Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LICONSA S.A., AZUQUECA DE HENARES (GUADALAJARA)
Kód výrobku: 32219
Kód EAN:
Kód SÚKL: 19150
Držitel rozhodnutí: LICONSA S.A., AZUQUECA DE HENARES (GUADALAJARA)
Formovent 12 mikrogramů způsobuje úlevu při akutním záchvatu bronchospasmu (stažení svalů v dýchacích cestách) a u pacientů trpících průduškovým astmatem poskytuje dlouhodobou (až 12 hodin) úlevu od příznaků jako je sípání, "krátký dech" nebo kašel. Formovent 12 mikrogramů se rovněž užívá k léčbě kašle, sípání, dušnosti a krácení dechu při chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). CHOPN je dlouhodobé onemocnění dýchacích cest, které vzniká často u kuřáků. Formovent 12 mikrogramů může být také používán při předcházení astmatickým záchvatům vyvolaným námahou nebo alergenem (látka, na kterou je pacient přecitlivělý). V takovém případě se užívá před očekávanou námahou nebo kontaktem s alergenem.

Příbalový leták

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls158315/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
FORMOVENT 12 g, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce
formoterol fumarát
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím,
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je FORMOVENT 12 g, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FORMOVENT 12 g, prášek k inhalaci v tvrdé
tobolce používat
3. Jak se FORMOVENT 12 g, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku FORMOVENT 12 g, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce
6. Další informace
1. CO JE FORMOVENT 12 g, PRÁŠEK K INHALACI V TVRDÉ TOBOLCE A
K ČEMU SE POUŽÍVÁ
FORMOVENT 12 g je jedním ze skupiny léčiv nazývaných selektivní agonisté beta-2
adrenoreceptorů.
FORMOVENT 12 g se používá k prevenci a léčbě bronchospasmu (křeč průdušek) vznikajícího
v důsledku průduškového astmatu nebo chronické bronchitidy, s emfyzémem (rozedma) nebo bez něj,
popřípadě křeče průdušek vyvolané alergeny, námahou nebo chladem.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FORMOVENT
12 g ,PRÁŠEK K INHALACI V TVRDÉ TOBOLCE POUŽÍVAT
FORMOVENT 12 g, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce nepoužívejte v následujících případech:
Jestliže jste alergický(á) (hypersenzitivní) na formoterol, obecně na beta-2 agonisty, na laktosu
(která obsahuje malé množství mléčných proteinů) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku;
Jestliže trpíte srdečními arytmiemi (tzn. abnormalitami srdeční frekvence);
Jestliže trpíte idiopatickou sub-valvulární stenózou aorty (tzn. zúžením aorty v oblasti pod její
chlopní);
Jestliže trpíte hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (zvětšením srdečního svalu, které je
překážkou výtok krve);
Jestliže trpíte hypertyroidismem, tzn. zvýšenou činností štítné žlázy (což vede
k nevysvětlitelnému úbytku hmotnosti i přes nenasytný hlad);
Jestliže trpíte hypokalémií (sníženou hladinou draslíku v krvi);
Jestliže se u Vás potvrdilo podezření na prodloužení QT intervalu (což je abnormalita srdeční
frekvence).
2/7
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku FORMOVENT 12 g, prášek k inhalaci v tvrdé
tobolce je zapotřebí:
Jestliže trpíte ischemickou chorobu srdeční (snížené prokrvování srdečního svalu);
Jestliže trpíte závažnou srdeční dekompenzací (špatné plnění srdce popřípadě zhoršená
kontrakce a vyprazdňování);
Jestliže trpíte hypertenzí ( vysoký krevní tlak);
Jestliže trpíte aneurysmem (výduť cévy) nebo závažným srdečním selháváním;
Jestliže trpíte cukrovkou, protože v takovém případě bude nutné častěji kontrolovat hladiny
glukosy ve Vaší krvi;
Jestliže trpíte těžkým akutním astmatem, neboť v takovém případě se u Vás zvyšuje riziko
poklesu hladiny draslíku v krvi;
Jestliže dojde k paradoxnímu spasmu průdušek, protože v takovém případě by pak bylo nutné
léčbu okamžitě přerušit. Tato nežádoucí reakce totiž vyvolává dýchací potíže, bolest na hrudi a kašel;
Jestliže je léčba doplněna o protizánětlivý přípravek k inhalaci nebo perorální kortikosteroid;
V případě předčasného porodu nebo hrozícího potratu, protože v takovém případě se přípravek
FORMOVENT 12 g nesmí použít;
Během porodu, neboť dochází k uvolnění hladkého svalstva dělohy;
Jestliže je u Vás léčen feochromocytom (nádor dřeně nadledvin).
Pokud astmatické symptomy po podání přípravku FORMOVENT 12 g přetrvávají, nebo pokud se po
něm ještě zhorší, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. Sám přípravek FORMOVENT 12 g
nevysazujte, poraďte se o tom nejdříve se svým lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky a nežádoucí reakce přípravku FORMOVENT 12 g se mohou zesilovat, pokud ho užijete
souběžně s jinými beta-adrenergními látkami (určenými k léčení hypertenze nebo srdečních
onemocnění), efedrinem (používaným k léčbě hypotenze v souvislosti s anestezií) nebo s
anticholinergními látkami (léky užívanými k léčbě dýchacích nebo střevních onemocnění).
Účinek přípravku FORMOVENT 12 g se může zcela nebo částečně oslabit, jestliže ho užijete
souběžně s beta blokátory (substance užívané k léčbě hypertenze, srdeční nedostatečnosti, angíny
pectoris, úzkosti, abnormalit srdeční frekvence nebo glaukomu) včetně očních kapek.
Přípravek FORMOVENT 12 g se může vzájemně ovlivňovat s inhibitory monoaminooxidázy
(užívanými k léčbě deprese). Proto by se FORMOVENT 12 g neměl pacientům, kteří takové
inhibitory užívají, nebo posledních 14 dnů užívali, podávat neměl.
Souběžné podávání léků proti depresi (antidepresiv) a srdečních glykosidů (látek užívaných
k léčbě srdeční nedostatečnosti) může zvyšovat riziko arytmií (tzn. abnormalit srdeční frekvence).
3/7
Přípravek FORMOVENT 12 g má bronchodilatační účinek (průduška se rozšiřuje a tím se také
usnadňuje průchod vzduchu), který se může zvyšovat v případě souběžného užívání s kortikoidy (což
jsou látky užívané při dlouhodobé protizánětlivé léčbě).
Přípravek FORMOVENT 12 g má hypokalémický účinek (znamená to, že snižuje hladinu
draslíku v krvi a může tak vyvolávat slabost, srdeční arytmie, ledvinová onemocnění a zácpu). Tento
účinek se může ještě umocňovat, pokud se užívá souběžně s diuretiky, steroidy a xantiny (aminofylin,
teofylin). Taková souběžná léčba může vyvolávat arytmie, které budou obzvláště závažné u pacientů
s ischemickou chorobou srdeční. Hypokalémie může u pacientů léčených srdečními glykosidy
způsobit arytmie.
Přípravek FORMOVENT 12 g má bronchodilatační účinek, který se může umocňovat
souběžným užíváním xantinových derivátů.
Při současném používání přípravku FORMOVENT 12 g s kortikosteroidy může být zvýšena
hladina glukosy v krvi.
Současná léčba přípravkem FORMOVENT 12 g a určitými anestetiky (halogenovaná
hydrokarbonová anestetika) může způsobit vysoké riziko arytmií.
Účinek přípravku FORMOVENT 12 g může být zesílen u pacientů léčených anticholinergiky
(léky na trávicí, močové, genitální a dýchací poruchy), kortikosteroidy a xantinovými deriváty (jsou
užívány na léčbu příznaků astmatu).
Chinidin, disopyramid či prokainimid (což jsou léky užívané k léčbě abnormalit srdečního rytmu),
fenotiazidy (léky užívané k léčbě některých duševních poruch), antihistaminika (léky užívané k léčbě
alergií), erytromycin (antibiotikum na některé dýchací, oční, ušní a kožní infekce) a antidepresiva
mohou vyvolávat některé srdeční poruchy (prodloužení QT intervalu a zvýšené nebezpečí
ventrikulárních arytmií).
Těhotenství a kojení:
Se svým lékařem nebo lékárníkem se poraďte ještě dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek FORMOVENT 12 g by se v těhotenství neměl užívat, pokud jen existuje nějaká jiná -
bezpečnější možnost léčby. Zkušenosti s užíváním formoterolu u těhotných žen jsou omezené.
Přípravek FORMOVENT 12 g by se neměl užívat v období kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek FORMOVENT 12 g neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
Avšak v případě nežádoucích účinků jako třes a nervozita by se schopnost řídit nebo obsluhovat stroje
mohla zhoršovat.
FORMOVENT 12 g obsahuje laktosu.
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte jej před tím, než začnete
tento přípravek užívat.
3. JAK SE FORMOVENT 12 g, PRÁŠEK K INHALACI V TVRDÉ TOBOLCE UŽÍVÁ
Přípravek FORMOVENT 12 g vždy užívejte přesně podle pokynů svého ošetřujícího lékaře. Pokud
si nejste něčím jistý(á), obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
Přípravek FORMOVENT 12 g je určen výhradně k inhalačnímu podání.
4/7
Obvyklé dávkování u dospělých je následující:
- Léčba symptomů průduškového astmatu a jiných chronických obstrukčních reverzibilních
pulmonálních onemocnění jako kašel nebo potíže s dýcháním: V případě nutnosti potlačit potenciální
symptomy je normální udržovací dávka 1 inhalační tobolka (12 mikrogramů) užitá dvakrát denně; dále
pak je možné užívat 1-2 tobolky (Formoterol 12-24 g) denně. Nejvyšší denní dávka jsou 4 tobolky
(48 mikrogramů). Jestliže je nutné použít další dávkování častěji než dvakrát týdně, obraťte se na
svého lékaře a poraďte se s ním.
- Předcházení astmatu vyvolaného námahou nebo před nevyhnutelným kontaktem se známým
alergenem: Obvyklá dávka je 1 tobolka (Formoterol 12 g) užitá 15 minut před předpokládanou
aktivitou nebo kontaktem s alergenem. U dospělých pacientů s těžkým astmatem mohou být nutné 2
tobolky (Formoterol 24 g).
Děti starší 6 let:
- Léčba symptomů průduškového astmatu a jiných chronických obstrukčních reverzibilních
pulmonálních onemocnění jako kašel nebo potíže s dýcháním: Normální udržovací dávka je 1
inhalační tobolka (Formoterol 12 g) užitá dvakrát denně.
Jestliže je nutné potlačit potenciální symptomy, je možné užít další 1-2 tobolky denně. Nejvyšší denní
dávka jsou 4 tobolky (48 mikrogramů).
Jestliže je nutné použít další dávkování častěji než dvakrát týdně, poraďte se o této skutečnosti se
svým ošetřujícím lékařem.
- Předcházení astmatu vyvolaného námahou nebo před nevyhnutelným kontaktem se známým
alergenem: 1 inhalační tobolka (Formoterol 12 g) se inhaluje 15 minut před předpokládanou
aktivitou nebo kontaktem s alergenem.
Přípravek FORMOVENT 12 g by se neměl užívat u dětí mladších než 6 let.
Jestliže se Vám zdá, že je účinek přípravku FORMOVENT 12 g příliš silný nebo slabý, informujte o
tom svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.
O použití inhalátoru by Vás měl instruovat ošetřující lékař nebo lékárník.
Tobolky by měly zůstat až do použití v blistrovém obalu.
Návod k použití inhalátoru:
1. Sejměte víčko
2. Držte pevně spodní část inhalátoru a otočte náustkem ve směru šipky, až se otevře.
3. Vložte jednu tobolku do lůžka určeného pro tobolku ve dně inhalátoru. Je důležité, abyste
tobolku z blistru vyňali až bezprostředně před použitím.
5/7
4. Otočte náustkem do zavírací polohy.
5. Držte inhalátor ve vzpřímené poloze a pouze jednou silně stiskněte dva knoflíky umístěné na
bočních stranách inhalátoru. Tímto způsobem tobolku propíchnete. Knoflíky uvolněte.

Poznámka:
Je možné, že se během inhalování do úst a krku dostanou částečky a malé kousky želatinové tobolky.
Želatinové kousky jsou neškodné a budou po spolknutí stráveny. Riziko odpadávání částeček
želatinové tobolky bude minimální, jestliže vyjmete tobolku z blistrového obalu až bezprostředně před
použitím a uvedené dva knoflíky stisknete pouze jednou.
6. Vydechněte pokud možno co nejvíce.

7. Vložte náustek do úst a zakloňte hlavu mírně dozadu. Sevřete rty kolem náustku a vdechujete
co nejrychleji a nejhlouběji.
8. Při vyjímání náustku z úst zadržte dech a potom dýchejte normálně. Otevřete inhalátor, abyste
se přesvědčil(a), zda v tobolce nezůstal prášek. Pokud zůstal, zopakujte znovu kroky 6-8.
9. Po použití vyjměte prázdnou tobolku a inhalátor zavřete.
Čištění inhalátoru:
6/7
Reziduální prášek se odstraní tak, že se náustek a lůžko pro tobolku vytře suchým hadříkem. Je možné
použít také čistý jemný štěteček.
Jestliže jste užil(a) více přípravku FORMOVENT 12 g, než jste měl(a),
obraťte se okamžitě na svého lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení, pokud se objeví:
nevolnost,
zvracení,
tachykardie (zvýšení srdečního rytmu),
třes,
bolesti hlavy,
ospalost,
bušení srdce,
arytmie (komorové arytmie - nenormální změny srdeční frekvence),
metabolická acidosa (změna vyvolaná zvýšenou kyselostí krve, která může vést ke zvýšení dechové
frekvence, zmatenosti a letargii),
hypotenze (snížení krevního tlaku),
hypokalémie (snížení hladiny draslíku v krvi, které může vyvolat slabost, srdeční arytmie, ledvinové
onemocnění a zácpu),
hyperglykémie (zvýšená hladina glukosy v krvi, která může způsobit žízeň, časté močení a únavu),
prodloužení QTc intervalu (změna srdečního rytmu).
Formoterol může vyprovokovat ischemickou chorobu srdeční (tzn. snížení přítoku krve do srdečního
svalu).
Jestliže jste zapomněl(a) užít FORMOVENT 12 g, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce:
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) jednotlivé vynechané dávky.
V případě jakýchkoliv dalších otázek ohledně použití tohoto přípravku se obraťte na svého
ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i FORMOVENT 12 g nežádoucí účinky, které se ovšem
nemusí vyskytnout u každého uživatele.
Přípravek FORMOVENT 12 g může také vyvolat následující nežádoucí účinky:
- Časté (postihující 1 až 10 uživatelů ze 100): bolesti hlavy, bušení srdce a třes;
- Méně časté (postihující 1 až 10 uživatelů z 1 000): podrážděnost, závratě, úzkost, nervozita,
nespavost, tachykardie (zrychlený srdeční rytmus), silná průdušková křeč (způsobuje potíže při
dýchání), svalové záškuby, svalová bolest, poruchy spánku, neklid;
- Vzácné (postihující 1 až 10 uživatelů z 10 000): reakce z přecitlivělosti (těžká hypotenze/pokles
krevního tlaku, angioedém s otokem končetin, břicha, hrdla a dalších orgánů, bronchospasmus
způsobující stažením průdušek potíže při dýchání, exantém - kožní vyrážka, kopřivka, svědění),
nevolnost, poruchy chuti, orofaryngeální podráždění (v oblasti dutiny ústní a hltanu), srdeční arytmie
(jako síňové fibrilace obvykle spojené s bušením srdce, mdlobami a bolestí na hrudi,
supraventrikulární tachykardie rychlý srdeční rytmus, extrasystoly nepravidelný srdeční rytmus),
nízké hladiny draslíku v krvi;
- Velmi vzácné (postihující méně než 1 uživatele z 10 000): periferní edém (otok chodidel, rukou a
kotníků), hyperglykémie (zvýšená hladina krevního cukru způsobující žízeň, časté močení a únavu),
angína pectoris (závažná bolest nebo pocit sevření na hrudi), prodloužení QTc intervalu (změna
7/7
srdečního rytmu), kolísavý krevní tlak, paradoxní bronchospasmus (stažení průdušek po léčbě
bronchodilatátory), vysoké hladiny draslíku v krvi.
Vyskytnout se mohou také zvýšené krevní hladiny inzulínu, volných kyselin mastných, glycerolu a
ketonových tělísek.
Některé z těchto účinků mohou ustupovat samovolně. Pokud však přetrvávají, nebo pokud jsou velmi
nepříjemné, informujte o této skutečnosti svého ošetřujícího lékaře.
Pokud se kterýkoliv z uvedených nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to,
prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU FORMOVENT 12 g, PRÁŠEK K INHALACI
V TVRDÉ TOBOLCE
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek FORMOVENT 12 g nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte při teplotě do 25C.
Přípravek ponechávejte uložen v původním vnitřním blistrovém obalu.
Léčivých přípravků se nesmíme zbavovat vylitím do odpadních vod nebo vyhozením do domácího
odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek FORMOVENT 12 g obsahuje:
- Léčivou látkou přípravku je formoteroli fumaras. Jedna tobolka obsahuje 12 mikrogramů
formoteroli fumaras (ve formě formoteroli fumaras dihydricus).
- Pomocnou látkou je monohydrát laktosy. Tobolka obsahuje želatinu.
Jak FORMOVENT 12 g vypadá a co obsahuje toto balení:
FORMOVENT 12 g, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce jsou průsvitné tobolky obsahující bílý prášek.
FORMOVENT 12 g se dodává v blistrovém balení obsahujícím 1 inhalátor + 10, 20, 30, 50, 56, 60,
100, 120, 180 nebo 200 tobolek; 2 inhalátory + 100 tobolek; 4 inhalátory + 200 tobolek; 50 inhalátorů
+ 500 tobolek; a 50 nebo 60 tobolek bez inhalátoru.
Držitel rozhodnutí o registraci
Italchimici SpA
Pomezia (Řím), Itálie
Výrobce
Laboratorios Liconsa S.A.,Azuqueca de Henares (Guadalajara), Španělsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 7.11.2012

Recenze

Recenze produktu FORMOVENT 12 MCG 180X12RG Prášek k inhal. v tobolce

Diskuze

Diskuze k produktu FORMOVENT 12 MCG 180X12RG Prášek k inhal. v tobolce

Přidat nový příspěvek do diskuze