Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 MG 90X2MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43872

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 43872
Kód EAN:
Kód SÚKL: 44737
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Glimepirid-ratiopharm se užívá při léčbě diabetes mellitus 2. typu (cukrovky nezávislé na inzulínu, která vzniká spíše u starších, mnohdy obézních pacientů), pokud selhala jiná opatření, jako dieta, fyzická aktivita nebo snížení tělesné hmotnosti. Glimepirid-ratiopharm se může užívat v kombinaci s inzulínem nebo metforminem (jiná antidiabetika).

Příbalový leták

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls115075/2009, sukls115076/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 mg
GLIMEPIRID-RATIOPHARM 3 mg
tablety
(Glimepiridum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Glimepirid-ratiopharm a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glimepirid-ratiopharm užívat
3. Jak se Glimepirid-ratiopharm užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Glimepirid-ratiopharm uchovávat
6. Další informace
1. CO JE GLIMEPIRID-RATIOPHARM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Glimepirid-ratiopharm je léčivý přípravek, který po perorálním podání (spolknutí tablety) snižuje
hladinu cukru v krvi. Patří do skupiny látek snižujících hladinu cukru v krvi, tzv. derivátů
sulfonylurey. Účinek přípravku Glimepirid-ratiopharm spočívá ve zvýšení množství inzulínu
uvolněného ze slinivky břišní. Inzulin pak snižuje hladinu cukru v krvi.
K čemu se Glimepirid-ratiopharm používá
Glimepirid-ratiopharm se užívá k léčbě některých forem cukrovky (diabetes mellitus 2. typu) v
případech, kdy nelze dostat hladinu cukru v krvi pod kontrolu jen pomocí diety, cvičení a snížením
tělesné hmotnosti.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GLIMEPIRID-
RATIOPHARM UŽÍVAT
Neužívejte Glimepirid-ratiopharm a informujte svého lékaře:
-
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glimepirid nebo jiné deriváty sulfonylurey (látky jako
je např. glibenklamid, které se užívají na snížení hladiny cukru v krvi) nebo na sulfonamidy
(látky jako je např. sulfomethoxazol, které se používají k léčbě bakteriálních infekcí) nebo na
kteroukoliv pomocnou látku přípravku Glimepirid-ratiopharm (viz bod 6 "Co Glimepirid-
ratiopharm obsahuje").
- pokud máte tzv. inzulin dependentní cukrovku (diabetes mellitus 1. typu).
2/8
- pokud máte diabetickou ketoacidózu (komplikace diabetu, kdy je v organismu zvýšena hladina
kyselin a můžete mít některý z následujících příznaků: únava, nevolnost (pocit na zvracení),
časté močení a strnulost svalů).
- v případě diabetického kómatu.
- jestliže máte závažné onemocnění ledvin.
- jestliže máte závažné onemocnění jater.
Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud se Vás některý z výše uvedených bodů týká. Pokud si nejste
jist(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete Glimepirid-ratiopharm
užívat.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Glimepirid-ratiopharm je zapotřebí
Před užíváním tohoto léčivého přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, pokud:
se zotavujete po úrazu, operaci, infekčním horečnatém onemocnění, nebo z jiné formy stresu,
informujte o tom lékaře, protože může být nutné dočasně upravit Vaši léčbu;
máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin.
Pokud si nejste jist(a), zda se Vás výše uvedené týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem
předtím, než začnete Glimepirid-ratiopharm užívat.
U pacientů, kteří mají nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, může dojít ke snížení
hladiny hemoglobinu a k rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie).
K dispozici jsou pouze omezené údaje o použití přípravku Glimepirid-ratiopharm u pacientů mladších
18 let. Proto se těmto pacientům nedoporučuje Glimepirid-ratiopharm užívat.
Důležité informace o hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi)
Pokud užíváte Glimepirid-ratiopharm, může se u Vás vyskytnout hypoglykémie (nízká hladina cukru
v krvi). Přečtěte si prosím níže další informace o hypoglykémii, jejích příznacích a léčbě.
Následující faktory mohou zvýšit riziko, že se dostanete do hypoglykémie:
podvýživa, nepravidelná doba jídla, vynechání jídla nebo odložení doby jídla nebo hladovění
po určitou dobu;
změna diety;
užití větší než potřebné dávky přípravku Glimepirid-ratiopharm;
snížená funkce ledvin;
závažné onemocnění jater;
některá onemocnění zejména hormonální povahy (např. poruchy funkce štítné žlázy, hypofýzy
nebo kůry nadledvin);
pití alkoholu (především pokud současně vynecháte jídlo);
užívání některých dalších léků (viz níže "Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky");
zvýšená fyzická aktivita (cvičení) a současně nedostatečný příjem potravy nebo jídlo
obsahující méně sacharidů než obvykle.
Příznaky hypoglykémie zahrnují:
3/8
vlčí hlad, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, netečnost, ospalost, poruchy spánku, neklid,
agresivitu, poruchy koncentrace, poruchu ostražitosti a reaktivity, deprese, zmatenost, poruchy
řeči a zraku, poruchy artikulace, třes, částečnou neschopnost pohnout některou částí těla,
poruchy čití, točení hlavy, bezmocnost;
další příznaky, které se mohou vyskytnout: pocení, chladná a vlhká kůže, úzkost, zvýšená
tepová frekvence, zvýšený krevní tlak, bušení srdce, náhlá silná bolest na hrudi, která se může
radiálně šířit (angina pectoris a srdeční arytmie).
Bude-li hladina cukru dále klesat, může nastat výrazná zmatenost (delirium), křeče, ztráta
sebekontroly, mělké dýchání a zpomalení tepu a můžete upadnout do bezvědomí. Klinický obraz těžké
hypoglykémie může připomínat cévní mozkovou příhodu.
Léčba hypoglykémie:
Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi rychle ustoupí, když sníte cukr v libovolné
formě, tj. kostky cukru, sladký džus, oslazený čaj apod.
Proto byste měl(a) vždy nosit nějaký cukr s sebou (např. kostky cukru). Mějte na paměti, že umělá
sladidla nejsou v tomto případě účinná. Prosím kontaktujte svého lékaře nebo zajděte do nemocnice,
pokud máte pocit, že sníst kostku cukru Vám nepomáhá, nebo pokud se příznaky hypoglykémie
vracejí.
Laboratorní testy
Hladina cukru v krvi i moči musí být pravidelně kontrolována. Váš lékař může rovněž nařídit krevní
testy pro kontrolu počtu Vašich krvinek a pro kontrolu funkce Vašich jater.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Váš lékař může považovat za nutné změnit Vám dávkování přípravku Glimepirid-ratiopharm, pokud
užíváte některé jiné léky, které mohou zesilovat nebo zeslabovat účinky přípravku Glimepirid-
ratiopharm na hladinu cukru v krvi.
Následující léčivé přípravky mohou zesilovat účinek přípravku Glimepirid-ratiopharm. To může vést k
riziku hypoglykémie (nízké hladiny cukru v krvi).
Další léčivé přípravky k léčbě cukrovky (např. inzulin nebo metformin).
Léčivé přípravky používané k léčbě bolesti a zánětu (fenylbutazon, azapropazon a
oxyfenbutazon, léky typu aspirinu).
Léčivé přípravky používané k léčbě infekcí močového traktu (např. některé dlouhodobě
působící sulfonamidy).
Léčivé přípravky používané k léčbě bakteriálních a mykotických infekcí (tetracykliny,
chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, chinolony a klarithromycin).
Léčivé přípravky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, např. warfarin).
Léčivé přípravky podporující nárůst svalové hmoty (anabolika).
Léčivé přípravky používané jako terapie nahrazující mužské pohlavní hormony.
Léčivé přípravky používané k léčbě deprese (fluoxetin, inhibitory MAO).
4/8
Léčivé přípravky snižující vysokou hladinu cholesterolu (fibráty).
Léčivé přípravky snižující vysoký krevní tlak (ACE inhibitory).
Léčivé přípravky nazývané antiarytmika, používané k upravě nepravidelného srdečního rytmu
(disopyramid)
Léčivé přípravky používané k léčbě dny (alopurinol, probenecid, sulfinpyrazon).
Léčivé přípravky používané k léčbě nádorových onemocnění (cyklofosfamid, ifosfamid,
trofosfamid).
Léčivé přípravky používané ke snižování tělesné hmotnosti (fenfluramin).
Léčivé přípravky podporující průtok krve cévním řečištěm, které se podávají ve vysokých
dávkách formou infúze do žíly (pentoxifylin).
Léčivé přípravky používané k léčbě alergií jako je senná rýma (tritochalin).
Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečního selhání nebo
prostatických symptomů (sympatolytika).
Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat účinek přípravku Glimepirid-ratiopharm. To může
vést k riziku hyperglykémie (vysoké hladiny cukru v krvi).
Léčivé přípravky obsahující ženské pohlavní hormony (estrogeny a progestogeny).
Léčivé přípravky podporující tvorbu moči (thiazidová diuretika).
Léčivé přípravky stimulující štítnou žlázu (např. levotyroxin).
Léčivé přípravky používané k léčbě alergií a zánětu (glukokortikoidy).
Léčivé přípravky používané k léčbě závažných mentálních poruch (chlorpromazin a ostatní
fenothiazinové deriváty).
Léčivé přípravky používané ke zrychlení srdeční činnosti, k léčbě astmatu nebo
neprůchodného nosu, kašle a nachlazení, ke snižování hmotnosti nebo užívané při akutních,
život ohrožujících stavech (adrenalin a sympatomimetika).
Léčivé přípravky používané k léčbě vysoké hladiny cholesterolu (kyselina nikotinová).
Léčivé přípravky používané k léčbě zácpy, pokud jsou užívány dlouhodobě (laxativa).
Léčivé přípravky používané k léčbě záchvatů (fenytoin).
Léčivé přípravky používané k léčbě nervozity a problémů se spaním (barbituráty).
Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého nitroočního tlaku (acetazolamid).
Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo snižující hladinu cukru v
krvi (diazoxid).
Léčivé přípravky používané k léčbě infekcí, tuberkulózy (rifampicin).
Léčivé přípravky používané k léčbě závažné nízké hladiny cukru v krvi (glukagon).
Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat nebo zesilovat účinek přípravku Glimepirid-
ratiopharm:
Léčivé přípravky používané k léčbě žaludečních vředů (tzv. H2 antagonisté).
5/8
Léčivé přípravky používané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo selhání srdce (beta-
blokátory, klonidin, guanetidin a reserpin). Tyto látky mohou překrývat příznaky
hypoglykémie, proto pokud je užíváte, postupujte obzvlášť opatrně.
Glimepirid-ratiopharm může zvyšovat nebo zeslabovat účinnost následujících látek:
Léčivé přípravky zabraňující srážení krve (látky odvozené od kumarinu, jako je např.
warfarin).
Užívání přípravku Glimepirid-ratiopharm s jídlem a pitím
Pití alkoholu může nepředvídatelně zesílit nebo zeslabit účinek přípravku Glimepirid-ratiopharm,
který spočívá ve snížení hladiny cukru v krvi.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Glimepirid-ratiopharm nesmí být podáván v těhotenství. Pokud si myslíte, že jste těhotná, můžete být
těhotná nebo pokud plánujete otěhotnět, řekněte to svému lékaři.
Kojení
Glimepirid-ratiopharm zřejmě přechází při kojení do mateřského mléka. Glimepirid-ratiopharm nesmí
užívat kojící ženy.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud máte vysokou (hyperglykémie) nebo nízkou (hypoglykémie) hladinu cukru v krvi nebo pokud
dojde za těchto okolností k poruchám vidění, může být narušena Vaše schopnost koncentrace a reakce.
Mějte na paměti, že můžete ohrozit sebe i ostatní (např. pokud budete řídit nebo obsluhovat přístroje
nebo stroje). Zeptejte se lékaře, jestli můžete řídit auto, pokud:
máte časté epizody hypoglykémie;
jsou u Vás varovné signály nastupující hypoglykémie slabé anebo zcela chybějí.
Důležité informace o některých složkách přípravku Glimepirid-ratiopharm
Glimepirid-ratiopharm obsahuje laktózu. Pokud je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek užívat.
3. JAK SE GLIMEPIRID-RATIOPHARM UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání přípravku Glimepirid-ratiopharm
Glimepirid-ratiopharm se užívá bezprostředně před nebo společně s prvním hlavním jídlem dne
(obvykle se snídaní). Jestliže nesnídáte, měl(a) byste užívat tento lék tak, jak Vám předepsal
lékař. Během užívání přípravku Glimepirid-ratiopharm je důležité nevynechávat žádné hlavní
jídlo.
Tablety polykejte celé a zapijte je alespoň polovinou sklenice vody. Nedrťte je ani nežvýkejte.
Kolik přípravku Glimepirid-ratiopharm máte užít
Dávka přípravku Glimepirid-ratiopharm závisí na Vaší potřebě, onemocnění a výsledcích testů z krve
a z moči, kterými se stanoví hladina cukru; dávku určí Váš lékař. Neužívejte více přípravku
Glimepirid-ratiopharm, než kolik Vám lékař předepsal.
6/8
Obvyklá úvodní dávka je jedna tableta přípravku Glimepirid-ratiopharm 1 mg jednou denně.
V případě potřeby může lékař dávku zvyšovat v intervalu jednoho až dvou týdnů.
Maximální doporučená dávka je 6 mg přípravku Glimepirid-ratiopharm za den.
Je možné nasadit také kombinovanou léčbu glimepiridem a metforminem nebo glimepiridem a
inzulínem. V tomto případě lékař individuálně stanoví správnou dávku glimepiridu,
metforminu, nebo inzulínu, která je pro Vás vhodná.
Pokud se změní Vaše tělesná hmotnost, pokud změníte životní styl nebo jste ve stresu, může být
zapotřebí dávku přípravku Glimepirid-ratiopharm upravit, proto informujte svého lékaře.
Pokud se Vám zdá účinek přípravku Glimepirid-ratiopharm příliš silný nebo příliš slabý,
neměňte sami dávku, ale poraďte se s lékařem.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Glimepirid-ratiopharm, než jste měl(a)
V případě, že užijete dávku navíc nebo příliš mnoho přípravku Glimepirid-ratiopharm, hrozí riziko
hypoglykémie (příznaky hypoglykémie viz bod 2 - Zvláštní opatrnosti při použití přípravku
Glimepirid-ratiopharm je zapotřebí), a proto máte ihned zkonzumovat nějaký cukr (např. malou kostku
cukru, sladký džus, oslazený čaj) a poté hned informujte svého lékaře. Při léčbě hypoglykémie u dětí,
které náhodně požily tento přípravek, se musí důsledně kontrolovat množství podaného cukru, aby se
předešlo možnému vzniku nebezpečné hyperglykémie. Osobám v bezvědomí se nesmí podávat jídlo
ani pití.
Vzhledem k tomu, že hypoglykemický stav může nějakou dobu přetrvávat, je velmi důležité
kontrolovat pacienta, dokud nebezpečí zcela nepomine. Jako preventivní opatření může být nutná
hospitalizace. Ukažte lékaři balení přípravku nebo zbývající tablety, aby věděl, jaký přípravek byl
požit.
Závažné případy hypoglykémie provázené bezvědomím a vážnými neurologickými potížemi vyžadují
rychlý lékařský zásah, okamžitou léčbu a hospitalizaci. Je třeba zajistit, aby vždy byla k dispozici
předem informovaná osoba, která může v případě nutnosti přivolat lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Glimepirid-ratiopharm
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat Glimepirid-ratiopharm
Pokud jste přerušil(a) nebo ukončil(a) léčbu, buďte připraven(a) na to, že hladina Vašeho cukru v krvi
už nebude dále snižována anebo že se Vaše nemoc zase zhorší. Pokračujte v užívání přípravku
Glimepirid-ratiopharm, dokud Vám lékař neřekne jinak.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Glimepirid-ratiopharm nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků:
Alergická reakce (včetně zánětu žil, často ve spojení s vyrážkou), která se může rozvinout do
závažné alergické reakce spojené s dýchacími obtížemi, poklesem krevního tlaku a někdy i se
šokem
7/8
Abnormální funkce jater včetně zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), poruchu odtoku žluči
(městnání žluči), zánětem jater (hepatitidou) nebo selháním jater.
Alergie (přecitlivělost) kůže, která se projeví svěděním, vyrážkou, kopřivkou a zvýšenou
citlivostí na sluneční záření. Z alergické reakce mírného stupně někdy může vzniknout alergie
závažná.
Závažná hypoglykémie včetně ztráty vědomí, záchvatů nebo kómatu.
Během užívání přípravku Glimepirid-ratiopharm se u některých pacientů vyskytly následující
nežádoucí účinky:
Vzácně se vyskytující nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10000)
Snížení hladiny cukru pod normální hodnotu (hypoglykémie) (viz bod 2 - Zvláštní opatrnosti
při použití přípravku Glimepirid-ratiopharm je zapotřebí).
Pokles počtu krevních buněk:
krevních destiček (možnost zvýšení rizika krvácení nebo vzniku modřin);
bílých krvinek (zvýšená pravděpodobnost infekcí);
červených krvinek (může se objevit bledost kůže, slabost a zadýchávání).
Tyto potíže se obvykle upraví po vysazení přípravku Glimepirid-ratiopharm.
Velmi vzácně se vyskytující nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10000)
Alergické reakce (včetně zánětu žil, často s kožní vyrážkou), z nichž se mohou vyvinout
závažné alergické reakce zahrnující potíže s dýcháním a pokles krevního tlaku v některých
případech přecházející do šoku. Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, okamžitě
kontaktujte lékaře.
Abnormální funkce jater včetně zažloutnutí kůže a očí (žloutenka), porucha odtoku žluči
(městnání žluči), zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater. Pokud zaznamenáte některý z těchto
příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.
Pocity na zvracení nebo nevolnost, průjem, pocity plnosti nebo nadýmání a bolesti břicha.
Snížené množství sodíku v krvi (prokáže se krevními testy).
Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:
Kožní projevy alergie (přecitlivělosti), jako je svědění, vyrážka, kopřivka a zvýšená citlivost
na sluneční záření. Některé mírné alergické reakce se mohou stát závažnými, s příznaky jako
jsou potíže s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, hrdla a jazyka. Pokud zaznamenáte některý
z těchto nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte lékaře.
Alergickou reakci na deriváty sulfonylurey, sulfonamidy nebo příbuzné skupiny látek.
Problémy se zrakem, které mohou nastat na začátku léčby přípravkem Glimepirid-ratiopharm.
Souvisí se změnou hladiny cukru v krvi a měly by se brzy zlepšit.
Zvýšené hladiny jaterních enzymů.
.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
8/8
5. JAK GLIMEPIRID-RATIOPHARM UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k
poslednímu dni uvedeného měsíce.
Glimepirid-ratiopharm 2 mg, 3 mg tablety:
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Glimepirid-ratiopharm obsahuje
- Léčivou látkou je glimepiridum. Jedna tableta obsahuje 2 mg nebo 3 mgglimepiridu.
- Pomocnými látkami jsou:
Tablety 2 mg: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),
povidon K30, polysorbát 80, mastek, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý, hlinitý lak
indigokarmínu.
Tablety 3 mg: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),
povidon K30, polysorbát 80, mastek, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172).
Jak Glimepirid-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení
Glimepirid-ratiopharm 2 mg: zelená, oválná, plochá nepotahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné
straně.
Glimepirid-ratiopharm 3 mg: světle žlutá, oválná, plochá nepotahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné
straně.
Velikost balení:
Tablety 2 mg a 3 mg:
PVC/PVDC/Al blistr.
Velikost balení: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 120 tablet.
10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1 a 120x1 tableta.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo
Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.6.2012

Recenze

Recenze produktu GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 MG 90X2MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GLIMEPIRID-RATIOPHARM 2 MG 90X2MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám