Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

FORCAN - 150 1X150MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25798

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: S&D PHARMA CZ
Kód výrobku: 25798
Kód EAN: 8901117068070
Kód SÚKL: 16396
Držitel rozhodnutí: S&D PHARMA CZ
Použití léčebné Přípravek mohou užívat dospělí, děti a mladiství, postižení jak povrchovou (slizniční, kožní), tak i orgánovou (jaterní, plicní, ledvinovou, mozkovou atd.) infekcí vyvolanou zejména kvasinkami rodu Kandida (Candida albicans a další) a kryptokoky (Cryptococcus neoformans a další). V léčbě orgánových infekcí se flukonazol uplatňuje u nemocných se závažným základním onemocněním (cukrovka, druhotné houbové infekce při léčbě širokospektrými antibiotiky, nádory, poruchy imunity a jiné formy oslabení obranyschopnosti, AIDS a další). V léčbě povrchových infekcí se dosahuje výborných výsledků zejména při postižení sliznic a jícnu, při akutních i chronických infekcích gynekologických a infekcích kůže. Použití profylaktické, k zabránění vzniku infekce u ohrožených jedinců U nemocných, kteří sice nemají známky infekce, ale jejichž základní nemoc (nebo její léčba) je provázena oslabením obrany proti infekci. V takovém případě by rozvinutá houbová infekce mohla probíhat velmi závažně až s rizikem ohrožení života (AIDS, nádory, transplantace orgánů a jiné).

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls243639/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

FORCAN - 150 

tvrdé tobolky 

fluconazolum 

 
Přečtěte si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité informace.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to 
i tehdy, má-li stejné známky jako Vy. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz 
bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Forcan - 150 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Forcan - 150 užívat  

3. 

Jak se Forcan - 150 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Forcan - 150 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je FORCAN - 150 a k čemu se používá 

 
Forcan – 150 patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika”. Léčivou látkou je flukonazol.  
 
Forcan - 150 se užívá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také užívat k prevenci kandidových 
infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida.  
 
Dospělí  
Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí: 
- Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan vyvolaný kvasinkou Cryptococcus neoformans)  
- Kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis)  
-  Infekce  vyvolané  kvasinkou  druhu  Candida  a  nalezené  v  krevním  řečišti,  tělesných  orgánech  (např. 
srdce, plíce) nebo močovém ústrojí.  
- Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst, krku nebo otlaků v místě protézy 
- Kvasinková infekce postihující zevní pohlavní ústrojí- infekce pochvy nebo penisu  
-  Kožní  infekce  –  např.  tzv.  atletická  noha,  plíseň,  infekce  záhybu  kůže  (třísel),  infekce  nehtů,  kožní 
infekce  
 
Forcan - 150 můžete rovněž dostat:  
- k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy  
- k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce  
- ke snížení opětovného výskytu infekce pochvy vyvolané kvasinkou druhu Candida  

 

2/7 

-  k  prevenci  infekce  vyvolané  kvasinkou  druhu  Candida  (jestliže  máte  oslabený  imunitní  systém  nebo 
jeho činnost je nedostatečná)  
 
Děti a dospívající (3 – 17 let)  
Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:  
- Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst nebo krku  
-  Infekce  vyvolané  kvasinkou  druhu  Candida  a  nalezené  v  krevním  řečišti,  tělesných  orgánech  (např. 
srdce, plíce) nebo močovém ústrojí  
- Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan zapříčiněný kvasinkovou houbou kryptokokem)  
 
Forcan - 150 můžete rovněž dostat:  
-  k  prevenci  infekcí  vyvolaných  kvasinkou  druhu  Candida  (pokud  Váš  imunitní  systém  je  slabý  a 
nepracuje správně)  
- k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FORCAN – 150 užívat 

 
Neužívejte Forcan - 150 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 
v bodě 6).  Příznaky mohou zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním. 
- jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)  
- jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost)  
- jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)  
- jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie)  
- jestliže užíváte erythromycin, (antibiotikum k léčbě infekcí)  
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Forcan-150 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

- jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami  
- jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémů se srdeční arytmií  
- jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi  
- jestliže se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním) 
-  jestliže  se  u  Vás  rozvinuly  příznaky  "nedostatečnosti  činnosti  nadledvin",  kdy  nadledviny  nevytvářejí 
dostatečné  množství  některých  steroidních  hormonů,  jako  je  např.  hydrokortison  (projevující  se  jako 
chronická nebo dlouhotrvající únava, svalová slabost, ztráta chuti k jídlu, úbytek tělesné hmotnosti, bolesti 
břicha). 
  
 
Další léčivé přípravky a Forcan -150 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)  
nebo které možná budete užívat,  
Informujte  okamžitě  svého  lékaře,  pokud  užíváte  astemizol,  terfenadin  (antihistaminika  k  léčbě alergií) 
nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí) 
nebo  chinidin  (používaný  k  léčbě  nepravidelného  srdečního  rytmu  -  "arytmie")

 

nebo  erythromycin 

(antibiotikum  k  léčbě  infekcí),  protože  tyto  léky  se  nesmí  užívat  s  přípravkem  Forcan  -  150  (viz  bod: 
“Neužívejte přípravek Forcan - 150”).  
 

 

3/7 

Některé léky se mohou s přípravkem Forcan - 150 vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že 
užíváte kterýkoliv z následujících léků:  
- rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí)  
- alfentanil, fentanyl (užívané jako anestetika)  
- amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva)  
- amfotericin B, vorikonazol (antimykotika)  
- léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky)  
-  benzodiazepiny  (midazolam,  triazolam  nebo  podobné  léčivé  přípravky)  užívané  na  spaní  nebo  při 
úzkosti  
- karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů)  
- nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi- vysoký tlak krve)  
- cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu)  
- cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) používané k léčbě rakoviny  
- halofantrin (užívaný k léčbě malárie)  
- statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) užívané ke snížení vysokých hladin 
cholesterolu  
- methadon (užívaný při bolesti)  
-  celekoxib,  flurbiprofen,  naproxen,  ibuprofen,  lornoxikam,  meloxikam,  diklofenak  (nesteroidní 
protizánětlivé léky - NSAID)  
- perorální antikoncepce (užívaná ústy) 
- prednison (steroid)  
- zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pacientů)  
- léky na cukrovku, jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid  
- theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu)  
- vitamin A (potravinový doplněk) 
- ivakaftor (užívaný k léčbě cystické fibrózy);  
- amiodaron (používaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu "arytmií");  
- hydrochlorothiazid (užívaný k podpoře močení, diuretikum). 
  
 
Přípravek Forcan – 150 s jídlem 
Lék můžete užívat s jídlem i bez jídla.  
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Jestliže jste těhotná, přípravek Forcan - 150 neužívejte, pokud Vám lékař neřekne. 
 

V kojení můžete pokračovat po užití jedné dávky přípravku Forcan-150 do maximální výše 200 mg. 
V kojení nepokračujte při opakovaném užití přípravku Forcan-150. 

.

 

 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit  závratě nebo 
záchvaty.  
 
Přípravek  obsahuje monohydrát  laktosy.  Pokud Vám  lékař  sdělil,  že trpíte  nesnášenlivostí  některých 
cukrů, domluvte se se svým ošetřujícím lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek. 

 

4/7 

Přípravek obsahuje oranžovou žlut´ která může způsobit alergickou reakci. 
 
 
3. 

Jak se FORCAN – 150 užívá 

 
Vždy užívejte přípravek Forcan - 150 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Tobolky se polykají celé se sklenicí vody. Nejlepší je užívat tobolky ve stejnou dobu každý den.  
 
Doporučené dávkování pro různé indikace je uvedeno níže:  
 
Dospělí 
 

Stav  

Dávka  

Léčba kryptokokové meningitidy  

400 mg první den, poté 200 až 400 mg jednou denně po 6 až 8 týdnů nebo 
déle, pokud je třeba. Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg  

Prevence opětovného výskytu 
kryptokokové meningitidy  

200 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili  

Léčba kokcidioidomykózy  

200 až 400 mg jednou denně po dobu 11 až 24 měsíců nebo déle, je-li potřeba. 
Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg  

Léčba kandidové infekce postihující 
vnitřní orgány  

800 mg první den, poté 400 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, 
abyste léčbu ukončili  

Léčba infekce postihující sliznice 
dutiny ústní, krku a otlaků v místě 
protézy  

200 mg až 400 mg první den, poté 100 mg až 200 mg, dokud Vám lékař 
neřekne, abyste léčbu ukončili  

Léčba slizniční kvasinkové infekce – 
dávka závisí na lokalizaci infekce  

50 až 400 mg jednou denně po 7 až 30 dní, dokud Vám lékař neřekne, abyste 
léčbu ukončili  

Prevence opětovného výskytu infekce v 
ústech nebo v krku  

100 mg až 200 mg jednou denně, nebo 200 mg 3 krát týdně, po dobu hrozícího 
rizika vzniku infekce  

Kvasinková infekce postihující 
pohlavní orgány  

150 mg jako jednorázová dávka  

Ochrana před opětovným výskytem 
kvasinkové infekce pochvy  

150 mg každý třetí den, celkově 3 dávky (den 1, 4, a 7), následně jednou 
týdně, po dobu 6 měsíců, kdy hrozí riziko vzniku infekce  

Léčba infekce kůže a nehtů  

V závislosti na místě infekce 50 mg jednou denně, 150 mg jednou týdně, 300 
až 400 mg jednou týdně po 1 až 4 týdny (u atletické nohy až po 6 týdnů, léčba 
u infekce nehtů trvá až do doby než je nehet nahrazen novým)  

Prevence kandidové infekce (jestliže 
máte oslabený imunitní systém nebo 
jeho činnost je nedostatečná)  

200 až 400 mg jednou denně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce  

 
Dospívající ve věku od 12 do 17 let  
Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé).  
 
Děti ve věku do 11 let  
Maximální dávka pro děti je 400 mg denně.  
Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.  
 
V případě potřeby mají být použity jiné lékové formy jiných přípravků. 
 

 

5/7 

Lékaři někdy předepisují odlišné dávkování. Vždy užívejte přípravek  Forcan - 150 přesně podle pokynů 
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
 
Starší pacienti  
Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami.  
 
Pacienti s ledvinovými problémy  
Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin. 
 
Jestliže jste užil (a) více přípravku Forcan - 150, než jste měl(a) 
Jestliže jste užili příliš mnoho tobolek najednou, můžete pocítit nevolnost. Kontaktujte svého lékaře nebo 
ihned  navštivte  nejbližší  úrazové  oddělení  v  nemocnici.  Příznaky  možného  předávkování  mohou 
zahrnovat  změny  sluchového  a  zrakového  vnímání  (halucinace  a  paranoidní  chování).  Podpůrná  léčba 
příznaků (např. výplach žaludku) může napomoci ke zvládnutí tohoto stavu. 
 
Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Forcan - 150 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil  (a)  vynechanou  dávku.  Pokud  zapomenete  užít 
dávku,  vezměte  si  ji  hned,  jak  si  vzpomenete.  Pokud  je  již  doba  na  následující  dávku,  neberte  si 
zapomenutou dávku.  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
U některých lidí se rozvinuly alergické reakce i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné.  
Pokud se objeví, kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě se obraťte na svého lékaře.  
- náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi  
- otok očních víček, obličeje nebo rtů  
- svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny  
- kožní vyrážka  
- závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech).  
 
Forcan - 150 může mít vliv na játra. Známky jaterních problémů zahrnují:  
- únava  
- ztráta chuti k jídlu  
- zvracení  
- zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)  
 
Pokud nastane kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě přestaňte užívat přípravek Forcan - 150 a sdělte to 
svému lékaři.  
 
Další nežádoucí účinky:  

Stav  

Denní dávka  

Kvasinková  infekce  sliznice  a  krku  – 
dávkování  a  délka  léčby  závisí  na  závažnosti 
infekce a na její lokalizaci  

3 mg na kg tělesné hmotnosti (6 mg na kg tělesné hmotnosti smí být 
podáno první den)  

Kryptokoková  meningitida  nebo  kandidová 
infekce vnitřních orgánů  

6 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti  

Ochrana  dětí  před  kandidovou  infekcí  (jestliže 
činnost  jejich  imunitního  systému  není 
dostatečná)  

3 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti  

 

6/7 

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v  závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  
 
Časté nežádoucí účinky, které se vyskytly až u 1 pacienta z 10  jsou uvedeny dále:  
- bolest hlavy  
- žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení  
- zvýšené jaterní testy  
- vyrážka  
 
Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytly až u 1 pacienta ze  100 jsou uvedeny dále:  
- snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost  
- snížení chuti k jídlu  
- nespavost, ospalost  
-záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti  
- zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech  
- bolest svalů  
- poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)  
- pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení  
- únava, pocit necítění se dobře, horečka  
 
Vzácné nežádoucí účinky, které se vyskytly až u 1 pacienta z 1000 jsou uvedeny dále:  
- nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím a krevních destiček, které 
pomáhají zastavit krvácení  
- červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních destiček, 
jiné změny krve  
- změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuku)  
- nízká hladina draslíku v krvi  
- třes  
- abnormální elektrokardiogram (EKG), změny srdeční frekvence nebo rytmu  
- selhání jater  
- alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku, olupování kůže, závažné 
kožní reakce, otoky obličeje a rtů  
- ztráta vlasů  
 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 
 
5. 

Jak FORCAN – 150 uchovávat 

 

 

7/7 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na  krabičce za „Použitelné do „. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Další informace 

 
Co Forcan – 150 obsahuje 
Léčivou látkou je fluconazolum. 
Jedna tvrdá tobolka obsahuje fluconazolum150 mg.  
 
Pomocnými látkami jsou: 
Monohydrát  laktosy,  natrium-lauryl-  sulfát,  mastek,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  kukuřičný  škrob, 
černý oxid železitý, oranžová žluť, oxid titaničitý, želatina. 
 
Jak přípravek Forcan – 150 vypadá a co obsahuje toto balení 
Forcan 150 jsou tvrdé neprůhledné želatinové tobolky (vel.1), tělo tobolky oranžové, víčko tobolky černé, 
uvnitř bílý nebo téměř bílý prášek. 
 
Velikost balení: 
1 nebo 2 tobolky v Al stripu. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Cipla UK Ltd., Weybridge, Surrey, Velká Británie 
 
Výrobce 
S&D Pharma CZ, s.r.o., 
Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika 
Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos a.s.), Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 10. 2017 
 
 

Recenze

Recenze produktu FORCAN - 150 1X150MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu FORCAN - 150 1X150MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám