Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 10X250MG Tablety

Kód výrobku: 17860

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 10X250MG Tablety

sp. zn. sukls250931/2016

Příbalová informace - informace pro pacienta

Furosemid-Slovakofarma Forte

250 mg tablety furosemidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte užívat
 3. Jak se přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte a k čemu se používá

Přípravek Furosemid- Slovakofarma Forte obsahuje účinnou látku furosemid, která patří do skupiny léčiv zvaných sulfonamidová diuretika (léčiva zvyšující tvorbu a vylučování moči). V dávce 250 mg a vyšší je tento přípravek vhodný pro léčení stavů, při nichž je běžné dávkování neúčinné, zejména u nemocných s velmi sníženou funkcí ledvin. Působí tak, že se tělo prostřednictvím ledvin zbavuje přebytečné vody a solí jejich odváděním do moči. Používá se ke snížení tvorby otoků a zadržování tekutin způsobených různými onemocněními jako např. onemocněním srdce, ledvin nebo jater. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající. U dětí je vhodnější podávat přípravek s nižším obsahem léčivé látky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte používat

Neužívejte přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte:

 • Jestliže jste alergický(á) na furosemid nebo jiné sulfonamidy (léčiva užívaná k léčbě bakteriálních infekcí) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Při selhání ledvin se zástavou tvorby moče (anurie).
 • Při selhání jater s poruchou vědomí (při jaterním kómatu a prekómatu).
 • Při snížené hladině draslíku nebo sodíku v krvi (prokázáno v krevních testech).
 • Jestliže Vám lékař řekl, že máte malý objem krve nebo jste dehydratován(a).
 • Jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • Při silně sníženém krevním tlaku.
 • Pokud trpíte diabetem.
 • Pokud trpíte dnou.
 • Při potížích s močením.
 • Při potížích s prostatou.
 • Máte-li potíže s játry nebo ledvinami.
 • Máte-li potíže s prokrvením mozku.
 • Máte-li potíže se srdcem (ischemická choroba srdeční).
 • Jste-li starší pacient s demencí a zároveň užíváte risperidon.
 • Jestliže máte nízkou hladinu bílkovin v krvi (hypoproteinemie).
 • Jestliže máte systémový lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění).
 • Jestliže jste starší, užíváte další léky, které mohou způsobit pokles krevního tlaku, a pokud máte jiný zdravotní stav, který představuje riziko poklesu krevního tlaku.

V průběhu dlouhodobé léčby furosemidem může Váš lékař provádět pravidelné odběry krve, aby zjistil, zda jsou hladiny některých solí v krvi v odpovídajících mezích.

Další léčivé přípravky a přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o léky:

 • Některé skupiny antibiotik (aminoglykosidy, cefalosporiny a polymyxiny).
 • Cisplatina (užívaná k léčbě mnoha druhů rakoviny).
 • Sukralfát (užívaný např. k léčbě vředů).
 • Lithium (užívané k léčbě duševních onemocnění).
 • Léky na snížení krevního tlaku nebo jiné léky na snížení objemu tekutin.
 • Risperidon (užívaný k léčbě schizofrenie).
 • Nesteroidní protizánětlivá léčiva (např. indometacin) a salicyláty (léky na bolest a zánět).
 • Fenytoin (lék na epilepsii).
 • Glukokortikoidy (léky používané k léčbě zánětů, alergií a k potlačení imunity).
 • Karbenoxolon (na léčbu vředů a refluxní choroby jícnu).
 • Projímadla (léky na zácpu, pokud jsou užívány dlouhodobě).
 • Kardioglykosidy (užívané při srdečním selhání).
 • Léky na cukrovku.
 • Vazopresory (např. adrenalin, noradrenalin).
 • Léky uvolňující svalové křeče.
 • Theofylin (užívaný k léčbě onemocnění dýchacích cest).
 • Probenecid (užívaný k léčbě dny).
 • Metotrexát (užívaný k léčbě rakoviny kůže, zánětů kloubů nebo střev).
 • Cyklosporin A (užívaný k potlačení odmítavé reakce organismu přijmout orgán po transplantaci).
 • Radiokontrastní látky (injekčně používané látky při rentgenovém vyšetření).

Přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte s jídlem, pitím a alkoholem

Nejezte lékořici ve větším množství. Během užívání přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte se vyhněte požívání alkoholických nápojů. Mohou ještě více snižovat Váš krevní tlak.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte může být v těhotenství podáván, pouze pokud je to zcela nezbytné. Během užívání tohoto přípravku nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po požití přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte můžete mít pocit závratě nebo nevolnosti. Pokud taková situace nastane, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte obsahuje monohydrát laktózy

Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Dávkování určuje lékař individuálně. Lékař Vám sdělí, kolik tablet budete užívat.
 • Obvyklá dávka je 1/2-4 tablety. Lékař Vám může dávku postupně upravovat podle toho, jak reagujete na léčbu.
 • Pokud cítíte, že účinek léku je příliš slabý nebo příliš silný, sdělte to svému lékaři a neměňte si samovolně dávku.
 • Tablety užívejte při jídle, například při snídani. Tablety užívejte celé a zapijte je vodou. Užívejte je pravidelně ve stejnou denní dobu.

Použití u dětí a dospívajících Dětem podáváme přípravek s nižším obsahem léčivé látky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) vyšší dávku přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte než Vám lékař předepsal anebo jestliže přípravek omylem požilo dítě, ihned o tom informujte lékaře, který podle závažnosti předávkování rozhodne o dalším postupu. Při předávkování můžete pocítit: sucho v ústech, pocit žízně, svalové bolesti nebo křeče, pocit na zvracení, slabý nebo nepravidelný srdeční tep, závratě, slabost nebo ospalost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte

Pokud si zapomenete vzít tabletu přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte, užijte následující dávku tak, jak máte předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte

Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte předepsanou dobu užívání přípravku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě zastavte léčbu a vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoli z níže uvedených

nežádoucích účinků:

 • Anafylaktická reakce (anafylaktický šok) projevující se jako svědění a zarudnutí kůže, vyrážky, otok, kašel, dušnost, bledost, studený pot, zrychlený tep, prudký pokles krevního tlaku. Tyto reakce se vyskytují vzácně (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů).
 • Závažné kožní reakce jako jsou vyrážky po celém těle, olupování a šupinatění kůže, tvorba puchýřů. Tyto reakce se vyskytují s neznámou frekvencí (nelze určit z dostupných údajů).

Ostatní nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

 • Poruchy elektrolytové rovnováhy (vysoká nebo nízká hladina minerálů v krvi) - můžete pociťovat např. žízeň, bolest hlavy, mdloby, zmatenost, svalové křeče, svalovou slabost, nepravidelný srdeční tep, zvýšení hladiny kreatininu a triglyceridů v krvi.
 • Dehydratace, snížený objem cirkulující krve.

Časté (mohou postihnout až 1z 10 pacientů):

 • Zahuštění krve (hemokoncentrace).
 • Snížená hladina sodíku, chloridů nebo draslíku v krvi; zvýšená hladina cholesterolu v krvi nebo zvýšená hladina kyseliny močové v krvi, což může způsobit záchvat dny.
 • Porucha vědomí nebo kóma jako následek jaterního selhání.
 • Vylučování většího množství moči než obvykle.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • Snížení počtu krevních destiček - mohou se Vám snadněji tvořit modřiny.
 • Zhoršení glukózové tolerance (stav, kdy hladina cukru v krvi není zcela v normě, ale ještě se nejedná o cukrovku).
 • Poruchy sluchu, hluchota (někdy nevratná).
 • Svědění; kopřivka; vyrážka; záněty kůže s puchýři; zčervenání kůže; zvýšená citlivost kůže na světlo.
 • Pocit na zvracení (nauzea).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

 • Změny v počtu bílých krvinek, které mohou vést k větší náchylnosti k infekcím.
 • Pocit brnění, mravenčení nebo pálení (parestezie).
 • Zvonění v uších.
 • Zánět cév.
 • Zvracení; bolest břicha; průjem.
 • Zánět ledvin.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • Snížení počtu červených krvinek v krvi (anemie) projevující se větší než obvyklou slabostí nebo únavou.
 • Akutní zánět slinivky.
 • Neprůchodnost žlučových cest, poškození jater, zvýšení hladiny jaterních enzymů. Není známo (nelze z dostupných údajů určit)
 • Alergické reakce, aktivace systémového lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění pojivové tkáně).
 • Snížení hladin vápníku, hořčíku; zvýšení hladiny cukru; alkalóza (vyšší pH krve).
 • Svalové křeče.
 • Zvýšená hladina sodíku, chloridů a vápníku v moči; zadržování moči; ledvinové kameny; selhání ledvin.
 • Vrozená srdeční vada u předčasně narozených dětí (Botallova tepenná dučej).
 • Závratě, mdloby a ztráta vědomí.
 • Závažná kožní vyrážka (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza AGEP) (akutní febrilní léková erupce).
 • Bolest hlavy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte obsahuje

Léčivou látkou je furosemidum 250 mg v 1 tabletě. Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, kalcium-stearát, formaldehyd- kasein.

Jak přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte vypadá a co obsahuje toto balení

Furosemid-Slovakofarma Forte jsou světležluté až světlehnědé kulaté ploché tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Velikost balení: 10, 20, 50, 60 a 100 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika S.C. Zentiva S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bukurešť, 032266 Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

12.12.2016

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17860
Kód EAN: 8584005114105
Kód SÚKL: 2785
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá k léčbě otoků, které vznikají jako průvodní příznaky celé řady onemocnění (např. při srdečním selhání, nemocích ledvin a jater). V odůvodněných případech se dále používá při potřebě vyvolání močení (např. při otravě barbituráty, při selhání ledvin, při stavech se zvýšenou hladinou draslíku v krvi). Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství. U dětí je vhodnější podávat přípravek s nižším obsahem léčivé látky.

Recenze

Recenze FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 10X250MG Tablety

Diskuze

Diskuze FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 10X250MG Tablety

Příbalový leták

Příbalový leták FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 10X250MG Tablety

Příbalovou informaci k produktu FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 10X250MG Tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 10X250MG Tablety.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám