Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ARTESAN PHARMA GMBH AND CO., LÜCHOW
Kód výrobku: 102495
Kód EAN:
Kód SÚKL: 126158
Držitel rozhodnutí: ARTESAN PHARMA GMBH AND CO., LÜCHOW
Epilepsie: Gabagamma se používá k léčbě různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek Gabagamma k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Užívejte přípravek Gabagamma navíc k Vaší současné léčbě, pokud lékař neurčí jinak. Přípravek Gabagamma může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. Periferní neuropatická bolest: Gabagamma se používá k léčbě dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů. Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls231410/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Gabagamma 100 mg
Gabagamma 300 mg
Gabagamma 400 mg
tvrdé tobolky
Gabapentinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1 Co je Gabagamma a k čemu se používá
2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabagamma užívat
3 Jak se přípravek Gabagamma užívá
4 Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Gabagamma uchovávat
6. Další informace
1. Co je Gabagamma a k čemu se používá
Gabagamma patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti
(dlouhodobá bolest způsobená poškozením nervů).
Léčivou látkou přípravku Gabagamma je gabapentinum (gabapentin).
Gabagamma se používá k léčbě:
- různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později
mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek
Gabagamma k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše
onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Gabagamma k Vaší současné léčbě.
Přípravek Gabagamma může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.
- periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů).
Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna
nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze
popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění,
znecitlivění, píchání jehličkami apod.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabagamma užívat
Neužívejte přípravek Gabagamma
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Gabagamma
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Gabagamma je zapotřebí
- trpíte-li onemocněním ledvin
2/7
- podrobujete-li se hemodialýze, informujte svého lékaře, pocítíte-li svalovou bolest a/nebo
slabost
- trpíte-li přetrvávající bolestí žaludku, nevolností nebo zvracením (mohou to být příznaky
akutního zánětu slinivky břišní).
Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás tyto příznaky objeví.
U malého počtu pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin se vyskytly myšlenky na
sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás kdykoli takové myšlenky objeví, okamžitě
vyhledejte svého lékaře.
Důležitá informace o možných závažných reakcích
Malý počet pacientů užívajících přípravek Gabagamma zaznamenal alergickou reakci, nebo
možnou závažnou kožní reakci, která se může rozvinout v ještě vážnější potíže, není-li léčena.
Musíte znát příznaky a během léčby přípravkem Gabagamma na ně dávat pozor.
Přečtěte si popis těchto příznaků v bodě 4 pod nadpisem Okamžitě informujte lékaře, pokud se
u Vás při užívání přípravku vyskytnou následující nežádoucí účinky. Ačkoli jsou velmi vzácné,
mohou být tyto příznaky závažné..
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky mohou ovlivnit účinek přípravku Gabagamma a přípravek Gabagamma může snížit
účinek ostatních léků užívaných současně. To se týká:
- všech přípravků obsahujících morfin. Užíváte-li léky obsahující morfin, oznamte to svému
lékaři nebo lékárníkovi, protože morfin může zvýšit účinek přípravku Gabagamma.
- antacid (léky proti kyselosti žaludku). Může být sníženo vstřebávání přípravku
Gabagamma ze žaludku. Doporučuje se proto užívat přípravek Gabagamma nejdříve 2
hodiny po užití antacida.
Gabagamma může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči,
oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, že užíváte přípravek Gabagamma
Bez doporučení lékaře neužívejte přípravek Gabagamma k Vaší současné léčbě.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání přípravku Gabagamma s jídlem a pitím
Gabagamma se užívá s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství
Přípravek Gabagamma se nesmí užívat v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Pokud při léčbě zjistíte,
že jste otěhotněla, nepřerušujte náhle léčbu, jelikož by to mohlo závažně poškodit Vás i Vaše dítě.
Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Gabagamma zjistíte, že jste těhotná,
pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo pokud těhotenství plánujete.
Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.
Kojení
Gabapentin, léčivá látka přípravku Gabagamma, se vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem
k tomu, že nežádoucí účinky na kojence nejsou známy, se kojení během léčby přípravkem
Gabagamma nedoporučuje, pokud Vám Váš lékař neřekne, že kojit můžete.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Gabagamma může způsobovat závratě, ospalost a únavu.
3/7
Pokud se u Vás tyto příznaky objeví, neměl/a byste řídit, používat nástroje nebo obsluhovat složité
stroje dokud si nebudete jistý/á, že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.
Důležité informace o některých složkách přípravku Gabagamma
Tvrdé tobolky přípravku Gabagamma obsahují laktózu (typ cukru). Pokud Vám lékař sdělil, že
trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek
užívat.
3. Jak se přípravek Gabagamma užívá
Vždy užívejte přípravek Gabagamma přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.
Vždy polykejte tobolky celé s dostatečným množstvím vody.
Gabagamma nepřestávejte užívat, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař.
Epilepsie:
Dospělí a dospívající:
Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně
zvyšovat dávku.
Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně.
Poté může být dávka podle instrukcí lékaře postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg
denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 denních dávek, tj. 1x ráno,
1x odpoledne a 1x večer.
Děti ve věku od 6 let a starší:
Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti.
Léčba bývá zahájena nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu
přibližně 3 dnů.
Obvyklá úvodní dávka pro kontrolu epilepsie je 25-35 mg/kg/den. Obvykle je podávána ve 3
jednotlivých dávkách; tobolky se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.
Přípravek Gabagamma není určen pro použití u dětí do 6 let.
Periferní neuropatická bolest:
Dospělí:
Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně
zvyšovat dávku.
Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně.
Poté může být dávka podle instrukcí lékaře postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg
denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 denních dávek, tj. 1x ráno,
1x odpoledne a 1x večer.
Starší pacienti
Pokud je Vám 65 let a více a netrpíte problémy s ledvinami, budete užívat normální dávku
přípravku Gabagamma.
Pacienti s problémy s ledvinami a pacienti podstupující hemodialýzu
Pokud trpíte problémy s ledvinami nebo se podrobujete hemodialýze, lékař Vám může předepsat
odlišné dávkovací schéma a/nebo odlišné dávky.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gabagamma je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to
ihned svému lékaři nebo lékárníkovi.
4/7
Jestliže jste užil/a více přípravku Gabagamma, než jste měl/a
Dávky vyšší než doporučené mohou způsobit zesílení nežádoucích účinků včetně ztráty vědomí,
závrati, dvojitého vidění, nesrozumitelné řeči, ospalosti a průjmu.
Pokud jste požili více tobolek, než Vám lékař předepsal, okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo
jděte na nejbližší lékařskou pohotovost.
Vezměte s sebou zbylé tobolky, obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné určit,
jaký lék jste užil/a.
Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Gabagamma
Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Gabagamma
Nepřestávejte užívat přípravek Gabagamma, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li Vaše léčba
ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek
Gabagamma náhle nebo dříve, než Vám určí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů,
bolesti a pocitu nepohody.
Nežádoucí účinky objevující se po náhlém ukončení léčby gabapentinem zahrnují úzkost, potíže se
spánkem, nevolnost, bolest, pocení a bolest na hrudi. Pokud se u Vás tyto příznaky objeví,
informujte lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gabagamma nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás při užívání přípravku vyskytnou následující
nežádoucí účinky. Ačkoli jsou velmi vzácné, mohou být tyto příznaky závažné.
- Otok rtů a tváře, kožní vyrážka a zčervenání kůže a/nebo vypadávání vlasů (toto mohou být
příznaky závažné alergické reakce).
- Přípravek Gabagamma může způsobit závažné, nebo život ohrožující alergické reakce,
které mohou postihnout kůži, nebo jinou část Vašeho těla, jako např. játra, nebo krevní
buňky. Během této reakce můžete i nemusíte mít vyrážku. Můžete být hospitalizován/a,
nebo bude Vaše léčba přípravkem Gabagamma ukončena. Kontaktujte svého lékaře ihned,
zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků:
- kožní vyrážka
- kopřivka
- horečka
- otok uzlin, který neopadá
- otok rtů a jazyka
- zežloutnutí kůže nebo bělma očí
- neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení
- těžká únava nebo slabost
- neočekávaná bolest svalů
- časté infekce
Tyto příznaky mohou být prvními známkami závažné reakce. Váš lékař Vás vyšetří a
rozhodne, zda budete v léčbě přípravkem Gabagamma pokračovat.
- Podrobujete-li se hemodialýze, informujte svého lékaře, pocítíte-li svalovou bolest a/nebo
slabost.
- Přetrvávající bolest žaludku, nevolnost a zvracení (toto mohou být příznaky akutního
5/7
zánětu slinivky břišní).
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
Další nežádoucí účinky zahrnují:
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):
Závratě, ztráta koordinace, virové infekce, pocit ospalosti, únava, horečka.
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 10 pacientů ze 100):
Křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost kůže,
snížení smyslového vnímání, poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí, zesílené, oslabené nebo
chybějící reflexy.
Pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, infekce, zánět v uchu,
nízký počet bílých krvinek, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu, agresivita, zmatenost, kolísání
nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením.
Rozmazané vidění, dvojité vidění, závratě, vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév, ztížené
dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose nebo rýma, zvracení, nevolnost,
onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo
v hrdle, nadýmání.
Otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné, bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby,
potíže s erekcí, otok nohou a rukou, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné
chřipce, snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti, náhodné zranění, zlomenina,
odřenina.
V klinických studiích u dětí bylo hlášeno také agresivní chování a trhavé pohyby.
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout 1 10 pacientů z 1 000):
- Alergické reakce jako kopřivka
- Snížená pohyblivost
- Zrychlený srdeční tep
- Otok tváře, trupu a končetin
- Abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater.
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
- Akutní selhání ledvin, inkontinence (problémy s udržením moči)
- Zánět slinivky
- Zánět jater, zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
- Halucinace
- Potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení se, trhavé pohyby a ztuhlost
- Nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost,
bolest, pocení), bolest na hrudi
- Zvětšení prsní tkáně, zvětšení prsou
- Snížení počtu krevních destiček (podílejí se na srážení krve)
- Zvonění v uších
- Kolísání krevní glukózy u pacientů s diabetem (cukrovkou)
Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
6/7
5. Jak přípravek Gabagamma uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Gabagamma nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
HDPE lékovky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.
PVC/Al blistry: Uchovávejte v původním obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Gabagamma obsahuje
Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100, 300 nebo 400
mg.
Pomocnými látkami v tobolkách přípravku Gabagamma jsou:
laktóza, kukuřičný škrob, mastek, želatina a oxid titaničitý (E 171).
Gabagamma 300 mg navíc: žlutý oxid železitý (E 172)
Gabagamma 400 mg navíc: žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172)
Jak přípravek Gabagamma vypadá a co obsahuje toto balení
Gabagamma 100 mg jsou tvrdé želatinované tobolky s bílou neprůhlednou spodní i vrchní částí
Gabagamma 300 mg jsou tvrdé želatinované tobolky se žlutou neprůhlednou spodní i vrchní částí
Gabagamma 400 mg jsou tvrdé želatinované tobolky s oranžovou neprůhlednou spodní i vrchní
částí
Velikost balení:
PVC/Al blistry: 20, 30, 50, 100, 200 (2x100) tvrdých tobolek
HDPE lékovky s PP uzávěrem: 100 tvrdých tobolek
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
D-71034 Böblingen
Německo
Tel.: 07031/6204-0
Fax: 07031/6204-31
Email: info@woerwagpharma.de
Výrobce
Artesan Pharma GmbH & Co. KG
Wendlandstraße 1
29431 Lüchow
Německo
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstraße 1
84529 Tittmoning
Německo
7/7
Medis International a.s.
Karlovo náměstí 319/3
120 00 Praha 2
Česká republika
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Straße 7
70134 Böblingen
Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru
registrován pod těmito názvy:
Česká republika: Gabagamma 100/ 300/ 400 mg
Dánsko: Gabagamma 100/ 300/ 400 mg hrde kapsler
Německo: Gabagamma 100/ 300/ 400 mg Hartkapseln
Itálie: Gabapentin AWP
Litva: Gabagamma 100/ 300/ 400 mg kietos kapsuls
Polsko: Gabagamma 100/ 300/ 400
Slovinsko: Gabagamma 100/ 300/ 400 mg trde kapsule
Slovenská republika: Gabagamma 100/ 300/ 400
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
21.12.2012

Recenze

Recenze produktu GABAGAMMA 100 MG 200X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu GABAGAMMA 100 MG 200X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze