Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

FORTECORTIN 4 20X4MG Tablety - recenze

Kód výrobku: 48203

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FORTECORTIN 4 20X4MG Tablety

1

sukls263325/2011

Příbalová informace: informace pro pacienta

Fortecortin 4
tablety
Dexamethasonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Fortecortin 4 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fortecortin 4 užívat
3. Jak se přípravek Fortecortin 4 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Fortecortin 4 uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Fortecortin 4 a k čemu se používá

Fortecortin 4 je indikován u revmatických onemocnění, jako jsou revmatoidní artritida, Stillova
nemoc, seronegativní spondartritidy (psoriatická, Reiterův syndrom, reaktivní artritidy), revmatická
horečka, akutní záchvat dny; difúzních onemocnění pojiva: systémový lupus erythematodes,
polymyositis, dermatomyositis, periarteriitis nodosa, arteriitis obliterans, arteriitis temporalis,
polymyalgia rheumatica, některých forem sklerodermie, Sjögrenova syndromu; u těžkých forem
alergických reakcí: lékové alergie, akutní exacerbace astma bronchiale (průduškové astma),
angioneurotický Quinckeho edém, Henoch-Schönleinova hemoragická kapilarotoxikóza, těžké
alergické reakce po pokousání hmyzem a uštknutí jedovatými hady, těžké akutní i chronické alergické
a zánětlivé nemoci v oblasti ORL, nemoci oka a jeho žláz; u těžkých kožních chorob: kontaktní
dermatitida, těžké formy lupénky, exfoliativní dermatitida, erythema exsudativum multiforme,
pemphigus vulgaris, impetigo herpetiforme, mycosis fungoides, erytrodermie, generalizované
neurodermatitidy aj.; u těžkých hematologických (krevních) onemocnění: dřeňové útlumy, autoimunní
trombocytopenie a hemolytická anémie; u maligních (zhoubných) onemocnění: lymfatická leukemie,
lymfomy. Dexamethason se používá jako pomocná léčba při zevním ozáření a aplikaci cytostatik
s výrazným antiemetickým účinkem, pro zmírnění obtíží u inoperabilních nádorů; u některých
onemocnění trávicího ústrojí: ileitis terminalis Crohn, colitis ulcerosa, autoimunní formy chronického
zánětu jater; u nefrotického syndromu způsobeného lipoidní nefrózou, kolagenózou či alergickými
nefritidami; v pneumologii u některých nemocných s pokročilou chronickou obstrukční chorobou
bronchopulmonální, plicní sarkoidózou, plicní vaskulitidou, alergických alveolitid, idiopatickou
intersticiální fibrózou; v endokrinologii u těžkých forem subakutní tyreoiditidy (zánětu štítné žlázy)
De Quervainova typu, endokrinní oftalmopatie; u sterility z imunologických příčin; u
imunoalteračních a některých zánětlivých onemocnění v neurologii: myastehnia gravis, sclerosis
multiplex (roztroušená skleróza), syndrom Guillain-Barré, intraokulární neuritis, periferní paréza n.
facialis (obrna lícního nervu).

2

Přípravek mohou užívat dospělí, děti i dospívající. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fortecortin 4 užívat

Neužívejte přípravek Fortecortin 4
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dexamethason nebo na kteroukoli další složku
přípravku.

Upozornění a opatření

Před užíváním přípravku Fortecortin 4 informujte svého lékaře, pokud:

- máte onemocnění jater nebo ledvin,
- máte vysoký krevní tlak nebo onemocnění srdce,
- máte diabetes mellitus (cukrovka) nebo výskyt cukrovky v rodině,
- máte osteoporózu (řídnutí kostí), zvláště pokud jste žena po menopause,
- jste měl/a svalovou slabost při léčbě tímto nebo jiným kortikosteroidem v minulosti,
- máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom) nebo výskyt glaukomu v rodině,
- máte žaludeční (peptický) vřed,
- máte duševní potíže nebo duševní onemocnění, které se zhoršilo při léčbě tímto typem léku,
- máte epilepsii,
- máte migrény,
- máte sníženou funkci štítné žlázy,
- máte parazitární infekci,
- máte tuberkulózu,
- máte růstovou poruchu,
- máte infekční onemocnění postihující celé tělo,
- víte, že podstoupíte očkování, zvláště živými očkovacími látkami,
- si nejste jistý/á, zda se Vás výše uvedené body týkají, poraďte se se svým lékařem nebo
lékárníkem, než začnete přípravek Fortecortin 4 užívat.

Pokud se u Vás během užívání tohoto přípravku objeví infekce, měl/a byste informovat svého lékaře.
Informujte, prosím, každého lékaře nebo stomatologa, že v současné době užíváte kortikosteroid nebo
že jste užíval/a kortikosteroid v nedávné době.

Dexamethason a virové infekce
Během užívání tohoto typu léku byste neměl/a přijít do kontaktu s osobou, která má plané neštovice,
pásový opar nebo spalničky, pokud jste tato onemocnění ještě neprodělal/a. Pokud byste onemocněl/a
těmito chorobami, byla by nutná specializovaná léčba. Pokud si myslíte, že jste přišel/přišla do
kontaktu s těmito onemocněními, měl/a byste informovat svého lékaře. Měl/a byste také informovat
svého lékaře, zda jste tato onemocnění prodělal/a a zda jste byl/a proti těmto chorobám v minulosti
očkován/a.

Nepřerušujte léčbu bez porady s lékařem (výjimku tvoří objevení se krve ve stolici). Náhlé přerušení
dlouhodobé léčby vyvolá závažné nebezpečí poruchy hormonální rovnováhy. Přípravek se užívá
dlouhodobě. Během léčby budete muset pravidelně absolvovat lékařské prohlídky, včetně
laboratorních kontrol a očního vyšetření. Během léčby se doporučuje omezit v potravě kuchyňskou
sůl, vhodné jsou potraviny s vysokým obsahem draslíku (ovoce, zelenina) a bílkovin.

Další léčivé přípravky a Fortecortin 4

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Fortecortin 4 a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
3


Fortecortin 4 ovlivňuje účinky léků snižujících srážení krve (např. warfarinu), léků snižujících hladinu
krevního cukru a léků snižujících krevní tlak. Fortecortin 4 zvyšuje nežádoucí účinky močopudných
látek vyplavujících draslík z organizmu, což může vést ke zvýšení toxicity glykosidových kardiotonik
(Digoxin) používaných pro léčbu poruch srdečního rytmu. Fortecortin 4 zvyšuje nežádoucí účinky
fenytoinu a protizánětlivých léků. Účinnost přípravku Fortecortin 4 zvyšují hormonální antikoncepční
přípravky a sulfonamidy. Při současném užívání nesteroidních protizánětlivých léků (přípravky
používané u většiny kloubních onemocnění s protibolestivým účinkem (indometacin, ibuprofen,
diklofenak aj.)) hrozí zvýšené nebezpečí krvácení v trávicím traktu. Ketokonazol a itrakonazol mohou
zesilovat účinek přípravku Fortecortin 4. Antacida (léky pro léčbu překyselení žaludku) mohou
snižovat účinky přípravku Fortecortin 4.

Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský
předpis i bez něj. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Fortecortin 4 žádné volně
prodejné léky. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte
Fortecortin 4.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Během těhotenství, zvláště v prvních třech měsících by mělo být k léčbě přistoupeno až po pečlivém
zvážení poměru nutnosti a rizika léčby. Při dlouhodobé léčbě nelze vyloučit poruchy růstu plodu a při
užívání během posledního trimestru těhotenství hrozí pro plod nebezpečí poruchy vývoje nadledvin.
Glukokortikoidy přecházejí do mateřského mléka. Při používání vyšších dávek nebo při dlouhodobé
léčbě se doporučuje kojení přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou k dispozici žádné důkazy, že Fortecortin 4 narušuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. To
platí také pro práci bez pevné opory.

Důležité informace o některých složkách přípravku: Fortecortin 4 obsahuje monohydrát laktosy a
sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Fortecortin 4 užívá

Vždy užívejte přípravek Fortecortin 4 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování závisí na typu a závažnosti onemocnění a na odpovědi na léčbu u každého pacienta.
Obecně jsou podávány relativně vysoké úvodní dávky, které musí být výrazně vyšší u akutních
závažných průběhů choroby než u chronických onemocnění. Při léčbě akutních stavů je obvyklá dávka
u dospělých 2 3 tablety denně a po zvládnutí akutního stavu se snižuje na dávku udržovací. Menší
denní dávka se užívá obvykle celá jednorázově ráno, vyšší denní dávka se užívá rozděleně do 2 - 4
dávek (maximálně 6), přičemž ráno se užívá obvykle vyšší dávka.

Dávkování u dětí je závislé na druhu a závažnosti onemocnění a na tělesné hmotnosti dítěte.
Tablety se užívají během jídla nebo po jídle, zapíjejí se vodou. U dětí do 3 let věku je nezbytné
podávat tablety až po jejich rozdrcení a rozpuštění ve vodě.

Tablety užívejte s jídlem nebo po jídle a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny.


4


Jestliže jste užil/a více přípravku Fortecortin 4 než jste měl/a

Vzhledem k nízké akutní toxicitě glukokortikoidů nehrozí riziko předávkování a všeobecně nejsou
známy příznaky předávkování. Při dlouhodobém užívání zvýšených dávek je možné očekávat
nežádoucí účinky. Při náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít Fortecortin 4

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Další dávku užijte v obvyklou
dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fortecortin 4 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se při nízkém dávkování přípravku Fortecortin 4 vyskytují jen vzácně, vysoké
dávky však mohou, podobně jako u ostatních léků této skupiny, vyvolat závažné nežádoucí reakce,
zvláště při jejich dlouhodobém užívání.

V případě alergické reakce na dexamethason navštivte ihned svého lékaře. Alergická reakce může
zahrnovat jakoukoli kožní vyrážku nebo svědění kůže, potíže s dýcháním nebo kolaps, včetně poklesu
krevního tlaku, poruch srdečního rytmu, selhání krevního oběhu a srdeční zástavy.

Mohou se objevit potíže v trávicím ústrojí, jako jsou vředy v ústech, žaludeční vředy, které mohou
prasknout nebo krvácet, pocit nevolnosti (nauzea), zvracení, škytavka, průjem, zvýšený pocit hladu
se zvýšením tělesné hmotnosti a bolesti břicha. Dále se může objevit měsíčkovitý obličej,
nahromadění tuku na krku a trupu a akné, změny pigmentace kůže, tečkovité podkožní krvácení,
zvýšené ochlupení a rozšíření žilek v kůži. Z dalších nežádoucích účinků se mohou objevit deprese,
včetně sebevražedných myšlenek, povznesená nálada (mánie) nebo výkyvy nálady, pocit úzkosti,
potíže s usínáním, myšlením nebo zmatenost a poruchy paměti, zrakové nebo sluchové halucinace,
neklid, poruchy spánku. Mohou se objevit neurologické obtíže včetně projevů nebo zhoršení epilepsie
(křeče). Může dojít ke zvýšení krevního tlaku, tvorbě krevních sraženin, zánětům cévní stěny, svalové
slabosti, poruchám, zánětům a prasknutí šlach a snížení odolnosti vůči infekcím. Dále může dojít ke
zhoršení nebo vzniku cukrovky, ke zpomalenému hojení ran, bolestem v zádech, zlomeninám
v důsledku řídnutí kostí, ztenčení kůže, krvácení do trávicího ústrojí, zvýšení nitroočního tlaku
(glaukom) a otokům dolních končetin. U dětí může dojít ke zpomalení jejich vývoje a růstu. Může se
snížit hladina draslíku nebo vápníku v krvi a naopak se může zvýšit hladina sodíku nebo cholesterolu a
triglyceridů v krvi. Může se objevit vymizení menstruace, zvýšené ochlupení u žen, u mužů může dojít
k impotenci. Objeví-li se krev ve stolici nebo černá stolice, neužívejte další dávku a ihned vyhledejte
lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5


5. Jak přípravek Fortecrotin 4 uchovávat


Uchovávejte přípravek při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Fortecortin 4 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Fortecortin 4 obsahuje

Léčivou látkou je dexamethasonum.
Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, sacharosa, krospovidon, kukuřičný škrob,
mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy.

Jak Fortecortin 4 vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, kulaté tablety na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně se značením EM28. Tablety lze
rozdělit na stejné dávky.
Tablety jsou baleny v Al/PVC blistru, velikost balení 20, 30 nebo 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Merck KGaA, Frankfurter Straße 250, Darmstadt, Německo

Výrobce:

Merck KGaA & Co., Spittal/Drau, Rakousko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
26.6.2013

Informace o produktu

Kód výrobku: 48203
Kód EAN: 4022536645629
Kód SÚKL: MD031

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Fortecortin 4 je indikován u revmatických onemocnění jako jsou revmatoidní artritida, Stillova nemoc, seronegativní spondartritidy (psoriatická, Reiterův syndrom, reaktivní artritidy), revmatická horečka, akutní záchvat dny; difúzních onemocnění pojiva: systémový lupus erythematodes, polymyositis, dermatomyositis, periarteriitis nodosa, arteriitis obliterans, arteriitis temporalis, polymyalgia rheumatica, některých forem sklerodermie, Sjögrenova syndromu; u těžkých forem alergických reakcí: lékové alergie, akutní exacerbace astma bronchiale (průduškové astma), agioneurotický Quinckeho edém, Henoch-Schönleinova hemoragická kapilarotoxikóza, těžké alergické reakce po pokousání hmyzem a uštknutí jedovatými hady, těžké akutní i chronické alergické a zánětlivé nemoci v oblasti ORL, nemoci oka a jeho žláz; u těžkých kožních chorob: kontaktní dermatidida, těžké formy lupénky, exfoliativní dermatitida, erythema exsudativum multiforme, pemphigus vulgaris, impetigo herpetiforme, mycosis fungiodes, erythrodermie, generalizované neurodermatitidy aj.; u těžkých hematologických (krevních) onemocnění: dřeňové útlumy, autoimunní trombocytopenie a hemolytická anémie; u maligních (zhoubných) onemocnění: lymfatická leukemie, lymfomy, pomocná léčba při zevním ozáření a aplikaci cytostatik s výrazným protizvracivým účinkem, zmírnění obtíží u inoperabilních nádorů; u některých onemocnění trávicího ústrojí: ileitis terminalis Crohn, colitis ulcerosa, autoimunní formy chronického zánětu jater; u nefrotického syndromu způsobeného lipoidní nefrózou, kolagenózou či alergickými nefritidami; v pneumologii u některých nemocných s pokročilou chronickou obstrukční chorobou bronchopulmonální, plicní sarkoidózou, plicní vaskulitidou, alergických alveolitid, idiopatickou intersticiální fibrózou; v endokrinologii u těžkých forem subakutní tyreoiditidy (zánětu štítné žlázy) De Quervainova typu, endokrinní oftalmopatie; u sterility z imunologických příčin; u imunoalteračních a některých zánětlivých onemocnění v neurologii: myastenia gravis, sclerosis multiplex (roztroušená skleróza), syndrom Guillain-Barré, intraokulární neuritis, periferní paréza n. facialis (obrna lícního nervu). Přípravek mohou užívat dospělí, děti i mladiství, výdej je vázán na lékařský předpis.

Recenze

Recenze produktu FORTECORTIN 4 20X4MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FORTECORTIN 4 20X4MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám