Modrá, mírně mramorovaná, oválná, plochá tableta se zkosenými okraji,
s dělící rýhou na obou stranách, označená G4 na jedné straně.
Přípravek Glimepirid Sandoz je dodáván v průsvitných PVC/PE/PVDC//Al blistrech
v baleních obsahujících 7, 14, 15, 20 (pouze 2 mg a 4 mg) 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100, 120
a 100x1 tablet, a v bílých, neprůhledných PP nádobách s LDPE nebo MDPE víčkem:
100 nebo 250 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel registračního rozhodnutí:
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
9/9
Výrobce:
LEK Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
LEK S.A., Stryków, Polsko
LEK S.A., Warszawa, Polsko
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Salutas Pharma GmbH, Gerlingen, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o
registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 04.08.2011

Recenze

Recenze produktu GLIMEPIRID SANDOZ 4 MG TABLETY 90X4MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GLIMEPIRID SANDOZ 4 MG TABLETY 90X4MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám