Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Baxter Czech spol.s r.o.
Kód výrobku: 49525
Kód EAN: 5413760296340
Kód SÚKL: 55106
Držitel rozhodnutí: Baxter Czech spol.s r.o.
Co je FSME-Immun 0,25 ml Baxter a k čemu se používá FSME-Immun 0,25 ml Baxter je vakcína, která se používá k ochraně proti nemoci způsobené virem klíšťové encefalitidy (KE). Je vhodná pro osoby starší 1 roku do 16 let věku. - Vakcína přiměje Vaše tělo k vlastní ochraně (tvorbě protilátek) proti tomuto viru. - Neposkytuje ochranu před jinými viry a bakteriemi (z nichž některé jsou rovněž přenášeny klíšťaty), které mohou vyvolat podobné příznaky. Virus klíšťové encefalitidy může způsobit závažné infekce mozku, míchy nebo mozkových plen. Tyto se na počátku často projevují bolestí hlavy a zvýšenou teplotou. U některých osob a v nejzávažnějších formách mohou vést ke ztrátě vědomí, kómatu a smrti. Nosičem viru mohou být klíšťata. Přenáší se na člověka přisátím klíštěte. Pravděpodobnost přisátí klíštěte, které přenáší virus je velmi vysoká v některých oblastech střední a severní Evropy. Lidé, kteří žijí nebo cestují do těchto oblastí Evropy jsou vystaveni největšímu riziku. Klíšťata lze na kůži přehlédnout a přisátí klíštěte si člověk nemusí všimnout. - Stejně jako všechny vakcíny, ani FSME-Immun 0,25 ml Baxter nemusí zcela chránit všechny osoby, které byly očkovány. - Ochrana rovněž není celoživotní. - Jedna dávka vakcíny Vás velmi pravděpodobně před infekcí neochrání. Potřebujete 3 dávky (více informací v bodě Jak se FSME-Immun 0,25 ml Baxter užívá).

Příbalový leták

1/7
Sp.zn.sukls88588/2012
Příbalová informace: informace pro uživatele


FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER
Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
Vakcína proti klíšťové encefalitidě (celý inaktivovaný virus)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tato vakcína podána,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml
BAXTER podán
3. Jak se přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER podává
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER a k čemu se používá
Přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER je vakcína, která se používá k ochraně proti nemoci
způsobené virem klíšťové encefalitidy (KE). Je vhodná pro děti starší 1 roku do 15 let věku.
Vakcína přiměje Vaš organismus k vlastní ochraně (tvorbě protilátek) proti tomuto viru.
Neposkytuje ochranu před jinými viry a bakteriemi (z nichž některé jsou rovněž přenášeny
přisátím klíštěte), které mohou vyvolat podobné příznaky.
Virus klíšťové encefalitidy může způsobit závažné infekce mozku, míchy nebo mozkových plen. Tyto
se na počátku často projevují bolestí hlavy a vysokou teplotou. U některých osob a v nejzávažnějších
formách mohou vést ke ztrátě vědomí, kómatu a smrti.
Nosičem viru mohou být klíšťata. Přenáší se na člověka přisátím klíštěte. Pravděpodobnost přisátí
klíštěte, které přenáší virus, je velmi vysoká ve velké části Evropy, podobně jako ve střední a
východní Asii. Lidé, kteří žijí nebo cestují do těchto oblastí světa, jsou vystaveni riziku nákazy virem
klíšťové encefalitidy. Klíšťata lze na kůži přehlédnout a přisátí klíštěte si člověk nemusí všimnout.
Stejně jako všechny vakcíny, ani přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER nemusí zcela
chránit všechny osoby, které byly očkovány.
Ochrana není celoživotní. Je potřeba pravidelné přeočkování (více v bodě 3).
Jedna dávka vakcíny Vás velmi pravděpodobně před infekcí neochrání. Potřebujete 3 dávky
(více informací v bodě 3) k dosažení optimální ochrany.
K dispozici nejsou žádné údaje o po-expoziční profylaxi (očkování po přisátí klíštěte).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml
BAXTER podán
2/7
Nepoužívejte přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER
Pokud jste alergický(á) (hypersenzitivní) na léčivou látku, na kteroukoli jinou složku přípravku,
formaldehyd nebo protamin sulfát (použité při výrobě) nebo antibiotika jako neomycin a
gentamycin. Například pokud jste měl(a) svědivou vyrážku kůže, otok obličeje a krku, dýchací
potíže, modré zbarvení jazyka a rtů, nízký tlak a kolaps.
Pokud jste měl(a) někdy těžkou alergickou reakci po požití vejce či kuřete.
Pokud trpíte akutním onemocněním s horečkou nebo bez, budete muset vyčkat před podáním
přípravku FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER. Váš lékař Vás může požádat, abyste počkal(a) na
injekci, dokud se nebudete cítit lépe.
Upozornění a opatření
Sdělte svému lékaři před aplikací této vakcíny pokud:
trpíte autoimunním onemocněním (jako je revmatoidní artritida nebo roztroušená skleróza)
máte oslabený imunitní systém (nebojujete úspěšně proti infekcím)
trpíte poruchou tvorby protilátek
užíváte nějaké protinádorové léky
užíváte léky nazývané kortikosteroidy (k potlačení zánětu)
trpíte nějakým onemocněním mozku
víte, že jste alergický/á na latexovou pryž
trpíte neurologickými onemocněními nebo záchvatovitými stavy
Vakcína nemusí být vhodná, pokud se na Vás vztahuje některý z těchto stavů. Lékař Vám případně
může vakcínu aplikovat, a může později provést krevní testy, aby zjistil účinnost tohoto očkování.
Další léčivé přípravky a přípravek FSMEIMMUN 0,25 ml BAXTER
Informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Váš lékař Vám
sdělí, zda můžete dostat přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER současně s dalšími
injekčními vakcínami. Jestliže jste v poslední době dostal(a) jinou vakcínu, pak Váš lékař
rozhodne o době Vašeho očkování a místu pro aplikaci vakcíny FSME-IMMUN 0,25 ml
BAXTER.
Přípravek FSMEIMMUN 0,25ml BAXTER Vás nemusí plně ochránit, pokud podstupujete
imunosupresivní léčbu.
Informujte svého lékaře, pokud jste byl(a) infikován(a) nebo očkován(a) proti žluté zimnici, japonské
encefalitidě nebo virům Dengue. Můžete mít v krvi protilátky, které reagují s virem KE používaným
v testech na stanovení protilátek. Tyto testy pak mohou dávat zkreslené výsledky.
Těhotenství a kojení a fertilita
Informujte svého lékaře před aplikací vakcíny pokud:
můžete být těhotná nebo plánujete těhotenství
kojíte
Váš lékař s Vámi probere možná rizika vzhledem k přínosu očkování. Vliv přípravku FSME-IMMUN
0,25 ml BAXTER na těhotenství a průběh kojení není znám. Vakcína může být přesto podána, je-li
riziko infekce vysoké.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nepravděpodobné, že by vakcína nepříznivě ovlivnila schopnost jedince řídit a obsluhovat stroje
(při hře na ulici či jízdě na kole). Může se však vyskytnout porucha zraku či závrať.

Přípravek FSMEIMMUN 0,25ml BAXTER obsahuje draslík a sodík
3/7
Draslík a sodík jsou přítomny v množství méně než 1mmol na dávku, tzn. v podstatě bez draslíku a
sodíku.

3. Jak se přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER podává
Přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER se obvykle aplikuje do svalu na paži. U dětí do 18
měsíců může být vakcína aplikována do stehenního svalu. Nesmí být podána do krevní cévy.
Přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER nemá být podáván osobám od 16 let věku. Pro tuto
věkovou skupinu je určena vakcína proti KE pro dospělé.
Podání vakcíny a číslo šarže má lékař zaznamenat do zdravotní dokumentace.

Základní očkování
Základní očkování se skládá se ze tří dávek vakcíny FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER.
1. Váš lékař rozhodne o tom, kdy bude aplikována první dávka.
2. Druhá dávka bude podána za 1 až 3 měsíce po první dávce vakcíny. Může být podána za dva
týdny po první dávce, pokud potřebujete rychlou ochranu.
3. Třetí dávka bude aplikována za 5 až 12 měsíců po druhé dávce.
Nejlepší je aplikovat první i druhou dávku v zimě, protože klíšťata začínají být aktivní na jaře.
Tak se vytvoří dostatečná ochrana před začátkem sezóny klíšťat.
Třetí dávka uzavírá základní očkování. Může být podána v létě nebo na podzim, nejdříve za 5
měsíců po druhé dávce nebo nejpozději před začátkem následující sezóny klíšťat. Poskytuje
ochranu po dobu až tří let.
Pokud uplyne mezi 3 dávkami příliš dlouhá doba, nemusíte být dostatečně chráněn(a) před
infekcí.
Základní imunizace Dávka Běžné schéma Zrychlené imunizační schéma
1.dávka 0,25 ml Zvolené datum Zvolené datum
2. dávka 0,25 ml 1 až 3 měsíce po 1. vakcinaci 14 dní po 1. vakcinaci
3. dávka 0,25 ml 5 až 12 měsíců po 2. vakcinaci 5 až 12 měsíců po 2. vakcinaci

Přeočkování
První přeočkování by mělo být podáno nejpozději za 3 roky po třetí dávce. Další přeočkování se provádí
každých 5 let.
Přeočkování Dávka Načasování
1. přeočkování 0,25 ml 3 roky po 3. vakcinaci
Následná přeočkování 0,25 ml Každých 5 let

Děti s poruchou imunitního systému (včetně osob podstupujících imunosupresivní léčbu)
Váš lékař může zvážit vyšetření protilátek ve Vaší krvi za čtyři týdny po druhé dávce a podat
doplňující dávku v případě, že v této době nebyla prokázána imunitní odpověď. Totéž platí pro
jakoukoli z následujících dávek.
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER
Předávkování je velmi nepravděpodobné, protože aplikaci provádí lékař stříkačkou s jednorázovou
dávkou.
4/7
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání této vakcíny, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry
nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER nežádoucí
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
Následující frekvence jsou používány ke zhodnocení nežádoucích účinků:
Velmi časté: mohou postihovat více než 1 z 10 osob
Časté: mohou postihovat až 1 z 10 osob
Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 osob
Vzácné: mohou postihovat až 1 z 1 000 osob
Velmi vzácné: mohou postihovat až 1 z 10 000 osob
Není známo: z dostupných údajů nelze určit jejich frekvenci
Stejně jako u všech vakcín může dojít k výskytu závažných alergických reakcí. Jsou velmi vzácné,
odpovídající léčba a lékařský dohled však musí být snadno dostupné. Příznaky závažných alergických
reakcí zahrnují:
otok rtů, úst, krku (což může způsobit potíže při polykání nebo dýchání),
vyrážka a otok rukou, nohou a kotníků,
ztráta vědomí způsobená poklesem krevního tlaku.

Tyto příznaky se obvykle vyvinou velmi rychle po aplikaci injekce v době, kdy se postižená osoba
ještě nachází ve zdravotnickém zařízení či v ordinaci lékaře. Pokud k některým z těchto příznaků
dojde po opuštění místa, kde Vám byla injekce aplikována, musíte se IHNED spojit s lékařem.
U dětí se může vyskytnout vysoká teplota (horečka). Mezi malými dětmi (ve věku 1 až 2 roky) se
horečka po první injekci objevuje u jednoho dítěte ze tří. Mezi dětmi ve věku 3 až 15 let má horečku
méně než jedno dítě z 10. Horečka obvykle přetrvává jen 1-2 dny. Horečka se objevuje méně často po
druhé, třetí a dalších injekcích. Pokud je to nutné, Váš lékař může doporučit léčbu k prevenci či léčbě
horečky.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Velmi časté nežádoucí účinky
bolest v místě vpichu injekce
Časté nežádoucí účinky
bolest hlavy
otok, zatvrdnutí a zčervenání kůže v místě vpichu
nevolnost nebo zvracení, snížená chut k jídlu
únava nebo pocit nemoci
neklid a nespavost (u mladších dětí)
bolesti svalů
horečka ( viz výše)
Méně časté nežádoucí účinky
zduření mízních uzlin
bolest žaludku
bolest kloubů
zimnice
5/7


Vzácné nežádoucí účinky
svědění v místě vpichu injekce
abnormální a snížená citlivost jako je mravenčení a pocit necitlivosti podél několika nervů
točení hlavy
závratě
průjem
poruchy chuti
kopřivka

Následující další nežádoucí účinky z po registračního sledování byly hlášeny se vzácnou frekvencí.
alergické reakce
zánět mozku, známky meningeálního dráždění jako je ztuhlost šíje
neurologické příznaky jako faciální parézy, paralýza, zánět nervů
poruchy zraku/zhoršení, přecitlivělost na světlo, bolest očí
zvonění v uchu
dušnost
kožní reakce (vyrážka a/nebo svědění kůže), zarudnutí kůže, zvýšené pocení
muskuloskeletální ztuhlost a ztuhlost šíje, bolest rukou a nohou
onemocnění podobné chřipce, slabost, otok kůže, nejistá chůze
křeče s nebo bez horečky

Guillain-Barré syndrom byl hlášen u dětí v časové souvislosti s podáním vakcíny proti KE.

5. Jak přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER uchovávat
Uchovávejte v chladničce (2°C8°C). Uchovávejte inj. stříkačku v krabičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER
nepoužívejte, pokud si všimnete viditelných cizorodých částic nebo prosakování.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER po uplynutí doby použitelnosti
uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER obsahuje
Léčivou látkou je virus klíšťové encefalitidy (kmen Neudörfl)
Jedna dávka (0,25 ml) obsahuje 1,2 mikrogramu Virus encephalitidis inactivatum purificatum (kmene
Neudörfl), který je pomnožený na kuřecích embryonálních buňkách.
Pomocnými látkami jsou: lidský albumin, chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného,
dihydrogenfosforečnan draselný, sacharóza a voda na injekci.
Hydratovaný hydroxid hlinitý je ve vakcíně obsažen jako adsorbent. Adsorbenty jsou látky obsaženy
v některé vakcíně, aby urychlily, zlepšily a/nebo prodloužily ochranný účinek vakcíny.
Jak přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER je dodáván jako 0,25 ml (jedna dávka) injekční suspenze
v předplněné injekční stříkačce s integrovanou jehlou nebo bez jehly.
6/7
Velikost balení 1, 10, 20 nebo 100 dávek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Po protřepání vznikne bělavá neprůhledná suspenze.
Držitel rozhodnutí o registraci:
BAXTER CZECH spol. s r.o.
Praha
Česká republika
Tel.: 225 774 111
Fax: 225 774 250
Výrobce:
Baxter AG
Industriestrasse 67
A-1221 Vídeň
Rakousko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:
Belgie
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
Bulharsko
FSME-IMMUN 0.25 ml Junior
Dánsko
TicoVac Junior
Německo
FSME-IMMUN 0.25 ml Junior
Estonsko
TicoVac 0,25 ml
Řecko
TicoVac 0.25 ml Junior
Francie
TicoVac Enfant 0,25 ml
Irsko
TicoVac Junior 0,25 ml
Island
FSME-IMMUN Junior
Itálie
TicoVac 0,25 ml per uso pediatrico
Lotyšsko
TicoVac 0,25 ml
Litva
TicoVac 0,25 ml

Lucembursko
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
Maďarsko
FSME-IMMUN Junior vakcina fecskendöben
Nizozemsko
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
Norsko
TicoVac Junior
Rakousko
FSME-IMMUN 0.25 ml Junior
Injektionssuspension in einer Fertigspritze
Polsko
FSME-IMMUN 0.25 ml Junior
Portugalsko
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior
Rumunsko
FSME-IMMUN 0.25 ml Junior
suspensie injectabila in seringa preumpluta
Slovinsko
FSME-IMMUN 0,25 ml za otroke
Slovenská republika
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior Injekčná suspenzia
Finsko
TicoVac Junior
Švédsko
FSME-IMMUN Junior
Velká Británie
TicoVac Junior 0.25 ml

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 21.3.2013

Následující informace o zacházení s přípravkem jsou určeny lékařům a zdravotnickým
pracovníkům:
Před aplikací by měla vakcína mít pokojovou teplotu. Před podáním důkladně protřepte, aby se
suspenze očkovací látky řádně promíchala. Po protřepání je vakcína FSME-IMMUN 0,25 ml
BAXTER bělavá, neprůhledná, homogenní suspenze. Vakcína má být před podáním vizuálně
7/7
zkontrolovaná s ohledem na obsah cizorodých částic a/nebo změnu fyzikálního vzhledu. Pokud jsou
přítomny jakékoli změny vzhledu vakcíny, vakcínu zlikvidujte.
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
Ochranný kryt jehly sejměte následovně:
1. Stříkačku přidržte v dolní části ochranného krytu jehly fixované ke skleněnému tělesu
stříkačky (Obr.1).
2. Horní část krytu jehly uchopte druhou rukou mezi palec a ukazovák a otočte tak, aby došlo
k rozlomení sváru (evidentnímu přerušení) (Obr. 2).
3. Oddělenou část ochranného krytu jehly sejměte z jehly vertikálním pohybem (Obr.3).1 2 3

Po odstranění ochranného krytu jehly musí být přípravek FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER ihned
použit.
Aby nedošlo k porušení sterility a/nebo ucpání jehly, nesmí být ponechána delší dobu bez ochrany.
Proto má být kryt jehly sejmut až po protřepání a bezprostředně před aplikací.

Recenze

Recenze produktu FSME-IMMUN 0,25 ML BAXTER 1X0.25ML/DÁV+J Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu FSME-IMMUN 0,25 ML BAXTER 1X0.25ML/DÁV+J Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze