Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

FORMOTEROL EASYHALER 120X12RG Prášek k inhal. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43197

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 43197
Kód EAN: 6432100002433
Kód SÚKL: 76334
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Formoterol patří do skupiny léků nazývaných dlouhodobě působící beta2-agonisté (bronchodilatancia). Rozšiřuje dýchací cesty a slouží k prevenci a léčbě obstrukcí dýchacích cest a plic. Formoterol pomáhá zbavit se potíží s dýcháním, jako jsou zkrácený dech, sípot a kašlání. Účinek formoterolu nastupuje v průběhu 1-3 minut a trvá po dobu 12 hodin. Formoterol Easyhaler se běžně používá společně s inhalačními kortikosteroidy k léčbě astmatu. Používá se i k léčbě chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Užívejte Formoterol Easyhaler pravidelně, jedině tak bude jeho účinek správný. Je také důležité pokračovat v pravidelném užívání inhalačních kortikosteroidů nebo jiných protizánětlivých léků podle doporučení lékaře, a to i přesto, že se můžete cítit lépe. Pokud mezi jednotlivými dávkami přípravku Formoterol Easyhaler dostanete akutní astmatický záchvat, měli byste použít krátkodobě působící bronchodilatační inhalátor (obvykle modrý).

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls42653/2015 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Formoterol Easyhaler  

12 mikrogramů/dávka, prášek k inhalaci 

formoteroli fumaras dihydricus 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci:  

1. 

Co je Formoterol Easyhaler a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Formoterol Easyhaler používat 

3. 

Jak se Formoterol Easyhaler používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Formoterol Easyhaler uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je Formoterol Easyhaler a k čemu se používá 

 
Co je Formoterol Easyhaler? 
Formoterol Easyhaler je
 lék na astma, který rozšiřuje dýchací cesty a tak předchází a léčí dýchací 
příznaky onemocnění, jako je sípání, dušnost a kašel. 
 
Léčivou látkou je formoterol. Formoterol ve formě prášku je v inhalátoru, který se nazývá Easyhaler. 
Prášek budete vdechovat do plic přes náustek inhalátoru.  
 
K čemu se Formoterol Easyhaler používá? 
Používá se: 
- společně s inhalačními kortikosteroidy k léčbě a prevenci příznaků astmatu.  
- k léčbě a prevenci příznaků chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). 
 
Účinek formoterolu se dostaví během 1 – 3 minut a trvá přibližně 12 hodin. 
 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Formoterol Easyhaler používat 

 
Nepoužívejte Formoterol Easyhaler, jestliže jste alergický(á): 

na formoterol  

na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), což je laktóza (která obsahuje 

malé množství mléčných bílkovin) 
 
Přípravek nesmí používat děti do 6 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před  použitím  přípravku  Formoterol  Easyhaler  se  poraďte  se  svým  lékařem,  lékárníkem  nebo 
zdravotní sestrou, pokud se Vás týká některý z následujících problémů: 
 

 

-  srdeční potíže  
-  vysoký krevní tlak 
-  cukrovka  (pravděpodobně  budete  muset  před  užíváním  přípravku  Formoterol  Easyhaler 
absolvovat krevní test na obsah cukru v krvi) 
-  nízká hladina draslíku v krvi 
-  hyperfunkce (zvýšená aktivita) štítné žlázy  
-  nádor nadledvin (feochromocytom) 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Formoterol Easyhaler 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
 
Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte: 
-  inhibitory  monoaminooxidázy  (MAO),  např.  moklobemid  na  depresi.  Nepoužívejte  přípravek 
Formoterol Easyhaler, pokud užíváte nebo jste předchozích 14 dnů užíval(a) inhibitory MAO 
- tricyklická antidepresiva, např. amitriptylin a imipramin 
- léky na Parkinsonovu chorobu, např. selegilin a levodopa 
- léky na srdce včetně léků na arytmie (nepravidelný srdeční rytmus) a anginu pectoris 
- léky na hypertenzi 
- beta-blokátory (tablety i oční kapky) 
- diuretika (léky zvyšující objem moči) 
- erythromycin (lék na infekce) 
- kortikosteroidy (např. prednisolon) 
- léky na dýchací problémy, např. theofylin a aminofylin 
- léky na alergie jako antihistaminika 
- léky na psychická onemocnění nebo závažnou nevolnost a zvracení jako jsou fenothiaziny 
- léky na problémy se štítnou žlázou, např. levothyroxin 
 
Pokud  se  podrobíte  anestézii  (znecitlivění,  narkóza),  informujte  lékaře  nebo  zubaře,  že  používáte 
přípravek Formoterol Easyhaler. 
 
Přípravek Formoterol Easyhaler s jídlem, pitím a alkoholem 
Pokud  při  používání  přípravku  Formoterol  Easyhaler  pijete  alkohol,  může  se  u  Vás  vyskytnout 
zrychlený srdeční rytmus. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná  nebo  plánujete  otěhotnět,  nepoužívejte 
přípravek  Formoterol  Easyhaler  bez  předchozího  schválení  lékařem.  Při  používání  přípravku 
Formoterol Easyhaler nekojte.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:  
Formoterol Easyhaler by neměl mít žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud se ale u 
Vás vyskytnou nežádoucí účinky jako jsou závratě, Vaše schopnosti řídit a obsluhovat stroje může být 
narušená. 
 
Přípravek Formoterol Easyhaler obsahuje laktózu.  
Laktóza obsahuje malé množství mléčných bílkovin, které mohou způsobit alergickou reakci. 
Pokud  je  Vám  známo,  že  nesnášíte  některé  cukry,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  než  začnete  tento 
léčivý přípravek používat. Množství laktózy obsažené v přípravku Formoterol Easyhaler (přibližně 8 
mg/dávka) pacientům s nesnášenlivostí laktózy obyčejně nezpůsobuje potíže

.

 

 

3. 

Jak se Formoterol Easyhaler používá  

 
Přečtěte si „Pokyny k použití inhalátoru Easyhaler“ na konci této příbalové informace. 
 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

 

 
Akutní astmatický záchvat 
Pokud  se  u  Vás  objeví  akutní  astmatický  záchvat  mezi  dávkami  přípravku  Formoterol  Easyhaler, 
musíte použít k úlevě krátkodobě působící inhalátor. 
 
Informujte svého lékaře co nejdříve, pokud u Vás nastane jakákoli z následujících situací: 
- sípání, dušnost nebo kašel je horší než obvykle 
- příznaky se vracejí rychleji než obvykle 
- potřebujete použít krátkodobě působící inhalátor častěji než obvykle 
 
Použití u dospělých (včetně starších pacientů) a dospívajících (od 12 let věku): 
 
Astma 
Obvyklá  pravidelná  (tzv.  udržovací)  dávka:  1  inhalace  (12  mcg)  2x  denně.  Tato  dávka  může  být 
zvýšena na maximálně 2 inhalace (2 x 12 mcg) 2x denně.  
 
Chronické obstrukční plicní onemocnění (CHOPN) 
Obvyklá  pravidelná  (tzv.  udržovací)  dávka:  1  inhalace  (12  mcg)  2x  denně.  Maximální  denní  dávka 
jsou 2 inhalace. 
 
Použití u dětí od 6 do 12 let věku 
Astma 
Obvyklá pravidelná (tzv. udržovací) dávka je obvykle 1 inhalace (12 mcg) 2x denně. Maximální denní 
dávka u dětí jsou 2 inhalace denně.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Formoterol Easyhaler, než jste měl(a):  
Jestliže použijete větší množství přípravku Formoterol Easyhaler, oznamte to, prosím, svému lékaři. 
Příznaky předávkování mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, bolest hlavy, třes a rychlý srdeční tep. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Formoterol Easyhaler: 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokud  na  dávku 
zapomenete, pouze ji použijte co nejdříve jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas použití 
další dávky, počkejte a použijte až svoji pravidelnou dávku ve správném čase. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Formoterol Easyhaler: 
Nepřestávejte  přípravek  Formoterol  Easyhaler  používat,  ani  nesnižujte  dávku  přípravku  Formoterol 
Easyhaler, inhalovaných kortikosteroidů, ani jiných léků na Vaše problémy s dýcháním bez předchozí 
konzultace s lékařem. Je důležité užívat tyto léky pravidelně, i když se cítíte lépe. Tento přípravek se 
normálně používá ráno a večer. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u  každého.  Tyto  nežádoucí  účinky  jsou  často  mírné  a  při  pokračováním  léčby  odezní. 
Pokud  jsou  nežádoucí  účinky  závažné,  přetrvávají  několik  dnů  nebo  Vás  znepokojují,  poraďte  se 
s lékařem. 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  jakýkoli  z následujících  nežádoucích  účinků,  přestaňte  přípravek 
Formoterol Easyhaler používat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc: 
- svědění, vyrážka, zarudnutí kůže 
- otok očních víček, rtů, tváře nebo hrdla 
- nízký krevní tlak nebo kolaps 
- zhoršení sípání a dušnost krátce po použití přípravku 
 

 

Další nežádoucí účinky 
Časté (

mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

): 

- třes 
- bušení srdce (palpitace) 
- bolesti hlavy 
 
Méně časté (

mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

):  

- křeče svalů, bolest svalů  
- rychlý puls 
- nespavost 
-  pocit nervozity, neklid 
 
Vzácné (

mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů

): 

- nepravidelný nebo nevyrovnaný puls / extrasystoly 
- pokles hladiny draslíku v krvi 
- podráždění v ústech nebo v krku 
- sípání/dušnost 
- alergické reakce 
- nevolnost 
 
Velmi vzácné (

mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů

):  

- změny chuti 
- zvýšení obsahu glukózy (cukru) v krvi 
- bolest nebo tíseň na hrudi 
- změny na srdci (prodloužení QT intervalu) 
- změny krevního tlaku 
- závratě 
 
 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 

5. 

Jak Formoterol Easyhaler uchovávat 

 
- Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
- Před prvním použitím uchovávejte přípravek v neotevřeném vnitřním obalu. 
-  Po  otevření  hliníkové  fólie  uchovávejte  přípravek  při  teplotě  do  30°C  a  chraňte  před  vlhkostí.  Je 
doporučeno uchovávat přípravek Formoterol Easyhaler v ochranném pouzdře. 
- Pokud přípravek Formoterol Easyhaler navlhne, vyměňte jej za nový. 
-  Formoterol  Easyhaler  vyměňte  vždy  4  měsíce  po  otevření  hliníkové  folie  za  nový.  Pro  Vaši  lepší 
kontrolu si zapište datum, kdy jste otevřeli hliníkovou fólii:___________________ 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce.  
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Formoterol Easyhaler obsahuje 
Léčivou látkou je: formoteroli fumaras dihydricus (formoterol) 
Pomocnou látkou je monohydrát laktózy (obsahuje malé množství mléčné bílkoviny) 
 
Jak přípravek Formoterol Easyhaler vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílý až žlutobílý prášek ve vícedávkovém plastovém inhalátoru. Jeden inhalátor obsahuje 120 dávek, 
tělo  má  bílou  barvu  se  zelenou  horní  částí.  Inhalátor  je  zatavený  v  laminátové  fólii  a  zabalen 
v krabičce  spolu  s ochranným  pouzdrem,  nebo  bez  něj.  Formoterol  Easyhaler  obsahuje  1  nebo  2 
inhalátory.  
 
 

 

1 inhalátor (120 dávek) + ochranné pouzdro 

 

1 inhalátor (120 dávek) 

 

2 inhalátory (2 x 120 dávek) 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Orion Corporation 
Orionintie 1  
FI-02200 Espoo  
Finsko  
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Finsko, Slovensko, Česká republika  
Velká Británie, Maďarsko, Polsko 

 

 

 

Formoterol Easyhaler 

Dánsko  

 

 

 

 

 

 

Formo Easyhaler 

Estonsko, Lotyšsko, Litva 

 

 

 

 

Fomeda Easyhaler 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30.6.2015. 
 
 
 

 

 
NÁVOD K POUŽITÍ INHALÁTORU EASYHALER: 
 
Používání přípravku Formoterol Easyhaler je snadné. Nejdříve si však přečtěte následující instrukce. 
Je v nich popsáno, co máte dělat a na co máte dávat pozor. 
 
VYBALENÍ

 

INHALÁTORU

 

(obr. 1, 2) 

 
Vyndejte inhalátor (obr. 1) z ochranné hliníkové fólie, která jej chrání před vlhkem (uchovává prášek 
suchý). Hliníkovou fólii otevřete pouze v případě, že inhalátor začnete používat. 
 
Součástí balení může být ochranný obal. Jestliže používáte inhalátor bez ochranného obalu, přejděte 
k bodu „Aplikace léku Formoterol Easyhaler“.  
 
Otevřete ochranný obal a vložte do něj inhalátor (obr. 2). Přesvědčte se, že krytka náustku je nasazena 
na náustku (chrání před náhodným uvolněním léku). 
 
Jestliže inhalátor ihned nepoužijete, uzavřete ochranný obal. 
 
APLIKACE

 

LÉKU

 

FORMOTEROL

 

EASYHALER

 

 

 
Používáte-li ochranný obal, otevřete jej. 
 
Sundejte krytku náustku. 
 

A. 

Protřepejte (obr. 3a, 3b) 

Před  inhalací  inhalátor  tři-  až  pětkrát  důkladně  protřepejte  ve  svislém  směru  (nahoru  a  dolů).  Tím 
zajistíte,  že  se  prášek  řádně  uvolní  a  odměří  se  správné  množství.  Po  protřepání  držte  inhalátor  ve 
svislé 
poloze. 
 
B. 

Zmáčkněte (obr. 4a, 4b) 

Zmáčkněte  jednou  inhalátor  mezi  ukazováčkem  a  palcem  dokud  neuslyšíte  cvaknutí  a  nechte 
inhalátor  vrátit  do  původní  polohy.  Tím  se  do  dávkovací  komůrky  uvnitř  náustku  odměřila  dávka. 
Udržujte inhalátor ve svislé poloze. 
 
Jestliže se domníváte, že jste zmáčkli inhalátor více než jednou, přečtěte si „UPOZORNĚNÍ“ (Obr. 6a, 
6b) níže. 
 
C. 

Inhalujte (obr. 5a, 5b) 

Seďte nebo stůjte. 

 

Nejprve se normálně nadechněte a vydechněte (ale NE do inhalátoru) 

 

Potom vezměte náustek do úst mezi zuby a pevně jej sevřete rty  

 

Zhluboka se nadechněte skrz náustek (obr. 5a, 5b) 

 

Uvolněte inhalátor z úst 

 

Na nejméně 5 sekund zadržte dech, poté dýchejte normálně 

 
Ujistěte se, že jste do inhalátoru nevydechli, protože by se inhalátor mohl ucpat. Pokud se tak stalo, 
přečtěte si „UPOZORNĚNÍ“ (Obr. 6a, 6b) níže. 
 
Pokud Vám lékař předepsal více než 1 dávku, počkejte 1 minutu a pak body A,B a C zopakujte. 
 
Vraťte krytku náustku na náustek. 
 
Uzavřete inhalátor do ochranného obalu, pokud jej používáte. 
 
UPOZORNĚNÍ (Obr. 6a, 6b) 

 

Jestliže  jste  inhalátor  náhodně  zmáčkli  nebo  jste  odměřili  více  než  jednu  dávku  anebo  jste  do 
inhalátoru vydechli, odstraňte dávku z náustku poklepáním proti dlani nebo desce stolu (obr. 6a, 6b). 
Tím se zajistí správné dávkování. Potom opakujte postup v bodech A, B a C.  
 
ČIŠTĚNÍ 
Náustek vyčistěte alespoň jednou týdně suchým hadříkem nebo utěrkou. Nikdy nepoužívejte vodu ani 
jiné tekutiny, prášek je citlivý na vlhkost. 
 
Používáte-li ochranný obal, vyjměte z něj inhalátor a otřete jej. Když inhalátor vkládáte zpět, ujistěte 
se, že je na náustku nasazená krytka, která brání náhodnému uvolnění dávky.  
 
POUŽITÍ NOVÉHO INHALÁTORU (Obr. 7a, 7b, 8) 
Formoterol Easyhaler vyměňujte vždy 4 měsíce po otevření hliníkové folie. Pro Vaši lepší kontrolu si 
zapište datum, kdy jste hliníkovou fólii otevřeli. 
 
Součástí  inhalátoru  je  počitadlo,  které  ukazuje  zbývající  počet  dávek  v inhalátoru  (obr.  7a,  7b). 
Počítadlo se posunuje po každých pěti zmáčknutích (dávkách) inhalátoru. V červené oblasti počitadlo 
ukazuje  zbývajících  posledních  20  dávek.  Pokud  nemáte  nový  inhalátor,  požádejte  svého  lékaře  o 
předpis. Jestliže počítadlo ukazuje 0, je čas Easyhaler vyměnit a to i přesto, že skrz okénko na zadní 
straně inhalátoru (obr. 8) lze v inhalátoru vidět zbývající prášek. 
 
Pokud používáte ochranný obal, uschovejte jej pro další inhalátor. 
 

 

 

 

Recenze

Recenze produktu FORMOTEROL EASYHALER 120X12RG Prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu FORMOTEROL EASYHALER 120X12RG Prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám