Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

FUCIDIN H 1X15GM Krém

FUCIDIN H  1X15GM Krém

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku FUCIDIN H 1X15GM Krém

Stránka 1 z 4

sp.zn. sukls272359/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

FUCIDIN H
Krém
Acidum fusidicum hemihydricum/Hydrocortisoni acetas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Fucidin H a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin H používat
3. Jak se Fucidin H používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Fucidin H uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Fucidin H a k čemu se používá

Fucidin H se používá k léčbě infikovaných atopických dermatitid (alergická zánětlivá
onemocnění kůže, která jsou druhotně infikována bakteriemi).

Fucidin H obsahuje kyselinu fusidovou a hydrokortison. Kyselina fusidová je antibiotikum,
které zastavuje růst a množení mnohých bakterií. Hydrokortison je steroid, který potlačuje
projevy zánětu, tj. svědění a zarudnutí kůže.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin H používat

Nepoužívejte Fucidin H
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu fusidovou, hydrokortison nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Jelikož Fucidin H obsahuje steroid, nepoužívejte jej při těchto stavech:
- nedostatečně léčené kožní infekce způsobené plísněmi, bakteriemi a viry (např. opar nebo
plané neštovice)
- nedostatečně léčené kožní projevy tuberkulózy
- periorální dermatitida (červená vyrážka kolem rtů)
- růžovka (náhlé a přechodné anebo trvalé zčervenání kůže v obličeji)

Upozornění a opatření
Stránka 2 z 4

Vyvarujte se dlouhodobého používání přípravku, zejména u kojenců a malých dětí.
Zvýšené opatrnosti je třeba při použití krému v okolí očí, protože může dojít k zvýšení
nitroočního tlaku a vzniku zeleného zákalu (glaukomu). Je třeba zabránit vniknutí přípravku
do oka.
V závislosti na místě použití je vždy třeba brát v úvahu možnost vstřebání steroidu, které
může vést k potlačení činnosti nadledvin, zvláště u dětí.
Při dlouhodobé léčbě může dojít ke ztenčení kůže.
Při dlouhodobé nebo opakované léčbě může dojít ke snížení účinku proti bakteriím
(bakteriální rezistence). Proto je vhodné omezit léčbu na dobu maximálně 14 dní.
Léčba přípravkem Fucidin H může být také spojena se zvýšenou náchylností k infekcím nebo
se zhoršením stávající infekce.

Před použitím přípravku Fucidin H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti a dospívající
Fucidin H by se měl u dětí používat velmi opatrně, protože u nich může snadněji dojít
k potlačení funkce nadledvin. Je třeba se vyvarovat použití vysokých dávek a dlouhodobé
léčbě. Léčená místa se nesmí neprodyšně zakrývat (např. plenkami u kojenců).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Žádné vzájemné působení přípravku Fucidin H s dalšími léčivými přípravky není známé,
přesto bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné místně působící přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Pokud kojíte, vyhněte se nanášení přípravku přímo na bradavky a do jejich těsného okolí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fucidin H nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Fucidin H obsahuje butylhydroxyanisol, cetylalkohol a kalium-sorbát. Tyto pomocné
látky mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Butylhydroxyanisol
může způsobit také podráždění očí a sliznic.


3. Jak se Fucidin H používá
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem.

Fucidin H krém nanášejte na postižená místa na kůži 3 krát denně po dobu nejvýše 2 týdnů.
Fucidin H krém je určen pro dospělé, dospívající i děti.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fucidin H, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucidin H
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Stránka 3 z 4

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

U přípravku Fucidin H byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Časté (postihují méně než 1 z 10 osob):
- reakce v místě podání (svědění, pálení, podráždění)


Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):
- alergické reakce
- kontaktní zánět kůže
- ekzém (nebo zhoršení ekzému)
- vyrážka

Nežádoucí účinky způsobené kortikoidy mohou být následující:
- potlačení funkce nadledvin
- zvýšení nitroočního tlaku (po podání v okolí očí)
- ztenčení kůže, pajizévky (strie)
- rozšíření povrchových žilek (teleangiektazie)
- zčervenání v oblasti nosu a tváří (rosacea)
- červená vyrážka kolem rtů (periorální dermatitida)
- zčervenání kůže způsobené zvýšením prokrvení (erytém)
- nadměrné ochlupení, nadměrné pocení
- zánět kůže (kontaktní nebo podobný akné)
- vyblednutí barvy kůže (depigmentace)
- menší krvácení do kůže (ekchymóza)

Nežádoucí účinky u dětí:
U dětí byly pozorovány podobné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Fucidin H uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Stránka 4 z 4


Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Fucidin H obsahuje
- Léčivými látkami v 1 g krému jsou acidum fusidicum 20 mg (jako acidum fusidicum
hemihydricum) a hydrocortisoni acetas 10 mg.
- Pomocnými látkami jsou butylhydroxyanisol, cetylalkohol, glycerol 85%, tekutý parafin
(obsahuje tokoferol-alfa), polysorbát 60, kalium-sorbát, bílá vazelína (obsahuje tokoferol-
alfa), čištěná voda.

Jak Fucidin H vypadá a co obsahuje toto balení
Fucidin H je bílý krém. Je balen v hliníkové tubě s uzávěrem z polyethylenu a v krabičce.

Velikost balení: 15 g

Držitel rozhodnutí o registraci
LEO Pharma A/S, Ballerup, Dánsko

Výrobce
LEO Laboratories Ltd., Dublin, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
25.9.2013
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz