Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

FOSINOPRIL-TEVA 20 MG 30X20MG Tablety

Kód výrobku: 35243

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FOSINOPRIL-TEVA 20 MG 30X20MG Tablety

1/5
sp.zn.sukls39466/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Fosinopril - Teva 20 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fosinopril - Teva 20 mg užívat
3. Jak se Fosinopril - Teva 20 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku Fosinopril - Teva 20 mg
6. Další informace
Fosinopril - Teva 20 mg
Fosinoprilum natricum
tablety
- Léčivou látkou je Fosinoprilum natricum 20 mg v jedné tabletě
- Pomocné látky jsou: bezvodá laktosa, povidon 40, krospovidon, mikrokrystalická celulosa,
natrium-lauryl-sulfát, glycerol-dibehenát
Držitel rozhodnutí o registraci:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Praha, Česká republika
Výrobce:
Teva UK Limited., Eastbourne, Velká Británie
Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko
Teva Pharmaceuticals Works Company Ltd, Debrecen, Maďarsko
Teva Operations Poland Sp. z o.o.,Krakow, Polsko
Velikost balení 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90 nebo 100 tablet nebo klinické balení (20x20) tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
1. CO JE FOSINOPRIL - TEVA 20 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Indikační skupina
Inhibitory ACE, prosté.
Fosinopril - Teva 20 mg je určen k léčbě vysokého krevního tlaku a k léčbě srdeční nedostatečnosti.
Léčivá látka obsažené v přípravku Fosinopril - Teva 20 mg - fosinopril se v těle mění na fosinoprilát,
který následně zabraňuje vzniku angiotenzinu II, přirozené látky zužující cévy a zvyšující krevní tlak.
Fosinoprilát také zabraňuje rozkladu bradykininu, který cévy rozšiřuje a krevní tlak snižuje. Účinkem
fosinoprilátu se proto rozšíří cévy, sníží krevní tlak a sníží i odpor, proti kterému musí srdce pracovat,
což sníží i nadměrné nároky na srdce. Rozšíření cév sníží i množství krve, která se navrací k srdci, a i
tím se zatížení srdce sníží.
Účinek přípravku není nijak ovlivněn příjmem potravy.
2/5
Účinek, tj. snížení krevního tlaku, se začne projevovat asi za 1 h po užití tablety, plně se rozvine za 3
až 6 hodin a je dlouhodobý, takže běžně postačuje užívat Fosinopril - Teva 20 mg jen jednou denně.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FOSINOPRIL - TEVA 20
mg UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Fosinopril - Teva 20 mg:
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku Fosinopril -
Teva 20 mg nebo na jiný ACE inhibitor
- jestliže se u Vás dříve vyskytl angioneurotický edém (otok postihující končetiny, obličej nebo horní
cesty dýchací)
-
- jestliže jste ve třetím měsíci těhotenství a výše (je také vhodnější vyhnout se užívání fosinoprilu v
časném stádiu těhotenství (viz bod Těhotenství ).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fosinopril - Teva 20 mg je zapotřebí:
U pacientů užívajících inhibitory ACE během desenzibilizační léčby (léčba snižující přecitlivělost,
například na jed blanokřídlých) může dojít k přetrvávajícím anafylaktoidním reakcím (reakce podobné
prudké reakci přecitlivělosti).
Při léčbě inhibitory ACE se může vyskytnout suchý dráždivý kašel, který však vymizí po přerušení
léčby.
U diabetických pacientů léčených perorálními antidiabetiky nebo inzulínem a souběžně ACE inhibitory
může dojít ke vzniku hypoglykémie (snížení hladiny krevní glukosy). U těchto pacientů musí být během
prvního měsíce léčby inhibitorem ACE sledována koncentrace glukosy v krvi.
Pokud si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Fosinopril se nedoporučuje v časném stádiu
těhotenství a nesmí se užívat jestliže jste ve třetím měsíci těhotenství a výše, protože může dojít
k závažnému poškození Vašeho dítěte, pokud byste v tomto stádiu přípravek užívala (viz bod
Těhotenství ).
Dětem a mladistvým se podávání přípravku Fosinopril - Teva 20 mg nedoporučuje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Fosinopril - Teva 20 mg:
Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnou hereditární intolerancí
galaktosy, Lappovou deficiencí laktasy nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí nesmí tento přípravek
užívat.
Těhotenství:
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete být) těhotná, sdělte to svému lékaři. Váš lékař za
normálních okolností ukončí užívání fosinoprilu před tím, než otěhotníte nebo jakmile se dovíte, že jste
těhotná, a na místo fosinoprilu Vám poradí léčbu jinými léčivými přípravky. Fosinopril se nedoporučuje
v časném stádiu těhotenství a nesmí se užívat od 3 měsíce těhotenství, protože může dojít k závažnému
poškození Vašeho dítěte, pokud byste užívala přípravek po třetím měsíci těhotenství.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Sdělte svému lékaři, jestliže kojíte nebo s kojením začínáte. Fosinopril se nedoporučuje kojícím matkám
a lékař Vám může změnit léčbu, pokud si přejete kojit, zvláště novorozence nebo novorozence předčasně
narozeného.
Užívání přípravku Fosinopril - Teva 20 mg s jídlem a pitím:
Fosinopril - Teva 20 mg se může užívat současně s jídlem.
3/5
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Ačkoliv se nepředpokládá, že by Fosinopril - Teva 20 mg přímo ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat
stroje, mohou se při léčbě tímto přípravkem vyskytnout nežádoucí účinky jako snížení tlaku a závratě,
které mohou nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé
rozhodování (např. řízení dopravních prostředků, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Tyto
nežádoucí účinky se vyskytují zejména na začátku léčby, při zvýšení dávky, při přechodu z jiných
přípravků a při souběžném požití alkoholu.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Souběžné užívání dalších léků, které rovněž snižují krevní tlak, snížení krevního tlaku přípravkem
Fosinopril - Teva 20 mg prohlubuje. Močopudné přípravky (např. hydrochlorothiazid aj.) mohou účinek
přípravku Fosinopril - Teva 20 mg značně zesílit. Také celková anestetika (narkotika) a alkohol zesilují
účinek přípravku Fosinopril - Teva 20 mg na krevní tlak.
Fosinopril - Teva 20 mg zesiluje účinky jiných látek snižujících krevní tlak, zesiluje účinky alkoholu a
zesiluje účinky solí lithia (podávaných při některých psychických poruchách), protože zpomaluje jeho
vylučování. Při kombinaci lithia s přípravkem Fosinopril - Teva 20 mg a s močopudnými látkami je
nebezpečí otravy lithiem ještě zesíleno.
Účinky přípravku Fosinopril - Teva 20 mg mohou snížit přípravky proti překyselení žaludku, protože
omezují vstřebávání léku.
Potravinové doplňky obsahující draslík, náhražky soli obsahující draslík a močopudné přípravky šetřící
tělu draslík (spironolakton, triamteren, amilorid) zvyšují při kombinaci s přípravkem Fosinopril - Teva
20 mg nebezpečí nadměrného zvýšení hladiny draslíku v krvi. Zejména při současné poruše funkce
ledvin by mohly nastat poruchy srdeční činnosti.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK FOSINOPRIL - TEVA 20 mg UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Tablety by neměly být děleny, při nižších dávkách je třeba užívat tablety s nižší silou.
Pokud lékař neurčil jinak, zahajuje se léčení užíváním 10 mg jednou denně a dávky se postupně zvyšují
až do dosažení žádaného účinku. U většiny pacientů to bývá po dávce 20 mg denně, rozsah konečných
udržovacích dávek bývá mezi 10 a ž 40 mg denně. Tuto udržovací dávku stanoví lékař až po několika
týdnech léčení, kdy se rozvinul a ustálil plný účinek. V případě potřeby je možné dále účinek zesílit
kombinací s močopudným přípravkem.
Jestliže pacient užíval močopudné přípravky již před zahájením léčby přípravkem Fosinopril - Teva 20
mg je vhodné tyto přípravky vysadit několik dní před první dávkou přípravku Fosinopril - Teva 20 mg.
Kombinací obou látek se léčení zahájí jen ze závažných důvodů.
Při mírnější poruše funkce ledvin samotných anebo jater samotných se Fosinopril - Teva 20 mg obvykle
může užívat v nezměněném dávkování, protože se léčivá látka fosinoprilát z těla odstraňuje jak
vylučováním ledvinami do moči, tak i chemickým rozkladem v játrech. Také pacienti vyššího věku
mohou užívat plné dávky jako pacienti mladší. Fosinopril - Teva 20 mg se užívá dlouhodobě, vždy
podle pokynů lékaře.
Jestliže jste užil(a) více Fosinoprilu - Teva 20 mg, než jste měl(a):
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Fosinopril - Teva 20 mg:
4/5
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Užijte až další obvyklou dávku
ihned, jakmile si vzpomenete.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fosinopril - Teva 20 mg nežádoucí účinky.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte
to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
Poruchy krve a lymfatického systému
Poruchy krevního obrazu
Poruchy metabolismu a výživy
Méně časté: Snížení chuti k jídlu, dna, nadbytek draslíku v krvi
Psychiatrické poruchy
Méně časté: Deprese, zmatenost
Poruchy nervového systému
Časté: Závratě, bolesti hlavy
Méně časté: Cévní mozková příhoda, změněná citlivost, spavost, mozková příhoda, mdloba, poruchy
chuti, třes, poruchy spánku
Vzácné: Poruchy řeči, poruchy paměti, dezorientace
Oční poruchy
Méně časté: Poruchy vidění
Ušní poruchy
Méně časté: Bolesti ucha, zvonění v uších, závrať
Srdeční poruchy
Časté: Zrychlení srdeční frekvence
Méně časté: Angina pectoris, infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda, bušení, srdeční zástava,
poruchy srdeční činnosti
Cévní poruchy
Časté: Nízký krevní tlak, snížení krevního tlaku při změně polohy
Méně časté: Vysoký krevní tlak, šok, přechodné nedokrvení
Vzácné: Zarudnutí, krvácení, periferní cévní onemocnění
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté: Kašel
Méně časté: Dušnost, rýma, zánět dutin, zánět průdušnice a průdušek
Vzácné: Křeč průdušek, krvácení z nosu, zánět hrtanu / chrapot, zánět plic, plicní otok
Gastrointestinální poruchy
Časté: Nevolnost, zvracení, průjem
Méně časté: Zácpa, sucho v ústech, plynatost
Vzácné: Poranění v ústech, zánět slinivky břišní, otok jazyka, roztažení břicha, ztížené polykání
Velmi vzácné: Angioedém střev, střevní neprůchodnost
Poruchy jater a žlučových cest
Vzácné: Zánět jater
Velmi vzácné: Jaterní selhání
5/5
Poruchy kůže a podkoží
Časté: Vyrážka, angioedém, zánět kůže
Méně časté: Nadměrné pocení, svědění, kopřivka
Vzácné: Tečkovité krvácení na sliznicích
Byl hlášen soubor příznaků, které mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících příznaků: horečka,
zánět cév, bolest svalů, bolest / zánět kloubů, vyrážka, citlivost na světlo nebo jiné dermatologické
projevy.
Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně:
Méně časté: Bolest svalů
Vzácné: Zánět kloubů
Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté: Selhání ledvin, bílkoviny v moči
Vzácné: Poruchy prostaty
Velmi vzácné: Náhlé selhání ledvin
Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů
Méně časté: Sexuální poruchy
Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání
Časté: Bolesti na hrudníku, slabost
Méně časté: Horečka, periferní otok, náhlá smrt, bolest na hrudníku
Vzácné: Slabost v jedné končetině
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU FOSINOPRIL - TEVA 20 mg
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí..
Uchovávejte při teplotě do 25C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Datum poslední revize textu: 1.2.2013

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 35243
Kód EAN: 8594056564767
Kód SÚKL: 93597
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Fosinopril - Teva 20 mg je určen k léčbě vysokého krevního tlaku a k léčbě srdeční nedostatečnosti.

Recenze

Recenze produktu FOSINOPRIL-TEVA 20 MG 30X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FOSINOPRIL-TEVA 20 MG 30X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám