Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 43197
Kód EAN: 6432100002433
Kód SÚKL: 76334
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Formoterol patří do skupiny léků nazývaných dlouhodobě působící beta2-agonisté (bronchodilatancia). Rozšiřuje dýchací cesty a slouží k prevenci a léčbě obstrukcí dýchacích cest a plic. Formoterol pomáhá zbavit se potíží s dýcháním, jako jsou zkrácený dech, sípot a kašlání. Účinek formoterolu nastupuje v průběhu 1-3 minut a trvá po dobu 12 hodin. Formoterol Easyhaler se běžně používá společně s inhalačními kortikosteroidy k léčbě astmatu. Používá se i k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Užívejte Formoterol Easyhaler pravidelně, jedině tak bude jeho účinek správný. Je také důležité pokračovat v pravidelném užívání inhalačních kortikosteroidů nebo jiných protizánětlivých léků podle doporučení lékaře, a to i přesto, že se můžete cítit lépe. Pokud mezi jednotlivými dávkami přípravku Formoterol Easyhaler dostanete akutní astmatický záchvat, měli byste použít krátkodobě působící bronchodilatační inhalátor (obvykle modrý).

Příbalový leták

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls167791/2012 a příloha ke
sp.zn.sukls167767/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Formoterol Easyhaler
12 mikrogramů/dávka, prášek k inhalaci
formoterol fumaras dihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


Co nelezntete v této příbalové informaci:
1. Co je Formoterol Easyhaler a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Formoterol Easyhaler používat
3. Jak se Formoterol Easyhaler používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Formoterol Easyhaler uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Formoterol Easyhaler a k čemu se používá

Co je Formoterol Easyhaler?
Formoterol Easyhaler je lék na astma, který rozšiřuje dýchací cesty a tak předchází a léčí dýchací
příznaky onemocnění, jako je sípání, dušnost a kašel.

Léčivou látkou je formoterol. Formoterol ve formě prášku je v inhalátoru, který se nazývá Easyhaler.
Prášek budete vdechovat do plic přes náustek inhalátoru.

K čemu se Formoterol Easyhaler používá?
Používá se:
- společně s inhalačními kortikosteroidy k léčbě a prevenci příznaků astmatu.
- k léčbě a prevenci příznaků chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Účinek formoterolu se dostaví během 1 3 minut a trvá přibližně 12 hodin.


2. Čemu musíte věnovat pozornost než začnete Formoterol Easyhaler používat

Nepoužívejte Formoterol Easyhaler, pokud jste alergický/á na:
- formoterol
- laktózu, která obsahuje malé množství mléčných bílkovin

Přípravek nesmí používat děti do 6 let.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Formoterol Easyhaler se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo
zdravotní sestrou.
2

Informujte svého lékaře před použitím přípravku Formoterol Easyhaler, pokud se Vás týká některý
z následujících problémů:
- srdeční potíže
- vysoký krevní tlak
- cukrovka (pravděpodobně budete muset před užíváním přípravku Formoterol Easyhaler
absolvovat krevní test na obsah cukru v krvi)
- nízká hladina draslíku v krvi
- hyperfunkce (zvýšená aktivita) štítné žlázy
- nádor nadledvin (feochromocytom)

Další léčivé přípravky a přípravek Formoterol Easyhaler
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných
přípravcích a přírodních produktech.

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte:
- inhibitory monoaminooxidázy (MAO), např. moklobemid na depresi. Nepoužívejte přípravek
Formoterol Easyhaler, pokud užíváte nebo jste předchozích 14 dnů užíval/a inhibitory MAO
- tricyklická antidepresiva, např. amitriptylin a imipramin
- léky na Parkinsonovu chorobu, např. selegilin a levodopa
- léky na srdce včetně léků na arytmie (nepravidelný srdeční rytmus) a anginu pectoris
- léky na hypertenzi
- beta-blokátory (tablety i oční kapky)
- diuretika (léky zvyšující objem moči)
- erythromycin (lék na infekce)
- kortikosteroidy (např. prednisolon)
- léky na dýchací problémy, např. theofylin a aminofylin
- léky na alergie jako antihistaminika
- léky na psychická onemocnění nebo závažnou nevolnost a zvracení jako jsou fenothiaziny
- léky na problémy se štítnou žlázou, např. levothyroxin

Pokud se podrobíte anestézii (znecitlivění, narkóza), informujte lékaře nebo zubaře, že používáte
přípravek Formoterol Easyhaler.

PouPřípravek Formoterol Easyhaler s jídlem, pitím a alkoholem
Pokud při používání přípravku Formoterol Easyhaler pijete alkohol, může se u Vás vyskytnout
zrychlený srdeční rytmus.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, nepoužívejte
přípravek Formoterol Easyhaler bez předchozího schválení lékařem. Při používání přípravku
Formoterol Easyhaler nekojte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Formoterol Easyhaler by neměl mít žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud se ale u
Vás vyskytnou nežádoucí účinky jako jsou závratě, Vaše schopnosti řídit a obsluhovat stroje může být
narušená.

Přípravek Formoterol Easyhaler obsahuje laktózu. Pokud je Vám známo, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.


3. Jak se Formoterol Easyhaler používá

Přečtěte si Pokyny k použití inhalátoru Easyhaler na konci této příbalové informace.

3

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Akutní astmatický záchvat
Pokud se u Vás objeví akutní astmatický záchvat mezi dávkami přípravku Formoterol Easyhaler,
musíte použít k úlevě krátkodobě působící inhalátor.

Informujte svého lékaře co nejdříve, pokud u Vás nastane jakákoli z následujících situací:
- sípání, dušnost nebo kašel je horší než obvykle
- příznaky se vracejí rychleji než obvykle
- potřebujete použít krátkodobě působící inhalátor častěji než obvykle

Dospělí (včetně starších pacientů) a dospívající (12 až 17 let):

Astma
Obvyklá pravidelná (tzv. udržovací) dávka: 1 inhalace (12 mcg) 2x denně. Tato dávka může být
zvýšena na maximálně 2 inhalace (2 x 12 mcg) 2x denně.

Chronické obstrukční plicní onemocnění (CHOPN)
Obvyklá pravidelná (tzv. udržovací) dávka: 1 inhalace (12 mcg) 2x denně. Maximální denní dávka
jsou 2 inhalace.

Děti od 6 let
Astma
Obvyklá pravidelná (tzv. udržovací) dávka je obvykle 1 inhalace (12 mcg) 2x denně. Maximální denní
dávka u dětí jsou 2 inhalace denně.

Jestliže jste použil/a více přípravku Formoterol Easyhaler, než jste měl/a:
Jestliže použijete větší množství přípravku Formoterol Easyhaler, oznamte to, prosím, svému lékaři.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, bolest hlavy, třes a rychlý srdeční tep.

Jestliže jste zapomněl/a použít Formoterol Easyhaler:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku. Pokud na dávku zapomenete,
pouze ji použijte co nejdříve jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas použití další dávky,
počkejte a použijte až svoji pravidelnou dávku ve správném čase.

Jestliže jste přestal/a používat přípravek Formoterol Easyhaler:
Nepřestávejte přípravek Formoterol Easyhaler používat, ani nesnižujte dávku přípravku Formoterol
Easyhaler, inhalovaných kortikosteroidů, ani jiných léků na Vaše problémy s dýcháním bez předchozí
konzultace s lékařem. Je důležité užívat tyto léky pravidelně, i když se cítíte lépe. Tento přípravek se
normálně používá ráno a večer.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Tyto nežádoucí účinky jsou často mírné a při pokračováním léčby odezní.
Pokud jsou nežádoucí účinky závažné, přetrvávají několik dnů nebo Vás znepokojují, poraďte se
s lékařem.

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek
Formoterol Easyhaler používat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:
- svědění, vyrážka, zarudnutí kůže
- otok očních víček, rtů, tváře nebo hrdla
- nízký krevní tlak nebo kolaps
- zhoršení sípání a dušnost krátce po použití přípravku

4

Další nežádoucí účinky
Časté (u méně než 1 pacienta z 10, ale více než 1 ze 100):
- třes
- bušení srdce (palpitace)
- bolesti hlavy

Méně časté (u méně než 1 pacienta ze 100, ale více než 1 z 1 000):
- křeče svalů, bolest svalů
- rychlý puls
- nespavost
- pocit nervozity, neklid

Vzácné (u méně než 1 pacienta z 1 000, ale více než 1 z 10 000):
- nepravidelný nebo nevyrovnaný puls / extrasystoly
- pokles hladiny draslíku v krvi
- podráždění v ústech nebo v krku
- sípání / dušnost
- alergické reakce
- nevolnost

Velmi vzácné (u méně než 1 pacienta z 10 000):
- změny chuti
- zvýšení obsahu glukózy (cukru) v krvi
- bolest nebo tíseň na hrudi
- změny na srdci (prodloužení QT intervalu)
- změny krevního tlaku
- závratě

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. Jak Formoterol Easyhaler uchovávat

- Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
- Před prvním použitím uchovávejte přípravek v neotevřeném vnitřním obalu.
- Po otevření hliníkové fólie uchovávejte přípravek při teplotě do 30°C a chraňte před vlhkostí. Je
doporučeno uchovávat přípravek Formoterol Easyhaler v ochranném pouzdře.
- Pokud přípravek Formoterol Easyhaler navlhne, vyměňte jej za nový.
- Formoterol Easyhaler vyměňte vždy 4 měsíce po otevření hliníkové folie za nový. Pro Vaši lepší
kontrolu si zapište datum, kdy jste otevřeli hliníkovou fólii:___________________

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Formoterol Easyhaler obsahuje
Léčivou látkou je: formoteroli fumaras dihydricus (formoterol)
Pomocnou látkou je monohydrát laktózy (obsahuje malé množství mléčné bílkoviny)

Jak přípravek Formoterol Easyhaler vypadá a co obsahuje toto balení
5

Bílý až žlutobílý prášek.

Formoterol Easyhaler
120 dávek + ochranné pouzdro
120 dávek
2 x 120 dávek

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Orion Corporation
Orionintie 1
FIN- 02200 Espoo
Finsko


Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod
těmito názvy:
Finsko, Slovensko, Česká republika
Velká Británie, Maďarsko, Polsko Formoterol Easyhaler
Dánsko Formo Easyhaler
Estonsko, Lotyšsko, Litva Fomeda Easyhaler

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.1.20136


NÁVOD K POUŽITÍ INHALÁTORU EASYHALER:

Používání přípravku Formoterol Easyhaler je snadné. Nejdříve si však přečtěte následující instrukce.
Je v nich popsáno, co máte dělat a na co máte dávat pozor.

VYBALENÍ INHALÁTORU (obr. 1, 2)

Vyndejte inhalátor (obr. 1) z ochranné hliníkové fólie, která jej chrání před vlhkem (uchovává prášek
suchý). Hliníkovou fólii otevřete pouze v případě, že inhalátor začnete používat.

Součástí balení může být ochranný obal. Jestliže používáte inhalátor bez ochranného obalu, přejděte
k bodu Aplikace léku Formoterol Easyhaler.

Otevřete ochranný obal a vložte do něj inhalátor (obr. 2). Přesvědčte se, že krytka náustku je nasazena
na náustku (chrání před náhodným uvolněním léku).

Jestliže inhalátor ihned nepoužijete, uzavřete ochranný obal.

APLIKACE LÉKU FORMOTEROL EASYHALER

Používáte-li ochranný obal, otevřete jej.

Sundejte krytku náustku.

A. Protřepejte (obr. 3a, 3b)
Před inhalací inhalátor tři- až pětkrát důkladně protřepejte ve svislém směru (nahoru a dolů). Tím
zajistíte, že se prášek řádně uvolní a odměří se správné množství. Po protřepání držte inhalátor ve
svislé poloze.

B. Zmáčkněte (obr. 4a, 4b)
Zmáčkněte jednou inhalátor mezi ukazováčkem a palcem dokud neuslyšíte cvaknutí a nechte
inhalátor vrátit do původní polohy. Tím se do dávkovací komůrky uvnitř náustku odměřila dávka.
Udržujte inhalátor ve svislé poloze.

Jestliže se domníváte, že jste zmáčkli inhalátor více než jednou, přečtěte si UPOZORNĚNÍ (Obr. 6a,
6b) níže.

C. Inhalujte (obr. 5a, 5b)
Seďte nebo stůjte.
Nejprve se normálně nadechněte a vydechněte (ale NE do inhalátoru)
Potom vezměte náustek do úst mezi zuby a pevně jej sevřete rty
Zhluboka se nadechněte skrz náustek (obr. 5a, 5b)
Uvolněte inhalátor z úst
Na nejméně 5 sekund zadržte dech, poté dýchejte normálně

Ujistěte se, že jste do inhalátoru nevydechli, protože by se inhalátor mohl ucpat. Pokud se tak stalo,
přečtěte si UPOZORNĚNÍ (Obr. 6a, 6b) níže.

Pokud Vám lékař předepsal více než 1 dávku, počkejte 1 minutu a pak body A,B a C zopakujte.

Vraťte krytku náustku na náustek.

Uzavřete inhalátor do ochranného obalu, pokud jej používáte.

UPOZORNĚNÍ (Obr. 6a, 6b)
7

Jestliže jste inhalátor náhodně zmáčkli nebo jste odměřili více než jednu dávku anebo jste do
inhalátoru vydechli, odstraňte dávku z náustku poklepáním proti dlani nebo desce stolu (obr. 6a, 6b).
Tím se zajistí správné dávkování. Potom opakujte postup v bodech A, B a C.

ČIŠTĚNÍ
Náustek vyčistěte alespoň jednou týdně suchým hadříkem nebo utěrkou. Nikdy nepoužívejte vodu ani
jiné tekutiny, prášek je citlivý na vlhkost.

Používáte-li ochranný obal, vyjměte z něj inhalátor a otřete jej. Když inhalátor vkládáte zpět, ujistěte
se, že je na náustku nasazená krytka, která brání náhodnému uvolnění dávky.

POUŽITÍ NOVÉHO INHALÁTORU (Obr. 7a, 7b, 8)
Formoterol Easyhaler vyměňujte vždy 4 měsíce po otevření hliníkové folie. Pro Vaši lepší kontrolu si
zapište datum, kdy jste hliníkovou fólii otevřeli.

Součástí inhalátoru je počitadlo, které ukazuje zbývající počet dávek v inhalátoru (obr. 7a, 7b).
Počítadlo se posunuje po každých pěti zmáčknutích (dávkách) inhalátoru. V červené oblasti počitadlo
ukazuje zbývajících posledních 20 dávek. Pokud nemáte nový inhalátor, požádejte svého lékaře o
předpis. Jestliže počítadlo ukazuje 0, je čas Easyhaler vyměnit a to i přesto, že skrz okénko na zadní
straně inhalátoru (obr. 8) lze v inhalátoru vidět zbývající prášek.

Pokud používáte ochranný obal, uschovejte jej pro další inhalátor.

8


Recenze

Recenze produktu FORMOTEROL EASYHALER 120X12RG Prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu FORMOTEROL EASYHALER 120X12RG Prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze