Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

FURORESE 20 INJEKT 25X2ML/20MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17854

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FURORESE 20 INJEKT 25X2ML/20MG Injekční roztok

sp.zn.sukls244539/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FURORESE 20 INJEKT

20 mg/2 ml

Injekční roztok Furosemidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

 1. Co je přípravek FURORESE 20 INJEKT a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FURORESE 20 INJEKT používat
 3. Jak se přípravek FURORESE 20 INJEKT používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek FURORESE 20 INJEKT uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FURORESE 20 INJEKT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek FURORESE 20 INJEKT je kličkové diuretikum s vysokým účinkem, ATC kód C03CA01.

Charakteristika

Furosemid je mohutně, rychle a krátce působící kličkové diuretikum. Ve vzestupné části Henleovy kličky inhibuje reabsorpci Na + /2Cl /K + , a to blokádou transportních bílkovin (carrierů) pro tyto ionty. Exkreční frakce sodíku může vystoupit až na 35 % množství sodíku, který přestoupil do glomerulárního filtrátu. Zvýšená exkrece sodíku osmoticky strhuje vodu a sekundárně tak vyvolá zvýšenou diurézu a zvýšenou sekreci K + v distálních tubulech. Zvyšuje se i vylučování Ca² + a Mg² + . Kromě ztráty uvedených elektrolytů se může snížit vylučování kyseliny močové a může se objevit porucha acidobazické rovnováhy s posunem k metabolické alkalóze. Furosemid v závislosti na dávce stimuluje renin-angiotensin-aldosteronový systém. Antihypertenzní účinek furosemidu je primárně následek sníženého krevního objemu. Při srdeční insuficienci furosemid bezprostředně sníží přetížení (preload) srdce tím, že dilatuje kapacitní cévy (venózní oblast). Předpokladem pro dosažení tohoto účinku je dostatečná funkce ledvin.

Farmakokinetické údaje

Po intravenózní aplikaci furosemidu se nástup účinku dá očekávat do 2-15 minut. Furosemid se přibližně z 95 % váže na plazmatické bílkoviny. Při insuficienci ledvin se může vazba snížit až o 10 %. Relativní distribuční objem je 0,2 l/kg tělesné hmotnosti (u novorozenců 0,8 l/kg tělesné hmotnosti). Furosemid se metabolizuje v játrech pouze z malého podílu (přibližně z 10 %) a vylučuje se převážně v nezměněné formě. Dvě třetiny se vylučují ledvinami, jedna třetina žlučí a stolicí. Při normální funkci ledvin je eliminační poločas zhruba 1 hodina. V terminálních fázích renální insuficience může být delší než 24 hodiny.

Indikace (použití přípravku FURORESE 20 INJEKT)

Přípravek FURORESE 20 INJEKT se používá, jestliže se perorálním podáním furosemidu nepodařilo dosáhnout dostatečné diurézy anebo jestliže perorální aplikace furosemidu není možná, a to při léčbě:

 • otoků a/nebo hromadění tekutin vyvolaných onemocněním srdce nebo jater
 • otoků vyvolaných onemocněním ledvin
 • otoků vyvolaných popáleninami
 • plicního otoku (např. při akutní srdeční insuficienci)
 • otoku mozku (jako pomocná léčba)
 • výrazného vzestupu krevního tlaku (spolu s dalšími terapeutickými opatřeními).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FURORESE 20 INJEKT POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek FURORESE 20 INJEKT:

 • jestliže jste alergický(á) na furosemid, sulfonamidy nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • při selhání ledvin se zástavou tvorby moči (při anurii),
 • při selhání jater s poruchou vědomí (při jaterním kómatu a prekómatu),
 • při závažném nedostatku draslíku (hypokalemii),
 • při závažném nedostatku sodíku (hyponatremii),
 • při snížení objemu obíhající krve (hypovolemii) nebo při nedostatku tělních tekutin (dehydrataci),
 • jestliže kojíte.

Upozornění a opatření:

Před použitím přípravku FURORESE 20 INJEKT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte nízký krevní tlak, zvláště jsou kontrolování pacienti, pro které by nechtěně silné snížení krevního tlaku představovalo obzvláštní ohrožení, např. u pacientů s poruchou krevního průtoku mozkovými cévami (tj. s poruchami cerebrovaskulární perfuze) anebo průtoku věnčitými cévami srdečními (tj. s ischemickou srdeční chorobou)
 • pokud jste starší, užíváte další léky, které mohou způsobit pokles krevního tlaku, a pokud máte jiný zdravotní stav, který představuje riziko poklesu krevního tlaku.
 • jestliže máte cukrovku, která se již plně projevila anebo dosud neprojevila (při manifestním nebo latentním diabetu); je nutné pravidelné sledování hladiny krevního cukru,
 • při dně (jsou nutné pravidelné kontroly koncentrace kyseliny močové v séru)
 • při při překážkách v odtoku moči (např. při zbytnění prostaty, při rozšíření ledvinné pávičky (hydronefróza) nebo při zúžení močovodů),
 • při sníženém obsahu bílkovin v krvi (hypoproteinemie), např. při nefrotickém syndromu,
 • při jaterní cirhóze se současným snížením činnosti ledvin
 • u nedonošených kojenců se syndromem dechové tísně může léčba přípravkem FURORESE v prvních týdnech života zvýšit riziko otevřeného ductus arteriosus - tj. neuzavření spoje mezi velkým (tělním) a malým (plicním) oběhem

Další léčivé přípravky a přípravek FURORESE 20 INJEKT

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při současném podávání kardiotonických glykosidů je třeba mít na paměti, že citlivost myokardu vůči těmto glykosidům je zvýšena při hypokalemii a/nebo hypomagnesemii, které se při terapii furosemidem mohou vyvinout. Je zvýšené riziko komorových arytmií (včetně torsades de pointes) při současném používání látek, které mohou vyvolat syndrom prodlouženého intervalu QT (např. terfenadinu, některých antiarytmik třídy I a III) a při elektrolytových nerovnováhách. Současné podávání furosemidu a glukokortikoidů, karbenoxolonu nebo projímadel může zvýšit ztráty draslíku. Lékořice má v tomto směru stejné účinky jako karbenoxolon. Nesteroidní antiflogistika (např. indometacin a acetylsalicylová kyselina) mohou účinek furosemidu snížit. U pacientů s hypovolemií vzniklou na základě léčby furosemidem, anebo u dehydratovaných pacientů může současné podávání furosemidu a nesteroidních antiflogistik vyvolat akutní selhání ledvin. Furosemid může při současné aplikaci potencovat toxicitu vysokých dávek salicylátů. Probenecid, methotrexát a další látky, které se podobně jako furosemid ve značné míře vylučují tubulární sekrecí mohou účinnost furosemidu snížit. Furosemid může naopak snížit vylučování těchto látek ledvinami. Při léčbě vysokými dávkami (furosemidu i jiných léčiv) to může vést ke zvýšení sérových koncentrací i ke zvýšení rizika nežádoucích účinků furosemidu nebo současně podávaných léčiv. Furosemid může zvýšit toxicitu nefrotoxických antibiotik, (např. aminoglykosidů, cefalosporinů, polymyxinů). Ototoxicita aminoglykosidů (např. kanamycinu, gentamicinu, tobramycinu) a dalších ototoxických léčivých přípravků se současným podáváním furosemidu může zvýšit. Poruchy sluchu mohou být ireverzibilní. Současnému podávání uvedených látek společně s furosemidem je proto třeba se vyhnout. Při současném podávání furosemidu a cisplatiny lze očekávat možnost poruchy sluchu. Jestliže je v průběhu léčby cisplatinou nutná forsírovaná diuréza, může se furosemid použít jenom ve velmi malé dávce (např. 40 mg při normální funkci ledvin) a při pozitivní bilanci tekutin. Jinak by se mohla projevit zvýšená nefrotoxicita cisplatiny. Při současné aplikaci fenytoinu bylo popsáno snížení účinnosti furosemidu. Furosemid může zesílit účinky jiných antihypertenziv. Případy hlubokého poklesu krevního tlaku až šokové stavy a exacerbace poruch renálních funkcí (ojediněle i akutní selhání ledvin) se objevily při kombinaci s inhibitory ACE, pokud se inhibitory ACE podaly poprvé anebo pokud se podaly poprvé jejich vyšší dávky (hypotenze po první dávce). Podle možnosti se proto léčba furosemidem má přechodně přerušit anebo se má alespoň snížit dávkování tři dny před zahájením terapie inhibitorem ACE anebo před zvýšením dávky inhibitoru. Účinek antidiabetik nebo presorických aminů (např. adrenalinu, noradrenalinu) se při současném podávání furosemidu může snížit. Furosemid může potencovat účinky theofylinu nebo kurareformních myorelaxancií. Současná léčba furosemidem a lithiem zvyšuje kardiotoxicitu a neurotoxicitu lithia, protože se snižuje vylučování lithia. U pacientů, léčených touto kombinací, se proto doporučuje pečlivě monitorovat koncentraci lithia v plazmě. Ojediněle se při léčbě furosemidem mohou objevit do 24 hodin po požití chloralhydrátu pocity horka, návaly pocení, agitace, nauzea, zvýšení krevního tlaku a tachykardie. Současnému podávání furosemidu a chloralhydrátu je proto třeba se vyhnout. Současnému podání sukralfátu zároveň s furosemidem je třeba se vyhnout, protože sukralfát snižuje absorpci furosemidu a oslabuje proto i jeho účinek. U starších pacientů s demencí, léčených risperidonem, může současné léčení furosemidem pravděpodobně zvýšit úmrtnost. Uvedená kombinace se proto u těchto pacientů nedoporučuje. Současné podáváni cyklosporinu a furosemidu zvyšuje nebezpečí rozvoje dny. U pacientů obzvlášť rizikových pro vznik nefropatie po rtg-kontrastních látkách může furosemid po aplikaci rtg-kontrastní látky ve zvýšené míře přivodit poškození renálních funkcí.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Protože furosemid přestupuje placentou, smí se v průběhu těhotenství použít pouze krátkodobě a po velmi přesně stanovené diagnóze.

Kojení

Furosemid se vylučuje do lidského mateřského mléka a snižuje tvorbu mléka. Žena léčená furosemidem proto nesmí kojit. Pokud je užívání přípravku nutné, je třeba kojení ukončit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

I při užívání doporučeným způsobem může přípravek FURORESE 20 INJEKT snížit schopnost řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje. . To platí ve zvýšené míře pro začátek léčby, při zvyšování dávek, při přechodu na jiný přípravek.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v ampulce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FURORESE 20 INJEKT POUŽÍVÁ

Dávkování přípravku FURORESE 20 INJEKT je třeba stanovit individuálně, především se zřetelem k dosaženým terapeutickým účinkům. Pro dospělé pacienty platí tato doporučení: Otoky (edémy) a/nebo hromadění tekutin vyvolané onemocněním srdce nebo jater Úvodní dávka je 2-4 ml i.v. (což odpovídá 20-40 mg furosemidu). Při obtížně mobilizovatelných edémech se tato dávka může v přiměřených intervalech opakovat až do nástupu diurézy. Otoky (edémy) vyvolané onemocněním ledvin Úvodní dávka je 2-4 ml i.v. (což odpovídá 20-40 mg furosemidu). Při obtížně mobilizovatelných edémech se tato dávka může v přiměřených intervalech opakovat až do nástupu diurézy. Při nefrotickém syndromu je pro riziko zvýšené incidence nežádoucích účinků třeba volit dávku opatrně. Otoky (edémy) vyvolané popáleninami Denní a/nebo jednotlivá dávka může ležet v rozmezí 4-10 ml přípravku FURORESE 20 INJEKT (což odpovídá 40 - 100 mg furosemidu), ve výjimečných případech při porušené funkci ledvin se může dávka zvýšit až na 25 ml (což odpovídá 250 mg furosemidu). Deficit objemu intravazální tekutiny se musí kompenzovat před podáním přípravku FURORESE 20 INJEKT.

Plicní otok (např. při akutní srdeční nedostatečnosti) Podává se ve spojení s dalšími terapeutickými opatřeními. Úvodní dávka je 2-4 ml i.v. (což odpovídá 20- 40 mg furosemidu). Nedostaví-li se zvýšení diurézy, dávka se opakuje za 30-60 minut a je-li to nutné, dávka se zdvojnásobí. Pomocná léčba při otoku mozku Denní a/nebo jednorázová dávka se může pohybovat mezi 4-10 ml (což odpovídá 40-100 mg furosemidu), ve výjimečných případech se může zvýšit až na 25 ml (což odpovídá 250 mg furosemidu). Oligurie vyvolaná gestózou Je nutná velmi přesná diagnóza! Před podáním přípravku FURORESE 20 INJEKT se musí kompenzovat objem intravazální tekutiny. Dávkování se může pohybovat mezi 1 a 10 ml (což odpovídá 10-100 mg furosemidu) denně. Edémy a/nebo hypertenze při gestózách nejsou indikací pro podání přípravku FURORESE 20 INJEKT.

Výrazný vzestup krevního tlaku Podává se 2-4 ml (což odpovídá 20-40 mg furosemidu) spolu s další terapií.

Poznámka: Kojencům a dětem mladším než 15 let se parenterální přípravek FURORESE 20 INJEKT může podat pouze výjimečně v alarmující situaci. Průměrná denní dávka je 0,5 mg furosemidu/kg tělesné hmotnosti. Zcela výjimečně se může i.v. injikovat dávka až 1 mg furosemidu na 1 kg tělesné hmotnosti.

Intravenózní podání furosemidu je indikováno, jestliže je absorpce ze střeva porušena anebo jestli je nutná rychlá dehydratace. V mimořádných případech, kdy není možné ani perorální, ani intravenózní podání, může se furosemid podat intramuskulárně, nikoli však v akutních situacích (např. při edému plic) a nikoli ve vyšších dávkách. Při intravenózním podávání je nutné injikovat furosemid pomalu. Rychlost infuze 0,4 ml/min (tj. 4 mg furosemidu za minutu) se nesmí překročit. V případech, vyžadujících zvýšení dávky na 25 ml (tj. na 250 mg furosemidu), je třeba tuto dávku aplikovat perfuzorem. Přípravek FURORESE 20 INJEKT se nesmí mísit s jinými léčivy ve stejné injekční stříkačce. Je třeba zajistit, aby hodnota pH roztoku připraveného k injekci byla mírně alkalická nebo neutrální (pH nesmí být nižší než 7). Kyselý roztok se nesmí použít, protože by se léčivá látka mohla vysrážet. Roztok připravený k použití (např. naředěním v izotonickém roztoku chloridu sodného) se po naředění může použít 24 hodiny. Z parenterálního podávání furosemidu je třeba přejít na perorální, jakmile je to jen možné. Trvání terapie furosemidem závisí na charakteru a závažnosti onemocnění.

Jestliže jste použil(a) více přípravku FURORESE 20 INJEKT než jste měl(a)

Příznaky předávkování Klinický obraz akutního nebo chronického předávkování je závislý na rozsahu ztrát vody a elektrolytů. Předávkování může vést k hypotenzi, ortostatickým dysregulacím, elektrolytovým nerovnováhám (hypokalemii, hyponatremii, hypochloremii) anebo k alkalóze. Větší ztráty tekutin mohou způsobit výraznou hypovolemii, dehydrataci, cirkulační kolaps a hemokoncentraci se sklonem k trombózám. V souvislosti s náhlými ztrátami vody a elektrolytů se mohou objevit delirantní stavy. Anafylaktický šok je vzácný (příznaky: návaly horka, pocit na zvracení, cyanóza, hluboký pokles krevního tlaku, poruchy vědomí až kóma atd.). Léčba předávkování Předávkování anebo známky hypovolemie (hypotenze, ortostatické dysregulace) nutí k okamžitému přerušení léčby furosemidem. Kromě monitorování parametrů základních životních funkcí je třeba elektrolytovou i acidobazickou rovnováhu, glykemii a sérové koncentrace látek běžně vylučovaných močí opakovaně kontrolovat a podle potřeby upravovat. U pacientů s poruchami močení (např. při hypertrofii prostaty) je nutno zajistit nerušený odtok moči, protože náhlá polyurie může u těchto pacientů způsobit ischurii a nadměrnou extenzi močového měchýře. Terapie při hypovolemii (sníženém objemu obíhající krve):

Substituce objemu tekutiny (doplnění ztrát krve a tekutin). Terapie při hypokalemii:

Substituce draslíku (doplnění ztrát draslíku). Terapie cirkulačního kolapsu:

Uložit pacienta do protišokové polohy; podle potřeby další protišoková terapie. Neodkladná opatření při anafylaktickém šoku Jakmile se objeví první známky (např. kožní reakce jako urtikarie nebo flush, agitovanost, bolesti hlavy, nával horka, nauzea, cyanóza):

 • přerušit injekci/infuzi
 • odstranit kanylu ze žíly tj. venózní přístup
 • navíc k ostatním obvyklým neodkladným opatřením je třeba uložit pacienta do polohy hlavou a hrudníkem níže, udržovat průchodné dýchací cesty a podávat kyslík! Neodkladná medikamentózní opatření:
 • okamžitě adrenalin (epinefrin) i.v. Po naředění 1 ml komerčního roztoku adrenalinu (1:1000) do 10 ml anebo použitím roztoku 1:10.000 se první dávka 1 ml (tj. 0,1 mg adrenalinu) pomalu aplikuje i.v. (pozor na arytmie!) za monitorování tepové frekvence a krevního tlaku. Aplikaci adrenalinu je možno opakovat.
 • pak substituce objemu tekutiny i.v. např. expandery (koloidy), Ringerův laktátový roztok
 • dále glukokortikoidy i.v. např. 250 - 1000 mg prednisolonu (nebo ekviefektivní množství jiného glukokortikoidu, např. methylprednisolonu). Aplikaci glukokortikoidů je možno opakovat. Uvedené dávky platí pro dospělé pacienty s normální tělesnou hmotností; u dětí je nutná úprava dávkování. V závislosti na klinických příznacích přicházejí v úvahu další terapeutické výkony a opatření, např. řízené dýchání, kalcium, antihistaminika. Při zástavě dýchání resuscitace podle obvyklých pravidel.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek FURORESE 20 INJEKT

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Použijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek FURORESE 20 INJEKT

Po předčasném ukončení léčby přípravkem FURORESE 20 INJEKT se mohou příznaky Vašeho onemocnění podstatně zhoršit; proto, prosím, nikdy nepřerušujte ani neukončujte léčbu z vlastní vůle bez předchozí porady s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté

(objevují se u 1 až 10 ze 100 pacientů): -poruchy elektrolytové a vodní rovnováhy v důsledku zvýšeného vylučování elektrolytů. Proto je indikováno pravidelné monitorování sérových elektrolytů (především draslíku, sodíku a vápníku)

 • hyperglykemie (zvýšená hladina krevního cukru)

Méně časté

(objevují se u 1 až 10 z 1000 pacientů):

 • hluchota (někdy nevratná)

Vzácné

(objevují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů):

 • poruchy sluchu, zvonění v uších,
 • pocit na zvracení, zvracení, průjem
 • anafylaktický šok (šok z přecitlivělosti)

Není známo

(četnost nelze z dostupných údajů určit):

 • závažná kožní vyrážka (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza AGEP) (akutní febrilní léková erupce)
 • závratě, mdloby a ztráta vědomí (způsobené symptomatickou hypotenzí)

Další možné nežádoucí účinky:

 • Jako následek ztrát elektrolytů a vody se při léčbě přípravkem FURORESE 20 INJEKT může objevit metabolická alkalóza anebo se podstatně zhoršit stávající metabolická alkalóza. Zejména při sníženém přívodu chloridu sodného mohou zvýšené ztráty sodíku močí vyvolat stavy nedostatku sodíku (hyponatremii) s příslušnými příznaky. Obvyklé příznaky nedostatku sodíku jsou apatie, lýtkové křeče, nechutenství, slabost, spavost, zvracení a stavy zmatenosti. Zvýšené ztráty vápníku močí mohou vyvolat nedostatek vápníku (hypokalcemii), která vzácně může vyústit do stavů zvýšené nervosvalové dráždivosti (tetanie). Při zvýšených ztrátách hořčíku močí se vzácně jako důsledek nedostatku hořčíku (hypomagnesemie) objevila tetanie nebo srdeční arytmie (nepravidelnost srdečního rytmu). Zejména při současném omezení příjmu draslíku a/nebo při zvýšených ztrátách draslíku jiným způsobem než vyloučením močí (např. zvracením nebo chronickým průjmem) mohou zvýšené ztráty draslíku ledvinami vyvolat nedostatek draslíku (hypokalemii), který se projevuje svalovou slabostí, mravenčením (paresteziemi), obrnami (parézami), plynatostí (meteorismem), nadměrným vylučováním moči (polyurií) a nadměrnou žízní (polydypsií) a nepravidelným tepem (poruchou tvorby a vedení vzruchu v srdci). Těžké ztráty draslíku mohou vyvolat obrnu střev (paralytický ileus) anebo poruchy vědomí až bezvědomí. Může se objevit dehydratace.
 • při nadměrném vylučování moči (nadměrné diuréze) se mohou objevit oběhové potíže, zejména u starších pacientů a u dětí; přednostní projevy jsou bolesti hlavy, závratě, poruchy vidění, sucho v ústech a žízeň, snížení krevního tlaku (hypotenze) a oběhové poruchy při změně polohy vleže do stoje (ortostatické dysregulace). Dále se může objevit dehydratace, snížením objemu obíhající krve (hypovolemií) vyvolané oběhové selhání a zahuštění krve (hemokoncentrace). Hemokoncentrace může hlavně u starších pacientů zvýšit sklon k trombózám.
 • U nedonošených dětí léčených přípravkem FURORESE 20 INJEKT se mohou vyvinout ledvinné kaménky (nefrolitiáza) a/nebo ukládání vápníku v ledvinách (nefrokalcinóza). V průběhu léčby přípravkem FURORESE 20 INJEKT se často objevuje zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi (hyperurikemie). To může u predisponovaných pacientů vyvolat záchvat dny. Při léčbě furosemidem se mohou objevit nebo zhoršit příznaky z překážky v močových cestách - např. při zbytnělé prostatě nebo při zúžení močové trubice.
 • zvýšení koncentrace cholesterolu a triglyceridů v séru
 • přechodný vzestup koncentrace kreatininu a močoviny v séru.
 • U nedonošených dětí se syndromem dechové tísně může léčba přípravkem FURORESE 20 INJEKT v prvních týdnech života zvýšit riziko neuzavřeného spoje mezi velkým a malým oběhem (ductus arteriosus apertus).
 • Mohou se objevit změny počtu krevních destiček a bílých krvinek (trombocytopenie, leukopenie, eosinofilie) nebo nedostatek červených krvinek vyvolaný jejich rozpadem (hemolytická anemie), vzácně aplastická anemie nebo agranulocytóza vyvolaná útlumem krvetvorby v kostní dřeni.
 • V průběhu léčby přípravkem FURORESE 20 INJEKT se občas mohou vyvinout alergické reakce. Mohou se projevit jako horečnaté stavy, svědění, kožní a slizniční reakce (např. bulózní exantém, kopřivka, purpura, erythema multiforme, exfoliativní dermatitida, fotosenzitivita, bulosní pemfigoid, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), jako zánět cév (vaskulitida) nebo ledvin (intersticiální nefritida)
 • Může se objevit mravenčení (parestezie).
 • Ojediněle se vyskytne akutní zánět slinivky břišní (pankreatitida), hromadění žluči ve žlučových cestách v játrech (intrahepatální cholestáza) a zvýšení hodnot jaterních transamináz. U pacientů s jaterní nedostatečností se může vyvinout jaterní encefalopatie (soubor neurologických a psychiatrických příznaků.
 • Po intramuskulární injekci se mohou objevit lokální reakce, např. bolestivost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. JAK PŘÍPRAVEK FURORESE 20 INJEKT UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek FURORESE 20 INJEKT obsahuje

Léčivou látkou je furosemidum 20 mg v jedné ampuli se 2 ml roztoku. Pomocné látky jsou chlorid sodný, hydroxid sodný, roztok hydroxidu sodného 5 mol/l, roztok kyseliny chlorovodíkové 3 mol/l, voda na injekci.

Jak přípravek FURORESE 20 INJEKT vypadá a co obahuje toto balení

Čirý bezbarvý roztok ve skleněných ampulích. Velikost balení: 5 a 25 ampulí se 2 ml injekčního roztoku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel: HEXAL AG, Holzkirchen, Německo Výrobce: Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo Ever Pharma Jena GmbH, Jena, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

6.4.2016

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 17854
Kód EAN: 4030855000487
Kód SÚKL: 14800
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek Furorese 20 Injekt je indikován, jestliže se perorálním podáním furosemidu nepodařilo dosáhnout dostatečné diurézy anebo jestliže perorální aplikace furosemidu není možná, a to při léčbě: - edémů a/nebo ascitu vyvolaných onemocněním srdce nebo jater; - edémů vyvolaných onemocněním ledvin; - edémů vyvolaných popáleninami; - plicního edému (např. při akutní srdeční insuficienci); - při edému mozku jako pomocná léčba; - při oligurii vyvolané gestózou, podle potřeby po předchozí korekci deficitu tekutiny (edémy a/nebo hypertenze při gestóze nejsou indikace pro použití furosemidu!); - při hypertenzní krizi (spolu s dalšími terapeutickými opatřeními).

Příbalový leták

FURORESE 20 INJEKT 25X2ML/20MG Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu FURORESE 20 INJEKT 25X2ML/20MG Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: FURORESE 20 INJEKT 25X2ML/20MG Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu FURORESE 20 INJEKT 25X2ML/20MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FURORESE 20 INJEKT 25X2ML/20MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám