Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

FUCIDIN UNG 1X15GM 2% - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12684

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEO LABORATORIES LIMITED
Kód výrobku: 12684
Kód EAN: 5702191006483
Kód SÚKL: 88746
Držitel rozhodnutí: LEO LABORATORIES LIMITED
Fucidin mast je indikována pro léčbu kožních infekcí, které vyvolávají stafylokoky, streptokoky, Corynebacterium minutissimum a jiné mikroorganismy citlivé na Fucidin. Nejvýznamnější indikace jsou: Impetigo (ulcerózní zánět kůže, který způsobují stafylokoky a streptokoky), nežit, folikulitída (hnisavý zánět vlasového folikulu), infikované rány, hidradenitida (zánět potních žláz), paronychium (zánět nehtového lůžka), erythrasma (kožní onemocnění postihující hlavně vnitřní povrch stehen), acne vulgaris (zánět mazových žláz) s hnisavými projevy. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti. Přípravek je možné s opatrností používat v průběhu těhotenství a kojení.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 3) 

sp.zn. sukls221479/2011 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Fucidin 

20 mg/g 

mast 

 

natrii fusidas 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Fucidin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fucidin používat  

3. 

Jak se přípravek Fucidin používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Fucidin uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Fucidin a k čemu se používá 

 
Přípravek Fucidin je mast, která se používá k léčbě povrchových kožních infekcí vyvolaných 
bakteriemi. Patří sem hlavně hnisavý zánět kůže (impetigo), hnisavý zánět vlasového míšku 
(folikulitida), plísni podobné cihlově červené skvrny v podpaží, tříslech a na vnitřní straně stehen 
(erytrasma), drobná infikovaná kožní poranění – říznutí a odřeniny. 
 
Přípravek Fucidin obsahuje sodnou sůl kyseliny fusidové (natrium-fusidát). Natrium-fusidát je 
antibiotikum, které zastavuje růst a množení mnohých bakterií. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fucidin používat  

 
Nepoužívejte přípravek Fucidin: 

jestliže jste alergický(á) na natrium-fusidát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Fucidin se poraďte se svým lékařem. 
 
Při dlouhodobé nebo opakované léčbě může dojít ke snížení účinku proti bakteriím (bakteriální 
rezistence). 
 
Je-li  přípravek  Fucidin

 

používán  v obličeji, je  nezbytné  vyhnout  se  kontaktu  s  očima,  protože  může 

způsobit přechodné podráždění. 
 

 

Strana 2 (celkem 3) 

Další léčivé přípravky a přípravek Fucidin 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo 
které možná budete používat. 
 
Žádné vzájemné působení přípravku Fucidin s dalšími léčivými přípravky není známé, přesto bez 
porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné místně působící přípravky. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Pokud kojíte, vyhněte se nanášení 
přípravku přímo na bradavky a do jejich těsného okolí. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Fucidin

 

nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

 
Přípravek Fucidin obsahuje cetylalkohol a tuk z ovčí vlny. Tyto pomocné látky mohou způsobit 
místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Přípravek Fucidin obsahuje butylhydroxytoluen 
(E321)
, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a 
sliznic. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Fucidin používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem.  
 
Přípravek Fucidin nanášejte na postižená místa 2–3x denně, obvykle po dobu 7 dní. 
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Fucidin, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucidin 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
U přípravku Fucidin byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: 
 
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů): 
-  různé typy vyrážek  
-  podráždění kůže v místě použití (zahrnující pocity bolesti, pálení a bodání) 
-  svědění 
-  zčervenání kůže (erytém) 
-  zánět kůže (kontaktní dermatitida) 
 
Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): 
-  kopřivka 
-  nadměrný alergický otok kůže (angioedém) 
-  tvorba puchýřů 
-  zánět spojivek 

 

Strana 3 (celkem 3) 

-  alergické reakce 
 
Nežádoucí účinky u dětí: 
U dětí byly pozorovány podobné nežádoucí účinky jako u dospělých. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 
účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Fucidin uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Po prvním otevření spotřebujte do 90 dní. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Fucidin obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je natrii fusidas, jeden gram masti obsahuje natrii fusidas 20 mg. 
-  Dalšími složkami jsou tuk z ovčí vlny (obsahuje butylhydroxytoluen E321), cetylalkohol, tekutý 

parafin (obsahuje tokoferol-alfa), bílá vazelína (obsahuje tokoferol-alfa). 

 
Jak přípravek Fucidin vypadá a co obsahuje toto balení 
Fucidin je průzračná až nažloutle bílá mast. Je balena v zatavené hliníkové tubě s vnitřní 
epoxyfenolovou vrstvou a s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem a v krabičce. 
Velikost balení: 1 x 15 g. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
LEO Pharma A/S, Ballerup, Dánsko 
 
Výrobce 
LEO Laboratories Ltd., Dublin, Irsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.2.2016. 

Recenze

Recenze produktu FUCIDIN UNG 1X15GM 2%

Diskuze

Diskuze k produktu FUCIDIN UNG 1X15GM 2%

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám