Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

GABAPENTIN-TEVA 600 MG 50X600MG Potahované tablety

Kód výrobku: 38127

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - GABAPENTIN-TEVA 600 MG 50X600MG Potahované tablety

1/8 

Sp.zn.sukls222124/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Gabapentin Teva 600 mg potahované tablety 

 

gabapentinum 

 

Přečtěte si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Gabapentin Teva a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabapentin Teva užívat 
3. Jak se přípravek Gabapentin Teva užívá  
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Gabapentin Teva uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1.  Co je přípravek Gabapentin Teva a k čemu se používá 
 
Přípravek Gabapentin Teva patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické 
bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů). 
 
Léčivou látkou přípravku Gabapentin Teva je gabapentin. 
 
Přípravek Gabapentin Teva se používá k léčbě: 
-  různých  forem  epilepsie  (záchvaty  postihující  nejdříve  určitou část  mozku,  které  se  později  mohou, 

ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek  Gabapentin Teva k 
léčbě  epilepsie,  pokud  Vaše  současná  léčba  nepomáhá  plně  kontrolovat  Vaše  onemocnění.  Pokud 
lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Gabapentin Teva k Vaší současné léčbě. Přípravek Gabapentin 
Teva  může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. 

-  periferní  neuropatické  bolesti:  (dlouho  přetrvávající  bolesti,  která  je  způsobena  poškozením  nervů). 

Periferní  neuropatická  bolest  (postihující  hlavně  nohy  a/nebo  paže)  může  být  zapříčiněna 
nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze 
popsat  jako  palčivé,  pálící,  pulzující,  pronikavé,  bodavé,  ostré,  stahující,  bolestivé,  brnění, 
znecitlivění, píchání jehličkami apod. 

 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabapentin Teva užívat 
 
Neužívejte přípravek Gabapentin Teva
 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  gabapentin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

  

2/8 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Gabapentin Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 

-  trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování 
-  podstupujete-li  hemodialýzu  (očišťování  krve  od  zplodin  látkové  výměny  při  selhání  ledvin), 

informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost 

-  pokud  se  u  Vás  objeví  příznaky,  jako  jsou  bolesti  břicha,  je  Vám  nevolno  a  zvracíte,  ihned 

kontaktujte  svého  lékaře,  protože  toto  mohou  být  příznaky  akutní  pankreatitidy  (zánět  slinivky 
břišní). 

-  pokud máte onemocnění nervového systému, poruchu dýchání nebo je Vám více než 65 let, lékař 

Vám může předepsat jiný režim dávkování. 

 
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání gabapentinu a vzniku závislosti. Poraďte se 
se svým lékařem, pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zneužíváním léků nebo závislostí. 
 
U  malého  počtu  pacientů  léčených  antiepileptiky  jako  je  gabapentin  se  vyskytly  sebepoškozující  nebo 
sebevražedné  myšlenky.  Pokud  se  u  Vás  kdykoli  vyskytnou  myšlenky  na  sebepoškození  nebo  na 
sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře. 
 
Důležitá informace o možných závažných reakcích 
Malý počet pacientů užívajících gabapentin zaznamenal alergickou reakci nebo možnou závažnou kožní 
reakci,  která  se  může  rozvinout  v ještě  závažnější  potíže,  není-li  léčena.  Zapamatujte si  tyto  příznaky  a 
během léčby přípravkem Gabapentin Teva na ně dávejte pozor. 
Přečtěte  si  popis  těchto  příznaků  v kapitole  4  pod  nadpisem  „Kontaktujte  svého  lékaře  ihned, 
zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků“. 
 
Pokud pociťujete slabost, citlivost nebo bolest svalů a současně se necítíte dobře, případně máte horečku, 
můžete  trpět  neobvyklým  rozkladem  svalových  buněk,  což  je  život  ohrožující  stav,  který  může  vést  k 
poruše  ledvin.  Můžete  rovněž  zaznamenat  změnu  barvy  moči  a  změny  ve  výsledcích  krevních  testů 
(konkrétně  zvýšení  hladiny  krevní  kreatinfosfokinázy).  Pokud  zaznamenáte  jakýkoli  z  uvedených 
příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Gabapentin Teva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. Lékaře (nebo lékárníka) informujte zejména v případě, že užíváte nebo 
jste v nedávné době užíval(a) přípravky k léčbě epileptických záchvatů (křečí), přípravky k léčbě spánku, 
deprese, úzkosti nebo jakýchkoli jiných neurologických či psychiatrických problémů. 
 
Léky obsahující opioidy, například morfin 
Užíváte-li léky obsahující opioidy (například morfin), oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože 
opioidy  mohou  zvýšit  účinek  přípravku  Gabapentin  Teva.  Kromě  toho  může  kombinace  přípravku 
Gabapentin Teva s opioidy vyvolat příznaky, jako je ospalost a/nebo útlum dýchání. 
 
Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida) 
Je-li přípravek Gabapentin Teva užíván současně s antacidy, která obsahují hliník nebo hořčík, může být 
sníženo  vstřebávání  přípravku  Gabapentin  Teva  ze  žaludku.  Doporučuje  se  proto  užívat  Gabapentin 
Teva nejdříve 2 hodiny po podání antacida. 
 
Přípravek Gabapentin Teva  

-  se  pravděpodobně  vzájemně  neovlivňuje  s  jinými  léky  proti  epilepsii  ani  perorálními 

antikoncepčními přípravky. 

-  může  zkreslit  výsledky  některých  laboratorních  testů.  Podstupujete-li  vyšetření  moči,  oznamte 

svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte  

3/8 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek Gabapentin Teva  neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou 
otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci. 
 
Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků, užívaných k 
léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno více léku pro léčbu 
záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden lék pro léčbu záchvatů a 
to pouze pod dohledem lékaře. 
 
Vyhledejte  svého  lékaře,  jakmile  během  užívání  přípravku  Gabapentin  Teva    zjistíte,  že  jste  těhotná, 
myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete-li těhotenství. 
 
Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné 
důsledky. 
 
Kojení 
Gabapentin, léčivá látka přípravku Gabapentin Teva přechází do mateřského mléka. 
Vzhledem  k  tomu,  že  nežádoucí  účinky  na  dítě  nejsou  známy,  kojení  se  během  léčby  přípravkem 
Gabapentin Teva se nedoporučuje. 
 
Plodnost 
Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Gabapentin Teva může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl(a) byste řídit, obsluhovat 
složité  stroje  nebo  se  zabývat  jinými  nebezpečnými  činnostmi,  dokud  si  nebudete  jistý(á),  že  tento  lék 
nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce. 
 
 
3. Jak se přípravek Gabapentin Teva užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná. 
 
Epilepsie, doporučená dávka je: 
 
Dospělí a dospívající: 
Užijte počet tablet tak, jak Vám řekl Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku. 
Zahajovací dávka bude obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení lékaře dávka 
postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku 
rozdělenou do 3 jednotlivých dávek, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer. 
 
Děti ve věku od 6 let a starší: 
Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena 
nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. 

4/8 

Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na kg na den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých 
dávkách; tablety se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer. 
 
Přípravek Gabapentin Teva se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let. 
 
Periferní neuropatická bolest, doporučená dávka je: 
 
Dospělí: 
Užijte  počet  tablet  tak,  jak  Vám  doporučil  Váš  lékař.  Váš  lékař  Vám  bude  obvykle  postupně  zvyšovat 
dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení 
lékaře  dávka  postupně  zvýšena  až  na  maximální  dávku  3600  mg  denně.  Váš  lékař  Vám  sdělí,  že  máte 
užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer. 
 
Pro nižší dávky, kterých nelze dosáhnout touto silou, jsou k dispozici jiné síly a lékové formy. 
 
Máte-li potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu 
Pokud  máte  potíže  s ledvinami  nebo  podstupujete  hemodialýzu,  Váš  lékař  Vám  může  předepsat  jiné 
dávkovací schéma a/nebo dávky. 
 
Jste-li starší pacient (nad 65 let), užívejte  obvyklou dávku přípravku Gabapentin Teva, pokud nemáte 
problémy  s  ledvinami.  Pokud  máte  potíže  s  ledvinami,  Váš  lékař  Vám  může  předepsat  jiné  dávkovací 
schéma a/nebo dávky. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku  Gabapentin Teva je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to 
sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Způsob podání 
Přípravek Gabapentin Teva je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tablety s dostatečným množstvím 
vody.  
 
Přípravek Gabapentin Teva se podává s jídlem nebo bez jídla. 
 
Přípravek Gabapentin Teva  nepřestávejte užívat, dokud Vám to neřekne Váš lékař. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Gabapentin Teva, než jste měl(a) 
Vyšší  než  doporučené  dávky  mohou  vyvolat  vedlejší  účinky  zahrnující  ztrátu  vědomí,  závrať,  dvojité 
vidění,  zastřenou  řeč,  ospalost  a  průjem.  Okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  jděte  na  nejbližší 
lékařskou  pohotovost,  užijete-li  více přípravku  Gabapentin Teva,  než  Vám  bylo  předepsáno.Gabapentin 
Teva  Vezměte  s sebou  zbylé  tablety  a  také  obal  od  přípravku  a  příbalovou  informaci,  aby  bylo  možné 
lehce určit, jaký lék jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gabapentin Teva 
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Gabapentin Teva 
Nepřestávejte  užívat  přípravek  Gabapentin  Teva,  dokud  Vám  neřekne  Váš  lékař.  Je-li  Vaše  léčba 
ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Gabapentin 
Teva náhle nebo dříve, než Vám řekne Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku vzniku záchvatů. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

5/8 

 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Kontaktujte  okamžitě  svého  lékaře,  pokud  se  u  Vás  po  užití  tohoto  léku  objeví  některý  z 
následujících příznaků, protože mohou být závažné: 

•  anafylaxe (závažná, potenciálně život ohrožující alergická reakce zahrnující obtížné dýchání, otok 

rtů, hrdla a jazyka a hypotenzi (nízký krevní tlak) vyžadující akutní léčbu)závažné kožní reakce 
vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a zčervenání a/nebo ztráta 
vlasů (toto mohou být příznaky závažných alergických reakcí).  

•  úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy 

(zánět slinivky břišní).  

•  přípravek Gabapentin Teva může způsobit závažné, nebo život ohrožující alergické reakce, které 

mohou postihnout kůži nebo jinou část Vašeho těla, jako např. játra nebo krevní buňky. Během 
této  reakce  můžete  i  nemusíte  mít  vyrážku.  Můžete  být  hospitalizován/a  nebo  bude  Vaše  léčba 
přípravkem Gabapentin Teva ukončena. 

 
Kontaktujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků: 

•  kožní vyrážka 

•  kopřivka 

•  horečka 

•  otok uzlin, který neopadá 

•  otok rtů a jazyka 

•  zežloutnutí kůže nebo očního bělma 

•  neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení 

•  závažná únava nebo slabost 

•  neočekávaná bolest svalů 

•  časté infekce  

•  potíže  s dýcháním,  které  mohou  v případě,  že  jsou  závažného  charakteru,  vyžadovat  zajištění 

normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči.  

 
Tyto příznaky mohou být prvními příznaky závažné reakce. Váš lékař Vás vyšetří a rozhodne, zda budete 
v léčbě přípravkem Gabapentin Teva pokračovat. 
 
Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost. 
Jiné 

nežádoucí

 účinky zahrnují: 

 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10): 

•  virové infekce   

•  pocit ospalosti, točení hlavy, ztráta koordinace 

•  únava, horečka 

 
Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): 

•  pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo další 

infekce 

•  nízký počet bílých krvinek 

•  nechutenství, zvýšená chuť k jídlu 

•  agresivita, zmatenost, kolísání nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením 

6/8 

•  křeče, porucha souměrnosti pohybů, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, 

•  citlivost kůže, snížení smyslového vnímání (necitlivost), poruchy koordinace, mimovolné pohyby 

očí, zvýšené, snížené nebo chybějící reflexy 

•  rozmazané vidění, dvojité vidění 

•  závratě 

•  vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév 

•  ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose 

•  zvracení,  pocit  na  zvracení,  onemocnění  zubů,  zánět  dásní,  průjem,  bolest  žaludku,  zažívací 

potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání 

•  otok obličeje, podlitiny, vyrážka, svědění, akné 

•  bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby 

•  potíže s erekcí (impotence) 

•  otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce 

•  snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti 

•  náhodné zranění, zlomenina, odřenina 

 
V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a mimovolné pohyby. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):
 

•  agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů) 

•  alergické reakce jako je kopřivka;  

•  omezená pohyblivost;  

•  zrychlená srdeční činnost;  

•  svědění, které může zahrnovat obličej, trup a končetiny;  

•  abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater 

•  Mentální porucha 

•  pád 

•  zvýšení á hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorována u pacientů s cukrovkou) 

 
Vzácné

 (mohou postihnout až 1 osobu z 1000) 

•  ztráta vědomí 

•  snížení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorována u pacientů s cukrovkou) 

•  potíže s dýcháním, mělké dýchání (útlum dýchání) 

 
Není známo (frekvenci nelze určit z dostupných údajů): 
 
Po uvedení gapaentinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky

 

•  snížení počtu krevních destiček 

•  halucinace 

•  potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, mimovolné pohyby a ztuhlost 

•  zvonění v uších 

•  skupina  nežádoucích  účinků,  které  mohou  zahrnovat  otok  lymfatických  uzlin  (izolované  malé 

vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně,  

•  zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater 

•  akutní selhání ledvin, únik moči (inkontinence) 

•  zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně  

•  nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, pocit nemoci, bolest, 

pocení), bolest na hrudi 

•  rozklad svalových vláken (rabdomyolýza),  

•  změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy),  

7/8 

•  problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace. 

•  nízká hladina sodíku v krvi 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 
41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků 

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5.  Jak přípravek Gabapentin Teva uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Lahvičky: Uchovávejte lahvičky v dobře uzavřeném původním obalu. 
Blistry: Uchovávejte v původním obalu, uchovávejte blistr v krabičce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Gabapentin Teva obsahuje 
Léčivou látkou je gabapentinum (gabapentin). Jedna potahovaná tableta obsahuje gabapentinum 600 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: povidon K 30, mikrokrystalická celulóza, krospovidon, mastek, hydrogenovaný rostlinný 
(bavlníkové semínko) olej typ I  
Potahová vrstva: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400. 
 
Jak přípravek Gabapentin Teva vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Gabapentin Teva 600 mg potahované tablety: 
Bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru, se zkosenými hranami. 
Na jedné straně vyraženo “7173” a na druhé straně vyraženo “93”. 
 
Velikosti balení:  
HDPE lahvička: 28, 50, 90, 100, 200 nebo 500 potahovaných tablet. 
Blistr: 10, 20, 28, 50, 84, 90,100 nebo 200 (2 x 100) potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c, Praha, 150 00, Česká republika 
 
 

8/8 

Výrobce 
TEVA UK Limited, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká Británie 
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Nizozemsko 
Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042, Debrecen, Maďarsko 
Teva Operations Poland Sp. z o. o., ul. Mogilska 80, 31-456, Krakow, Polsko (pouze pro Polsko) 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Německo: 

GABAPENTIN TEVA 600 mg Filmtabletten 

Norsko:            Gatonin 600 mg tablett, filmdrasjert 
Polsko:  

Gabapentin Teva 600 mg tabletki powlekane  

Portugalsko: 

Gabapentina 600 mg Comprimidos 

Slovenská republika:  Gabapentin Teva 600 mg 
Švédsko: 

Gabapentin Teva 600 mg Filmdragerad tablett 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 10. 2017 

Informace o produktu

Kód výrobku: 38127
Kód EAN: 8594056561353
Kód SÚKL: 91407

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je přípravek Gabapentin-Teva a k čemu se používá Přípravek Gabapentin-Teva patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti. Epilepsie: přípravek Gabapentin-Teva se používá k léčbě různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek Gabapentin-Teva k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Gabapentin-Teva k Vaší současné léčbě. Přípravek Gabapentin-Teva může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. Periferní neuropatická bolest: přípravek Gabapentin-Teva se používá k léčbě dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů. Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

Recenze

Recenze produktu GABAPENTIN-TEVA 600 MG 50X600MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GABAPENTIN-TEVA 600 MG 50X600MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám