Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

GABAPENTIN-TEVA 600 MG 28X600MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 38100

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 38100
Kód EAN: 8592387006987
Kód SÚKL: 42192
Co je přípravek Gabapentin-Teva a k čemu se používá Přípravek Gabapentin-Teva patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti. Epilepsie: přípravek Gabapentin-Teva se používá k léčbě různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek Gabapentin-Teva k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Gabapentin-Teva k Vaší současné léčbě. Přípravek Gabapentin-Teva může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. Periferní neuropatická bolest: přípravek Gabapentin-Teva se používá k léčbě dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů. Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

Příbalový leták

1/7
sp.zn. sukls255610/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gabapentin Teva 600 mg
potahované tablety

Gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Gabapentin - Teva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabapentin - Teva užívat
3. Jak se přípravek Gabapentin - Teva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Gabapentin - Teva uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK GABAPENTIN - TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Gabapentin - Teva patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické
bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Léčivou látkou přípravku Gabapentin - Teva je gabapentin.

Přípravek Gabapentin - Teva se používá k léčbě:

- různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později
mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek Gabapentin -
Teva k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Pokud
lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Gabapentin - Teva k Vaší současné léčbě. Přípravek Gabapentin
Teva může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

- periferní neuropatické bolesti: (dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením
nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna
nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze
popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění,
píchání jehličkami apod.


2/7
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
GABAPENTIN - TEVA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Gabapentin Teva

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku přípravku
Gabapentin Teva.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gabapentin Teva je zapotřebí

- trpíte-li onemocněním ledvin
- podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost
- trpíte-li přetrvávající bolestí žaludku, nebo se cítíte být nemocný/nemocná, ihned kontaktujte svého
lékaře.

U malého počtu pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin se vyskytly sebepoškozující nebo
sebevražedné myšlenky. Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na
sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře.

Důležitá informace o možných závažných reakcích
Malý počet pacientů užívajících gabapentin zaznamenal alergickou reakci nebo možnou závažnou kožní
reakci, která se může rozvinout v ještě závažnější potíže, není-li léčena. Zapamatujte si tyto příznaky a
během léčby přípravkem Gabapentin-Teva na ně dávejte pozor.
Přečtěte si popis těchto příznaků v kapitole 4 pod nadpisem Kontaktujte svého lékaře ihned,
zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může zvýšit
účinek přípravku Gabapentin - Teva.

Přípravek Gabapentin - Teva
- se pravděpodobně vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními
antikoncepčními přípravky.

- může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte
svému lékaři nebo v nemocnici, že užíváte přípravek Gabapentin Teva.

Je-li přípravek Gabapentin - Teva užíván současně s antacidy (léky proti kyselosti žaludku), které
obsahují hliník nebo hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Gabapentin Teva ze žaludku.
Doporučuje se proto užívat přípravek Gabapentin Teva nejdříve 2 hodiny po podání antacida.

Užívání přípravku Gabapentin Teva s jídlem a pitím

Přípravek Gabapentin Teva se podává s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
3/7
Přípravek Gabapentin Teva neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou
otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků, užívaných k
léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno více léku pro léčbu
záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden lék pro léčbu záchvatů a
to pouze pod dohledem lékaře.

Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné
důsledky.

Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Gabapentin Teva zjistíte, že jste těhotná,
myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete-li těhotenství.

Gabapentin, léčivá látka přípravku Gabapentin - Teva se vylučuje do mateřského mléka.
Vzhledem k tomu, že nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení se během léčby přípravkem
Gabapentin - Teva se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Gabapentin - Teva může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl/a byste řídit, obsluhovat
složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý/á, že
tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gabapentin - Teva
Přípravek Gabapentin Teva obsahuje sójový olej. V případě, že trpíte alergií na burské oříšky nebo sóju,
nepoužívejte tento přípravek.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK GABAPENTIN - TEVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Gabapentin - Teva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gabapentin - Teva je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Jste-li starší pacient (starší 65 let), užívejte obvyklou dávku přípravku Gabapentin - Teva, pokud nemáte
problémy s ledvinami.

Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.

Přípravek Gabapentin Teva nepřestávejte užívat, dokud Vám to neřekne Váš lékař.


Obvyklá dávka pro léčbu epilepsie:

Přípravek Gabapentin - Teva není určen pro použití u dětí do 6 let.

Dospělí a dospívající:

4/7
Užijte počet tablet tak, jak Vám řekl Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku.
Zahajovací dávka bude obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení lékaře dávka
postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku
rozdělenou do 3 jednotlivých dávek, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Děti ve věku od 6 let a starší:

Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena
nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů.
Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na kg na den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých
dávkách; tablety se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Obvyklá dávka pro léčbu periferní neuropatické bolesti:

Užijte počet tablet tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat
dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení
lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte
užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Způsob a cesta podání

Přípravek Gabapentin - Teva je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tablety s dostatečným
množstvím vody.
Jestliže jste užil/a více tablet přípravku Gabapentin Teva, než jste měl/a
Vyšší než doporučené dávky mohou vést ke zvýšení nežádoucích účinků zahrnujících ztrátu vědomí,
závrať, dvojité vidění, zastřenou řeč, slabost a průjem. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo jděte na
nejbližší lékařskou pohotovost, užijete-li více přípravku Gabapentin - Teva, než Vám bylo předepsáno.
Vezměte s sebou zbylé tablety a také obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné lehce
určit, jaký lék jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Gabapentin Teva
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Gabapentin - Teva
Nepřestávejte užívat přípravek Gabapentin Teva, dokud Vám neřekne Váš lékař. Je-li Vaše léčba
ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Gabapentin
Teva náhle nebo dříve, než Vám řekne Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku vzniku záchvatů.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gabapentin Teva nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte závažné kožní reakce
jako: otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a zčervenání a/nebo ztráta vlasů.
5/7
Přípravek Gabapentin-Teva může způsobit závažné, nebo život ohrožující alergické reakce, které mohou
postihnout kůži nebo jinou část Vašeho těla, jako např. játra nebo krevní buňky. Během této reakce
můžete i nemusíte mít vyrážku. Můžete být hospitalizován/a nebo bude Vaše léčba přípravkem
Gabapentin-Teva ukončena.
Kontaktujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků:
kožní vyrážka
kopřivka
horečka
otok uzlin, který neopadá
otok rtů a jazyka
zežloutnutí kůže nebo očního bělma
neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení
závažná únava nebo slabost
neočekávaná bolest svalů
časté infekce
Tyto příznaky mohou být prvními příznaky závažné reakce. Váš lékař Vás vyšetří a rozhodne, zda budete
v léčbě přípravkem Gabapentin-Teva pokračovat.
Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.
Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

virové infekce
pocit ospalosti, točení hlavy, ztráta koordinace
únava, horečka

Časté nežádoucí účinky (které mohou postihnout více než 1 osobu ze 100):

pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, infekce, zánět v uchu
nízký počet bílých krvinek
nechutenství, zvýšená chuť k jídlu
agresivita, zmatenost, kolísání nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením
křeče, porucha souměrnosti pohybů, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy,
citlivost kůže, snížení smyslového vnímání, poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí,
zvýšené, snížené nebo chybějící reflexy
rozmazané vidění, dvojité vidění
závratě
vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév
ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose
zvracení, pocit na zvracení, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací
potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání
otok obličeje, podlitiny, vyrážka, svědění, akné
bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby
potíže s erekcí
otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce
snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti
náhodné zranění, zlomenina, odřenina
V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a mimovolné pohyby.
Méně časté nežádoucí účinky (které mohou postihnout více než 1 osobu z 1000):
6/7
alergické reakce jako je kopřivka;
omezená pohyblivost;
zrychlená srdeční činnost;
svědění, které může zahrnovat obličej, trup a končetiny;
abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater.
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky
snížení počtu krevních destiček
halucinace
potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, mimovolné pohyby a ztuhlost
zvonění v uších
zánět slinivky břišní
zánět jater, zežloutnutí kůže a očí
závažné kožní reakce vyžadují okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a
zčervenání, vypadávání vlasů
akutní selhání ledvin, únik moči (inkontinence)
zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně
nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, pocit nemoci, bolest,
pocení), bolest na hrudi
kolísání krevní glukózy u pacientů s diabetem (cukrovkou)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK GABAPENTIN - TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Gabapentin Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Lahvičky: Uchovávejte lahvičky v dobře uzavřeném původním obalu.
Blistry: Uchovávejte v původním obalu, uchovávejte blistr v krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Gabapentin - Teva obsahuje
- Léčivou látkou je gabapentinum (gabapentin). Jedna potahovaná tableta obsahuje gabapentinum 600 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: povidon K 30, mikrokrystalická celulosa, krospovidon, mastek, hydrogenovaný sójový olej
typ I
Potahová vrstva: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400.

Jak přípravek Gabapentin - Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru, se zkosenými hranami.
7/7
Na jedné straně vyraženo 7173 a na druhé straně vyraženo 93.


Velikosti balení:

HDPE lahvička: 28, 50, 90, 100, 200 nebo 500 potahovaných tablet.
Blistr: 10, 20, 28, 50, 84, 90,100 nebo 200 (2 x 100) potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Praha, Česká republika

Výrobce:

TEVA UK Limited, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Nizozemsko
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042, Debrecen, Maďarsko
Teva Operations Poland Sp. z o. o., ul. Mogilska 80, 31-456, Krakow, Polsko (pouze pro Polsko)

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Německo: GABAPENTIN-TEVA 600 mg Filmtabletten
Norsko: Gatonin 600 mg tablett, filmdrasjert
Polsko: Gabapentin Teva 600 mg tabletki powlekane
Portugalsko: Gabapentina 600 mg Comprimidos
Slovenská republika: Gabapentin - Teva 600 mg
Švédsko: Gabapentin Teva 600 mg Filmdragerad tablett

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 22.3.2013

Recenze

Recenze produktu GABAPENTIN-TEVA 600 MG 28X600MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GABAPENTIN-TEVA 600 MG 28X600MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám