Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

FRAMYKOIN PLV ADS 1X2GM - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32105
Přípravek obsahuje kombinaci dvou antibiotik se širokým antibakteriálním spektrem. Působí na většinu mikroorganismů, které mohou být příčinou infekce u povrchových poranění kůže.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek obsahuje kombinaci dvou antibiotik se širokým antibakteriálním spektrem. Působí na většinu mikroorganismů, které mohou být příčinou infekce u povrchových poranění kůže.

Informace o produktu

Výrobce: BIOMEDICA S.R.O., PRAHA
Kód výrobku: 32105
Kód EAN: 8594002390983
Kód SÚKL: 48260
Držitel rozhodnutí: BIOMEDICA S.R.O., PRAHA

Informace pro použití, čtěte pozorně!

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
BIOMEDICA, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

VÝROBCE
BIOMEDICA, spol. s r.o. Praha,
Divize Hořátev, 289 12 Nymburk,
Česká republika

Složení
Léčivé látky: Neomycinum (ut neomycini sulfas) sulfas 3300 m.j., bacitracinum zincicum 250 m.j. v 1 g zásypu.
Pomocná látka: monohydrát laktózy

Indikační skupina
Dermatologikum, antibiotikum.

Charakteristika
Přípravek obsahuje kombinaci dvou antibiotik se širokým antibakteriálním spektrem. Působí na většinu mikroorganismů, které mohou být příčinou infekce u povrchových poranění kůže.

Indikace
K ošetření drobných poranění, především tam, kde je vyšší riziko vzniku infekce.
K ošetření po dermatologických a drobných chirurgických zákrocích.
Přípravek mohou používat, dospělí, mladiství i děti od 1 roku, lze ho podávat i v období těhotenství a kojení.

Kontraindikace
Přípravek nesmějí používat osoby, u kterých se již dříve projevila přecitlivělost na bacitracin a neomycin.
Nesmí se používat na infekční procesy způsobené kvasinkami a plísněmi.

Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale zvláště při dlouhodobějším a opakovaném používání může být příčinou vzniku podráždění kůže nebo alergické reakce v místě aplikace. Alergická reakce se projeví svěděním, zčervenáním, pálením, otokem, někdy i vyrážkou. Při výskytu tohoto nežádoucího účinku přerušte používání přípravku a poraďte se s lékařem.

Interakce
Interakce nejsou známy.

Dávkování a způsob použití
Postižená místa se nejprve dobře očistí a poté zasypou přiměřeným množstvím přípravku.
Pokud lékař neurčí jinak, zásyp se používá 1-2krát denně na postižená místa. Při hnisavé sekreci a tvorbě krust je nutné krusty před aplikací odstranit. Přípravek se obvykle nanáší na postižené místo do zhojení. Pokud se rána nezhojí nebo se její stav výrazně nezlepší do 7 dní od začátku léčby, poraďte se o další léčbě s lékařem.

Upozornění
O vhodnosti současného používání Framykoinu zásypu s jinými léky k místnímu použití na stejná místa se poraďte s lékařem.
Nemá se používat na rozsáhlé mokvající plochy, na místa se zřetelným výskytem městnání krve v křečových žilách a do bércových vředů.
Není vhodné aplikovat zásyp na popraskané bradavky u kojící ženy.
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Přípravek uchovávejte v suchu, při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem.

Varování
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
2 g, 5 g, 20 g
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 4. 4. 2007.

Příbalový leták

1 / 3

 

sp.zn.sukls137110/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

FRAMYKOIN

 

kožní zásyp 

neomycinum, bacitracinum zincicum  

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je FRAMYKOIN a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FRAMYKOIN používat  

3. 

Jak se FRAMYKOIN používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak FRAMYKOIN uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je FRAMYKOIN a k čemu se používá 

FRAMYKOIN  kožní  zásyp  obsahuje  kombinaci  dvou  antibiotik  se  širokým  antibakteriálním 
spektrem.  Působí  na  většinu  mikroorganismů,  které  mohou  být  příčinou  infekce  u  povrchových 
poranění kůže. 

Používá se  
 

k ošetření drobných poranění, především tam, kde je vyšší riziko vzniku infekce, 

 

k ošetření po dermatologických (kožních) a drobných chirurgických zákrocích. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FRAMYKOIN používat  

Nepoužívejte FRAMYKOIN 

jestliže jste alergický(á) 

na bacitracin nebo neomycin

 

nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

na místa postižená infekcí způsobenou kvasinkami a plísněmi. 

 

Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku FRAMYKOIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Nepoužívejte  na  rozsáhlé  mokvající  plochy,  na  místa  se  zřetelným  výskytem  městnání  krve 
v křečových žilách a do bércových vředů. 

Děti  

2 / 3

 

Přípravek je možné používat u dětí od 1 roku.

 

 

Další léčivé přípravky a FRAMYKOIN 

O vhodnosti současného používání přípravku FRAMYKOIN s jinými léčivými přípravky k místnímu 
použití na stejná místa se poraďte s lékařem. 

 

Těhotenství a kojení

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

  

FRAMYKOIN  lze  používat  i  v období  těhotenství  a  kojení.  Není  vhodné  aplikovat  zásyp  na 
popraskané bradavky u kojící ženy. 

 

3. 

Jak se FRAMYKOIN používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Postižená místa se nejprve dobře očistí a poté zasypou přiměřeným množstvím přípravku. 

Pokud  lékař  neurčí  jinak,  zásyp  se  používá  1-2krát  denně  na  postižená  místa.  Při  hnisavé  sekreci 
a tvorbě krust je nutné krusty před aplikací odstranit. Přípravek se obvykle nanáší na postižené místo 
do zhojení.  

Pokud se rána nezhojí nebo se její stav výrazně nezlepší do 7 dní od začátku léčby, poraďte se o další 
léčbě s lékařem. 

 

Možné nežádoucí účinky 

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale zvláště při dlouhodobějším a opakovaném používání může být 
příčinou vzniku podráždění kůže nebo alergické reakce v místě aplikace. Alergická reakce se projeví 
svěděním, zčervenáním, pálením, otokem, někdy i vyrážkou. Při výskytu tohoto nežádoucího účinku 
přerušte používání přípravku a poraďte se s lékařem. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 

5. 

Jak FRAMYKOIN uchovávat 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Chraňte před mrazem. 

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento

 

přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

3 / 3

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co FRAMYKOIN obsahuje 

Léčivými  látkami  jsou:  neomycinum  (ve  formě  neomycini  sulfas)  3300 m.j.,  bacitracinum  zincicum 
250 m.j. v 1 g zásypu. 

Pomocnou látkou je monohydrát laktózy. 

 
Jak FRAMYKOIN vypadá a co obsahuje toto balení 

FRAMYKOIN je bílý sypký prášek. Nesmí obsahovat hrudky, hrubší částice a mechanické nečistoty. 

Velikosti balení 

2 g, 5 g, 20 g 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 

BIOMEDICA, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika 

 

Výrobce 

BIOMEDICA, spol. s r.o.  

Divize Hořátev,  

Hořátev 104 

289 12 Nymburk, 

Česká republika  

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.9.2015. 

Recenze

Recenze produktu FRAMYKOIN PLV ADS 1X2GM

Diskuze

Diskuze k produktu FRAMYKOIN PLV ADS 1X2GM

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám