Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TOV
Kód výrobku: 26490
Kód EAN:
Kód SÚKL: 17066
Držitel rozhodnutí: TOV
Gabitril je určen k léčbě některých forem epilepsie v kombinaci s jinými antiepileptiky. Přípravek je určen pro dospělé a děti od 12 let.

Příbalový leták

1/5
Příloha č. 2 ke změně sp.zn. sukls145683/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
GABITRIL 10 mg
(tiagabini hydrochloridum monohydricum)
potahované tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud na sobě zpozorujete některý závažný zde uvedený nežádoucí účinek, nebo zjistíte
nějaký příznak zde neuvedený, informujte svého lékaře nebo lékárníka.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Gabitril a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gabitril užívat
3. Jak se Gabitril užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku
6. Další informace
1. Co je Gabitril?
Gabritril je antiepileptikum. Léčivá látka přípravku Gabitril tiagabin zvyšuje hladinu
kyseliny gamma aminomáselné (GABA) v mozku a tak snižuje počet epileptických záchvatů
nebo jim zcela zabraňuje.
Gabitril se užívá ke zvýšení účinnosti léčby epilepsie u dospělých a dospívajících starších 12
let, u kterých se vyskytují parciální záchvaty.
Přípravek se užívá v kombinaci s ostatními léky, pokud léčba těmito léky není dostatečně
účinná.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gabitril užívat
Neužívejte Gabitril, pokud:
- jste přecitlivělý/á (alergický/á) na tiagabin nebo na kteroukoliv další složku přípravku
GABITRIL (viz. bod 6) - např. laktózu,
- trpíte závažným onemocněním jater
Zvláštní opatrnosti při použití je zapotřebí, pokud:
trpíte generalizovanou epilepsií, protože je možné, že se vám zhorší tzv. absence
(krátké časové období zastřeného vědomí)
jste přerušil(a) užívání přípravku Gabitril, protože to může způsobit obnovení
záchvatů. Nepřestávejte přípravek užívat, dokud se neporadíte s lékařem.
se cítíte úzkostný(á) nebo depresivní nebo jste se tak cítil(a) v minulosti tyto
příznaky se mohou zhoršovat nebo se v průběhu léčby přípravkem Gabitril znovu
objevit. Pokud cítíte úzkost nebo depresivní náladu, sdělte to lékaři.
jste zjistil(a) zvýšený počet záchvatů nebo nový typ záchvatu, sdělte to lékaři. Upraví
Vám podle potřeby léčbu.
2/5
pozorujete závažnou vyrážku včetně pupenů nebo puchýřů naplněných tekutinou
nebo pozorujete zmodrání nebo zčernání pokožky, ihned to sdělte lékaři.
zaznamenáte nějaké problémy s viděním, ihned se poraďte s lékařem. Gabitril může
zřídka způsobovat poruchy zorného pole.
trpíte mírným nebo středně závažným onemocněním jater, přizpůsobí tomu lékař
dávku Gabitrilu.
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin trpělo představami, že si ublíží
či vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého
lékaře.
Pokud trpíte nějakým z výše uvedených příznaků, nebo jste měl některé příznaky
v minulosti, oznamte to, prosím, lékaři.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte nebo jste nedávno užíval některý z dále uvedených přípravků, sdělte to lékaři
nebo lékárníkovi ještě předtím, než začněte užívat přípravek Gabitril.:
- jiné léky proti epilepsii obsahující fenytoin, karmabazepin, fenobarbital a primidon,
protože mohou oslabit nebo zkrátit účinek Gabitrilu
V případě kombinace s jedním nebo více výše uvedenými léky Vám možná lékař
přizpůsobí dávkování Gabitrilu.
Užívání Gabitrilu s jídlem a pitím
Gabitril je vhodné užívat v průběhu jídla nebo pití.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Z preventivních důvodů se v průběhu těhotenství a kojení doporučuje přípravek Gabitril
neužívat. Informujte lékaře v případě, že jste těhotná nebo plánujete těhotenství.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je třeba, abyste se poradili s lékařem, zda je pro Vás bezpečné řízení dopravních prostředků
nebo obsluha strojů. Gabitril může způsobovat závratě, ospalost nebo únavu, zvláště na
začátku léčby. Neřiďte automobil a neobsluhujte stroje, pokud máte závrať, jste ospalý nebo
unavený.
Důležitá infomace o některých složkách přípravku Gabitril
Gabitril obsahuje laktózu.
Pokud Vám bylo sděleno, že máte přecitlivělost k některým cukrům, řekněte to lékaři dříve,
než začnete přípravek Gabitril užívat.
3. Jak se Gabitril užívá
Vždy užívejte Gabitril přesně tak, jak Vám doporučil lékař. Pokud si nejste jisti, jak přesně
přípravek užívat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Gabitril je třeba spolknout a zapít sklenicí vody v průběhu jídla.
V případě, že začínáte užívat Gabitril poprvé, bude lékař hledat optimální dávku léku, která
bude dostatečná pro Vaši léčbu. Začnete užívat předepsanou dávku jednou nebo dvakrát
3/5
denně. Dávka se bude postupně zvyšovat až do takové dávky, která zajistí léčbu epilepsie.
V takovém případě pak možná budete užívat tablety dvakrát nebo třikrát denně.
Počáteční dávka je 5 10 mg Gabitrilu denně a zvyšuje se po týdnu o 5 až 10 mg denně.
Podle toho, jaké další léky užíváte, se pohybuje průměrná udržovací dávka mezi 15 a 50 mg
denně, ale někdy může být i vyšší.
Pokus trpíte mírným nebo středně vážným onemocněním jater, lékař dávku přizpůsobí Vaší
nemoci.
Ve stáří je třeba přípravek Gabitril užívat se zvýšenou opatrností. Lékař rozhodne, jaká
dávka je pro Vás nejvhodnější.
Jestliže jste užil/a více přípravku Gabitril, než jste měl/a
příznaky předávkování Gabitrilem jsou bolesti hlavy, nemluvnost, netečnost, zvracení a
neschopnost zastavit moč, obtíže s koordinací pohybů, ospalost, závratě, zmatenost,
hostilita, agitovanost, agresivní jednání, zhoršená schopnost mluvit, zhoršená paměť,
halucinace a zvláštní myšlení, třes, mimovolní kontrakce svalů, křeče ztráta vědomí, potíže
s dýcháním nebo zástava dýchání a koma.
Pokud jste užil velké množství tablet nebo pokud tablety užilo dítě, okamžitě vyhledejte
lékaře.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Gabitril
Pokud jste zapomněl užít jednu dávku přípravku Gabitril, pokračujte v užívání tak, jak vám
to předepsal lékař. Nezdvojujte dávky, abyste nahradili vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Gabitril
Je třeba, abyste Gabitril užíval tak dlouho, jak jej předepsal lékař.
Nikdy sami nepřerušujte léčbu, aniž byste informovali lékaře, protože je zde riziko, že se
obnoví křeče. Lékař vám vysvětlí, jak postupně snižovat dávku (v průběhu 2-3 týdnů).
Pokud máte nějaké další otázky, jak přípravek užívat, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako jiné léky může i Gabitril způsobovat nežádoucí účinky, které se však nemusí
projevit u každého nemocného.
Nežádoucí účinky jsou většinou mírné až středně závažné. Většina se objevuje v průběhu
prvních měsíců léčby a jsou často krátkodobé.
Nežádoucí účinky v pořadí dle četnosti:
Velmi časté (vyskytující se u více než 10 % pacientů):
závratě, třes, ospalost, pocit sklíčenosti, nervozita, obtíže se soustředěním, únava, pocit na
zvracení
Časté (vyskytující se u 1-10 % pacientů):
průjem, pocit na zvracení, bolest v břiše, problémy se spánkem, pocit přehnané emoce,
potíže s kontrolou pohybu, chůzí, zvláštní chůze nebo běh, potíže s mluvou, záškuby svalů,
rozmazané vidění
Modřiny (ztmavnutí kůže). Pokud tento nežádoucí účinek zaznamenáte, obraťte se okamžitě
na lékaře.
Méně časté: (méně než 1 % pacientů ale více než 0,1).
4/5
nepřátelské chování, závažná vyrážka s puchýři. Pokud zaznamenáte jakékoliv kožní
problémy, sdělte to okamžitě lékaři.
Vzácné: (vyskytující se u 0,01-0,1 % pacientů):
přetrvávající stav epilepsie bez křečí, zpomalení mozkové aktivity sledované
elektroencefalogramem, způsobené rychle nasazenou dávkou nebo stoupající dávkou
přípravku. Dále mohou nastat: poruchy zraku, zmatenost, halucinace, agitovanost, mylné
přesvědčení.
Není známo (z uvedených dat není frekvenci možné stanovit)
Encefalopatie (mozkové onemocnění projevující se netečností, zmateností, mohou se
vyskytnout záchvaty), závažná vyrážka včetně pupenů až puchýřů naplněných tekutinou
nebo závažná vyrážka s červenou a olupující se kůží.
Pokud se některý z nežádoucích účinků stane závažným nebo pokud zaznamenáte nějaký
jiný nežádoucí účinek, který zde není uveden, prosím, sdělte to lékaři nebo lékárníkovi
5. Uchovávání přípravku
Uchovávejte přípravek mimo dosah a dohled dětí.
Neužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu a v případě, že
tablety změní vzhled (např. barvu, normální barva je bílá). Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neuchovávejte v chladničce nebo v mrazícím boxu.
Vyjměte lék (tabletu) z balení pouze v případě, že ji ihned užijete.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace:
Co Gabitril obsahuje:
Léčivou látkou je tiagabini hydrochloridum monohydricum:
Jedna potahovaná tableta přípravku Gabitril 10 mg obsahuje tiagabini hydrochloridum
monohydricum 11,50 mg, což odpovídá tiagabinum 10 mg.
Pomocné látky:
Granulovaná mikrokrystalická celulosa, mikrokrystalická celulosa, kyselina askorbová, laktóza,
předbobtnalý kukuřičný škrob, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydrogenovaný
rostlinný olej, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hypromelosa, hyprolosa, oxid titaničitý.
Jak přípravek Gabitril vypadá a co obsahuje balení:
GABITRIL 10 mg: Bílé oválné potahované tablety označeny číslem 252.
Gabitril se dodává v bílém PE kontejneru s bílým PP šroubovacím uzávěrem (s dětskou
pojistkou, uvnitř PE kontejner obsahující vysoušedlo), krabička
Velikost balení: 50 nebo 100 potahovaných tablet.
5/5
Držitel rozhodnutí o registraci:
Chiesi CZ s.r.o., Praha , Česká republika
Výrobce
Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Vídeň , Rakousko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 4,8,2011

Recenze

Recenze produktu GABITRIL 10 MG 100X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GABITRIL 10 MG 100X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze