Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

GLEMID 3 MG 50X3MG Tablety

Kód výrobku: 43546

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - GLEMID 3 MG 50X3MG Tablety

sp.zn.sukls209718/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Glemid 2 mg

Glemid 3 mg

Glemid 4 mg

Glemid 6 mg

tablety

glimepiridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Glemid a k čemu se používá 2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glemid užívat 3. Jak se Glemid užívá 4.

Možné nežádoucí účinky 5. Jak Glemid uchovávat 6.

Obsah balení a další informace

1. Co je Glemid a k čemu se používá

Glemid je přípravek ze skupiny léků nazývaných perorální antidiabetika, což jsou ústy podávané léky snižující hladinu glukosy v krvi. Glemid snižuje hladinu cukru v krvi, částečně stimulací tvorby tělu vlastního inzulinu a částečně tím, že učiní tento tělu vlastní inzulin účinnějším.

Glemid se používá k léčbě diabetes mellitus (cukrovka) nezávislého na inzulinu (diabetes mellitus

 1. typu) v případech, kdy samotná dieta, snížení tělesné hmotnosti a cvičení nevedou k dostatečné kontrole hladiny cukru v krvi. Glemid může být kombinován s inzulinem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Glemid užívat

Neužívejte Glemid:

 • jestliže jste alergický(á) na glimepirid nebo na jiné látky ze skupiny sloučenin sulfonylurey (přípravky používané ke snížení hladiny krevního cukru jako je glibenklamid) nebo na sulfonamidy (přípravky používané k léčbě bakteriálních infekcí, jako je např. sulfamethoxazol) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte diabetes mellitus závislý na inzulinu (1. typ),
 • jestliže máte diabetické kóma (z důvodu příliš nízké nebo příliš vysoké hladiny cukru v krvi),
 • jestliže máte diabetickou ketoacidózu (komplikace diabetu s hromaděním látek kyselé povahy v těle, může být spojeno s únavou, pocitem slabosti (nauzea), častým močením a svalovou ztuhlostí),
 • jestliže máte závažnou nedostatečnost ledvin,
 • jestliže máte závažnou nedostatečnost jater. Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Glemid se poraďte s lékařem nebo s lékárníkem pokud:

 • se zotavujete po úrazu, operaci, infekčním horečnatém onemocnění, nebo z jiné formy stresu. Informujte o tom lékaře, protože může být nutné dočasně upravit Vaši léčbu.
 • máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin. Pokud si nejste jist(a), zda se Vás výše uvedené týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete Glemid užívat.

U pacientů, kteří mají nedostatečnost enzymu glukoso-6-fosfát dehydrogenázy, může dojít ke snížení hladiny hemoglobinu a k rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie).

K dispozici jsou pouze omezené údaje o použití přípravku Glemid u pacientů mladších 18 let. Proto se těmto pacientům nedoporučuje Glemid užívat.

Důležité informace o hypoglykemii

Pokud užíváte Glemid, může se u Vás vyskytnout hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi). Riziko vážného poklesu hladiny cukru v krvi (hypoglykemie) je nejvyšší během prvních týdnů léčby přípravkem Glemid. Přečtěte si, prosím, níže další informace o hypoglykemii, jejích příznacích a léčbě.

Následující faktory mohou zvýšit riziko hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi):

 • neochota nebo (častěji u starších pacientů) neschopnost pacienta spolupracovat,
 • jestliže současně užíváte i jiné léky nebo produkty přírodního původu (viz Další léčivé přípravky a Glemid),
 • jestliže užijete vyšší než předepsanou dávku léku,
 • jestliže trpíte podvýživou, jíte v nepravidelných časových intervalech, vynecháte nebo odložíte dobu jídla, nebo v době půstu,
 • jestliže jste změnili dietu,
 • jestliže máte sníženou funkci ledvin,
 • jestliže máte závažné onemocnění jater,
 • jestliže trpíte konkrétní hormonální poruchou (porucha funkce štítné žlázy, podvěsku mozkového nebo kůry nadledvinek),
 • jestliže jste vystaveni větší fyzické námaze nebo cvičení než obvykle a současně máte nedostatečný příjem potravy nebo jídlo obsahující méně sacharidů než obvykle,
 • jestliže konzumujete alkoholické nápoje (především pokud vynecháte jídlo).

Mezi příznaky hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi) patří:

 • vlčí hlad, bolest hlavy, pocit nevolnosti (nauzea), nevolnost (zvracení), netečnost, ospalost, poruchy spánku, neklid, agresivita, porucha koncentrace, snížená pozornost a rychlost reakce, deprese, zmatenost, poruchy řeči a zraku, poruchy artikulace, třes, částečné ochrnutí, smyslové poruchy, závratě, bezmocnost;
 • příznaky, které se mohou také vyskytnout: studený pot, chladná a vlhká kůže, úzkost, zrychlený tep, zvýšený krevní tlak, bušení srdce, náhlá silná bolest na hrudi, která se může šířit do sousedních oblastí (angina pectoris) a nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie).

Bude-li hladina cukru dále klesat, může nastat výrazná zmatenost (delirium), křeče, ztráta sebekontroly, mělké dýchání a zpomalení tepu a můžete upadnout do bezvědomí. Klinický obraz těžké hypoglykemie může připomínat cévní mozkovou příhodu.

Léčba hypoglykemie:

Příznaky obvykle rychle ustoupí, když sníte cukr v libovolné formě, např. kostky cukru, sladký džus, slazený čaj. Proto byste měl(a) vždy s sebou nosit nějaký cukr, např. kostky cukru, ovocný džus nebo čokoládu apod. Umělá sladidla nejsou účinná. Pokud máte pocit, že kostka cukru Vám nepomáhá, nebo pokud se příznaky hypoglykemie objeví znovu, kontaktujte, prosím, svého lékaře nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Mezi příznaky hyperglykemie (vysoká hladina cukru v krvi) patří: žízeň, častá potřeba močit, sucho v ústech a suchá kůže. Pokud se tyto příznaky vyskytnou, oznamte to svému lékaři.

V případě nehody, podstoupení operace nebo při vysoké tělesné teplotě může být nutné převedení na léčbu inzulinem.

Laboratorní testy

Hladina cukru v krvi i moči musí být pravidelně kontrolována. Váš lékař může rovněž nařídit krevní testy pro kontrolu počtu Vašich krvinek a pro kontrolu funkce Vašich jater. Kromě toho se doporučuje stanovení podílu glykosylovaného hemoglobinu.

Další léčivé přípravky a Glemid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Váš lékař může považovat za nutné změnit Vám dávkování přípravku Glemid, pokud užíváte některé jiné léky, které mohou zesilovat nebo zeslabovat účinky přípravku Glemid na hladinu cukru v krvi.

Užívání přípravku Glemid současně s některými jinými léky může zvýšit nebo snížit jeho účinek. Následující léčivé přípravky mohou zesilovat účinek přípravku Glemid na snížení hladiny cukru v krvi. To může vést k riziku hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi):

 • inzulin a jiné léčivé přípravky k léčbě cukrovky (např. metformin),
 • léčivé přípravky k léčbě močových infekcí (některé dlouhodobě působící sulfonamidy),
 • léčivé přípravky k léčbě bakteriálních infekcí (tetracykliny, chloramfenikol, chinolonová antibiotika, klarithromycin),
 • léčivé přípravky k léčbě bolesti a zánětu (fenylbutazon, azapropazon, oxyfenbutazon, léky typu aspirinu),
 • léčivé přípravky k léčbě deprese (fluoxetin, inhibitory MAO),
 • léčivé přípravky nahrazující mužské pohlavní hormony (androgeny),
 • léčivé přípravky podporující nárůst svalové hmoty (anabolické steroidy),
 • léčivé přípravky zabraňující srážení krve (kumarinová antikoagulancia např. warfarin),
 • léčivé přípravky k léčbě mykotických infekcí (mikonazol, flukonazol),
 • léčivé přípravky snižující vysoký krevní tlak (ACE inhibitory),
 • léčivé přípravky snižující vysokou hladinu cholesterolu (fibráty),
 • léčivé přípravky k léčbě dny (allopurinol, probenecid, sulfinpyrazon),
 • léčivé přípravky k léčbě nádorových onemocnění (cyklofosfamid, izofosfamid, trofosfamid),
 • léčivé přípravky ke snižování tělesné hmotnosti (fenfluramin),
 • léčivé přípravky podporující průtok krve cévním řečištěm, které se podávají ve vysokých dávkách formou infúze do žíly (pentoxifylin),
 • léčivé přípravky k léčbě alergií jako je senná rýma (tritochalin),
 • léčivé přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku, srdečního selhání nebo prostatických symptomů (sympatolytika).
 • léčivé přípravky nazývané antiarytmika, které se používají pro řízení poruch srdečního rytmu (disopyramid).

Následující léčivé přípravky mohou snižovat účinek přípravku Glemid na snížení hladiny cukru v krvi. To může vést k riziku hyperglykemie (vysoká hladina cukru v krvi):

 • léčivé přípravky obsahující ženské pohlavní hormony (estrogeny a progestageny),
 • léčivé přípravky podporující tvorbu moči (saluretica, thiazidová diuretika),
 • léčivé přípravky stimulující štítnou žlázu (např. levotyroxin),
 • léčivé přípravky k léčbě alergií a zánětu (glukokortikoidy),
 • léčivé přípravky k léčbě závažných mentálních poruch (chlorpromazin a fenothiazinové deriváty),
 • léčivé přípravky ke zrychlení srdeční činnosti, k léčbě astmatu nebo neprůchodného nosu, kašle a nachlazení, ke snižování tělesné hmotnosti nebo užívané při akutních, život ohrožujících stavech (adrenalin a sympatomimetika),
 • léčivé přípravky k léčbě vysoké hladiny cholesterolu (kyselina nikotinová),
 • léčivé přípravky k léčbě zácpy, pokud jsou užívány dlouhodobě (laxativa),
 • léčivé přípravky k léčbě záchvatů (fenytoin),
 • léčivé přípravky k léčbě příliš nízké hladiny cukru v krvi (glukagon),
 • léčivé přípravky k léčbě nervozity a problémů se spaním (barbituráty),
 • léčivé přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo snižující hladinu cukru v krvi (diazoxid),
 • léčivé přípravky k léčbě infekcí, tuberkulózy (rifampicin),
 • léčivé přípravky k léčbě vysokého nitroočního tlaku (acetazolamid).

Následující léčivé přípravky mohou zeslabovat nebo zesilovat účinek přípravku Glemid na hladinu cukru v krvi:

 • léčivé přípravky k léčbě žaludečních vředů (tzv. H2 antagonisté),
 • léčivé přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo selhání srdce jako beta blokátory, klonidin, guanetidin a reserpin. Tyto látky mohou překrývat příznaky hypoglykemie, proto pokud je užíváte, postupujte obzvlášť opatrně.

Glemid může zvyšovat nebo zeslabovat účinnost následujících látek:

 • léčivé přípravky zabraňující srážení krve (deriváty kumarinu, např. warfarin).

Kolesevelam, léčivý přípravek užívaný ke snížení hladiny cholesterolu, má vliv na absorpci glimepiridu. Aby se předešlo tomuto účinku, měl(a) byste být upozorněn(a) na to, abyste užil(a) glimepirid nejméně 4 hodiny před kolesevelamem.

Glemid s alkoholem

Pití alkoholu může nepředvídatelně zesílit nebo zeslabit účinek přípravku Glemid, který spočívá ve snížení hladiny cukru v krvi.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

V období těhotenství Glemid neužívejte.

Kojení

Glimepirid se vylučuje do mateřského mléka. V období kojení Glemid neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše schopnost soustředit se a Vaše reakce mohou být při užívání tohoto léku zhoršeny v důsledku nízké nebo vysoké hladiny cukru v krvi. Můžete zaznamenat zhoršené (rozmazané) vidění. Tyto příznaky mohou být nebezpečné v situacích, ve kterých jsou tyto schopnosti důležité, jako je např. řízení dopravních prostředků nebo obsluha strojů. Poraďte se se svým lékařem, zda můžete řídit auto pokud:

 • máte časté epizody hypoglykemie,
 • máte horečku nebo nemáte varovné signály hypoglykemie.

Glemid obsahuje laktosu.

Pokud Vám lékař sdělil, že máte intoleranci na některé cukry, poraďte se se svým lékařem ještě před užíváním tohoto léčivého přípravku.

Glemid 6 mg obsahuje barvivo E110

, které může vyvolat alergické reakce.

3. Jak se Glemid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá počáteční dávka přípravku Glemid pro dospělé je 1 mg jednou denně. Pokud je to nutné, může lékař vždy po 1-2 týdnech léčby zvýšit dávku na 2 mg, 3 mg, 4 mg přípravku Glemid jednou denně. Nejvyšší doporučená denní dávka je 6 mg. Dávka glimepiridu je určena lékařem a závisí na Vašich potřebách, stavu a výsledcích testů krve a moči. Neužívejte více tablet, než Vám lékař předepsal.

Glemid se užívá jedenkrát denně krátce před nebo během snídaně (nebo prvního hlavního jídla dne). Tablety se polykají celé a zapíjejí se nejméně polovinou sklenice vody. Je velmi důležité, abyste po dobu léčby přípravkem Glemid nevynechával(a) jídla.

K léčbě lze přidat inzulin. V takovém případě Vám dávkování inzulinu předepíše Váš lékař. Pokud nemáte diabetes dostatečně kompenzován maximální denní dávkou samotného metforminu (jiná, ústy podávaná léčivá látka snižující hladinu glukosy v krvi), lze k léčbě přidat souběžně Glemid. V takovém případě Vám dávku přípravku Glemid předepíše Váš lékař.

Informujte svého lékaře, pokud se změní Vaše tělesná hmotnost, nebo pokud změníte životní styl nebo jste ve stresu, může být zapotřebí upravit dávku přípravku Glemid.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Glemid je příliš silný nebo příliš slabý, neměňte dávku sami, ale poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Glemid, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku Glemid nebo dávku navíc, vzniká nebezpečí hypoglykemie (příznaky hypoglykemie viz bod 2 - Upozornění a opatření) a proto byste měl(a) ihned konzumovat dostatek cukru (např. malou kostku cukru, sladký džus, oslazený čaj) a ihned se spojte se svým lékařem nebo se obraťte na nejbližší nemocnici. Mohou být nutná další opatření. Při léčbě hypoglykemie u dětí, které náhodně požily tento přípravek, musí být důsledně kontrolováno množství podaného cukru, aby se předešlo možnému vzniku nebezpečné hyperglykemie. V žádném případě se nesmí podávat jídlo ani pití pacientovi, který ztratil vědomí.

Vzhledem k tomu, že hypoglykemický stav může nějakou dobu přetrvávat, je velmi důležité pečlivě sledovat pacienta, dokud nebezpečí zcela nepomine. Jako preventivní opatření může být nutná hospitalizace. Vezměte si s sebou tuto příbalovou informaci a všechny zbylé tablety, abyste je mohl(a) ukázat lékaři. Příznaky se mohou vyskytnout až za 24 hodiny od požití přípravku Glemid.

Závažné případy hypoglykemie provázené bezvědomím a vážnými neurologickými potížemi vyžadují rychlý lékařský zásah, okamžitou léčbu a hospitalizaci. Je třeba zajistit, aby vždy byla k dispozici předem informovaná osoba, která může v případě nutnosti přivolat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Glemid

Pokud zapomenete užít svou dávku přípravku Glemid, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Glemid

Může se vyskytnout zvýšená hladina cukru v krvi. Před přerušením léčby se poraďte se svým lékařem. Pokračujte v užívání přípravku Glemid, dokud Vám lékař neřekne, že můžete přestat.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne některý z následujících příznaků:

 • alergická reakce (včetně zánětu žil, často ve spojení s vyrážkou), která se může rozvinout do závažné alergické reakce spojené s dýchacími obtížemi, poklesem krevního tlaku a někdy i se šokem;
 • abnormální funkce jater včetně zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), poruchu odtoku žluči (městnání žluči), zánětem jater (hepatitidou) nebo selháním jater;
 • alergie (přecitlivělost) kůže, která se projeví svěděním, vyrážkou, kopřivkou a zvýšenou citlivostí na sluneční záření. Z alergické reakce mírného stupně někdy může vzniknout alergie závažná;
 • závažná hypoglykemie včetně ztráty vědomí, záchvatů nebo kómatu.

Během užívání přípravku Glemid se u některých pacientů vyskytly následující nežádoucí účinky:

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 až 1 000 osob)

 • Pokles počtu krevních buněk (zlepšuje se po skončení léčby): o krevních destiček (zvýšení rizika krvácení nebo vzniku modřin); o bílých krvinek (pravděpodobnost infekcí); o červených krvinek (bledost kůže, slabost a zadýchávání).
 • Pokles hladiny cukru v krvi. Hypoglykemie (neobvyklé snížení hladiny cukru v krvi) se nejčastěji vyskytuje bezprostředně, může být závažná a ne vždy ji lze snadno korigovat. (viz bod 2 - Upozornění a opatření).

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

 • Alergické (hypersensitivní) reakce (včetně zánětu žil, často s kožní vyrážkou), z nichž se mohou vyvinout závažné alergické reakce zahrnující potíže s dýcháním a pokles krevního tlaku v některých případech přecházející do šoku. Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.
 • Abnormální funkce jater včetně zažloutnutí kůže a očí (žloutenka), porucha odtoku žluči (cholestáza), zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater. Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.
 • Pocit nevolnosti nebo nevolnost, průjem, pocit plnosti nebo nadýmání a bolesti břicha.
 • Snížená hladina sodíku v krvi (prokáže se krevními testy).

Ostatní nežádoucí účinky

(četnost není známa, nelze odhadnout z dostupných údajů)

 • Kožní projevy alergie (přecitlivělosti), jako je svědění, vyrážka a kopřivka a zvýšená citlivost na sluneční záření. Některé mírné alergické reakce se mohou stát závažnými, s příznaky potíží s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, hrdla nebo jazyka. Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
 • Alergie na deriváty sulfonylurey, sulfonamidy nebo příbuzné skupiny látek.
 • Problémy se zrakem, které mohou nastat na začátku léčby přípravkem Glemid. Jsou způsobeny změnou hladiny cukru v krvi a měly by se brzy zlepšit.
 • Zvýšené hladiny jaterních enzymů (prokáže se krevními testy).
 • Výrazný pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie) a krvácení do kůže (trombocytopenická purpura).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Glemid uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (např. změna barvy).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Glemid obsahuje

 • Léčivou látkou je glimepiridum 2 mg, 3 mg, 4 mg nebo 6 mg.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa, povidon 40, magnesium-stearát,
 • Navíc tablety obsahují barviva: o 2mg tablety obsahují žlutý oxid železitý (E172), indigokarmín (E132), o 3mg tablety obsahují žlutý oxid železitý (E172), o 4mg tablety obsahují indigokarmín (E132), o 6mg tablety obsahují oranžovou žluť (E110, azobarvivo).

Jak Glemid vypadá a co obsahuje toto balení

Léková forma: tablety.

Tablety jsou podlouhlé, s půlicí rýhou na obou stranách.

 • 2 mg tablety jsou zelené,
 • 3 mg tablety jsou světle žluté,
 • 4 mg tablety jsou světle modré,
 • 6 mg tablety jsou světle oranžové.

Glemid 2 mg, 4 mg a 6 mg: tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Glemid 3 mg: půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.

Dodává se v PVC/Al blistrech v balení o velikosti 10, 20, 30, 50, 60, 90 nebo 120 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38. 1106 Budapešť Maďarsko

Výrobce

EGIS Pharmaceuticals PLC Bökényföldi út 118-120. H-1165 Budapest, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Slovenská republika Glemid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg Maďarsko Glempid 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg tabletta Polsko Glemid

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 11.2.2015

Informace o produktu

Kód výrobku: 43546
Kód EAN:
Kód SÚKL: 41176

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Glemid se používá k léčbě diabetes mellitus (cukrovka) nezávislého na inzulinu (II. typ) v případech, kdy samotná dieta, snížení tělesné hmotnosti a cvičení nevedou k dostatečné kontrole hladiny "cukru" v krvi. Glemid může být kombinován s inzulinem.

Příbalový leták

GLEMID 3 MG 50X3MG Tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu GLEMID 3 MG 50X3MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: GLEMID 3 MG 50X3MG Tablety.pdf

Recenze

Recenze produktu GLEMID 3 MG 50X3MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GLEMID 3 MG 50X3MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám