Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

FURORESE 125 30X125MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17843

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 17843
Kód EAN: 4030855003341
Kód SÚKL: 56807
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Proč se užívá přípravek Furorese 125? Přípravek Furorese 125 se užívá: - při otocích (hromadění tekutiny ve tkáních), způsobených onemocněním srdce nebo jater; - při otocích (hromadění tekutiny ve tkáních), způsobených onemocněním ledvin (při nefrotickém syndromu má přednost léčba základního onemocnění); - při otocích (hromadění tekutiny ve tkáních), způsobených popáleninami. Podávání vysokých dávek je výjimečně indikováno u pacientů se značně sníženou glomerulární filtrací (tvorba prvotní moči v glomerulech - ukazuje na funkci ledvin, nižší než 20 ml/min), k léčbě - oligurie (množství moči menší než 500 ml/24 hodin) v pokročilých a terminálních stádiích selhání ledvin (ve stádiích předcházejících nutnost dialýzy i ve stadiích dialýzu již vyžadujících) za přítomnosti edémů a/nebo vysokého krevního tlaku k udržení residuální diurézy (diuretickou účinnost je třeba kontrolovat občasným pokusným vysazením přípravku). Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl(a) byste jej dát nikomu jinému.

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn.sukls244539/2015 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

FURORESE 125 

125 mg 

tablety 

Furosemidum 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek FURORESE 125 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FURORESE 125 užívat  

3. 

Jak se přípravek FURORESE 125 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek FURORESE 125 uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

 
1.  CO JE-PŘÍPRAVEK  FURORESE 125 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Přípravek FURORESE 125 je diuretikum s vysokým účinkem v tabletách k vnitřnímu užití. Zvyšuje 
vylučování moči, pomáhá odstraňovat otoky a snižuje krevní tlak. 
 
Přípravek FURORESE 125 se užívá: 
-  při otocích (hromadění tekutiny ve tkáních), způsobených onemocněním srdce nebo jater, 
-  při  otocích  (hromadění  tekutiny  ve  tkáních),  způsobených  onemocněním  ledvin  (při  nefrotickém 

syndromu má přednost léčba základního onemocnění), 

-  při otocích (hromadění tekutiny ve tkáních), způsobených popáleninami. 
Podávání  vysokých  dávek  je  výjimečně  indikováno  u  pacientů  se  značně  sníženou  glomerulární  filtrací 
(tvorba prvotní moči v glomerulech - ukazuje na funkci ledvin, nižší než 20 ml/min), k léčbě  
oligurie (množství moči menší než 500 ml/24 hodin) v pokročilých a terminálních stádiích selhání ledvin 
(ve stádiích předcházejících nutnost dialýzy i ve stadiích dialýzu již vyžadujících) za přítomnosti edémů 
a/nebo  vysokého  krevního  tlaku  k udržení  residuální  diurézy  (diuretickou  účinnost  je  třeba  kontrolovat 
občasným pokusným vysazením přípravku). 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FURORESE 125 

UŽÍVAT  

Neužívejte přípravek FURORESE 125: 
-     jestliže jste alergický(á)  na furosemid, sulfonamidy nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

-  při selhání ledvin se zástavou tvorby moči (při anurii), 
-  při selhání jater s poruchou vědomí (při jaterním kómatu a prekómatu), 
-  při závažném nedostatku draslíku (při těžké hypokalemii), 
-  při závažném nedostatku sodíku (při těžké hyponatremii), 
-  při  snížení  objemu  obíhající  krve  (při  hypovolemii)  anebo  při  nedostatku  tělních  tekutin  (při 

dehydrataci), 

-  jestliže kojíte, 

 

2/7 

-  při  normální  ani  při  porušené  funkci  ledvin,  pokud  je  hodnota  glomerulární  filtrace  vyšší  než  20 

ml/min; bylo by nebezpečí příliš veliké ztráty tekutin a elektrolytů.  

 
Upozornení a opatření: 
Před užitím přípravku FURORESE 125 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
-  jestliže máte nízký krevní tlak; zvláště jsou kontrolováni pacienti pro které by nechtěně silné snížení 

krevního  tlaku  představovalo  obzvláštní  ohrožení,  např.  u  pacientů  s poruchou  krevního  průtoku 
mozkovými  cévami  (tj.  s poruchami  cerebrovaskulární  perfuze)  anebo  průtoku  věnčitými  cévami 
srdečními (tj. s ischemickou srdeční chorobou) 

-  pokud jste starší, užíváte další léky, které mohou způsobit pokles krevního tlaku, a pokud máte jiný 

zdravotní stav, který představuje riziko poklesu krevního tlaku, 

-  jestliže  máte  cukrovku,  která  se  již  plně  projevila  anebo  dosud  neprojevila  (při  manifestním  nebo 

latentním diabetu); je nutné pravidelné sledování hladiny krevního cukru, 

-  při dně (je nutné pravidelné sledování hladiny kyseliny močové v krevním séru), 
-  při  překážkách  v odtoku  moči  (např.  při  zbytnění  prostaty,  při  hydronefróze  -  rozšíření  ledvinné 

pávičky) nebo při zúžení močovodů), 

-  při sníženém obsahu bílkovin v krvi (při hypoproteinemii), např. při nefrotickém syndromu 
      (nefrotický syndrom provázející onemocnění ledvin), 
-  při jaterní cirhóze se současným snížením činnosti ledvin, 

u  nedonošených  kojenců  se  syndromem  dechové  tísně  může  léčba  přípravkem  FURORESE  125 
v prvních týdnech života zvýšit riziko otevřeného ductus arteriosus - tj. neuzavření spoje mezi velkým 
(tělním) a malým (plicním) oběhem.

 

                                                  

Další léčivé přípravky a přípravek FURORESE 125 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Při  současném  podávání  srdečních  glykosidů  je  třeba  mít  na  paměti,  že  citlivost  srdečního  svalu 
(myokardu)  vůči  těmto  glykosidům  je  zvýšena  při  nedostatku  draslíku  (hypokalemii)  a/nebo  při 
nedostatku hořčíku (hypomagnesiemii), které se při léčbě přípravkem FURORESE 125 mohou vyvinout. 
Je  zvýšené  riziko  komorových  arytmií  (včetně  torsades  de  pointes)    při  současném  používání  léčivých 
přípravků,  které  mohou  vyvolat  syndrom  prodlouženého  intervalu  QT  (např.  terfenadinu,  některých 
antiarytmik /přípravků používaných proti poruchám srdečního rytmu/ třídy I a III) a při elektrolytových 
nerovnováhách. 
Současné  podávání  přípravku  FURORESE  125  a  glukokortikoidů,  karbenoxolonu, 

beta-2-

sympatomimetik, reboxetinu, amfotericinu

 nebo projímadel může zvýšit ztráty draslíku. Lékořice má 

v tomto směru stejné účinky jako karbenoxolon. 
Nesteroidní  antiflogistika    (např.  indometacin  a  acetylsalicylová  kyselina)  mohou  účinek  furosemidu 
snížit.  U  pacientů  se  sníženým  objemem  obíhající  krve (s  hypovolemií)  na  základě  léčby  přípravkem 
FURORESE 125, anebo u pacientů s nedostatkem tělních tekutin (dehydratací) může současné podávání 
přípravku  FURORESE  125  a  nesteroidních  antiflogistik  vyvolat  akutní  selhání  ledvin.  Přípravek 
FURORESE 125 může při současném podávání zvýšit toxicitu vysokých dávek salicylátů. 
Probenecid, methotrexat a další látky, které se podobně jako furosemid ve značné míře vylučují tubulární 
sekrecí  ledvinami mohou účinnost přípravku FURORESE 125 snížit. Přípravek FURORESE 125 může 
naopak  snížit  vylučování  těchto  látek  močí.  Léčba  vysokými  dávkami  (přípravku  FURORESE  125  i 
jiných léčiv) může vést ke zvýšení sérových koncentrací i ke zvýšení rizika nežádoucích účinků přípravku 
FURORESE 125  nebo současně podávaných léčiv.    
Přípravek FURORESE 125 může zvýšit toxické účinky antibiotik, poškozujících ledviny (nefrotoxických 
antibiotik, např. aminoglykosidů, cefalosporinů, polymyxinů). 
Toxické  poškození  sluchu  (ototoxicita)  aminoglykosidy  (např.  kanamycin,  gentamicin,  tobramycin)  a 
dalšími  léčivými  přípravky  poškozujícími  sluch  se  může  zvýšit  se  současným  podáváním  přípravku 
FURORESE  125.  Poruchy  sluchu  mohou  být  trvalé.  Současnému  podávání  uvedených  látek  společně 
s přípravkem FURORESE 125 je proto třeba se vyhnout. 
Při  současném  podávání  přípravku  FURORESE  125  a  cisplatiny  lze  očekávat  možnost  poruchy  sluchu. 
Jestliže je v průběhu léčby cisplatinou nutné zvýšit množství vylučované moči (forsírovaná diuréza), může 
se přípravek FURORESE 125 použít jenom ve velmi malé dávce (např. 40 mg při normální funkci ledvin) 
a  při  pozitivní  bilanci  tekutin.  Jinak  by  se  mohlo  projevit  toxické  působení  cisplatiny  na  ledviny 
(nefrotoxicita).  

 

3/7 

Při současné aplikaci fenytoinu bylo popsáno snížení účinnosti přípravku FURORESE 125. 
Přípravek  FURORESE  125  může  zesílit  účinky  jiných  antihypertenziv.  Případy  hlubokého  poklesu 
krevního  tlaku  až  šokové  stavy  a  poruchy  funkce  ledvin  (ojediněle  i  akutní  selhání  ledvin)  se  mohou 
objevit při kombinaci s inhibitory ACE, pokud se inhibitory ACE podaly nejdříve anebo pokud se nejdříve 
podaly  jejich  vyšší  dávky  (hypotenze  po  první  dávce).  Podle  možnosti  se  proto  léčba  přípravkem 
FURORESE  125  má  přechodně  přerušit  anebo  se  má  alespoň  snížit  dávkování  tři  dny  před  zahájením 
terapie inhibitorem ACE anebo před zvýšením dávky inhibitoru. 
Účinek látek snižujících hladinu krevního cukru (antidiabetik) nebo presorických aminů (např. adrenalinu, 
noradrenalinu) se při současném podávání přípravku FURORESE 125 může snížit.  
Přípravek FURORESE 125 může zesílit účinky theofylinu nebo kurareformních myorelaxancií. 
Současná léčba přípravkem FURORESE 125 a lithiem zvyšuje toxické působení lithia na srdce a nervový 
systém (kardiotoxicitu a neurotoxicitu lithia), protože se snižuje vylučování lithia. U pacientů, léčených 
touto kombinací, se proto doporučuje pečlivě monitorovat koncentraci lithia v plazmě. 
Ojediněle  se  při  léčbě  furosemidem  mohou  objevit  do  24  hodin  po  požití  chloralhydrátu  pocity  horka, 
návaly  pocení,  neklid,  nevolnost,  zvýšení  krevního  tlaku  a  zrychlení  tepu.  Současnému  podávání 
furosemidu a chloralhydrátu je proto třeba se vyhnout.  
Současnému  podání  sukralfátu  zároveň  s přípravkem  FURORESE  125  je  třeba  se  vyhnout,  protože 
sukralfát snižuje vstřebávání furosemidu a oslabuje proto i jeho účinek. 

Kombinace furosemidu s risperidonem  u starších pacientů s demencí se nedoporučuje.  
Podávání karbamazepinu nebo aminoglutetimidu současně s furosemidem může zvýšit nebezpečí 
vzniku hypochlorémie.  
U pacientů s vysokým rizikem nefropatie (poruchy ledvin) po podání rtg-kontrastních látek může 
současné podání kontrastních látek a furosemidu nebezpečí poškození ledvin výrazně zvýšit.  
Současné podávání cyklosporinu a furosemidu zvyšuje nebezpečí rozvoje dny.

 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Přípravek FURORESE 125 se v těhotenství smí užít jen v mimořádně nutných případech, protože léčivá 
látka přestupuje placentou do plodu. 
 
Kojení 
Přípravek  FURORESE  125  se  vylučuje  do  lidského  mateřského  mléka  a  snižuje  tvorbu  mléka.  Ženy 
užívající přípravek FURORESE 125 proto nesmějí kojit. Pokud je užívání přípravku nutné, je třeba kojení 
ukončit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
I při užívání podle doporučených pokynů může tento přípravek snížit schopnost řídit dopravní prostředky, 
obsluhovat stroje.   To platí ve zvýšené míře pro začátek léčby, při zvyšování dávek, při přechodu na jiný 
přípravek.  

 
                        
Důležité informace o některých složkách přípravku FURORESE 125
 
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Upozornění pro diabetiky: 
Jedna tableta obsahuje méně než 0,1 sacharidové jednotky. 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK FURORESE 125 UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dávkování: 
 

 

4/7 

Dávkování je třeba určit individuálně se zvláštním zřetelem k dosaženému léčebnému účinku; bez pokynu 
lékaře neměňte, prosím, dávkování.  
Pokud  Vám  lékař  nepředepsal  jinak,  dodržujte,  prosím,  tento  návod,  jinak  Vám  přípravek  FURORESE 
125 nepřinese plný prospěch! 
Otoky (edémy) vyvolané poruchami srdce nebo jater 
Dospělí  obvykle  užívají  jako  zahajovací  dávku  40  mg  furosemidu.  Nedostaví-li  se  uspokojivé  zvýšení 
vylučování moči (diuréza), může se po šesti hodinách jednotlivá dávka zdvojnásobit na 80 mg furosemidu. 
Jestliže se přiměřená diuréza ani nyní nedostaví, může se po dalších šesti hodinách podat dalších 160 mg 
furosemidu. Je-li to nutné, může se ve výjimečných případech pod pečlivým lékařským dohledem podat 
úvodní dávka přesahující 200 mg furosemidu. 
Udržovací denní dávka obvykle bývá mezi 40 – 80 mg furosemidu. 
Snížení tělesné hmotnosti, způsobené zvýšenou diurézou, nesmí překročit 1 kg tělesné hmotnosti denně. 
Dětem se obvykle podává 1 (-2) mg furosemidu na 1 kg tělesné hmotnosti denně, maximálně však 40 mg 
denně.   
Otoky (edémy) vyvolané poruchami ledvin 
Dospělí  obvykle  užívají  jako  zahajovací  dávku  40  mg  furosemidu.  Nedostaví-li  se  uspokojivé  zvýšení 
vylučování moči (diuréza), může se po šesti hodinách jednotlivá dávka zdvojnásobit na 80 mg furosemidu. 
Jestliže se přiměřená diuréza ani nyní nedostaví, může se po dalších šesti hodinách podat dalších 160 mg 
furosemidu. Je-li to nutné, může se ve výjimečných případech pod pečlivým lékařským dohledem podat 
úvodní dávky přesahující 200 mg furosemidu. 
Udržovací denní dávka obvykle bývá mezi 40 – 80 mg furosemidu. 
Snížení tělesné hmotnosti, způsobené zvýšenou diurézou, nesmí překročit 1 kg tělesné hmotnosti denně. 
Dětem se obvykle podává 1 (-2) mg furosemidu na 1 kg tělesné hmotnosti denně, maximálně však 40 mg 
denně.   
Při nefrotickém syndromu je pro riziko zvýšeného výskytu nežádoucích účinků třeba volit dávku opatrně. 
Otoky vyvolané popáleninami 
Denní a/nebo jednotlivá dávka může ležet v rozmezí 40 – 100 mg furosemidu, tj. až do 2 tablety přípravku 
FURORESE 125 ve výjimečných případech poruchy renálních funkcí. 
Deficit objemu obíhající tekutiny se musí kompenzovat před podáním přípravku FURORESE 125.  
Snížená tvorba moči (oligurie) při pokročilých stavech selhání ledvin (ve stadiích předcházejících nutnost 
dialýzy i vyžadujících dialýzu) 
Pro zvýšení diurézy se může podat denní dávka až 8 tablet přípravku FURORESE 125 (tj. až 1000 mg 
furosemidu) za monitorování hydratace a sérových elektrolytů. Občas je třeba furosemid pokusně vysadit, 
aby se ukázalo, jestli dosud skutečně zvyšoval vylučování moči. 
U pacientů s chronickou renální insuficiencí (selhávání ledvin) je třeba dávkování pečlivě přizpůsobit tak, 
aby se edémy vyplavovaly pozvolna a postupně. Vždycky je nutné zvolit nejnižší dávku, potřebnou pro 
vyvolání požadovaného účinku. 
Přípravek  FURORESE  125  se  může  použít  pouze,  jestliže  odpověď  na  perorální  podání  120  mg 
furosemidu denně není dostatečná. Dávku 2 tablet přípravku FURORESE 125 (tj. 250 mg furosemidu) je 
možné zvýšit až na 8 tablet přípravku FURORESE 125 (tj. na 1000 mg furosemidu). 
 
Způsob podání: 
Tablety  užívejte  nalačno;  polykejte  je  nerozkousané,  celé,  a  zapijte  je  dostatečným  množstvím  tekutiny 
(např. 1/2 - 1 sklenicí vody). Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Trvání léčby určí lékař; záleží na povaze a závažnosti onemocnění. 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku FURORESE 125 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku FURORESE 125, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  vyšší  dávku  přípravku  FURORESE  125    než  Vám  lékař  předepsal  anebo  jestliže 
přípravek  omylem  požilo  dítě,  ihned  o  tom,  prosím,  informujte  lékaře,  který  podle  závažnosti 
předávkování rozhodne o dalším postupu.  
Příznaky předávkování 
Klinický  obraz  akutního  nebo  chronického  předávkování je  závislý  na  rozsahu  ztrát  vody  a  elektrolytů. 
Předávkování  může  vyvolat pokles krevního tlaku   (hypotenzi), poruchy oběhu při změně polohy těla z 
leže  do  stoje  (ortostatické  dysregulace),  elektrolytové  nerovnováhy  (hypokalemii,  hyponatremii, 
hypochloremii)  anebo alkalózu.  

 

5/7 

Větší ztráty tekutin mohou způsobit výrazný pokles objemu obíhající krve (hypovolemii), oběhové selhání 
a  zahuštění  krve  (hemokoncentraci)  se  sklonem  ke  srážení  krve  (trombózám).  V souvislosti  s náhlými 
ztrátami  vody  a  elektrolytů  se  mohou  objevit  delirantní  stavy.  Anafylaktický  šok  je  vzácný  (příznaky: 
návaly horka, nevolnost, namodralé zabarvení kůže, hluboký pokles krevního tlaku, poruchy vědomí až 
bezvědomí atd.). 
Léčba předávkování 
Předávkování  anebo  známky  hypovolemie  tj.  snížení  objemu  obíhající  krve  (pokles  krevního  tlaku, 
ortostatické  dysregulace) nutí k okamžitému přerušení léčby přípravkem FURORESE 125. 
Jestliže  poslední  dávku  furosemidu  pacient  užil  perorálně  před  krátkou  dobou,  doporučuje  se  zahájit 
opatření používaná pro primární odstranění toxických látek (vyvolat zvracení, provést výplach žaludku) a 
opatření snižující vstřebávání (aktivní uhlí).  
V těžkých  případech  je  nutné  monitorovat  životně  důležité  funkce,  rovnováhu  tekutin,  elektrolytovou  i 
acidobazickou rovnováhu, hladinu krevního cukru a sérové koncentrace látek běžně vylučovaných močí je 
třeba  opakovaně  kontrolovat  a  podle  potřeby  upravovat.  U  pacientů  s poruchami  močení  (např.  při 
zbytnění prostaty) je nutno zajistit nerušený odtok moči, protože náhlé zvýšení tvorby moči může u těchto 
pacientů způsobit nahromadění moči v měchýři a nadměrné rozpínání močového měchýře.    
Terapie při hypovolemii (sníženém objemu obíhající krve): 
Substituce objemu tekutiny (doplnění ztrát krve a tekutin). 
Terapie při hypokalemii: 
Substituce draslíku (doplnění ztrát draslíku). 
Terapie cirkulačního kolapsu: 
Uložit pacienta do polohy používané při terapii šoku; podle potřeby další protišoková terapie. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek FURORESE 125 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte příští obvyklou dávku 
v příští obvyklou dobu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Furorese 125 

Po  předčasném  ukončení  léčby  přípravkem  FURORESE  125  se  mohou  příznaky  Vašeho  onemocnění 

podstatně  zhoršit;  proto,  prosím,  nikdy  nepřerušujte  ani  neukončujte  léčbu  z  vlastní  vůle  bez  předchozí 

porady s lékařem. 
 
Co ještě musíte vědět o přípravku FURORESE 125? 
Při dlouhodobé léčbě přípravkem FURORESE 125 je třeba v pravidelných intervalech monitorovat sérové 
koncentrace elektrolytů (zejména draslíku, sodíku a vápníku), hydrogenuhličitanu, kreatininu, močoviny a 
močové kyseliny a také hladinu krevního cukru. 
V obzvlášť  krátkých  intervalech  je  nutné  monitorování  u  pacientů  s   vysokým  rizikem  vývoje 
elektrolytové  nerovnováhy  anebo  po  značné  ztrátě  tekutin  (např.  zvracením,  průjmem  nebo intenzivním 
pocením). Je třeba upravit případné snížení objemu obíhající krve (hypovolemii) nebo nedostatek tělních 
tekutin (dehydrataci) i výrazné elektrolytové nerovnováhy nebo poruchy acidobazické rovnováhy. To si 
může vyžádat dočasné přerušení léčby furosemidem. 
Úbytek tělesné hmotnosti vyvolaný zvýšenou diurézou nemá přesáhnout 1 kg denně, a to bez ohledu na 
množství vyloučené moči. 
U  pacientů  s poruchami  vyprazdňování  močového  měchýře  (s  poruchami  močení  např.  při  zbytnění 
prostaty) je třeba zajistit nerušený odtok moči, protože náhlé zvýšení tvorby moči může vyvolat ischurii 
(zadržení moči v močovém měchýři) a nadměrné rozepětí měchýře. 
Dávkování je třeba volit opatrně při nefrotickém syndromu, protože je riziko zesílení nežádoucích účinků. 
 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  
 
Časté (mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů):  
-  poruchy elektrolytové a vodní rovnováhy jako následek zvýšeného vylučování elektrolytů. Proto je 
nutné pravidelné sledování elektrolytů v séru (zejména draslíku, sodíku a vápníku). 
-  zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi (hyperurikemie). To může u predisponovaných pacientů 

vyvolat záchvat dny. 

 

 

6/7 

Méně časté (mohou postihnout 1 až 10 z 1000 pacientů): 

trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček), 

 

svědění,  kožní  a  slizniční  reakce,  projevující  se  puchýři 

(např.  bulózní  exantém,  erythema 

multiforme,  bulózní  pemfigoid,  Stevensův-Johnsonův  syndrom),  kopřivka,  purpura, 
odlupování odumřelé kůže (toxická epidermální nekrolýza, exfoliativní dermatitida), zvýšená 
citlivost na sluneční světlo (fotosenzitivita), 

-  hluchota (někdy nevratná). 
 
Vzácné
 (mohou postihnout 1 až 10 z 10 000 pacientů): 
-  eosinofilie (zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek), leukopenie (snížení počtu bílých krvinek)

horečka, záněty cév (vaskulitida), zánět ledvin, těžké anafylaktické a  anafylaktoidní reakce, např. šok 
z přecitlivělosti, mravenčení,  

-  zvonění v uších,  
-  pocit na zvracení, zvracení, průjem,  
-  arytmie  (poruchy  srdečního  rytmu)  nebo  tetanie  (křeče)  jako  následek  ztráty  hořčíku 

(hypomagnesemie). 

 
Velmi vzácné (
mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000): 
-  akutní zánět slinivky břišní (pankreatitida), hromadění žluči ve žlučových cestách v játrech 

(intrahepatální cholestáza) a zvýšení hodnot jaterních transamináz.  pacientů s jaterní nedostatečností 
se může objevit jaterní encefalopatie (soubor neurologických a psychiatrických příznaků) 

-  anémie (snížení počtu červených krvinek), agranulocytóza (chybění určitého typu bílých krvinek). 
 
Není známo
 (četnost nelze z dostupných údajů určit): 
-  závažná kožní vyrážka (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza AGEP) (akutní febrilní léková 

erupce),  

-  závratě, mdloby a ztráta vědomí (způsobené symptomatickou hypotenzí). 
 
Možný rozvoj poruch elektrolytové rovnováhy je ovlivněn základním onemocněním (např. cirhózou jater, 
srdečním selháním), další současnou léčbou a výživou. 
Jako následek ztráty sodíku se může objevit hyponatremie s příslušnými příznaky - apatie, nechutenství, 
slabost, spavost, zvracení a zmatenost.  
Zejména při současném snížení přívodu draslíku a/nebo při zvýšených ztrátách draslíku jiným způsobem 
než vyloučením močí (např. zvracením nebo chronickým průjmem) mohou zvýšené ztráty draslíku 
ledvinami vyvolat nedostatek draslíku (hypokalémii). To se projeví svalovou slabostí, mravenčením 
(parestéziemi), obrnami (parézami), plynatostí (meteorismem), nadměrným vylučováním moči (polyurií) a 
nadměrnou žízní (polydypsií) a nepravidelným tepem (poruchou tvorby a vedení vzruchu v srdci). Těžké 
ztráty draslíku mohou vyvolat obrnu střev (paralytický ileus) nebo poruchu vědomí až bezvědomí. 
U nedonošených dětí se může vyvinout tvorba ledvinových kamenů a/nebo ukládání vápníku v ledvinách. 
Může  se  vyvinout  metabolická  alkalóza  (vzestup  koncentrace  hydrogenuhličitanů)  nebo  již  přítomná 
metabolická alkalóza se může prohloubit jako následek ztráty elektrolytů a vody.  
 
Další možné nežádoucí účinky: 
-  při nadměrném vylučování moči (nadměrné diuréze) se mohou objevit oběhové potíže, zejména u 

starších pacientů a u dětí; přednostní projevy jsou bolesti hlavy, závratě, poruchy vidění, sucho 
v ústech a žízeň, snížení krevního tlaku (hypotenze) a oběhové poruchy při změně polohy vleže do 
stoje (ortostatické dysregulace). Dále se může objevit dehydratace, snížením objemu obíhající krve 
(hypovolemií) vyvolané oběhové selhání a zahuštění krve (hemokoncentrace), což může hlavně u 
starších pacientů zvýšit sklon k trombózám, 

-  při léčbě furosemidem se mohou objevit nebo zhoršit příznaky z obstrukce močových cest – např. při 

zbytnělé prostatě nebo při zúžení močové trubice.  

-  zhoršení stávajícího diabetu (cukrovky), nebo objevení se prvních příznaků u latentního diabetu, 
-  zvýšení koncentrace cholesterolu a triglyceridů v séru,  
-  přechodný vzestup koncentrace kreatininu a močoviny v séru. 
 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

 

7/7 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

 
5. JAK PŘÍPRAVEK FURORESE 125 UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Prudké světlo může vyvolat žluté zabarvení tablet, které však neovlivňuje účinnost přípravku. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a na 
blistru za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Furorese 125 obsahuje 
-  Léčivou látkou je furosemidum 125 mg v jedné tabletě. 
-  Pomocné  látky  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  hyprolosa,  magnesium-stearát,  kukuřičný  škrob, 

monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu. 

 
Jak přípravek Furorese 125 vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Furorese 125 jsou bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami s půlicí rýhou na jedné 
straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.  
Velikost balení: 30, 50 a 100 tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
HEXAL AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo 

Výrobce 

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 

LEK S.A., Ul. Domanievska 50C, 02-672 Varšava, Polsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz 
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com. 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.4.2016 
 

Recenze

Recenze produktu FURORESE 125 30X125MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FURORESE 125 30X125MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám