Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 17854
Kód EAN: 4030855000487
Kód SÚKL: 14800
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek Furorese 20 Injekt je indikován, jestliže se perorálním podáním furosemidu nepodařilo dosáhnout dostatečné diurézy anebo jestliže perorální aplikace furosemidu není možná, a to při léčbě: - edémů a/nebo ascitu vyvolaných onemocněním srdce nebo jater; - edémů vyvolaných onemocněním ledvin; - edémů vyvolaných popáleninami; - plicního edému (např. při akutní srdeční insuficienci); - při edému mozku jako pomocná léčba; - při oligurii vyvolané gestózou, podle potřeby po předchozí korekci deficitu tekutiny (edémy a/nebo hypertenze při gestóze nejsou indikace pro použití furosemidu!); - při hypertenzní krizi (spolu s dalšími terapeutickými opatřeními).

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls104795/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO UŽIVATELE

FURORESE 20 INJEKT
Injekční roztok
(Furosemidum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je FURORESE 20 INJEKT a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FURORESE 20 INJEKT užívat
3. Jak se FURORESE 20 INJEKT užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak FURORESE 20 INJEKT uchovávat
6. Další informace


1. CO JE FURORESE 20 INJEKT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek FURORESE 20 INJEKT je kličkové diuretikum s vysokým účinkem, ATC kód C03CA01.

Charakteristika
Furosemid je mohutně, rychle a krátce působící kličkové diuretikum. Ve vzestupné části Henleho kličky
inhibuje reabsorpci Na+ /K+ , a to blokádou transportních bílkovin (carrierů) pro tyto ionty. Exkreční
frakce sodíku může vystoupit až na 35 % množství sodíku, který přestoupil do glomerulárního filtrátu.
Zvýšená exkrece sodíku osmoticky strhuje vodu a sekundárně tak vyvolá zvýšenou diurézu a zvýšenou
sekreci K+ v distálních tubulech. Zvyšuje se i vylučování Ca+ a Mg+. Kromě ztráty uvedených elektrolytů
se může snížit vylučování kyseliny močové a může se objevit porucha acidobazické rovnováhy
s posunem k metabolické alkalóze.
Furosemid v závislosti na dávce stimuluje renin-angiotensin-aldosteronový systém.
Antihypertenzivní účinek furosemidu je primárně následek sníženého krevního objemu. Při srdeční
insuficienci furosemid bezprostředně sníží přetížení (preload) srdce tím, že dilatuje kapacitní cévy
(venózní oblast). Předpokladem pro dosažení tohoto účinku je dostatečná funkce ledvin.

Farmakokinetické údaje
Po intravenózní aplikaci furosemidu se nástup účinku dá očekávat do 2-15 minut.
Furosemid se přibližně z 95 % váže na plazmatické bílkoviny. Při insuficienci ledvin se může vazba snížit
až o 10 %. Relativní distribuční objem je 0,2 l/kg tělesné hmotnosti (u novorozenců 0,8 l/kg tělesné
hmotnosti).
Furosemid se metabolizuje v játrech pouze z malého podílu (přibližně z 10 %) a vylučuje se převážně
v nezměněné formě. Dvě třetiny se vylučují ledvinami, jedna třetina žlučí a stolicí.
Při normální funkci ledvin je eliminační poločas zhruba 1 hodina. V terminálních fázích renální
insuficience může být delší než 24 hodiny.

Indikace
Přípravek FURORESE 20 INJEKT je indikován, jestliže se perorálním podáním furosemidu nepodařilo
dosáhnout dostatečné diurézy anebo jestliže perorální aplikace furosemidu není možná, a to při léčbě:
- edémů a/nebo ascitu vyvolaných onemocněním srdce nebo jater
2/7
- edémů vyvolaných onemocněním ledvin
- edémů vyvolaných popáleninami
- plicního edému (např.při akutní srdeční insuficienci)
- při edému mozku jako pomocná léčba
- při oligurii vyvolané gestózou, podle potřeby po předchozí korekci deficitu tekutiny (edémy a/nebo
hypertenze při gestóze nejsou indikace pro použití furosemidu!)
- při hypertenzní krizi (spolu s dalšími terapeutickými opatřeními).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FURORESE 20 INJEKT
UŽÍVAT
Neužívejte FURORESE 20 INJEKT:
- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku
FURORESE 20 INJEKT
- při selhání ledvin s anurií
- při komatu a jaterním prekomatu
- při těžké hypokalemii
- při těžké hyponatremii
- při hypovolemii nebo dehydrataci
- při přecitlivělosti vůči furosemidu, sulfonamidům anebo jiné složce přípravku
- jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití FURORESE 20 INJEKT je zapotřebí:
Obzvlášť pečlivý lékařský dohled je nutný v těchto případech:
- při hypotenzi
- při manifestním nebo latentním diabetu (jsou nutné pravidelné kontroly glykemie)
- při dně (jsou nutné pravidelné kontroly koncentrace kyseliny močové v séru)
- při obstrukci močových cest ( např. při hypertrofii prostaty, hydronefróze, stenóze ureteru)
- při hypoproteinanemii, např. při nefrotickém syndromu (pečlivá titrace dávky)
- při jaterní cirhóze se současným snížením renálních funkcí
- u pacientů, které by nechtěný pokles krevního tlaku mohl obzvlášť ohrozit, např. u pacientů
s poruchami cerebrovaskulární perfuze nebo s ischemickou srdeční chorobou
- u nedonošených (je riziko vývoje kalcifikace ledvin, ledvinných kaménků /nefrokalcinózy,
nefrolitiázy/); je nutná kontrola renálních funkcí a sonografie ledvin.
- u nedonošených kojenců se syndromem respiračního distresu může terapie furosemidem v prvních
týdnech života zvýšit riziko ductus arteriosus apertus.
- u pacientů s poruchou močení (např. při hypertrofii prostaty) se furosemid může použít pouze, pokud
není odtok moči vážně postižen, protože náhlá polyurie může vyvolat ischurii a nadměrnou distenzi
močového měchýře.
- u starých pacientů s demencí, léčených risperidonem, je aplikace furosemidu možná jen po velmi
pečlivém uvážení lékaře.
- u pacientů s hepatocelulární insuficiencí je nebezpečí vývoje jaterní encefalopatie.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Při současném podávání kardiotonických glykosidů je třeba mít na paměti, že citlivost myokardu vůči
těmto glykosidům je zvýšena při hypokalemii a/nebo hypomagnesemii, které se při terapii furosemidem
mohou vyvinout. Je zvýšené riziko komorových arytmií (včetně torsades de pointes) při současném
používání látek, které mohou vyvolat syndrom prodlouženého intervalu QT (např. terfenadinu, některých
antiarytmik třídy I a III) a při elektrolytových nerovnováhách.
Současné podávání furosemidu a glukokortikoidů, karbenoxolonu nebo projímadel může zvýšit ztráty
draslíku. Lékořice má v tomto směru stejné účinky jako karbenoxolon.
Nesteroidní antiflogistika (např. indometacin a acetylsalicylová kyselina) mohou účinek furosemidu snížit.
U pacientů s hypovolemií vzniklou na základě léčby furosemidem, anebo u dehydratovaných pacientů
může současné podávání furosemidu a nesteroidních antiflogistik vyvolat akutní selhání ledvin. Furosemid
může při současné aplikaci potencovat toxicitu vysokých dávek salicylátů.
3/7
Probenecid, methotrexát a další látky, které se podobně jako furosemid ve značné míře vylučují tubulární
sekrecí mohou účinnost furosemidu snížit. Furosemid může naopak snížit vylučování těchto látek
ledvinami. Při léčbě vysokými dávkami (furosemidu i jiných léčiv) to může vést ke zvýšení sérových
koncentrací i ke zvýšení rizika nežádoucích účinků furosemidu nebo současně podávaných léčiv.
Furosemid může zvýšit toxicitu nefrotoxických antibiotik, (např. aminoglykosidů, cefalosporinů,
polymyxinů).
Ototoxicita aminoglykosidů (např. kanamycinu, gentamicinu, tobramycinu) a dalších ototoxických
léčivých přípravků se současným podáváním furosemidu může zvýšit. Poruchy sluchu mohou být
ireverzibilní. Současnému podávání uvedených látek společně s furosemidem je proto třeba se vyhnout.
Při současném podávání furosemidu a cisplatiny lze očekávat možnost poruchy sluchu. Jestliže je
v průběhu léčby cisplatinou nutná forsírovaná diuréza, může se furosemid použít jenom ve velmi malé
dávce (např. 40 mg při normální funkci ledvin) a při pozitivní bilanci tekutin. Jinak by se mohla projevit
zvýšená nefrotoxicita cisplatiny.
Při současné aplikaci fenytoinu bylo popsáno snížení účinnosti furosemidu.
Furosemid může zesílit účinky jiných antihypertenziv. Případy hlubokého poklesu krevního tlaku až
šokové stavy a exacerbace poruch renálních funkcí (ojediněle i akutní selhání ledvin) se objevily při
kombinaci s inhibitory ACE, pokud se inhibitory ACE podaly poprvé anebo pokud se podaly poprvé
jejich vyšší dávky (hypotenze po první dávce). Podle možnosti se proto léčba furosemidem má přechodně
přerušit anebo se má alespoň snížit dávkování tři dny před zahájením terapie inhibitorem ACE anebo před
zvýšením dávky inhibitoru.
Účinek antidiabetik nebo presorických aminů (např. adrenalinu, noradrenalinu) se při současném podávání
furosemidu může snížit.
Furosemid může potencovat účinky theofylinu nebo kurareformních myorelaxancií.
Současná léčba furosemidem a lithiem zvyšuje kardiotoxicitu a neurotoxicitu lithia, protože se snižuje
vylučování lithia. U pacientů, léčených touto kombinací, se proto doporučuje pečlivě monitorovat
koncentraci lithia v plazmě.
Ojediněle se při léčbě furosemidem mohou objevit do 24 hodin po požití chloralhydrátu pocity horka,
návaly pocení, agitace, nauzea, zvýšení krevního tlaku a tachykardie. Současnému podávání furosemidu a
chloralhydrátu je proto třeba se vyhnout.
Současnému podání sukralfátu zároveň s furosemidem je třeba se vyhnout, protože sukralfát snižuje
absorpci furosemidu a oslabuje proto i jeho účinek.
U starších pacientů s demencí, léčených risperidonem, může současné léčení furosemidem
pravděpodobně zvýšit úmrtnost. Uvedená kombinace se proto u těchto pacientů nedoporučuje.
Současné podáváni cyklosporinu a furosemidu zvyšuje nebezpečí rozvoje dny.
U pacientů obzvlášť rizikových pro vznik nefropatie po rtg-kontrastních látkách může furosemid
po aplikaci rtg-kontrastní látky ve zvýšené míře přivodit poškození renálních funkcí.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Protože furosemid přestupuje placentou, smí se v průběhu těhotenství použít pouze krátkodobě a po velmi
přesně stanovené diagnóze.
Diuretika mimoto nejsou vhodná pro rutinní terapii hypertenze a edémů v průběhu těhotenství, protože
mohou porušit perfuzi placenty a tedy i růst plodu.
Pokud se při srdeční nebo renální insuficienci furosemid u těhotné ženy použít musí, je nutné pečlivě
monitorovat elektrolyty a hematokrit, a také růst plodu. Dosud je předmětem diskuse vytěsnění bilirubinu
z vazby na albumin a tím i zvýšení rizika vzniku jádrového ikteru účinkem furosemidu.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Furosemid se vylučuje do mateřského mléka a inhibuje kojení. Žena léčená furosemidem proto nesmí
kojit. Pokud je terapie furosemidem nutná, je třeba kojení ukončit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
I při užívání doporučeným způsobem může přípravek FURORESE 20 INJEKT snížit reaktivitu takovou
měrou, že omezí schopnost řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje anebo pracovat ve výškách. To platí
ve zvýšené míře pro začátek léčby, při zvyšování dávek, při přechodu na jiný přípravek a při současném
požití alkoholu.

4/7
3. JAK SE FURORESE 20 INJEKT UŽÍVÁ
Dávkování přípravku FURORESE 20 INJEKT je třeba stanovit individuálně, především se zřetelem
k dosaženým terapeutickým účinkům. Pro dospělé pacienty platí tato doporučení:
Edémy a/nebo ascites vyvolané onemocněním srdce nebo jater
Úvodní dávka je 2-4 ml i.v. (což odpovídá 20-40 mg furosemidu). Při obtížně mobilizovatelných edémech
se tato dávka může v přiměřených intervalech opakovat až do nástupu diurézy.
Edémy vyvolané onemocněním ledvin
Úvodní dávka je 2-4 ml i.v. (což odpovídá 20-40 mg furosemidu). Při obtížně mobilizovatelných edémech
se tato dávka může v přiměřených intervalech opakovat až do nástupu diurézy.
Při nefrotickém syndromu je pro riziko zvýšené incidence nežádoucích účinků třeba volit dávku opatrně.
Edémy vyvolané popáleninami
Denní a/nebo jednotlivá dávka může ležet v rozmezí 4-10 ml přípravku FURORESE 20 INJEKT (což
odpovídá 40 100 mg furosemidu), ve výjimečných případech při porušené funkci ledvin se může dávka
zvýšit až na 25 ml (což odpovídá 250 mg furosemidu).
Deficit objemu intravazální tekutiny se musí kompenzovat před podáním přípravku FURORESE 20
INJEKT.
Plicní edém (např.při akutní srdeční insuficienci)
Podává se ve spojení s dalšími terapeutickými opatřeními. Úvodní dávka je 2-4 ml i.v. (což odpovídá 20-
40 mg furosemidu).
Nedostaví-li se zvýšení diurézy, dávka se opakuje za 30-60 minut a je-li to nutné, dávka se zdvojnásobí.
Pomocná léčba při edému mozku
Denní a/nebo jednorázová dávka se může pohybovat mezi 4-10 ml (což odpovídá 40-100 mg furosemidu),
ve výjimečných případech se může zvýšit až na 25 ml (což odpovídá 250 mg furosemidu).
Oligurie vyvolaná gestózou
Je nutná velmi přesná diagnóza!
Před podáním přípravku FURORESE 20 INJEKT se musí kompenzovat objem intravazální tekutiny.
Dávkování se může pohybovat mezi 1 a 10 ml (což odpovídá 10-100 mg furosemidu) denně.
Edémy a/nebo hypertenze při gestózách nejsou indikací pro podání přípravku FURORESE 20 INJEKT.
Hypertenzní krize
Podává se 2-4 ml (což odpovídá 20-40 mg furosemidu) spolu s další terapií.

Poznámka:
Kojencům a dětem mladším než 15 let se parenterální přípravek FURORESE 20 INJEKT může podat
pouze výjimečně v alarmující situaci. Průměrná denní dávka je 0,5 mg furosemidu/kg tělesné hmotnosti.
Zcela výjimečně se může i.v. injikovat dávka až 1 mg furosemidu na 1 kg tělesné hmotnosti.

Intravenózní podání furosemidu je indikováno, jestliže je absorpce ze střeva porušena anebo jestli je nutná
rychlá dehydratace. V mimořádných případech, kdy není možné ani perorální, ani intravenózní podání,
může se furosemid podat intramuskulárně, nikoli však v akutních situacích (např. při edému plic) a nikoli
ve vyšších dávkách.
Při intravenózním podávání je nutné injikovat furosemid pomalu. Rychlost infuze 0,4 ml/min (tj. 4 mg
furosemidu za minutu) se nesmí překročit. V případech, vyžadujících zvýšení dávky na 25 ml (tj. na 250
mg furosemidu), je třeba tuto dávku aplikovat perfuzorem.
Přípravek FURORESE 20 INJEKT se nesmí mísit s jinými léčivy ve stejné injekční stříkačce.
Je třeba zajistit, aby hodnota pH roztoku připraveného k injekci byla mírně alkalická nebo neutrální (pH
nesmí být nižší než 7). Kyselý roztok se nesmí použít, protože by se léčivá látka mohla vysrážet.
Roztok připravený k použití (např. naředěním v izotonickém roztoku chloridu sodného) se po naředění
může použít 24 hodiny.
Z parenterálního podávání furosemidu je třeba přejít na perorální, jakmile je to jen možné.
Trvání terapie furosemidem závisí na charakteru a závažnosti onemocnění.

Jestliže jste užil(a) více FURORESE 20 INJEKT než jste měl(a)
Příznaky předávkování
Klinický obraz akutního nebo chronického předávkování je závislý na rozsahu ztrát vody a elektrolytů.
Předávkování může vést k hypotenzi, ortostatickým dysregulacím, elektrolytovým nerovnováhám
(hypokalemii, hyponatremii, hypochloremii) anebo k alkalóze. Větší ztráty tekutin mohou způsobit
výraznou hypovolemii, dehydrataci, cirkulační kolaps a hemokoncentraci se sklonem k trombózám.
V souvislosti s náhlými ztrátami vody a elektrolytů se mohou objevit delirantní stavy. Anafylaktický šok
5/7
je vzácný (příznaky: návaly horka, nauzea, cyanóza, hluboký pokles krevního tlaku, poruchy vědomí až
kóma atd.).
Terapie předávkování
Předávkování anebo známky hypovolemie (hypotenze, ortostatické dysregulace) nutí k okamžitému
přerušení léčby furosemidem. Kromě monitorování parametrů základních životních funkcí je třeba
elektrolytovou i acidobazickou rovnováhu, glykemii a sérové koncentrace látek běžně vylučovaných močí
opakovaně kontrolovat a podle potřeby upravovat.
U pacientů s poruchami močení (např. při hypertrofii prostaty) je nutno zajistit nerušený odtok moči,
protože náhlá polyurie může u těchto pacientů způsobit ischurii a nadměrnou extenzi močového měchýře.
Terapie při hypovolemii:
Substituce objemu tekutiny.
Terapie při hypokalemii:
Substituce draslíku.
Terapie cirkulačního kolapsu:
Uložit pacienta do protišokové polohy; podle potřeby další protišoková terapie.
Neodkladná opatření při anafylaktickém šoku
Jakmile se objeví první známky (např. kožní reakce jako urtikarie nebo flush, agitovanost, bolesti hlavy,
nával horka, nauzea, cyanóza):
- přerušit injekci/infuzi
- odstranit kanylu ze žíly tj. venózní přístup
- navíc k ostatním obvyklým neodkladným opatřením je třeba uložit pacienta do polohy hlavou a
hrudníkem níže, udržovat průchodné dýchací cesty a podávat kyslík!
Neodkladná medikamentózní opatření:
- okamžitě adrenalin (epinefrin) i.v.
Po naředění 1 ml komerčního roztoku adrenalinu (1:1000) do 10 ml anebo použitím roztoku 1:10.000
se první dávka 1 ml (tj. 0,1 mg adrenalinu) pomalu aplikuje i.v. (pozor na arytmie!) za monitorování
tepové frekvence a krevního tlaku. Aplikaci adrenalinu je možno opakovat.
- pak substituce objemu tekutiny i.v.
např. expandery (koloidy), Ringerův laktátový roztok
- dále glukokortikoidy i.v.
např. 250 1000 mg prednisolonu (nebo ekviefektivní množství jiného glukokortikoidu, např.
methylprednisolonu). Aplikaci glukokortikoidů je možno opakovat.
Uvedené dávky platí pro dospělé pacienty s normální tělesnou hmotností; u dětí je nutná úprava
dávkování. V závislosti na klinických příznacích přicházejí v úvahu další terapeutické výkony a opatření,
např. řízené dýchání, kalcium, antihistaminika. Při zástavě dýchání resuscitace podle obvyklých pravidel.

Jestliže jste zapomněl(a) použít FURORESE 20 INJEKT
V takovém případě se nesmí příští dávka zvýšit na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechanou dávku;
Použijte příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek FURORESE 20 INJEKT
Po předčasném ukončení léčby přípravkem FURORESE 20 INJEKT se mohou příznaky Vašeho
onemocnění podstatně zhoršit; proto, prosím, nikdy nepřerušujte ani neukončujte léčbu z vlastní vůle bez
předchozí porady s lékařem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i FURORESE 20 INJEKT nežádoucí účinky.
V průběhu léčby furosemidem se často objevují poruchy elektrolytové a vodní rovnováhy v důsledku
zvýšeného vylučování elektrolytů. Proto je indikováno pravidelné monitorování sérových elektrolytů
(především draslíku, sodíku a vápníku).
Vliv na možnost vývoje elektrolytových poruch mají základní onemocnění (např. jaterní cirhóza, srdeční
insuficience), pomocná medikace (viz také Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce)
a výživa.
Cévní poruchy
Při nadměrném vylučování moči (nadměrné diuréze) se mohou objevit oběhové potíže, zejména u starších
pacientů a u dětí; přednostní projevy jsou bolesti hlavy, závratě, poruchy vidění, sucho v ústech a žízeň,
snížení krevního tlaku (hypotenze) a oběhové poruchy při změně polohy z leže do stoje (ortostatické
dysregulace). Dále se může objevit oběhové selhání a zahuštění krve (hemokoncentrace) vyvolané
6/7
snížením objemu obíhající krve (hypovolemií). Hemokoncentrace může hlavně u starších pacientů zvýšit
sklon k trombózám.
Poruchy ledvin a močových cest
U nedonošených dětí léčených přípravkem FURORESE 20 INJEKT se mohou vyvinout ledvinné
kaménky (nefrolitiáza) a/nebo ukládání vápníku v ledvinách (nefrokalcinóza).
V průběhu léčby přípravkem FURORESE 20 INJEKT se často objevuje zvýšení koncentrace kyseliny
močové v krvi (hyperurikemie). To může u predisponovaných pacientů vyvolat záchvat dny.
Příznaky z překážky v močových cestách (např. při zbytnění prostaty, hydronefróze, zúžení ureteru) se při
léčbě přípravkem FURORESE 20 INJEKT mohou objevit anebo zhoršit.

Srdeční poruchy
U nedonošených dětí se syndromem dechové tísně může léčba přípravkem FURORESE 20 INJEKT
v prvních týdnech života zvýšit riziko neuzavřeného spoje mezi velkým a malým oběhem (ductus
arteriosus apertus).

Poruchy metabolismu a výživy
Při léčbě přípravkem FURORESE 20 INJEKT se často objevuje zvýšená hladina krevního cukru
(hyperglykemie). To může způsobit zhoršení metabolického stavu u pacientů s cukrovkou (s manifestním
diabetem) a vyprovokovat rozvoj zjevných projevů cukrovky u pacientů, u nichž byla tato choroba dosud
maskována (u latentního diabetu).
Při léčbě přípravkem FURORESE 20 INJEKT se může v krvi objevit zvýšení koncentrace lipidů
(cholesterolu, triacylglycerolů) i zvýšení koncentrací látek, obvykle vylučovaných močí (kreatininu a
močoviny).
Jako následek ztrát elektrolytů a vody se při léčbě přípravkem FURORESE 20 INJEKT může objevit
metabolická alkalóza anebo se podstatně zhoršit stávající metabolická alkalóza.
Zejména při sníženém přívodu chloridu sodného mohou zvýšené ztráty sodíku močí vyvolat stavy
nedostatku sodíku (hyponatremii) s příslušnými příznaky. Obvyklé příznaky nedostatku sodíku jsou
apatie, lýtkové křeče, nechutenství, slabost, spavost, zvracení a stavy zmatenosti.
Zvýšené ztráty vápníku močí mohou vyvolat nedostatek vápníku (hypokalcemii), která vzácně může
vyústit do stavů zvýšené nervosvalové dráždivosti (tetanie).
Při zvýšených ztrátách hořčíku močí se vzácně jako důsledek nedostatku hořčíku (hypomagnesemie)
objevila tetanie nebo srdeční arytmie (nepravidelnost srdečního rytmu).
Zejména při současném omezení příjmu draslíku a/nebo při zvýšených ztrátách draslíku jiným způsobem
než vyloučením močí (např. zvracením nebo chronickým průjmem) mohou zvýšené ztráty draslíku
ledvinami vyvolat nedostatek draslíku (hypokalemii), který se projevuje svalovou slabostí, mravenčením
(paresteziemi), obrnami (parézami), plynatostí (meteorismem), nadměrným vylučováním moči (polyurií)
a nadměrnou žízní (polydypsií) a nepravidelným tepem (poruchou tvorby a vedení vzruchu v srdci). Těžké
ztráty draslíku mohou vyvolat obrnu střev (paralytický ileus) anebo poruchy vědomí až bezvědomí.
Může se objevit dehydratace.

Poruchy krve a lymfatického systému
Mohou se objevit změny počtu krevních destiček a bílých krvinek (trombocytopenie, leukopenie,
eosinofilie) nebo nedostatek červených krvinek vyvolaný jejich rozpadem (hemolytická anemie), vzácně
aplastická anemie nebo agranulocytóza vyvolaná útlumem krvetvorby v kostní dřeni.

Poruchy imunitního systému
Vzácně se může vyvinout šok z přecitlivělosti (anafylaktický šok).
V průběhu léčby přípravkem FURORESE 20 INJEKT se občas mohou vyvinout alergické reakce. Mohou
se projevit jako horečnaté stavy, svědění, kožní a slizniční reakce (např. bulózní exantém, kopřivka,
purpura, erythema multiforme, exfoliativní dermatitida, fotosenzitivita, bulosní pemfigoid, Stevens-
Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), jako zánět cév (vaskulitida) nebo ledvin
(intersticiální nefritida).

Poruchy nervového systému
Může se objevit mravenčení (parestezie).

Poruchy ucha a labyrintu
7/7
Vzácně se následkem toxického působení (ototoxicity) přípravku FURORESE 20 INJEKT objeví
většinou přechodné - poruchy sluchu a/nebo zvonění v uších. Jejich vznik se dá očekávat především po
příliš rychlé nitrožilní injekci furosemidu, a to zejména při současné poruše činnosti ledvin anebo při
snížení obsahu bílkovin v krvi (při hypoproteinemii, např. při nefrotickém syndromu).

Gastrointestinální poruchy
Vzácně se objeví trávicí obtíže (např. nevolnost, zvracení, průjem).

Poruchy jater a žlučových cest
Ojediněle se vyskytne akutní zánět slinivky břišní (pankreatitida), hromadění žluči ve žlučových cestách
v játrech (intrahepatální cholestáza) a zvýšení hodnot jaterních transamináz.
U pacientů s jaterní nedostatečností se může vyvinout jaterní encefalopatie (soubor
neurologických a psychiatrických příznaků) (viz oddíl Zvláštní opatrnosti při použití FURORESE
20 INJEKT je zapotřebí).

Po intramuskulární injekci se mohou objevit lokální reakce, např. bolestivost.

5. JAK FURORESE 20 INJEKT UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:/EXP:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek obsahuje
Léčivou látkou je furosemidum 20 mg v jedné ampuli se 2 ml roztoku.
Pomocné látky jsou chlorid sodný, hydroxid sodný, roztok hydroxidu sodného 5 mol/l, roztok kyseliny
chlorovodíkové 3 mol/l, voda na injekci.

Jak přípravek vypadá a co obahuje toto balení
Čirý bezbarvý roztok ve skleněných ampulích.
Velikost balení: 5 a 25 ampulí se 2 ml injekčního roztoku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel: HEXAL AG, Holzkirchen, Německo
Výrobce: Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo
Ever Pharma Jena GmbH, Jena, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Datum poslední revize textu: 23.1.2013

Recenze

Recenze produktu FURORESE 20 INJEKT 25X2ML/20MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FURORESE 20 INJEKT 25X2ML/20MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze