Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

FRAMYKOIN PLV ADS 1X20GM

Kód výrobku: 32106
Přípravek obsahuje kombinaci dvou antibiotik se širokým antibakteriálním spektrem. Působí na většinu mikroorganismů, které mohou být příčinou infekce u povrchových poranění kůže.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace FRAMYKOIN PLV ADS 1X20GM

Přípravek obsahuje kombinaci dvou antibiotik se širokým antibakteriálním spektrem. Působí na většinu mikroorganismů, které mohou být příčinou infekce u povrchových poranění kůže.

1 / 3 sp.zn.sukls137110/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

FRAMYKOIN

kožní zásyp neomycinum, bacitracinum zincicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je FRAMYKOIN a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FRAMYKOIN používat
 3. Jak se FRAMYKOIN používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak FRAMYKOIN uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je FRAMYKOIN a k čemu se používá

FRAMYKOIN kožní zásyp obsahuje kombinaci dvou antibiotik se širokým antibakteriálním spektrem. Působí na většinu mikroorganismů, které mohou být příčinou infekce u povrchových poranění kůže. Používá se  k ošetření drobných poranění, především tam, kde je vyšší riziko vzniku infekce,  k ošetření po dermatologických (kožních) a drobných chirurgických zákrocích.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FRAMYKOIN používat

Nepoužívejte FRAMYKOIN

 • jestliže jste alergický(á) na bacitracin nebo neomycin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • na místa postižená infekcí způsobenou kvasinkami a plísněmi.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku FRAMYKOIN se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Nepoužívejte na rozsáhlé mokvající plochy, na místa se zřetelným výskytem městnání krve v křečových žilách a do bércových vředů. Děti

2 / 3

Přípravek je možné používat u dětí od 1 roku.

Další léčivé přípravky a FRAMYKOIN

O vhodnosti současného používání přípravku FRAMYKOIN s jinými léčivými přípravky k místnímu použití na stejná místa se poraďte s lékařem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. FRAMYKOIN lze používat i v období těhotenství a kojení. Není vhodné aplikovat zásyp na popraskané bradavky u kojící ženy.

3. Jak se FRAMYKOIN používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Postižená místa se nejprve dobře očistí a poté zasypou přiměřeným množstvím přípravku. Pokud lékař neurčí jinak, zásyp se používá 1-2krát denně na postižená místa. Při hnisavé sekreci a tvorbě krust je nutné krusty před aplikací odstranit. Přípravek se obvykle nanáší na postižené místo do zhojení. Pokud se rána nezhojí nebo se její stav výrazně nezlepší do 7 dní od začátku léčby, poraďte se o další léčbě s lékařem.

Možné nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale zvláště při dlouhodobějším a opakovaném používání může být příčinou vzniku podráždění kůže nebo alergické reakce v místě aplikace. Alergická reakce se projeví svěděním, zčervenáním, pálením, otokem, někdy i vyrážkou. Při výskytu tohoto nežádoucího účinku přerušte používání přípravku a poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak FRAMYKOIN uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Chraňte před mrazem. Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

3 / 3

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co FRAMYKOIN obsahuje

Léčivými látkami jsou: neomycinum (ve formě neomycini sulfas) 3300 m.j., bacitracinum zincicum 250 m.j. v 1 g zásypu. Pomocnou látkou je monohydrát laktózy.

Jak FRAMYKOIN vypadá a co obsahuje toto balení

FRAMYKOIN je bílý sypký prášek. Nesmí obsahovat hrudky, hrubší částice a mechanické nečistoty. Velikosti balení

2 g, 5 g, 20 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BIOMEDICA, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

BIOMEDICA, spol. s r.o. Divize Hořátev, Hořátev 104 289 12 Nymburk, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

10.9.2015.

Informace o produktu

Výrobce: BIOMEDICA S.R.O., PRAHA
Kód výrobku: 32106
Kód EAN: 8594002390822
Kód SÚKL: 48261
Držitel rozhodnutí: BIOMEDICA S.R.O., PRAHA

Informace pro použití, čtěte pozorně!

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
BIOMEDICA, spol. s r. o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, Česká republika

VÝROBCE
BIOMEDICA, spol. s r.o. Praha,
Divize Hořátev, 289 12 Nymburk,
Česká republika

Složení
Léčivé látky: Neomycinum (ut neomycini sulfas) sulfas 3300 m.j., bacitracinum zincicum 250 m.j. v 1 g zásypu.
Pomocná látka: monohydrát laktózy

Indikační skupina
Dermatologikum, antibiotikum.

Charakteristika
Přípravek obsahuje kombinaci dvou antibiotik se širokým antibakteriálním spektrem. Působí na většinu mikroorganismů, které mohou být příčinou infekce u povrchových poranění kůže.

Indikace
K ošetření drobných poranění, především tam, kde je vyšší riziko vzniku infekce.
K ošetření po dermatologických a drobných chirurgických zákrocích.
Přípravek mohou používat, dospělí, mladiství i děti od 1 roku, lze ho podávat i v období těhotenství a kojení.

Kontraindikace
Přípravek nesmějí používat osoby, u kterých se již dříve projevila přecitlivělost na bacitracin a neomycin.
Nesmí se používat na infekční procesy způsobené kvasinkami a plísněmi.

Nežádoucí účinky
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale zvláště při dlouhodobějším a opakovaném používání může být příčinou vzniku podráždění kůže nebo alergické reakce v místě aplikace. Alergická reakce se projeví svěděním, zčervenáním, pálením, otokem, někdy i vyrážkou. Při výskytu tohoto nežádoucího účinku přerušte používání přípravku a poraďte se s lékařem.

Interakce
Interakce nejsou známy.

Dávkování a způsob použití
Postižená místa se nejprve dobře očistí a poté zasypou přiměřeným množstvím přípravku.
Pokud lékař neurčí jinak, zásyp se používá 1-2krát denně na postižená místa. Při hnisavé sekreci a tvorbě krust je nutné krusty před aplikací odstranit. Přípravek se obvykle nanáší na postižené místo do zhojení. Pokud se rána nezhojí nebo se její stav výrazně nezlepší do 7 dní od začátku léčby, poraďte se o další léčbě s lékařem.

Upozornění
O vhodnosti současného používání Framykoinu zásypu s jinými léky k místnímu použití na stejná místa se poraďte s lékařem.
Nemá se používat na rozsáhlé mokvající plochy, na místa se zřetelným výskytem městnání krve v křečových žilách a do bércových vředů.
Není vhodné aplikovat zásyp na popraskané bradavky u kojící ženy.
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Přípravek uchovávejte v suchu, při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem.

Varování
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
2 g, 5 g, 20 g
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 4. 4. 2007.


Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze FRAMYKOIN PLV ADS 1X20GM

Diskuze

Diskuze FRAMYKOIN PLV ADS 1X20GM

Příbalový leták

Příbalový leták FRAMYKOIN PLV ADS 1X20GM

Příbalovou informaci k produktu FRAMYKOIN PLV ADS 1X20GM zobrazíte nebo stáhnete zde: FRAMYKOIN PLV ADS 1X20GM.pdf

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám