Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TOV
Kód výrobku: 21694
Kód EAN:
Kód SÚKL: 13484
Držitel rozhodnutí: TOV
Epilepsie: Gabator se používá k léčbě různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám ředepíše Gabator k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Gabator k Vaší současné léčbě. Gabator může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. Periferní neuropatická bolest: Gabator se používá k léčbě dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů. Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 7)
sp.zn.sukls103855/2013; sukls103857/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gabator 300 mg, tvrdé tobolky
Gabator 400 mg, tvrdé tobolky

Gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Gabator a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gabator užívat
3. Jak se Gabator užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Gabator uchovávat
6. Další informace

1. CO JE GABATOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gabator patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti.

Epilepsie: Gabator se používá k léčbě různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou
část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám
předepíše Gabator k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat vaše
onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Gabator k Vaší současné léčbě. Gabator může být
k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

Periferní neuropatická bolest: Gabator se používá k léčbě dlouho přetrvávající bolesti, která je
způsobena poškozením nervů. Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže)
může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový
opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující,
bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GABATOR UŽÍVAT

Neužívejte Gabator
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Gabator

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gabator je zapotřebí
- trpíte-li onemocněním ledvin
Strana 2 (celkem 7)
- trpíte-li přetrvávající bolestí žaludku, nebo se cítíte být nemocný/nemocná, ihned kontaktujte svého
lékaře.

Důležitá informace o možných závažných reakcích

U malého počtu pacientů, kteří užívali gabapentin, se objevila alergická reakce nebo potenciálně
závažná kožní reakce, která se může rozvinout v závažnější problém, pokud není léčena. Je třeba znát
tyto příznaky a dávat si na ně pozor, pokud užíváte gabapentin.

Přečtěte si popis těchto příznaků v bodu 4 této příbalové informace v části "Kontaktujte svého lékaře
ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte jakýkoli z následujících příznaků, protože může
být závažný".


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může zvýšit
účinek přípravku Gabatoru.

Gabator se pravděpodobně vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními
antikoncepčními přípravky.

Gabator může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte
svému lékaři nebo v nemocnici, že užíváte Gabator.

Je-li Gabator užíván současně s antacidy (léky proti kyselosti žaludku), které obsahují hliník nebo
hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Gabator ze žaludku. Doporučuje se proto užívat
Gabator nejdříve 2 hodiny po podání antacida.

Užívání přípravku Gabator s jídlem a pitím
Gabator se podává s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Gabator neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat
spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků, užívaných
k léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno více léku pro
léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto pod dohledem lékaře užívejte pokud možno pouze
jeden lék pro léčbu záchvatů.

Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné
důsledky.

Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Gabator zjistíte, že jste těhotná, myslíte si,
že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete.

Strana 3 (celkem 7)
Gabapentin, léčivá látka přípravku Gabator se vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že
nežádoucí účinky na kojence nejsou známy, kojení během léčby přípravkem Gabator se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Gabator může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl/a byste řídit, obsluhovat složité stroje
nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý/á, že tento lék
nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gabator
Tobolky obsahují laktózu. Sdělil-li Vám lékař někdy, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů,
vyhledejte svého lékaře před užitím tohoto léčivého přípravku.

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin trpělo představami, že si ublíží či vezmou
život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.


3. JAK SE GABATOR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Gabator přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gabator je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Jste-li starší pacient (starší 65 let), užívejte Gabator normálně, pokud nemáte problémy s ledvinami.

Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.

Vždy užívejte tobolky nebo tablety s dostatečným množstvím vody.

Gabator nepřestávejte užívat, dokud Vám to neřekne Váš lékař.

Periferní neuropatická bolest:

Užijte počet tobolek nebo tablet tak, jak Vám řekl Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně
zvyšovat dávku. Zahajovací dávka bude obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být dávka
postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto
dávku rozdělenou do 3 dávek denně, t.j. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Epilepsie:

Dospělí a dospívající:

Užijte počet tobolek nebo tablet tak, jak Vám řekl Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně
zvyšovat dávku. Zahajovací dávka bude obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být dávka
postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto
dávku rozdělenou do 3 dávek denně, t.j. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer. Aby se zabránilo nástupu
křečí, nesmí maximální interval mezi dvěma po sobě jdoucími dávkami překročit 12 hodin.


Strana 4 (celkem 7)
Děti ve věku od 6 let a starší:

Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá
zahájena nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů.
Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg/kg/den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých
dávkách; tobolky nebo tablety se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer. Aby se
zabránilo nástupu křečí, nesmí maximální interval mezi dvěma po sobě jdoucími dávkami překročit 12
hodin.


Gabator není určen pro použití u dětí do 6 let.

Jestliže jste užil/a více přípravku Gabator, než jste měl/a
Okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo jděte na nejbližší lékařskou pohotovost. Vezměte s sebou
zbylé tobolky nebo tablety, obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné určit, jaký lék jste
užil/a.


Jestliže jste zapomněl/a užít Gabator
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat Gabator
Nepřestávejte užívat Gabator, dokud Vám neřekne Váš lékař. Je-li Vaše léčba ukončena, je třeba učinit
tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat Gabator náhle nebo dříve, než Vám řekne
Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Gabator nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Velmi časté nežádoucí účinky, které mohou postihnout více než 1 osobu z 10, jsou uvedeny
níže:
virové infekce
pocit ospalosti, točení hlavy, ztráta koordinace
únava, horečka

Časté nežádoucí účinky, které mohou postihnout více než 1 osobu ze 100, jsou uvedeny níže:
pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, infekce, zánět v uchu
nízký počet bílých krvinek
nechutenství, zvýšená chuť k jídlu
agresivita, zmatenost, kolísání nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením
křeče, porucha souměrnosti pohybů, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy,
citlivost kůže, snížení smyslového vnímání, poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí, zvýšené,
snížené nebo chybějící reflexy
rozmazané vidění, dvojité vidění
Strana 5 (celkem 7)
závratě
vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév
ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose
zvracení, pocit na zvracení, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací potíže,
zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání
otok obličeje, podlitiny, vyrážka, svědění, akné
bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby
únik moči
potíže s erekcí
otok nohou a paží, nebo otok postihující obličej, trup a končetiny, potíže s chůzí, slabost, bolest,
pocit nemoci, příznaky podobné chřipce
snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti
náhodné zranění, zlomenina, odřenina

Vzácné nežádoucí účinky, které mohou postihnout méně než 1 osobu z 1000, jsou uvedeny níže:
snížení počtu krevních destiček
alergické reakce jako je kopřivka
halucinace
potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, mimovolné pohyby a ztuhlost
zvonění v uších
bušení srdce
zánět slinivky
zánět jater, zežloutnutí kůže a očí
závažné kožní reakce vyžadují okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a
zčervenání, vypadávání vlasů
akutní selhání ledvin
nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, pocit nemoci, bolest,
pocení), bolest na hrudi
kolísání krevní glukózy u pacientů s diabetem, abnormální výsledky krevních testů, ukazující na
onemocnění jater

V klinických studiích s dětmi bylo také pozorováno agresivní chování a mimovolní pohyby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte jakýkoli z následujících
příznaků, protože může být závažný.
Gabapentin může způsobovat závažné nebo život ohrožující alergické reakce, které mohou postihnout
kůži nebo jiné části těla, jako jsou játra nebo krevní buňky. Při takovém typu reakce se může nebo
nemusí objevit také kožní vyrážka. Můžete být hospitalizován(a) nebo bude vaše léčba ukončena.
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u vás objeví následující příznaky:
- kožní vyrážka
- kopřivka
- horečka
- otok uzlin, který přetrvává
- otok rtů a jazyka
- zežloutnutí kůže nebo bělma očí
- neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení
- výrazná únava nebo slabost
Strana 6 (celkem 7)
- neočekávané bolesti svalů
- časté infekce

Tyto příznaky mohou být prvními známkami závažné reakce. Je třeba, aby vás vyšetřil lékař a rozhodl,
zda máte dále gabapentin užívat.

5. JAK GABATOR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Gabator nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tobolky v blistrech uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek
chráněn před vlhkostí.
Tobolky v lahvičkách uchovávejte při teplotě do 25°C, v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek
chráněn před vlhkostí.
Doba použitelnosti po prvním otevření: HDPE lahvičky 12 týdnů.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Gabator obsahuje
Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 300 nebo 400 mg gabapentinu.


Pomocnými látkami v tobolkách přípravku Gabator 300 mg jsou: laktosa, kukuřičný škrob, mastek,
želatina, oxid titančitý, žlutý oxid železitý

Pomocnými látkami v tobolkách přípravku Gabator 400 mg: laktosa, kukuřičný škrob, mastek, želatina,
oxid titančitý, žlutý oxid železitý, červený oxid železitý
Jak vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky k perorálnímu podání
300: tvrdé neprůhledné žluté želatinové tobolky (vel. 1), uvnitř bílý prášek
400: tvrdé neprůhledné oranžové tobolky (vel. 0), uvnitř bílý prášek

Držitel rozhodnutí o registraci

Chiesi CZ s.r.o., Na Květnici 33, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce

Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Gonzagagasse 16/16, 1010 Vídeň, Rakousko


Strana 7 (celkem 7)
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.6.2013

Recenze

Recenze produktu GABATOR 400 MG 100X400MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu GABATOR 400 MG 100X400MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze