Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

GENOTROPIN 36 M.J.(12MG) 1X36UT Prášek pro inj. roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48208

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 48208
Kód EAN:
Kód SÚKL: 25168
Držitel rozhodnutí: PFIZER
K čemu se Genotropin užívá? Genotropin se užívá při léčbě nedostatku růstového hormonu v dětství i dospělosti. Dále u dětí - K léčbě poruch růstu u Turnerova syndromu a chronického ledvinného selhání. - K léčbě Prader-Willi syndromu u dětí, ke zlepšení růstu a skladby těla. - K léčbě poruch růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (syndrom SGA).

Příbalový leták

 
 

sp.zn.sukls3499/2015 

 

Příbalová informace: Infor mace pr o uživatele 

 

GENOTROPIN 16 m.j. (5,3 mg) 

GENOTROPIN 36 m.j. (12 mg) 

(somatropinum) 

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 

Co je GENOTROPIN a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GENOTROPIN používat  

3. 

Jak se GENOTROPIN používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak GENOTROPIN uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je GENOTROPIN a k čemu se používá 

 
Přípravek  GENOTROPIN  obsahuje  rekombinantní  růstový  hormon,  zvaný  somatropin.  Je  shodný  s 
přirozeným  lidským  růstovým  hormonem,  který  je  potřebný  pro  růst  kostí  a  svalů.  Napomáhá  také 
správnému  rozvoji  tukové  a  svalové  hmoty.  U  dospělých  udržuje  normální  skladbu  těla.  Rekombinantní 
znamená, že se nevyrábí z lidské ani živočišné tkáně.  
 
U dětí se přípravek GENOTROPIN používá k léčbě následujících poruch růstu: 
 

Nedostatečný růst způsobený nedostatečnou sekrecí vlastního růstového hormonu.  

 

Turnerův syndrom - chromozomální porucha u dívek, která může mít za následek poruchu růstu. 

 

Chronické ledvinné selhání - pokud ledviny nepracují správně, může dojít k poruše růstu. 

 

Syndrom  Prader-Willi  -  chromozomální  porucha.  Používání  růstového  hormonu  pomůže  k  růstu, 
pokud  ještě  pacient  roste  a  zlepšení  skladby  těla.  Sníží  se  množství  nadbytečného  tuku  a  dojde  ke 
zlepšení objemu svalové hmoty. 

 

Porucha růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (syndrom SGA). Používání růstového 
hormonu pomůže k růstu, pokud pacient nedosáhl růstového výšvihu do 4 let věku nebo později. 

 
U  dospělých  se  přípravek  GENOTROPIN  používá  k léčbě  pacientů  s  výrazným  nedostatkem  růstového 
hormonu. K tomu může dojít až v dospělosti nebo pokračovat z dětství. 
Pokud  jste  byl(a)  v  dětství  léčen(a)  pro  nedostatek  růstového  hormonu  přípravkem  GENOTROPIN,  po 
dokončení  růstu  bude  zkontrolován  stav  Vašeho  růstového  hormonu.  Potvrdí-li  se  závažný  nedostatek 
růstového hormonu, Váš lékař Vám doporučí pokračování v léčbě přípravkem GENOTROPIN. 
 
 

 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GENOTROPIN používat 

 
Neužívejte GENOTROPIN 
-  jestliže jste alergický(á) na somatotropin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

-  jestliže máte aktivní nádor (rakovinu), přípravek GENOTROPIN neužívejte a oznamte to svému lékaři. 

Nádory  musí  být  inaktivní  a  před  zahájením  léčby  přípravkem  GENOTROPIN  musí  být  Vaše 
protinádorová léčba ukončena. 

-  pokud jste v kritickém stavu, např. s komplikacemi vzniklými v souvislosti s operací na otevřeném srdci, 

břišní  operací,  mnohočetným  poúrazovým  traumatem  nebo  při  akutním  selhávání  dýchání.  Informujte 
svého  lékaře  o  prodělaných  operacích  a  při  případném  pobytu  v  nemocnici  z jakéhokoliv  důvodu 
informujte ošetřujícího lékaře, že užíváte růstový hormon. 

-  jestliže máte uzavřené růstové štěrbiny dlouhých kostí, tj. jste v období, kdy člověk přestává růst.  
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku GENOTROPIN se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: 
-  existuje-li u Vás riziko vzniku cukrovky. Váš lékař Vám bude během léčby přípravkem GENOTROPIN 

kontrolovat hladinu krevního cukru. 

-  máte-li cukrovku. Během léčby přípravkem GENOTROPIN pečlivě kontrolujte hladinu krevního cukru 

a výsledky sdělte svému lékaři. Může být potřeba změnit dávkování léků k léčbě cukrovky. 

-  po zahájení léčby přípravkem GENOTROPIN můžete potřebovat i náhradní léčbu hormony štítné žlázy. 
-  jste-li léčen(a) hormony štítné žlázy. Může být potřeba změnit dávkování hormonů štítné žlázy. 
-  pokud  kulháte,  nebo  jste  začal(a)  kulhat  během  léčby  růstovým  hormonem,  protože  Vás  bolí  kyčel, 

informujte o tom svého lékaře. 

-  máte-li  zvýšený  nitrolební  tlak  (způsobující  např.  silnou  bolest  hlavy,  poruchy  zraku  nebo  zvracení). 

Informujte o tom svého lékaře. 

-  potvrdí-li Váš lékař, že máte zánět svalu v okolí místa aplikace injekce, způsobenou pomocnou látkou 

metakresolem. V tomto případě Vám bude předepsán jiný léčivý přípravek bez obsahu metakresolu. 

-  používáte-li  přípravek  GENOTROPIN  po  předchozím  nádorovém  onemocnění.  Váš  lékař  Vás  bude 

pravidelně vyšetřovat z důvodu možného obnovení nádoru nebo vzniku jiného nádorového onemocnění. 

-  zaznamenáte-li zhoršující se bolest břicha. Informujte ihned lékaře. 
-  u  pacientů  starších  80  let,  z důvodu  nedostatku  zkušeností  s léčbou  u  této  skupiny  pacientů.  Starší 

pacienti  mohou  být  citlivější  na  účinek  přípravku  GENOTROPIN  a  tím  náchylnější  k nežádoucím 
účinkům. 

 
Děti s chronickou nedostatečností ledvin 
-  Váš  lékař  vyšetří  funkci  Vašich  ledvin  a  Váš  růst  před  zahájením  léčby  přípravkem  GENOTROPIN. 

Pokračujte  v léčbě  svého  onemocnění.  Přípravek  GENOTROPIN  Vám  bude  vysazen  v případě 
transplantace ledvin. 

 
Děti se syndromem Prader-Willi 
-  Váš lékař Vám určí dietu pro kontrolu Vaší hmotnosti 
-  Váš  lékař  Vás  před  zahájením  léčby  přípravkem  GENOTROPIN  vyšetří  kvůli  možnému  ucpání 

dýchacích cest, zástavě dýchání ve spánku, nebo infekci dýchacích cest. 

-  Pokud  během  léčby  zaznamenáte  ucpání  dýchacích  cest  (včetně  nástupu  chrápání  nebo  zhoršení 

chrápání), Váš lékař Vás vyšetří a případně může ukončit léčbu přípravkem GENOTROPIN. 

-  Váš lékař Vás během léčby přípravkem GENOTROPIN bude sledovat kvůli možnému vzniku skoliózy, 

což je typ deformity páteře. 

-  Pokud se během léčby objeví infekce plic, sdělte to ihned lékaři, aby ji mohl začít léčit. 
 
Děti, které se narodily malé na svůj gestační věk 
-  Dětem ve věku 9-12 let, které se narodily malé na svůj gestační věk (jejichž velikost neodpovídala délce 

těhotenství), lékař poskytne informace o léčbě v pubertě. 

-  Lékař bude kontrolovat hladinu krevního cukru a insulinu před zahájením léčby a poté každý rok. 

 
 

-  Je doporučeno pokračovat v léčbě, dokud pacient(ka) nepřestane růst. 
 
Další léčivé přípravky a GENOTROPIN
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Informujte svého lékaře o tom, že užíváte: 

léky k léčbě cukrovky 

hormony štítné žlázy 

syntetické hormony nadledvin (kortikosteroidy) 

pohlavní hormony (např. estrogeny) 

cyklosporin (lék k oslabení imunitního systému po transplantaci) 

léky k léčbě epilepsie (antikonvulziva). 

Váš lékař může změnit dávkování těchto přípravků nebo dávkování přípravku GENOTROPIN. 
 
Těhotenství a kojení 
Nepoužívejte GENOTROPIN, pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět.  
 
Pokud kojíte, upozorněte na to ošetřujícího lékaře před tím, než začnete používat tento přípravek. 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek GENOTROPIN obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, tj. v podstatě je bez 
sodíku. 
 
 
3. 

Jak se GENOTROPIN používá 

 
Doporučené dávkování 
Dávkování závisí na Vaší velikosti, stavu, pro který jste léčen(a) a jak dobře na Vás růstový hormon působí. 
Dávka  může  být  různá,  vždy  však  následujte  doporučení  lékařem.  Lékař  vypočítá  dávku  buď  na  základě 
tělesné hmotnosti v kilogramech, nebo tělesného povrchu v m

2

. 

 
Děti s nedostatkem růstového hormonu: Obvykle se doporučuje dávka 0,025-0,035 mg/kg těl.hmotnosti/den, 
nebo 0,7-1,0 mg/m

2

 těl. povrchu/den. Mohou být použity i vyšší dávky. Léčba pokračuje až do dospívání. 

GENOTROPIN se podává do doby, dokud není ukončen tělesný vývoj. 
 
Děti s Turnerovým syndromem: Doporučená dávka je 0,045-0,050 mg/kg těl.hmotnosti/den nebo 1,4 mg/m

2

 

těl.povrchu/den.  
 
Děti  s  chronickou  ledvinovou  nedostatečností:  Doporučená  dávka  je  0,045-0,050  mg/kg  těl.hmotnosti/den 
nebo 1,4 mg/m

2

 těl.povrchu/den. Při pomalém růstu mohou být potřebné vyšší dávky. Po 6 měsících léčby 

může být nutná úprava dávek. 
 
Děti se syndromem Prader-Willi: Běžná dávka je 0,035 mg/kg denně nebo 1,0 mg/kg denně. Denní dávka by 
neměla překročit 2,7 mg. Léčba nesmí být použita u dětí, kde se v pubertě téměř zastavil jejich růst. 
 
Děti malého vzrůstu, které se narodily malé na svůj gestační věk (SGA): Doporučená dávka je 0,035 mg/kg 
tělesné  hmotnosti  denně.  S léčbou  je  potřeba  pokračovat  do  dosažení  konečné  výšky.  Léčba  by  měla  být 
ukončena  po  prvním  roce,  pokud  na  ni  pacient  nereaguje,  nebo  pokud  již  dosáhl(a)  konečné  výšky  a 
přestal(a) růst. 
 

 
 

Dávkování u dospělých 
U dospělých pacientů, u nichž pokračuje léčba nedostatku růstového hormonu vzniklého v dětském věku, je 
doporučená  dávka  0,2  –  0,5  mg  denně.  Tuto  dávku  je  možné  postupně  zvyšovat  nebo  snižovat  podle 
výsledků krevních testů, klinické odpovědi a nežádoucích účinků. 
 
U dospělých pacientů, u nichž vznikl nedostatek růstového hormonu v dospělosti, je doporučená dávka 0,15 
– 0,3 mg denně. Tuto dávku je možné postupně zvyšovat podle výsledků krevních testů, klinické odpovědi a 
nežádoucích  účinků.  Denní  udržovací  dávka  zřídka  přesahuje  1  mg/denně.  Ženy  mohou  vyžadovat  vyšší 
dávky než muži. Dávkování se doporučuje vyhodnocovat po 6 měsících léčby.  
 
U  starších  pacientů  může  být  dávka  nižší,  0,1-0,2  mg  denně,  a  postupně  se  pomalu  zvyšuje  podle  potřeb 
každého  pacienta.  Je  nutné  používat  nejnižší  účinnou  dávku.  Udržovací  dávka  zřídka  přesahuje  0,5 
mg/denně. 
 
Podání přípravku GENOTROPIN 
Přípravek se podává podkožní injekcí. To znamená, že se podává krátkou jehlou do tukové tkáně pod kůží. 
Lékař nebo sestra Vám již předvedli, jak GENOTROPIN podávat. Následujte přesně jejich pokyny. Pokud 
si nepamatujete, co dělat, injekci nepodávejte a požádejte lékaře nebo sestru o novou instruktáž. 
 
Přečtěte si pečlivě Návod k použití předplněného pera GoQuick, který je přiložen v balení.  
Přečtěte si pečlivě Návod k použití dávkovací pomůcky GenotropinPen, který je přiložen v balení.  
Užívejte podle uvedeného návodu. 
 
Jehla  se  nasazuje  na  pero  před  rozpuštěním.  Pro  každou  injekci  použijte  novou  jehlu.  Jehlu  nikdy  znovu 
nepoužívejte. 
 
Příprava injekce: 
Půl  hodiny před podáním vyjměte  přípravek z ledničky. Tím, že se mírně zahřeje, je umožněno snadnější 
podání.  
 
Přípravek  GENOTROPIN  v  předplněném  peru  GoQuick  se  skládá  z  dvoukomorové  náplně,  obsahující 
prášek  i  rozpouštědlo.  Prášek  a  rozpouštědlo  se  smísejí  otočením  pouzdra  náplně  (viz  podrobný  popis 
v Návodu k použití). K aplikaci není potřeba další pomůcky.  
 
Přípravek  GENOTROPIN  v  dvoukomorové  náplni  obsahuje  prášek  i  rozpouštědlo  a  je  určen  pro  použití 
s perem GenotropinPen. Prášek a rozpouštědlo se smísejí sešroubováním pera GenotropinPen.  
 
U předplněného pera GoQuick i dvoukomorové náplně se prášek rozpouští pomocí jemného otáčení perem 
ze strany na stranu 5-10x, dokud se prášek nerozpustí. 
 
Když  mícháte  růstový  hormon,  NEPROTŘEPÁVEJTE  roztok!  Rozpuštění  prášku  provádějte  opatrně, 
pomalým krouživým pohybem náplní. Třepáním by mohlo dojít k znehodnocení účinné látky. Zkontrolujte 
tekutinu v náplni, pokud není čirá a obsahuje částečky, nepodávejte. 
 
Podání injekce: 
Nezapomeňte si nejprve umýt ruce a očistit kůži.  
 
Aplikujte růstový hormon přibližně ve stejnou dobu každý den. Doba před spaním je nejvhodnější, protože 
je lehce zapamatovatelná a je také přirozenější mít vyšší hladinu růstového hormonu v noci. 
 
Většina pacientů aplikuje lék do stehen nebo do hýždě. Podávejte injekci tam, kam Vám to určil lékař nebo 
sestra.  Pokaždé  aplikujte  na  lehce  odlišná  místa.  To  zajistí  kůži  a  podkoží  dostatek  času  k  zahojení  mezi 
jednotlivými injekcemi. 
 

 
 

Nezapomeňte ihned po aplikaci vrátit přípravek zpět do ledničky. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku GENOTROPIN, než jste měl(a)
 
Pokud  jste  si  aplikoval(a)  mnohem  více,  než  Vám  bylo  předepsáno,  informujte  co  nejdříve  svého  lékaře. 
Hladina  krevního  cukru  se  může  prudce  snížit  a  později  vystoupit  příliš  vysoko.  Můžete  mít  pocit  třesu, 
pocení, ospalosti, necítit se ve své kůži nebo můžete omdlít. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít GENOTROPIN 
Aplikujte injekci příští den stejně jako obvykle. Nepřidávejte si žádnou dávku, abyste doplnil(a) vynechanou 
dávku.  Růstový  hormon  je  nejvhodnější  užívat  pravidelně.  Zaznamenejte  každou  opomenutou  injekci  a 
oznamte to lékaři při příštím vyšetření. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek GENOTROPIN 
Před ukončením léčby se poraďte se svým lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo 
zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. Velmi časté a časté nežádoucí účinky u dospělých se mohou vyskytnout během prvních měsíců 
léčby a mohou odeznít samy nebo po snížení dávky. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u více než 1 pacienta z 10): 
 

U dětí 

reakce v místě injekce 

bolest kloubů 
 

U dospělých 

bolest kloubů 

zadržování vody (projevující se oteklými prsty nebo kotníky) 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 pacienta z 10): 
 

U dětí 

snížená citlivost/brnění nebo mravenčení (parestezie) 

bolest svalů (myalgie) 

zvýšený nitrolebeční tlak (způsobující silné bolesti hlavy, oční poruchy nebo zvracení) 

zadržování vody (projevující se oteklými prsty nebo kotníky) 
 

U dospělých 

snížená citlivost/brnění nebo mravenčení (parestezie) 

bolest svalů (myalgie) 

bolest nebo pocit pálení rukou nebo podpaží (syndrom karpálního tunelu) 

ztuhlost horních a dolních končetin 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit u méně než 1 pacienta ze 100): 
 

U dětí 

 
 

-  leukémie (Toto bylo hlášenu u malého počtu pacientů s nedostatkem růstového hormonu, z nich 

někteří byli léčeni somatropinem. Nejsou ovšem důkazy o zvýšené četnosti leukémie u příjemců 
růstového hormonu bez predispozic.) 

 
Četnost není známa: z dostupných údajů nelze stanovit 
 

U dětí 
-  ztuhlost horních a dolních končetin 
-  cukrovka typu II 
-  snížení hladiny hormonu kortisolu v krvi 

 

U dospělých 
-  zvýšený nitrolební tlak (způsobující silné bolesti hlavy, oční poruchy nebo zvracení) 
-  zčervenání, svědění nebo bolest v místě vpichu 
-  cukrovka typu II 
-  snížení hladiny hormonu kortisolu v krvi 

 
Tvorba protilátek k aplikovanému růstovému hormonu, které ale zřejmě nebrání hormonu v působení. 
 
Kůže v místě aplikace může být nerovná nebo vyvýšená. Proto pokaždé aplikujte na lehce odlišná místa.  
 
Vzhledem  k tomu,  že  přípravek  obsahuje  konzervační  látku  metakresol,  může  se  velmi  vzácně  objevit 
nežádoucí  účinek  zánět  svalu  v místě  vpichu.  V tomto  případě  Vám bude předepsán jiný léčivý přípravek 
bez obsahu metakresolu. 
 
Objevily se vzácné případy náhlého úmrtí u pacientů se syndromem Prader-Willi. Vztah mezi těmito případy 
a léčbou přípravkem GENOTROPIN nebyl prokázán. 
 
Pokud v průběhu léčby přípravkem GENOTROPIN zaznamenáte nepříjemný pocit nebo bolest kyčle nebo 
kolene, Váš lékař může diagnostikovat sklouznutí horní femorální epifýzy nebo Perthesovu nemoc. 
 
Další možné nežádoucí účinky související s léčbou růstovým hormonem mohou zahrnovat následující: Vy 
nebo Vaše dítě můžete zaznamenat vysokou hladinu krevního cukru nebo sníženou hladinu hormonů štítné 
žlázy.  Pokud  lékař  toto  potvrdí  testy,  může  zahájit  potřebnou  léčbu.  Vzácně  byl  u  pacientů léčených 
růstovým hormonem hlášen zánět slinivky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak GENOTROPIN uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek

 

 

mimo dohled a dosah dětí. 

 

 
 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Před rozpuštěním uchovávejte přípravek v chladničce při teplotě 2-8C. Přípravek může být uchováván po 

dobu  nejdéle  1  měsíce při teplotě do 25°C (mimo chladničku), poté je nutné jej zlikvidovat. Uchovávejte 

vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
 

Po rozpuštění uchovávejte přípravek v chladničce při teplotě 2-8C po dobu nejdéle 4 týdnů. Uchovávejte 

vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Neužívejte tento přípravek, pokud si v roztoku všimnete částic nebo roztok není čirý. 

 

Chraňte před mrazem. Přípravek, který zmrznul, se nesmí používat. 
 
Nikdy  neodhazujte  jehly  nebo  prázdné  náplně  s  běžnými  odpadky.  Po  ukončení  aplikace  odložte  pečlivě 
jehlu,  aby  ji  nikdo  nemohl  použít  a/nebo  se  s  ní  píchnout.  Můžete  rovněž  obdržet  speciální  nádobu  z 
nemocnice.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co GENOTROPIN obsahuje 
 

Léčivou látkou je somatropinum

*

*. 

Jedna náplň obsahuje somatropinum 16 m.j. (5,3 mg) nebo somatropinum 36 m.j. (12 mg)  
Po rozpuštění je koncentrace somatropinu 5,3 mg nebo 12 mg v 1 ml. 

 

Pomocné látky jsou:  
Prášek:  Glycin  (E640),  dihydrogenfosforačnan  sodný  (E339),  hydrogenfosforečnan  sodný  (E339), 
mannitol (E421). 
Rozpouštědlo: Voda na injekci, metakresol, mannitol (E421). 

*léčivá látka je vyráběna v buňkách Escherichia coli rekombinantní technologií DNA  

 

Jak GENOTROPIN vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek  GENOTROPIN  je  ve  formě  prášku  pro  přípravu  injekčního  roztoku  s rozpouštědlem,  v 
dvoukomorové náplni. Jedna část dvoukomorové náplně obsahuje prášek a druhá část rozpouštědlo.  Náplň 
může být umístěna v předplněném peru.  
 
Prášek je bílý a rozpouštědlo čiré.  
 
Velikost balení  
1 nebo 5 dvoukomorových zásobních náplní 
nebo 
1 nebo 5 předplněných per GoQuick 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Užívejte  náplně  s  určenými  injekčními  pomůckami.  Náplně  jsou  barevně  označeny  a  musí  být  použity  s 
odpovídajícími pery GenotropinPen. Modrá náplň přípravku GENOTROPIN 5,3 mg se používá s modrým 
perem GenotropinPen 5,3 mg. Fialová náplň přípravku GENOTROPIN 12 mg se používá s fialovým perem 
GenotropinPen 12 mg.  

 
 

 
Návod k použití injekční pomůcky GenotropinPen je přiložen k jeho balení. Vyžádejte si jej u svého lékaře, 
pokud jej nemáte. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 
 
Výrobce 
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
11.3.2015 

 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Důležité informace 
Přečtěte si, prosím, tento návod dříve, než začnete GoQuick používat. 
Jestliže máte jakékoli otázky týkající se dávkování či léčby přípravkem  GENOTROPIN, vyhledejte svého 
lékaře či sestru. 
 
O peru GoQuick 
GoQuick  je  předplněné,  vícedávkové  injekční  pero,  určené  k jednorázovému použití; jedno pero obsahuje 
5,3 mg somatropinu. GENOTROPIN obsažený v peru se promíchá pouze jedenkrát při prvním použití. Pero 
lze používat až 28 dní od promíchání. Nikdy nevyměňujte náplně. Po vypotřebování použijete nové pero. 
 
Pero  si  pamatuje  dávku.  Dávka  se nastaví jedenkrát při použití nového pera. Poté pero při každé aplikaci 
dává stejnou dávku. Pero lze volitelně užívat s pouzdrem jehly nebo bez něj. 
 
Před použitím přípravku GoQuick 

  Nacvičte si použití pera u svého lékaře či sestry. 
  Zapamatujte si svou dávku. Naučte se části pera. 
  Ujistěte se, že máte správné pero – s modrým tlačítkem. 
  Před použitím si umyjte ruce. 

 

 

Cartridge holder tip = špička pouzdra náplně 
Notch = zářez 
Blue logo = modré logo 
White pointer = bílý ukazatel 
Memory window = stupnice dávkovače 
Blue injection button = modré injekční tlačítko 

White pen cap = bílý kryt pera  
Cartridge holder = pouzdro náplně 
Black ring = černý otočný knoflík 
Grey dial = šedý knoflík 
Black rod = černý dávkovač 

 

 

Neddle (not included) = jehla (není součástí 
výbavy pera) 
Outer needle cover = vnější kryt jehly  

Needle guard (not included) with needle shield 
released = pouzdro jehly (není součástí výbavy 
pera) s vysunutým krytem jehly 

 
 

Inner needle cover = vnitřní kryt jehly 
Needle = jehla  
Seal = papírový kryt jehly 
 

Black cap = černý kryt 
Needle shield = kryt jehly 

 

Black release button = černé tlačítko pro vysunutí 
jehly

 
Příprava a první použití nového pera GoQuick 
 
Krok 1. Nasazení jehly 
a. Sejměte bílý kryt pera. 
b. Odstraňte papírový kryt z nové jehly. 
c. Pevně uchopte pouzdro náplně. (Obrázek č. 1) 
d. Přitlačte jehlu na špičku pouzdra náplně. 
e. Jemným otáčením připevněte jehlu k peru. Vyvarujte se příliš velké síly. 
f. Ponechte oba kryty jehly na svém místě. 
 
Obrázek č. 1 
Grasp cartridge holder = Uchopte pouzdro náplně 
Cartridge holder tip = špička pouzdra náplně 
 
 
 
 
Krok 2. Promíchání přípravku GENOTROPIN 
a. Držte pero jehlou vzhůru tak, aby část označená „A“ byla směrem k Vám. (Obrázek č. 2) 
 
b.  Krouživým  pohybem  pevně  zatlačte  pouzdro  náplně  do  pera  tak,  aby  část  označená  „B“  zapadla  do 
zářezu. 
  Jemně otáčejte perem ze strany na stranu. Netřeste. Třesením se může růstový hormon znehodnotit.  
 
c. Zkontrolujte, že tekutina v náplni je čirá. Veškerý prášek by se měl rozpustit.  
  Pokud tomu tak není, znova jemně otáčením ze strany na stranu promíchejte. 
 
d. Zkontrolujte znova náplň. Ujistěte se, že je čirá. 
  Jestliže je náplň čirá, přejděte ke kroku 3. 
  Jestliže je náplň stále zkalená nebo pokud je vidět prášek, použijte nové pero. 
 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 
Notch = zářez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 3. Odvzdušnění 
a. Sejměte vnější kryt jehly. Uschovejte ji pro pozdější zakrytí jehly. (Obrázek č. 3a) 
b. Ponechte vnitřní kryt jehly na svém místě. 
c. Držte pero jehlou vzhůru. (Obrázek č. 3b) 
d. Poklepejte jemně na pouzdro náplně, aby se vzduchové bublinky vznesly vzhůru. 
e.  Krouživým  pohybem  pevně  zatlačte  pouzdro  náplně  do  pera  tak,  aby  část  označená  „C“  zapadla  do 
zářezu. 

 
 

  Kolem vnitřního krytu jehly se může objevit malé množství tekutiny. 

 
 

 

 

Obrázek č. 3a+b  
Save = uschovejte 
Inner needle cover = Vnitřní kryt jehly 
 
Krok 4. Připevnění pouzdra jehly (volitelné) 
a. Sejměte černý kryt z pouzdra. (Obrázek č. 4a) 
Pokud vyjel kryt jehly, zatlačte jej zpět do pouzdra.  
b. Držte pero jednou rukou pod modrým logem. Druhou rukou uchopte pouzdro v úrovni pod krytem jehly. 
(Obrázek č. 4b) 
c. Zarovnejte černé logo na pouzdru s modrým logem na peru. Opatrně zatlačte pouzdro k peru, až zapadne 
na své místo. 
 

 

Obrázek č. 4a+b  
Needle guard = pouzdro jehly 
Pull off = sejměte 
Attach at this end = nasaďte k tomuto zakončení 
 
Krok 5. Nastavení pera 
a. Sejměte vnitřní kryt jehly a vyhoďte jej. (Obrázek č. 5a) 
b. Ujistěte se, že na stupnici dávkovače je nastaveno 0,1 mg. 
c. Otáčejte šedým knoflíkem ve směru šipky, dokud neustane cvakání. (Obrázek č. 5b) 
 

 

Obrázek č. 5a+b  
Throw away = vyhoďte 

 
 

Grey dial = šedý knoflík 
 
d. Držte pero jehlou vzhůru. (Obrázek č. 5c s pouzdrem jehly nebo bez něj) 
e. Stiskněte modré injekční tlačítko tak, aby se objevila tekutina. 
f. Pokud v kroku „e“ nedojde k přesunu tekutiny, opakujte výše popsané kroky b – e, a to až dvakrát. 
g. Pokud stále nedojde k přesunu tekutiny, pero nepoužívejte. 

  Pro další informace viz odstavec „Otázky a odpovědi“  

h. Jestliže používáte pouzdro jehly, stiskněte černé tlačítko pro vysunutí krytu jehly. (Obrázek č. 5d) 
 

 

 
 
 
 

Obrázek č. 5c+d  
Needle guard = pouzdro jehly 
Without needle guard = bez pouzdra jehly 
Blue injecion button = modré injekční tlačítko 
Black release button = černé tlačítko pro vysunutí 
Needle shield = kryt jehly 
 
Krok 6. Nastavení dávky 
- Pro nastavení dávky použijte černý otočný knoflík. Buďte opatrný(á), aby během nastavování nedošlo k 
otočení šedého knoflíku. 
 
a. Uchopte černý otočný knoflík dle obrázku č. 6. 
b. Otáčejte jím, až dojde k nastavení požadované dávky na bílém ukazateli. Vaši dávku Vám sdělil Váš lékař 
či sestra. 
c. Jestliže přetočíte přes požadovanou dávku, jednoduše otočte černým knoflíkem zpět na správnou hodnotu. 
d. Jakmile nastavíte požadovanou dávku, neměňte ji, pokud Váš lékař či sestra nestanoví jinak. 
Poznámka:  Pokud  nelze  otáčet  černým  otočným  knoflíkem,  stiskněte  modré  injekční  tlačítko,  dokud 
neustane cvakání. Poté pokračujte v nastavování požadované dávky pomocí černého otočného knoflíku (pro 

další informace viz odstavec „Otázky a odpovědi“). 
Obrázek č. 6 
White pointer = bílý ukazatel 
Black ring = černý otočný knoflík 
Grey dial = šedý knoflík 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 7. Potvrzení dávky 
a. Otáčejte šedým knoflíkem ve směru šipky, dokud neustane cvakání. (Obrázek č. 7a) 

 
 

b. Vaše dávka na černém dávkovači by měla být zarovnána s bílým ukazatelem. 
c. Ujistěte se, že dávka stanovená na černém dávkovači odpovídá dávce nastavené na stupnici dávkovače. 
Příklad vyobrazen na obrázku č. 7b. 
d. Pokud dávky neodpovídají, otáčejte šedým knoflíkem ve směru šipky, dokud neustane cvakání. 
 

 

 

Obrázek č. 7a+b 
White pointer = bílý ukazatel 
Grey dial = šedý knoflík 
Black rod = černý dávkovač 
Check that doses match = Ujistěte se, že dávky souhlasí 
 
Krok 8. Aplikace injekce 
a. Připravte místo pro injekci dle doporučení Vašeho lékaře či sestry. 
b. Přiložte pero na určené místo. 
c. Přitlačte pero tak, aby jehla pronikla kůží. 
d. Palcem zmáčkněte modré injekční tlačítko a držte jej, dokud neustane cvakání. (Obrázek č. 8) 

  Odpočítejte  5  vteřin,  než  vyjmete  jehlu  ven.  Během  odpočítávání  udržujte  mírný  tlak  na  modré 

tlačítko. 

e. Vyjměte jehlu ven. 
 

 

 
Krok 9. Sejmutí jehly; Uzavření a uschování pera 
 

Krok 9a: S pouzdrem jehly 

 

a. Vložte vnější kryt jehly do koncové části krytu jehly. (Obrázek č. 9a) 

 

b. Použijte kryt jehly pro zasunutí do krytu tak, aby došlo k zaklapnutí. 

 

c. Použijte kryt jehly k odšroubování jehly a tu poté odložte do nádobky určené pro použité jehly. 

 

d. Ponechte pouzdro jehly na peru. 

 

e. Nasaďte černý kryt na pouzdro. Uložte své pero do chladničky. 

 

 
 

 

 
Obrázek č. 9a+b 
With needle guard = S pouzdrem 
Outer needle cover = vnější kryt jehly 
Neddle shield = kryt jehly 
Without needle guard = Bez pouzdra 
Outer needle cover = vnější kryt jehly 

[

[

T

T

y

y

p

p

e

e

 

 

t

t

e

e

x

x

t

t

]

]

 

 

 

 

 
 

Krok 9b: Bez pouzdra jehly 

 

a. Nedotýkejte se jehly. 

 

b. Opatrně zavíčkujte jehlu vnějším krytem. (Obrázek č. 9b) 

 

c. Použijte kryt jehly k odšroubování jehly a tu poté odložte do nádobky určené pro použité jehly. 

 

d. Nasaďte bílý kryt na pero. Uložte své pero do chladničky. 

 
 
Opakované použití pera GoQuick 
 
1. Sejměte černý kryt z pouzdra jehly popř. bílý kryt z pera. 
 

White cap = bílý kryt  
Black cap = černý kryt  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Nasaďte novou jehlu. 

  S pouzdrem jehly: 

◦  Jestliže se uvolní kryt, přitlačte jej zpět do své polohy. 
◦  Nasaďte novou jehlu na špičku pouzdra náplně. 

Cartridge holder tip = špička pouzdra náplně 

 

  Bez pouzdra jehly: 

◦  Nasaďte novou jehlu na špičku pouzdra náplně. 

Cartridge holder tip = špička pouzdra náplně 

 
3. Sejměte oba kryty jehly. Uschovejte vnější kryt. 
 

Save = uschovejte  
Throw away = vyhoďte 
 
 

[

[

T

T

y

y

p

p

e

e

 

 

t

t

e

e

x

x

t

t

]

]

 

 

 

 

 
 
4. Jestliže používáte pouzdro jehly, stiskněte černé tlačítko pro vysunutí krytu jehly. 
 

 

 
5. Pro potvrzení dávky otáčejte šedým knoflíkem, dokud neustane cvakání. 

 
White pointer = bílý ukazatel 
Grey dial = šedý knoflík  
Balck rod = černý dávkovač 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Ujistěte se, že dávka stanovená na černém dávkovači odpovídá dávce nastavené na stupnici dávkovače. 

  Pokud pero již neobsahuje celou dávku přípravku Genotropin, řiďte se pokyny lékaře či sestry. 

 

Doses don´t match = nesouhlasí dávky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Připravte místo pro injekci dle doporučení Vašeho lékaře či sestry. 
 
8. Aplikujte injekci. 

  Přitlačte pero tak, aby jehla pronikla kůží. 
  Stiskněte modré injekční tlačítko a držte jej, dokud neustane cvakání. (Obrázek č. 8) 
  Než  vyjmete  jehlu  ven,  odpočítejte  5  vteřin.  Během  odpočítávání  udržujte  mírný  tlak  na  modré 

tlačítko. 

  Vyjměte jehlu ven z kůže. 

 

[

[

T

T

y

y

p

p

e

e

 

 

t

t

e

e

x

x

t

t

]

]

 

 

 

 

 

 
9. Odstraňte jehlu. 

  S pouzdrem jehly 

◦  Použijte kryt jehly pro zasunutí do krytu tak, aby došlo k zaklapnutí. 

  Bez pouzdra jehly 

◦  Opatrně zavíčkujte jehlu vnějším krytem. 

  Použijte kryt jehly k odšroubování jehly a tu poté odložte do nádobky určené pro použité jehly. 

 
10. Zavíčkujte pouzdro jehly popř. pero a uložte jej do chladničky. 
 

 

 

 

Without needle guard = bez pouzdra 
With needle guard = s pouzdrem 
 
 
 
 
 
 
 
 

[

[

T

T

y

y

p

p

e

e

 

 

t

t

e

e

x

x

t

t

]

]

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE 
 
Uchovávání 

  Na druhé straně tohoto letáku najdete informace o tom, jak uchovávat pero GoQuick. 
  Po 4 týdnech zlikvidujte pero (či znehodnoťte) i v případě, že v něm zbývá růstový hormon. 
  Nezmrazujte GoQuick ani jej mrazu nevystavujte. 
  Nepoužívejte GoQuick po datu použitelnosti. 
  Pro  likvidaci  pera  se  řiďte  místními  zákony  pro  bezpečné  nakládání  s  odpady.  Pokud  si  nejste 

jistý(á), zeptejte se svého lékaře či sestry. 

 
Manipulace 

  Nemíchejte prášek a tekutinu v peru GoQuick, pokud není na peru nasazena jehla. 
  Neskladujte  GoQuick  s  nasazenou  jehlou.  GENOTROPIN  může  z  pera  unikat  a  v  nádržce  se 

mohou  tvořit  vzduchové  bublinky.  Vždy  sejměte  jehlu  a  nasaďte  víčko  či  pouzdro,  než  pero 
uschováte.  

  Vyvarujte se pádu pera GoQuick. 
  Jestliže Vám pero spadne, je nutno provést nové nastavení dle kroku 5 (Nastavení a použití nové 

sady  pera  GoQuick).  V  případě,  že  pero  GoQuick  vykazuje  známky  poškození,  nepoužívejte  jej. 
Vyhledejte svého lékaře či sestru pro získání nového pera. 

  Vyčistěte pero a pouzdro jehly suchým hadříkem. Nenamáčejte pero. 

 
Jehly 

  Pro každou aplikaci používejte vždy novou jehlu. 
  Vyhazujte všechny použité jehly do vhodné nádobky na odpad. Pro likvidaci pera se řiďte místními 

zákony pro bezpečné nakládání s odpady. Zeptejte se svého lékaře či sestry, pokud si nejste jistý(á). 

  Nesdílejte své pero či jehly s dalšími osobami. 

 
Obecné zásady 

  Čísla  a  čárky  na  pouzdru  náplně  pomáhají  odhadnout  množství  přípravku  GENOTROPIN 

zbývajícího v peru. 

  Jestliže se stane, že v peru již nezbývá plná dávka (viz Krok 6 v Bodu Bežné použití…), stupnice na 

černém dávkovači ukazuje množství zbývajícího léčiva nebo růstového hormonu. 

  Nevidomí a slabozrací pacienti by měli pero GoQuick užívat s pomocí osoby proškolené v zacházení 

s perem. 

  Řiďte  se  pokyny  svého  lékaře  či  sestry  ohledně  mytí  rukou  a  kůže  během  přípravy  k  aplikaci 

injekce. 

  Nezahazujte pouzdro jehly, pro sejmutí z pera jej pouze „vycvakněte“. Uschovejte jej pro použití s 

novým perem. 

  Jestliže máte jakékoli dotazy ohledně použití pera GoQuick, zeptejte se svého lékaře či sestry. 

 
OTÁZKY A ODPOVĚDI 

Otázka 

Odpověď 

Co mám dělat, jestliže je po aplikaci injekce na jehle 
patrné množství kapaliny větší než pouhá malá 
kapka? 

Při aplikaci další injekce vyčkejte celých 5 vteřin 
před vytažením jehly z kůže. 
Jestliže je stále patrné zvýšené množství léčiva, 
ponechte příště jehlu zasunutou v kůži ještě o trochu 
déle. 

Je to problém, jestliže jsou vidět v náplni bublinky 
vzduchu? 

Ne, malé množství vzduchu může být při normálním 
používání přítomno. 

Co mám dělat, jestliže Genotropin uniká z pera? 

Zlikvidujte pero a použijte nové pero GoQuick. 

Co mám dělat, jestliže mi nejde otáčet černým 

Zřejmě došlo k nechtěnému pootočení šedého 

[

[

T

T

y

y

p

p

e

e

 

 

t

t

e

e

x

x

t

t

]

]

 

 

 

 

otočným knoflíkem? 

knoflíku. Jestliže došlo k otočení šedého knoflíku, 
pero neumožní otáčet černým knoflíkem, aby se 
během aplikace nemohla změnit podávaná dávka. 
 
Pro uvolnění černého knoflíku nejprve stiskněte 
modré injekční tlačítko až nadoraz. Přitom bude z 
jehly unikat léčivo. Poté nastavte požadovanou 
dávku pomocí černého knoflíku. 

Co mám dělat, jestliže můj lékař změní dávku poté, 
co jsem nastavil pero? 

Nastavte aktuální dávku otáčením černého knoflíku. 

Co mám dělat, jestliže aplikuji nesprávnou dávku? 

Zavolejte ihned svého lékaře či sestru a řiďte se 
jeho/jejími pokyny. 

Co mám dělat, jestliže nelze nové pero nastavit (tj. 
jestliže se neobjeví kapalina dle kroku 5g)? 

Zavolejte ihned svého lékaře či sestru a řiďte se 
jeho/jejími pokyny. 

Jaké dávky lze aplikovat tímto perem? 

Toto pero umí podat dávku v rozmezí 0,1 – 1,5 mg 
přípravku GENOTROPIN. Každé jednotlivé 
cvaknutí při otáčení černým knoflíkem představuje 
změnu dávky o 0,05 mg. 

 

 

 

 

[

[

T

T

y

y

p

p

e

e

 

 

t

t

e

e

x

x

t

t

]

]

 

 

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

 

Důležité informace 
Přečtěte si, prosím, tento návod dříve, než začnete GoQuick používat. 
Jestliže máte jakékoli otázky týkající se dávkování či léčby přípravkem GENOTROPIN, vyhledejte svého 
lékaře či sestru. 
 
O peru GoQuick 
GoQuick je předplněné, vícedávkové injekční pero, určené k jednorázovému použití; jedno pero obsahuje 12 
mg somatropinu. GENOTROPIN obsažený v peru se promíchá pouze jedenkrát při prvním použití. Pero lze 
používat až 28 dní od promíchání. Nikdy nevyměňujte náplně. Po vypotřebování použijete nové pero. 
 
Pero si pamatuje dávku. Dávka se nastaví jedenkrát při použití nového pera. Poté pero při každé aplikaci 
dává stejnou dávku. Pero lze volitelně užívat s pouzdrem jehly nebo bez něj. 
 
Před použitím přípravku GoQuick 

  Nacvičte si použití pera u svého lékaře či sestry. 
  Zapamatujte si svou dávku. Naučte se části pera. 
  Ujistěte se, že máte správné pero – s fialovým tlačítkem. 
  Před použitím si umyjte ruce. 

 

 

Cartridge holder tip = špička pouzdra náplně 
Notch = zářez 
Purple logo = fialové logo 
White pointer = bílý ukazatel 
Memory window = stupnice dávkovače 
Purple injection button = fialové injekční tlačítko 

White pen cap = bílý kryt pera  
Cartridge holder = pouzdro náplně 
Black ring = černý otočný knoflík 
Grey dial = šedý knoflík 
Black rod = černý dávkovač 

 

 

Neddle (not included) = jehla (není součástí 
výbavy pera) 
Outer needle cover = vnější kryt jehly  

Needle guard (not included) with needle shield 
released = pouzdro jehly (není součástí výbavy 
pera) s vysunutým krytem jehly 

[

[

T

T

y

y

p

p

e

e

 

 

t

t

e

e

x

x

t

t

]

]

 

 

 

 

Inner needle cover = vnitřní kryt jehly 
Needle = jehla  
Seal = papírový kryt jehly 
Black cap = černý kryt 

Needle shield = kryt jehly 

 

Black release button = černé tlačítko pro vysunutí 
jehly

 
Příprava a první použití nového pera GoQuick 
 
Krok 1. Nasazení jehly 
a. Sejměte bílý kryt pera. 
b. Odstraňte papírový kryt z nové jehly. 
c. Pevně uchopte pouzdro náplně. (Obrázek č. 1) 
d. Přitlačte jehlu na špičku pouzdra náplně. 
e. Jemným otáčením připevněte jehlu k peru. Vyvarujte se příliš velké síly. 
f. Ponechte oba kryty jehly na svém místě. 
 
Obrázek č. 1 
Grasp cartridge holder = Uchopte pouzdro náplně 
Cartridge holder tip = špička pouzdra náplně 
 
 
 
Krok 2. Promíchání přípravku GENOTROPIN 
a. Držte pero jehlou vzhůru tak, aby část označená „A“ byla směrem k Vám. (Obrázek č. 2) 
 
b. Krouživým pohybem pevně zatlačte pouzdro náplně do pera tak, aby část označená „B“ zapadla do 
zářezu. 
  Jemně otáčejte perem ze strany na stranu. Netřeste. Třesením se může růstový hormon znehodnotit.  
 
c. Zkontrolujte, že tekutina v náplni je čirá. Veškerý prášek by se měl rozpustit.  
  Pokud tomu tak není, znova jemně otáčením ze strany na stranu promíchejte. 
 
d. Zkontrolujte znova náplň. Ujistěte se, že je čirá. 
  Jestliže je náplň čirá, přejděte ke kroku 3. 
  Jestliže je náplň stále zkalená nebo pokud je vidět prášek, použijte nové pero. 
 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 
Notch = zářez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 3. Odvzdušnění 
a. Sejměte vnější kryt jehly. Uschovejte ji pro pozdější zakrytí jehly. (Obrázek č. 3a) 
b. Ponechte vnitřní kryt jehly na svém místě. 
c. Držte pero jehlou vzhůru. (Obrázek č. 3b) 
d. Poklepejte jemně na pouzdro náplně, aby se vzduchové bublinky vznesly vzhůru. 
e. Krouživým pohybem pevně zatlačte pouzdro náplně do pera tak, aby část označená „C“ zapadla do 
zářezu. 

  Kolem vnitřního krytu jehly se může objevit malé množství tekutiny. 

 

[

[

T

T

y

y

p

p

e

e

 

 

t

t

e

e

x

x

t

t

]

]

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3a+b  
Save = uschovejte 
Inner needle cover = Vnitřní kryt jehly 
 
Krok 4. Připevnění pouzdra jehly (volitelné) 
a. Sejměte černý kryt z pouzdra. (Obrázek č. 4a) 
Pokud vyjel kryt jehly, zatlačte jej zpět do pouzdra.  
b. Držte pero jednou rukou pod fialovým logem. Druhou rukou uchopte pouzdro v úrovni pod krytem jehly. 
(Obrázek č. 4b) 
c. Zarovnejte černé logo na pouzdru s fialovým logem na peru. Opatrně zatlačte pouzdro k peru, až zapadne 
na své místo. 
 

 

 
Obrázek č. 4a+b  
Needle guard = pouzdro jehly 
Pull off = sejměte 
Attach at this end = nasaďte k tomuto zakončení 
 
Krok 5. Nastavení pera 
a. Sejměte vnitřní kryt jehly a vyhoďte jej. (Obrázek č. 5a) 
b. Ujistěte se, že na stupnici dávkovače je nastaveno 0,1 mg. 
c. Otáčejte šedým knoflíkem ve směru šipky, dokud neustane cvakání. (Obrázek č. 5b) 
 

 

 
Obrázek č. 5a+b  
Throw away = vyhoďte 
Grey dial = šedý knoflík 

[

[

T

T

y

y

p

p

e

e

 

 

t

t

e

e

x

x

t

t

]

]

 

 

 

 

 
d. Držte pero jehlou vzhůru. (Obrázek č. 5c s pouzdrem jehly nebo bez něj) 
e. Stiskněte fialové injekční tlačítko tak, aby se objevila tekutina. 
f. Pokud v kroku „e“ nedojde k přesunu tekutiny, opakujte výše popsané kroky b – e, a to až dvakrát. 
g. Pokud stále nedojde k přesunu tekutiny, pero nepoužívejte. 

  Pro další informace viz odstavec „Otázky a odpovědi“  

h. Jestliže používáte pouzdro jehly, stiskněte černé tlačítko pro vysunutí krytu jehly. (Obrázek č. 5d) 
 

 

 
Obrázek č. 5c+d  
Needle guard = pouzdro jehly 
Without needle guard = bez pouzdra jehly 
Purple injecion button = fialové injekční tlačítko 
Black release button = černé tlačítko pro vysunutí 
Needle shield = kryt jehly 
 
Krok 6. Nastavení dávky 
- Pro nastavení dávky použijte černý otočný knoflík. Buďte opatrný(á), aby během nastavování nedošlo k 
otočení šedého knoflíku. 
 
a. Uchopte černý otočný knoflík dle obrázku č. 6. 
b. Otáčejte jím, až dojde k nastavení požadované dávky na bílém ukazateli. Vaši dávku Vám sdělil Váš lékař 
či sestra. 
c. Jestliže přetočíte přes požadovanou dávku, jednoduše otočte černým knoflíkem zpět na správnou hodnotu. 
d. Jakmile nastavíte požadovanou dávku, neměňte ji, pokud Váš lékař či sestra nestanoví jinak. 
Poznámka: Pokud nelze otáčet černým otočným knoflíkem, stiskněte fialové injekční tlačítko, dokud 
neustane cvakání. Poté pokračujte v nastavování požadované dávky pomocí černého otočného knoflíku (pro 
další informace viz odstavec „Otázky a odpovědi“). 
 
Obrázek č. 6 
White pointer = bílý ukazatel 
Black ring = černý otočný knoflík 
Grey dial = šedý knoflík 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 7. Potvrzení dávky 
a. Otáčejte šedým knoflíkem ve směru šipky, dokud neustane cvakání. (Obrázek č. 7a) 
b. Vaše dávka na černém dávkovači by měla být zarovnána s bílým ukazatelem. 

[

[

T

T

y

y

p

p

e

e

 

 

t

t

e

e

x

x

t

t

]

]

 

 

 

 

c. Ujistěte se, že dávka stanovená na černém dávkovači odpovídá dávce nastavené na stupnici dávkovače. 
Příklad vyobrazen na obrázku č. 7b. 
d. Pokud dávky neodpovídají, otáčejte šedým knoflíkem ve směru šipky, dokud neustane cvakání. 
 

 

 
Obrázek č. 7a+b 
White pointer = bílý ukazatel 
Grey dial = šedý knoflík 
Black rod = černý dávkovač 
Check that doses match = Ujistěte se, že dávky souhlasí 
 
Krok 8. Aplikace injekce 
a. Připravte místo pro injekci dle doporučení Vašeho lékaře či sestry. 
b. Přiložte pero na určené místo. 
c. Přitlačte pero tak, aby jehla pronikla kůží. 
d. Palcem zmáčkněte fialové injekční tlačítko a držte jej, dokud neustane cvakání. (Obrázek č. 8) 

  Odpočítejte 5 vteřin, než vyjmete jehlu ven. Během odpočítávání udržujte mírný tlak na fialové 

tlačítko. 

e. Vyjměte jehlu ven. 
 

 

 
Krok 9. Sejmutí jehly; Uzavření a uschování pera 
 

Krok 9a: S pouzdrem jehly 

 

a. Vložte vnější kryt jehly do koncové části krytu jehly. (Obrázek č. 9a) 

 

b. Použijte kryt jehly pro zasunutí do krytu tak, aby došlo k zaklapnutí. 

 

c. Použijte kryt jehly k odšroubování jehly a tu poté odložte do nádobky určené pro použité jehly. 

 

d. Ponechte pouzdro jehly na peru. 

 

e. Nasaďte černý kryt na pouzdro. Uložte své pero do chladničky. 

 

[

[

T

T

y

y

p

p

e

e

 

 

t

t

e

e

x

x

t

t

]

]

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 9a+b 
With needle guard = S pouzdrem 
Outer needle cover = vnější kryt jehly 
Neddle shield = kryt jehly 
Without needle guard = Bez pouzdra 
Outer needle cover = vnější kryt jehly

26/30 

 
 

Krok 9b: Bez pouzdra jehly 

 

a. Nedotýkejte se jehly. 

 

b. Opatrně zavíčkujte jehlu vnějším krytem. (Obrázek č. 9b) 

 

c. Použijte kryt jehly k odšroubování jehly a tu poté odložte do nádobky určené pro použité jehly. 

 

d. Nasaďte bílý kryt na pero. Uložte své pero do chladničky. 

 
 Opakované použití pera GoQuick 
 
1. Sejměte černý kryt z pouzdra jehly popř. bílý kryt z pera. 
 
White cap = bílý kryt  
Black cap = černý kryt  
 
 
2. Nasaďte novou jehlu. 

  S pouzdrem jehly: 

◦  Jestliže se uvolní kryt, přitlačte jej zpět do své polohy. 
◦  Nasaďte novou jehlu na špičku pouzdra náplně. 

Cartridge holder tip = špička pouzdra náplně 

 

  Bez pouzdra jehly: 

◦  Nasaďte novou jehlu na špičku pouzdra náplně. 

Cartridge holder tip = špička pouzdra náplně 

 
3. Sejměte oba kryty jehly. Uschovejte vnější kryt. 

 
Save = uschovejte  
Throw away = vyhoďte 
 
 
 
 
 
 
 

27/30 

 
4. Jestliže používáte pouzdro jehly, stiskněte černé tlačítko pro vysunutí krytu jehly. 
 

 

 
5. Pro potvrzení dávky otáčejte šedým knoflíkem, dokud neustane cvakání. 

 
White pointer = bílý ukazatel 
Grey dial = šedý knoflík  
Balck rod = černý dávkovač 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Ujistěte se, že dávka stanovená na černém dávkovači odpovídá dávce nastavené na stupnici dávkovače. 

  Pokud pero již neobsahuje celou dávku přípravku Genotropin, řiďte se pokyny lékaře či sestry. 

 

Doses don´t match = nesouhlasí dávky 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Připravte místo pro injekci dle doporučení Vašeho lékaře či sestry. 
 
8. Aplikujte injekci. 

  Přitlačte pero tak, aby jehla pronikla kůží. 
  Stiskněte fialové injekční tlačítko a držte jej, dokud neustane cvakání. (Obrázek č. 8) 
  Než vyjmete jehlu ven, odpočítejte 5 vteřin. Během odpočítávání udržujte mírný tlak na fialové 

tlačítko. 

  Vyjměte jehlu ven z kůže. 

 

28/30 

 

 
9. Odstraňte jehlu. 

  S pouzdrem jehly 

◦  Použijte kryt jehly pro zasunutí do krytu tak, aby došlo k zaklapnutí. 

  Bez pouzdra jehly 

◦  Opatrně zavíčkujte jehlu vnějším krytem. 

  Použijte kryt jehly k odšroubování jehly a tu poté odložte do nádobky určené pro použité jehly. 

 
10. Zavíčkujte pouzdro jehly popř. pero a uložte jej do chladničky. 

 
Without needle guard = bez pouzdra 
With needle guard = s pouzdrem 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/30 

DALŠÍ INFORMACE 
 
Uchovávání 

  Na druhé straně tohoto letáku najdete informace o tom, jak uchovávat pero GoQuick. 
  Po 4 týdnech zlikvidujte pero (či znehodnoťte) i v případě, že v něm zbývá růstový hormon. 
  Nezmrazujte GoQuick, ani jej mrazu nevystavujte. 
  Nepoužívejte GoQuick po datu použitelnosti. 
  Pro likvidaci pera se řiďte místními zákony pro bezpečné nakládání s odpady. Pokud si nejste 

jistý(á), zeptejte se svého lékaře či sestry. 

 
Manipulace 

  Nemíchejte prášek a tekutinu v peru GoQuick, pokud není na peru nasazena jehla. 
  Neuchovávejte GoQuick s nasazenou jehlou. GENOTROPIN může z pera unikat a v nádržce 

se mohou tvořit vzduchové bublinky. Vždy sejměte jehlu a nasaďte víčko či pouzdro, než pero 
uschováte.  

  Vyvarujte se pádu pera GoQuick. 
  Jestliže Vám pero spadne, je nutno provést nové nastavení dle kroku 5 (Nastavení a použití nové 

sady pera GoQuick). V případě, že pero GoQuick vykazuje známky poškození, nepoužívejte jej. 
Vyhledejte svého lékaře či sestru pro získání nového pera. 

  Vyčistěte pero a pouzdro jehly suchým hadříkem. Nenamáčejte pero. 

 
Jehly 

  Pro každou aplikaci používejte vždy novou jehlu. 
  Vyhazujte  všechny  použité  jehly  do  vhodné  nádobky  na  odpad.  Pro  likvidaci  pera  se  řiďte 

místními zákony pro bezpečné nakládání s odpady. Zeptejte se svého lékaře či sestry, pokud si 
nejste jistí. 

  Nesdílejte své pero či jehly s dalšími osobami. 

 
Obecné zásady 

  Čísla  a  čárky  na  pouzdru  náplně  pomáhají  odhadnout  množství  přípravku  GENOTROPIN 

zbývajícího v peru. 

  Jestliže se stane, že v peru již nezbývá plná dávka (viz Krok 6 v Bodu Bežné použití…), stupnice 

na černém dávkovači ukazuje množství zbývajícího léčiva nebo růstového hormonu. 

  Nevidomí  a  slabozrací  pacienti  by  měli  pero  GoQuick  užívat  s  pomocí  osoby  proškolené  v 

zacházení s perem. 

  Řiďte  se  pokyny  svého  lékaře  či  sestry  ohledně  mytí  rukou  a  kůže  během  přípravy  k  aplikaci 

injekce. 

  Nezahazujte pouzdro jehly, pro sejmutí z pera jej pouze „vycvakněte“. Uschovejte jej pro použití 

s novým perem. 

  Jestliže máte jakékoli dotazy ohledně použití pera GoQuick, zeptejte se svého lékaře či sestry. 

 
OTÁZKY A ODPOVĚDI 

Otázka 

Odpověď 

Co mám dělat, jestliže je po aplikaci injekce na jehle 
patrné množství kapaliny větší než pouhá malá 
kapka? 

Při aplikaci další injekce vyčkejte celých 5 vteřin 
před vytažením jehly z kůže. 
Jestliže je stále patrné zvýšené množství léčiva, 
ponechte příště jehlu zasunutou v kůži ještě o trochu 
déle. 

30/30 

Je to problém, jestliže jsou vidět v náplni bublinky 
vzduchu? 

Ne, malé množství vzduchu může být při normálním 
používání přítomno. 

Co mám dělat, jestliže Genotropin uniká z pera? 

Zlikvidujte pero a použijte nové pero GoQuick. 

Co mám dělat, jestliže mi nejde otáčet černým 
otočným knoflíkem? 

Zřejmě došlo k nechtěnému pootočení šedého 
knoflíku. Jestliže došlo k otočení šedého knoflíku, 
pero neumožní otáčet černým knoflíkem, aby se 
během aplikace nemohla změnit podávaná dávka. 
 
Pro uvolnění černého knoflíku nejprve stiskněte 
fialové injekční tlačítko až nadoraz. Přitom bude z 
jehly unikat léčivo. Poté nastavte požadovanou 
dávku pomocí černého knoflíku. 

Co mám dělat, jestliže můj lékař změní dávku poté, 
co jsem nastavil pero? 

Nastavte aktuální dávku otáčením černého knoflíku. 

Co mám dělat, jestliže aplikuji nesprávnou dávku? 

Zavolejte ihned svého lékaře či sestru a řiďte se 
jeho/jejími pokyny. 

Co mám dělat, jestliže nelze nové pero nastavit (tj. 
jestliže se neobjeví kapalina dle kroku 5g)? 

Zavolejte ihned svého lékaře či sestru a řiďte se 
jeho/jejími pokyny. 

Jaké dávky lze aplikovat tímto perem? 

Toto pero umí podat dávku v rozmezí 0,3 – 4,5 mg 
přípravku GENOTROPIN. Každé jednotlivé 
cvaknutí při otáčení černým knoflíkem představuje 
změnu dávky o 0,15 mg. 

 

 

 

Recenze

Recenze produktu GENOTROPIN 36 M.J.(12MG) 1X36UT Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GENOTROPIN 36 M.J.(12MG) 1X36UT Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám