Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

FRONTIN 0,5 MG TBL 30X0.5MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14479

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 14479
Kód EAN: 5995327194219
Kód SÚKL: 59756
Kdy byste měli užívat tento lék? Frontin patří do skupiny léků známých jako anxiolytika a antidepresiva. Tyto tablety jsou předepisovány na léčbu různých typů psychických poruch spojených s přílišnou úzkostí a obavami. Stejně tak mohou být používány pro léčbu depresí a panických poruch. V některých případech jsou používány pro zvládání premenstruační dysforické poruchy (nepříjemné stavy před menstruací). Přípravek je určen pro dospělé od 18 let. Pamalujte: tento lék byl předepsán pouze pro Vás. Nepředávejte jej jiným osobám ani tehdy, jsou-li jejich příznaky podobné Vašim.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 6) 

sp.zn. sukls161532/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Frontin 0,25 mg 

Frontin 0,5 mg 

Frontin 1 mg 

alprazolamum 

tablety 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Frontin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Frontin užívat 

3. 

Jak se Frontin užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Frontin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Frontin a k čemu se používá  

 
Alprazolam, léčivá látka přípravku Frontin, je sloučenina benzodiazepinové skupiny charakterizovaná 
anxiolytickými (úzkost odstraňujícími), sedativně-hypnotickými (uklidňující, navozující spánek) a svaly 
uvolňujícími účinky a působením proti epileptickým záchvatům. Je určena k léčbě různých stavů úzkosti, 
příznaků depresí spojených s úzkostí a panických poruch. 
 
Frontin je určen k léčbě 

úzkosti 

panických poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, davů apod.) nebo bez ní. 

 
Frontin Vám lékař předepíše pouze v případech, kdy jsou příznaky závažné, omezující nebo Vám 
způsobují značné obtíže. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Frontin užívat 

 
Neužívejte Frontin  

jestliže jste alergický(á) na alprazolam, jiné benzodiazepiny nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 

jestliže máte patologickou svalovou slabost (myasthenia gravis); 

trpíte-li těžkou dechovou nedostatečností; 

trpíte-li syndromem spánkové apnoe (zástava dechu ve spánku); 

trpíte-li těžkou jaterní nedostatečností. 

Strana 2 (celkem 6) 

 

 

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Frontin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Frontin je zapotřebí  
• 

při náhlém vysazení nebo rychlém snížení dávky, protože může dojít ke vzniku abstinenčního 
syndromu; 

• 

trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin; 

• 

trpíte-li těžkými depresemi nebo panickými poruchami a sebevražednými sklony nebo podobnými 
stavy; 

• 

máte-li sklon k nadměrnému užívání alkoholu či zneužívání léků; 

• 

užíváte-li přípravek Frontin dlouhodobě. Váš lékař bude pravidelně přehodnocovat potřebu další 
léčby, protože dlouhodobá léčba může vést k fyzické i psychické závislosti;  

• 

jste-li starší pacient(ka) nebo jste oslaben(a). Lékař Vám předepíše nejnižší účinnou dávku.  

 
Benzodiazepiny a podobné přípravky se mají u starších osob užívat s opatrností z důvodu zvýšeného 
rizika útlumu a/nebo svalové slabosti, která se může projevit pády, což má pro tuto populaci často závažné 
důsledky. 
 
Vznik závislosti  
Používání léků ze skupiny benzodiazepinů může vést ke vzniku návyku a emocionální/fyzické závislosti 
k těmto přípravkům. Riziko závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; může být vyšší u pacientů se 
sklonem k zneužívání alkoholu či léků. Závislost na lécích se může vyskytnout i při doporučených 
dávkách. Zvýšené riziko závislosti na lécích se projevuje i při kombinované léčbě více benzodiazepiny

 

bez ohledu na Vaše onemocnění. Byly také hlášeny případy zneužívání

 
Příznaky z vysazení: při rozvoji závislosti by náhlé vysazení léku mohlo vyvolat abstinenční příznaky. Ty 
mohou zahrnovat bolest hlavy, svalů, nadměrnou úzkost, napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost a 
nespavost. V závažných případech se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: pocit nereálnosti, 
pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či sobě samému, citlivost na zvuk, znecitlivění a brnění 
končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace, nebo epileptický záchvat.  
 
Během ukončování léčby přípravkem Frontin Vám bude dávka snižována pomalu, nejvýše o 0,5 mg každé 
3 dny. Někteří pacienti mohou vyžadovat i pomalejší snižování dávky.  
 
Děti a dospívající 
Užívání alprazolamu se nedoporučuje u dětí a dospívajících do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a Frontin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Benzodiazepiny včetně alprazolamu prohlubují dále útlum funkcí centrálního nervového systému (CNS), 
jsou-li podávány současně s antipsychotiky (léky ovlivňující duševní činnost), hypnotiky (léky k léčbě 
poruch spánku), sedativy (léky na zklidnění), antidepresivy (léky k léčbě deprese), opioidními analgetiky 
(silné léky proti bolesti), antiepileptiky (léky k léčbě epilepsie a proti křečím), anestetiky (léky proti 
bolesti), antihistaminiky (léky proti alergiím), alkoholem a s dalšími látkami s účinkem na CNS.  
 
Sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý z následujících léků; může být nezbytné upravit dávku, nebo 
vysadit tento lék nebo Frontin:  
• 

ketokonazol, itrakonazol nebo jiná azolová antimykotika,  

• 

nefazodon, fluvoxamin a cimetidin,  

Strana 3 (celkem 6) 

• 

fluoxetin, propoxyfen, perorální kontraceptiva (antikoncepce), diltiazem nebo makrolidová 
antibiotika jako erythromycin, telithromycin, klarithromycin a troleandomycin 

• 

digoxin (užívaný k léčbě různých onemocnění srdce) 

• 

ritonavir (nebo jiné léky k léčbě HIV).  

 
Frontin s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek může být užíván s jídlem i bez jídla. 
Během léčby přípravkem Frontin nepijte alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Frontin nemá být během těhotenství užíván. O užívání přípravku rozhodne Váš lékař na základě pečlivého 
lékařského posouzení. 
Protože se léčivá látka vylučuje do mateřského mléka, kojící matky by tento přípravek neměly užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte složité stroje, dokud si neověříte, že lék na Vás nemá tlumivý 
účinek (nezpůsobuje Vám ospalost, 

ztrátu paměti, 

poruchu koncentrace,

 zhoršenou funkci svalů,

 únavu). 

V případě nedostatku spánku může být zvýšena pravděpodobnost zhoršení pozornosti  
 
Jedna tableta přípravku Frontin obsahuje 96,0 mg monohydrátu laktosy 
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Frontin užívá  

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Nejvhodnější dávkování přípravku Frontin Vám lékař stanoví na základě závažnosti Vašich příznaků a 

Vaší reakce na léčbu

 
Léčba úzkosti:  
Doporučená zahajovací dávka je 0,25-0,5 mg třikrát denně. 
Doporučená dávka: podle potřeby Vám lékař dávku zvýší až na maximální denní dávku 4 mg, rozdělenou 
během dne do několika dávek.  
 
Léčba panické poruchy:  
Doporučená zahajovací dávka je 0,5-1 mg denně před spaním. 
Doporučená dávka: dávku lékař upraví podle Vaší odpovědi na léčbu. Dávku může lékař zvyšovat nejvýše 
o 1 mg každé 3-4 dny. Může Vám také předepsat další dávky až do dosažení dávkování 3 až 4 dávek 
denně. 
 
Starší nebo oslabení pacienti: 
Léčba je zahájena nižší dávkou a postupně je lékařem upravována v závislosti na Vaší snášenlivosti léku. 
Doporučená počáteční denní dávka je 0,25 mg dvakrát až třikrát denně. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Frontin se nedoporučuje u dětí a dospívajících mladších 18 let. 
 
Délka léčby 

Strana 4 (celkem 6) 

Léčba má být co nejkratší, i s obdobím snižování dávky nemá překročit 8-12 týdnů.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Frontin, než jste měl(a) 
Neberte si další dávku. Vezmete-li více tablet, než je předepsáno (nebo vezme-li Vaše tablety někdo jiný), 
vyhledejte lékařskou pomoc nebo jděte do nejbližší nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od přípravku. 
Příznaky předávkování: ospalost, poruchy koordinace, zmatenost, nízký tlak, dýchací obtíže, může dojít i 
ke kómatu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Frontin 
Je nezbytné užívat tablety pravidelně, přibližně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li si vzít jednu 
dávku, užijte až následující dávku v obvyklou dobu.  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání 
předepsaným způsobem dávkování ve stanovených intervalech. 
 
Jestliže přestanete užívat Frontin 
Nepřestávejte užívat přípravek Frontin bez porady s lékařem, i když se cítíte lépe. 
Dbejte přesně pokynů svého lékaře, co se týče velikosti dávky a délky užívání. Náhlé přerušení léčby 
může vyvolat původní příznaky onemocnění nebo abstinenční příznaky: neklid, bolest hlavy, úzkost 
v méně závažných případech, ale mohou se také objevit halucinace a epileptické záchvaty. Tento léčivý 
přípravek je proto nutné vysazovat postupně, ne více než o 0,5 mg každé 3 dny. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Nežádoucí účinky se objevují nejčastěji na začátku léčby a po určité době nebo po snížení dávky obvykle 
zmizí. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky
 (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): deprese, ospalost a útlum, 
porucha hybnosti, porucha paměti, nezřetelná řeč, závrať, bolest hlavy, zácpa, sucho v ústech, únava, 
podrážděnost. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob): snížená chuť k jídlu, zmatenost, ztráta 
orientace, snížení sexuální touhy, úzkost, nespavost, nervozita, zvýšení sexuální touhy, poruchy 
koordinace pohybu a rovnováhy, porucha soustředění, točení hlavy, zvýšená spavost, otupělost, třes, 
rozmazané vidění, pocit na zvracení, zánět kůže, poruchy sexuální výkonnosti, snížení tělesné hmotnosti, 
zvýšení tělesné hmotnosti. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 
mánie, halucinace, zuřivost, pohybový neklid, ztráta paměti, zvracení, svalová slabost, pomočování, 
nepravidelná menstruace.  
 
Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit): Po uvedení přípravku na trh 
byly hlášeny nežádoucí účinky: zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi, zvýšená nálada, agresívní a 
nepřátelské chování, změny myšlení, zvýšená duševní a pohybová aktivita, nerovnováha nervového 
systému, porucha svalového napětí, zánět jater, porucha funkce jater, žloutenka, závažná alergická reakce, 
která způsobuje otok obličeje, krku a podkožní tkáně (angioedém), zvýšená citlivost kůže na sluneční 
záření, neschopnost močit, otok končetin, zvýšení nitroočního tlaku. 

 

Strana 5 (celkem 6) 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48

 

100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Frontin uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Frontin obsahuje 
Léčivou látkou je alprazolamum 0,25 mg nebo 0,5 mg nebo 1 mg v jedné tabletě. 
Pomocné látky: 
Frontin ,25 mg: koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, kukuřičný škrob, magnesium-
stearát, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (96 mg). 
Frontin 0,5 mg: žlutý oxid železitý (E172), koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, 
kukuřičný škrob, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (96 mg). 
Frontin 1 mg: červený oxid železitý (E172), koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, 
kukuřičný škrob, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (96 mg). 
 
Jak Frontin vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Vzhled: 
Frontin 0,25 mg: bílé nebo téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé 
straně s označením 311. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Frontin 0,5 mg: slabě žluté, oválné, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně 
s označením 312. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Frontin 1 mg: bledě růžové, oválné, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně 
s označením 313. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 

Strana 6 (celkem 6) 

 
Druh obalu: 
hnědá skleněná lahvička s polyetylenovým pojistným uzávěrem s polyetylenovou těsnicí vložkou, 
krabička. 
 
Velikost balení: 
Frontin 0,25 mg: 30 nebo 100 tablet 
Frontin 0,5 mg: 30 nebo 100 tablet 
Frontin 1 mg: 30 nebo 100 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
9900 Körmend, Mátyás kir. u. 65. 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.9.2016
 

Recenze

Recenze produktu FRONTIN 0,5 MG TBL 30X0.5MG

Diskuze

Diskuze k produktu FRONTIN 0,5 MG TBL 30X0.5MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám