Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

FROMILID UNO 14X500MG Tabl. s řízeným uvol. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 34111

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 34111
Kód EAN: 3838989504014
Kód SÚKL: 23315
Držitel rozhodnutí: KRKA
Fromilid uno se užívá k léčbě infekcí dýchacích cest (zánět mandlí, zánět hrtanu, zánět středního ucha, akutní zánět obličejových dutin, zánět průdušek a plic), infekcí kůže a měkkých tkání (např. folikulitida, celulitida, erysipel). Přípravek mohou užívat dospělí a děti od 12 let. Pro děti mladší je vhodnější Fromilid suspense.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls31211/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Fromilid

 

uno 

tablety s řízeným uvolňováním 

clarithromycinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Fromilid uno a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fromilid uno užívat 

3. 

Jak se přípravek Fromilid uno užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Fromilid uno uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Fromilid uno a k čemu se používá 

 
Přípravek  Fromilid  uno  je  antibiotikum  ze  skupiny  makrolidů.  Jeho  účinek  spočívá  především 
v zastavení růstu bakterií, které způsobují infekci v lidském těle. 
 
Fromilid uno se užívá k léčbě: 

infekcí horních cest dýchacích (zánět krčních mandlí a hltanu, akutní zánět vedlejších nosních 
dutin), 

infekcí dolních cest dýchacích (zánět průdušek a plic), 

infekcí kůže a měkkých tkání. 

 
Přípravek Fromilid uno je určen pro dospělé a děti starší než 12 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fromilid uno užívat 

 
Neužívejte přípravek Fromilid uno 

jestliže jste  alergický(á)  na  klarithromycin  nebo  na jiná  antibiotika  ze  stejné skupiny  nebo  na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

jestliže máte nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi (hypokalemii nebo hypomagnesemii), 

jestliže máte závažnou poruchu ledvin (clearance kreatininu pod 30 ml/min), 

jestliže máte závažnou poruchu jater v kombinaci s poruchou funkce ledvin, 

jestliže užíváte léky na vysokou hladinu cholesterolu (např. lovastatin nebo simvastatin), 

jestliže  Vy  nebo  někdo  z  Vaší  rodiny  máte  v  anamnéze  poruchy  srdečního  rytmu  (komorová 
srdeční  arytmie,  včetně  torsade  de  pointes)  nebo  abnormalitu  na  elektrokardiogramu  (EKG, 
elektrický záznam srdce) nazývanou „syndrom prodlouženého QT intervalu“. 

jestliže již užíváte některý z následujících léků: 

ergotamin nebo dihydroergotamin (na léčbu migrény), 

cisaprid (na žaludeční potíže), 

 

pimozid (na léčbu duševních onemocnění), 

terfenadin nebo astemizol (na léčbu senné rýmy nebo alergie), 

další léky, o kterých je známo, že způsobují závažné poruchy srdečního rytmu, 

tikagrelor (na ředění krve) a ranolazin (na léčbu anginy pectoris), 

kolchicin (na dnu). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Fromilid uno se poraďte se svým lékařem: 

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin, 

jestliže trpíte onemocněním jater, 

jestliže trpíte myasthenií gravis, 

jestliže již užíváte kolchicin, protože to může způsobit vážné nežádoucí účinky, 

dlouhodobé užívání přípravku Fromilid uno může  vést k nadměrnému růstu odolných bakterií 
(superinfekce), 

jestliže trpíte onemocněním srdce, 

jestliže máte zpomalenou srdeční činnost (bradykardii), 

jestliže máte nízkou hladinu hořčíku v krvi. 

 
V  případě  přetrvávajícího  nebo  těžkého  průjmu,  vyskytujícího  se  během  nebo  po  užívání  přípravku 
Fromilid uno, se ihned poraďte se svým lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Fromilid uno 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinek léčby může být ovlivněn, jestliže je přípravek Fromilid současně užíván s dalšími léky. Proto 
může  být  nutné  upravit  dávkování,  zavést  další  preventivní  opatření  nebo  v některých  případech 
přestat užívat některý z léků. To platí zejména o následujících léčivých přípravcích: 

karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, valproát (léky na epilepsii), 

theofylin (na léčbu astmatu), 

warfarin (na ředění krve), 

ergotamin nebo dihydroergotamin (na migrénu), 

triazolam, midazolam nebo alprazolam (sedativa), 

disopyramid, digoxin, chinidin nebo verapamil (na léčbu poruchy srdečního rytmu), 

statiny (na léčbu vysoké hladiny cholesterolu), 

pimozid (na schizofrenii nebo jiná duševní onemocnění), 

flukonazol nebo itrakonazol (na plísňové infekce), 

rifabutin, rifampicin (antibiotika účinná na některé infekce), 

etravirin, efavirenz, nevirapin, zidovudin, ritonavir, atazanavir nebo sachinavir (léky na HIV), 

cyklosporin, sirolimus nebo takrolimus (pomáhají po transplantaci orgánů), 

terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergie), 

cisaprid nebo omeprazol (na žaludeční potíže), 

aminoglykosidová  antibiotika,  například  gentamicin,  streptomycin  (na  léčbu  některých 
bakteriálních infekcí), 

amlodipin, diltiazem (na vysoký krevní tlak), 

tolterodin (na onemocnění močového měchýře), 

inzulin nebo perorální antidiabetika (na cukrovku), 

třezalka tečkovaná (rostlinný léčivý prostředek), 

cilostazol (na zlepšení toku krve v nohách), 

methylprednisolon (na zánětlivá onemocnění), 

sildenafil, tadalafil nebo vardenafil (na erektilní dysfunkci), 

vinblastin (na léčbu rakoviny). 

 
Přípravek Fromilid uno s jídlem a pitím 
Tablety užívejte zásadně během jídla. Polykejte je celé, nerozkousané a zapíjejte tekutinou. Tablety se 
nesmějí lámat. 

 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Bezpečnost užívání přípravku Fromilid uno během těhotenství nebyla vyhodnocena, užívejte ho tedy 
pouze v případech zcela zřejmé potřeby, kdy je prospěch pro matku vyšší než riziko pro plod. 
 
Kojení se nedoporučuje během léčby přípravkem Fromilid uno. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Fromilid  uno  může  způsobovat  zmatenost,  dezorientaci  nebo  závratě,  křeče,  paniku  nebo 
změny  ve  vnímání  reality  nebo  vidění  věcí,  které  neexistují.  Před  řízením  dopravních  prostředků 
a obsluhou strojů se ujistěte, že nejste přípravkem ovlivněni. 
 
Přípravek Fromilid uno obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem 
dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Jedna tableta přípravku Fromilid uno obsahuje 12,85 mg sodíku. Dávka (více než) 1 tableta přípravku 
Fromilid uno obsahuje (více než) 23 mg (1 mmol) sodíku. To má být vzato v úvahu u pacientů na dietě 
s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Fromilid uno užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přesné dávkování určí lékař. Dávkování a doba trvání léčby závisí na typu infekce, místě infekce, stáří 
pacienta a odpovědi na léčbu. 
 
Dospělí a děti starší než 12 let 
Doporučená dávka přípravku je 1 tableta přípravku Fromilid uno každých 24 hodin. Při závažnějších 
infekcích je denní dávka 2 tablety každých 24 hodin. 
 
Léčba obvykle trvá 6 až 14 dní. 
 
Tablety nesmíte lámat. Polykejte je celé a zapijte nejméně polovinou sklenicí tekutiny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Fromilid uno, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
V případě předávkování se obvykle objeví zvracení a bolesti břicha, bolesti hlavy a zmatenost. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fromilid uno 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste zapomněl(a) 
vzít  dávku  v určený  čas,  měl(a)  byste  ji  vzít  ihned,  jakmile  si  vzpomenete.  Další  dávku  užijte 
následující den. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fromilid uno 
Užívejte tento léčivý přípravek tak dlouho, jak Vám jej lékař předepsal. Pokud ukončíte léčbu dříve, 
může dojít k opakování choroby. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky jsou tříděny do následujících skupin dle četnosti: 

Velmi časté: 

mohou postihnout více než 1 pacienta z 10 

Časté: 

mohou postihnout až 1 pacienta z 10 

Méně časté: 

mohou postihnout až 1 pacienta ze 100 

Vzácné: 

mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000 

Velmi vzácné: 

mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000 

Není známo: 

četnost z dostupných údajů nelze určit 

 
Časté 

nespavost 

bolesti hlavy, změna chuti 

průjem, pocit na zvracení, zvracení, poruchy trávení (dyspepsie), bolesti břicha 

abnormální výsledky jaterních testů 

vyrážka, zvýšené pocení (hyperhidróza) 

 
Méně časté 

infekce např. žaludku, zažívacího traktu, kvasinkové infekce, vaginální infekce 

snížení počtu bílých krvinek a jiné poruchy spojené s bílými krvinkami, snížený počet krevních 
destiček 

přecitlivělost 

snížená chuť k jídlu 

nervozita, úzkost 

závratě, spavost, třes 

ušní šelest (tinitus), závratě (pocit točení se) a poruchy sluchu 

změny na EKG (prodloužení QT intervalu), pocit bušení srdce (palpitace) 

 krvácení z nosuzánět sliznice dutiny ústní (stomatitida), jazyka (glositida), žaludku (gastritida), 
silná bolest konečníku (proktalgie),zácpa, sucho v ústech, říhání, plynatost, nadmutí břicha 

zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu, porucha toku žluči (cholestáza), zánět jater (hepatitida) 

změna v hladinách enzymů vytvářených v játrech 

svědění, kopřivka, výskyt malých červených flíčků na kůži (makulopapulární vyrážka) 

bolest svalů (myalgie), svalové křeče 

horečka, bolest na hrudi, malátnost, únava (vyčerpání), slabost (astenie), zimnice 

 
Není známo 

závažný nebo dlouhotrvající průjem, možný s výskytem krve nebo hlenu (pseudomembranózní 
kolitida), infekce kůže (růže) 

závažný pokles počtu bílých krvinek, který zvyšuje pravděpodobnost infekce (agranulocytóza) 

nedostatek krevních destiček (trombocytopenie) 

vážné  alergické  reakce  způsobující  obtíže  při  dýchání,  otok  obličeje,  úst  a  hrdla  nebo  závratě 
(anafylaktický šok, angioedém) 

špatné sny, zmatenost, dezorientace, vidění a slyšení neskutečných věcí (halucinace), psychóza, 
deprese, pocit odcizení (depersonalizace) 

křeče (záchvaty), ztráta chuti, ztráta čichu nebo neschopnost cítit správně 

mravenčení nebo necitlivost v rukou či nohou 

hluchota 

zrychlený tlukot srdce 

krvácení 

zánět slinivky břišní, změny barvy jazyka a zubů 

zežloutnutí kůže a jiné poruchy funkce jater 

vážná  onemocnění  provázená  puchýři  na  kůži,  ústech,  očích a  genitáliích (Stevens-Johnsonův 
syndrom) 

vážná onemocnění provázená olupováním kůže (toxická epidermální nekrolýza), akné, poléková 
vyrážka 

 

abnormální svalový rozpad, který může způsobovat ledvinové potíže (rhabdomyolýza), svalová 
slabost (myopatie) 

selhání ledvin, zánět ledvin 

zvýšené riziko krvácení, změny barvy moči 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Fromilid uno uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  30  °C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Fromilid uno obsahuje 
Léčivou látkou je clarithromycinum. Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje clarithromycinum 
500 mg. 
Dalšími  složkami  jsou  natrium-alginát,  natrium-kalcium-alginát,  monohydrát  laktosy,  povidon, 
polysorbát 80, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek (E553b) a magnesium-stearát (E572) v jádru 
tablety  a  hypromelosa,  barvivo  žlutý  oxid  železitý  (E172),  mastek  (E553b),  oxid  titaničitý  (E171), 
propylenglykol (E1520) v potahové vrstvě. 
 
Jak přípravek Fromilid uno vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety  s  řízeným  uvolňováním  jsou  hnědožluté  bikonvexní  potahované  tablety  ve  tvaru  tobolky 
s vyraženým písmenem „U“ na jedné straně. 
 
Přípravek  je  dostupný  v krabičkách  obsahujících  7  nebo  14  tablet  s  řízeným  uvolňováním 
v PVC/PVDC/Al blistrech (1 nebo 2 blistry po 7 tabletách). 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79/192 
186 00 Praha 8 
Tel.: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 18.5.2016 
 
 
Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách  Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz). 
 

Recenze

Recenze produktu FROMILID UNO 14X500MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu FROMILID UNO 14X500MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám