Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

FORTRANS 1X50(SÁČ.) Prášek pro roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11591

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BEAUFOUR IPSEN
Kód výrobku: 11591
Kód EAN: 3582185579313
Kód SÚKL: 58828
Držitel rozhodnutí: BEAUFOUR IPSEN
Tento lék se používá k vyprázdnění tlustého střeva při přípravě pacienta na: - endoskopické nebo radiologické vyšetření; - chirurgický výkon na tlustém střevě.

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls73381/2014 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

FORTRANS 

Prášek pro přípravu perorálního roztoku 

Macrogol 4000, bezvodý síran sodný, hydrogenuhličitan sodný, chlorid sodný a chlorid draselný 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
V příbalové informaci naleznete

1. 

Co je přípravek Fortrans a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fortrans užívat 

3. 

Jak se přípravek Fortrans užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Fortrans uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Fortrans a k čemu se používá 

 
Tento  přípravek  se  používá  u  dospělých  k vyčištění  střev  před  lékařským  vyšetřením  nebo 
chirurgickým výkonem na střevě. 
Fortrans  je  osmotické  laxativum  obsahující  makrogol  (polyetylenglykol  nebo  PEG)  o  vysoké 
molekulární  hmotnosti  spolu  s  dalšími  solemi.  Účinek  přípravku  Fortrans  je  dán  zvýšením 
objemu tekutin ve střevě, které navodí opakované vyprazdňování - následně i s tekutým střevním 
obsahem, což vede k vyčištění střev.  
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fortrans užívat 

Neužívejte přípravek Fortrans: 

− 

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na makrogol 4000, bezvodý síran sodný, uhličitan 
sodný,  chlorid  sodný  nebo  chlorid  draselný  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

− 

Pokud máte některou z následujících žaludečních nebo střevních obtíží: 

  toxická kolitida nebo toxický megakolon; 
  pokročilý karcinom (zhoubný nádor); 
  známá či suspektní neprůchodnost střeva nebo ileus (neprůchodnost střeva , která 

není způsobena machanickým zablokováním); 

  perforovaná (proděravělá) střevní stěna; 
  obtíže s vyprázdněním žaludku (např. gastroparéza). 

 
 
 

 

Upozornění a opatření  
Tento  přípravek  by  měl  být  podáván  pacientům  v  celkově  špatném  stavu  pouze  za  lékařského 
dohledu. 
Tento léčivý přípravek obsahuje makrogol. Alergické reakce (včetně kožní vyrážky, kopřivky a 
závažných alergických reakcí s náhlým otokem tváře, rtů, jazyku, sípání a dušnosti) byly hlášeny 
u přípravků s obsahem makrogolu. 
Před užitím přípravku Fortrans se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
− 

pokud máte srdeční obtíže (včetně srdečního selhání); 

− 

pokud máte obtíže s ledvinami; 

− 

pokud máte obtíže s polykáním nebo u Vás hrozí riziko aspirace (vdechnutí potravy nebo 

tekutiny to plic); 

− 

pokud jste upoután na lůžku; 

− 

pokud užíváte diuretika (léky, které zvyšují tvorbu moči). 

 
Děti a dospívající 
Fortrans není určen pro užití u osob mladších 18-ti let. Jeho bezpečnost a účinnost nebyla u této 
populace stanovena.  
 
Další léčivé přípravky a Fortrans 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které jste v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Průjem  vyvolaný  podáním  přípravku  Fortrans  pravděpodobně  způsobí  významnou  poruchu 
vstřebávání souběžně podaných léků, které tak nemohou fungovat dle očekávání.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná nebo  kojíte, domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná, nebo plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Přípravek Fortrans obsahuje sodnou sůl sacharinu. 
 
3. 

Jak se přípravek Fortrans užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Fortrans se podává vnitřně ústy, je určen pro dospělé a starší osoby. 
 
Doporučená  dávka  je  1  litr  roztoku  na  15  až  20  kg  tělesné  hmotnosti,  což  odpovídá  průměrné 
dávce 3 - 4 litry připraveného roztoku. 
Každý sáček musí být rozpuštěn v 1 litru vody. Míchejte do úplného rozpuštění prášku. Jakmile 
je prášek rozpuštěn, vypijte roztok bez odkladu; každý 1 litr roztoku vypijte v průběhu 1 hodiny.  
Roztok  může být podán  buď  v jedné dávce (3-4 litry večer před výkonem), nebo s rozdělenými 
dávkami (buď 2 litry večer před výkonem a  1-2 litry ráno před výkonem, nebo 3 litry večer před 
výkonem a 1 litr ráno před výkonem). Je potřeba, aby podání přípravku bylo dokončeno nejméně 
3 až 4 hodiny před zahájením výkonu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Fortrans, než jste měl(a) 
Pokud se domníváte, že jste užil(a) příliš mnoho přípravku Fortrans, poraďte se se svým lékařem 
a vypijte dostatečné množství vody nebo jiné čiré tekutiny, abyste zamezil(a) dehydrataci.  

 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Po podání přípravku budete pociťovat časté, volné pohyby střev. To je normální a prokazuje, že 
léčivý přípravek působí. Ujistěte se, že máte nablízku toaletu, a to do doby, než účinek přípravku 
odezní. 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte užívat Fortrans a ihned vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví následující: 

 

Alergická  reakce  –  příznaky  mohou  zahrnovat  kožní  vyrážku,  svědivý  otok  pokožky 

(kopřivka, vyrážka) nebo svědění. 

 

Závažné  alergické  reakce  způsobující  otok  tváře  nebo  hrdla  (angioedém)  nebo  obtížné 

dýchání nebo závrať (anafylaxe). 

 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): 

  pocit nevolnosti (nausea) 

 

rozepětí nebo bolest břicha 

Časté (mohou postihnoutaž 1 pacienta z 10): 

 

nevolnost (zvracení) 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím: 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Fortrans uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na sáčku za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky,  které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
 
 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Fortrans obsahuje 

−  Účinnou  látkou  je  makrogol  4000,  bezvodý  síran  sodný,  hoydrogenuhličitan  sodný, 

chlorid sodný a chlorid draselný 

−  Další složkou je sodná sůl sacharinu. 

 
Jak přípravek Fortrans vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Fortrans je prášek pro přípravu perorálního roztoku. Je poskytován v krabičce o obsahu 4 nebo 50 
sáčků. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Ipsen Pharma 
Boulogne Billancourt 
Francie 
 
Výrobce: 
Beaufour Ipsen Industrie 
Dreux 
Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 
27.5.2014 

Recenze

Recenze produktu FORTRANS 1X50(SÁČ.) Prášek pro roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FORTRANS 1X50(SÁČ.) Prášek pro roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám