Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

FORADIL 60X12RG Prášek k inhal. v tobolce - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24358

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FORADIL 60X12RG Prášek k inhal. v tobolce

1/10

sp.zn. sukls73865/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE.

FORADIL
(formoteroli fumaras dihydricus)
prášek k inhalaci ve tvrdých tobolkách

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1) Co je Foradil a k čemu se používá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Foradil užívat
3) Jak se Foradil užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak Foradil uchovávat
6) Další informace


1. CO JE FORADIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Foradil obsahuje léčivou látku, která se nazývá formoteroli fumaras dihydricus. Jedna tobolka Foradilu
obsahuje 12 mikrogramů léčivé látky formoteroli fumaras dihydricus a užívá se pomocí přiloženého
inhalátoru Aerolizer.

Foradil je bronchodilatans (rozšiřuje dýchací cesty). Užívá se k léčbě dýchacích obtíží u astmatu a
jiných potíží dýchacích cest, jako je chronická bronchitida a emfyzém, což se také může nazývat
chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Foradil usnadňuje dýchání tím, že otevírá i malé
průdušky a pomáhá, aby zůstaly otevřeny po dobu přibližně 12 hodin. Pokud jej budete užívat podle
pokynů lékaře, Foradil Vám pomůže zbavit se dýchacích potíží během dne i noci.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FORADIL UŽÍVAT
Pečlivě dodržujte všechny instrukce lékaře, i když se mohou lišit od informací uvedených v tomto
příbalovém letáku.

Neužívejte Foradil
Pokud jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na léčivou látku formoterol nebo na kteroukoli další
složku přípravku Foradil.

Zvláštní pozornosti při použití Foradilu je zapotřebí
Jestliže máte onemocnění srdce.
Jestliže máte vysoký krevní tlak.
Jestliže trpíte hyperfunkcí (zvýšenou aktivitou) štítné žlázy.
Jestliže máte srdeční potíže, jako je abnormální signál na elektrokardiogramu nazývaný
prodloužení QT intervalu.
2/10

Jestliže máte cukrovku.


Pokud se Vás kterýkoli z výše uvedených bodů týká, upozorněte na to svého lékaře dříve, než
začnete Foradil užívat.

Pokud cítíte, že začínáte být při užívání Foradilu udýchaný(á) nebo začínáte sípat, měl(a) byste
pokračovat v jeho užívání, ale v případě, že potřebujete další lék, měl(a) byste co nejdříve navštívit
svého lékaře.

Jestliže máte astma: Neužívejte Foradil jako jediný lék na léčbu astmatu. Užívejte Foradil pouze
s inhalačním kortikosteroidem (ICS).


V průběhu léčby přípravkem Foradil neužívejte jiné léky, které obsahují dlouhodobě působící beta2-
sympatomimetika, jako je salmeterol.

Neužívejte Foradil, jestliže:
je Vaše nemoc dobře zvládnuta inhalačním kortikosteroidem;
potřebujete krátkodobě působící beta2-sympatomimetikum pouze jednou za čas.

V některých klinických studiích s přípravkem Foradil se objevily případy vážných astmatických
záchvatů (viz odstavec 4. Možné nežádoucí účinky).

Neužívejte Foradil ani nezvyšujte dávkování doporučené Vaším lékařem, pokud dostanete akutní
astmatický záchvat.

Neměňte ani nevysazujte žádný z léků, určených ke kontrole nebo léčbě Vašich dýchacích potíží,
včetně inhalačního kortikosteroidu. Lékař Vám upraví léčbu dle potřeby.

Pokud máte astma, neužívejte Foradil k úlevě náhlé dušnosti. K léčbě náhlých projevů astmatu vždy
užívejte krátkodobě působící beta2-sympatomimetika (záchranná inhalace např. salbutamol).

Léčba přípravkem Foradil může vést k snížení hladiny draslíku v krvi, což může být příčinou změn
srdečního rytmu. Z toho důvodu Vám lékař bude kontrolovat hladinu draslíku v krvi, zvláště pokud
máte těžké astma.

Důležitá informace o podobném přípravku
Foradil patří do skupiny léčivých přípravků, která se nazývá dlouhodobě působící beta2-
sympatomimetika (LABA). Rozsáhlá klinická studie s odlišným přípravkem z této skupiny LABA
(salmeterolem) prokázala zvýšené riziko úmrtí způsobené astmatem. Nebyla provedena žádná studie,
která by dokázala, zda se toto týká také přípravku Foradil. Poraďte se se svým lékařem o možných
rizicích a přínosech léčby astmatu přípravkem Foradil.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Toto je zejména důležité,
pokud užíváte kterékoli z následujících léků:
Inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO) nebo tricyklická antidepresiva, které se používají
k léčbě deprese nebo poruch nálady.
Sympatomimetika, což jsou léky s podobnými vlastnostmi jako má adrenalin, které se užívají na
léčbu astmatu nebo otoku nosní sliznice.
Antihistaminika, což jsou protialergické léky, které se užívají k prevenci nebo léčbě závažných
příznaků alergické reakce.
3/10

Steroidy, které se běžně používají k léčbě astmatu a jiných zánětlivých onemocnění.
Diuretika, což jsou léky na odvodnění a užívají se k léčbě edému (zadržování tekutin), srdečního
selhání a vysokého krevního tlaku.
Betablokátory, které se používají na léčbu vysokého krevního tlaku, srdečního selhání, anginy
pectoris, úzkosti a abnormálního srdečního rytmu. Některé oční kapky, které se užívají k léčbě
zeleného zákalu, mohou obsahovat betablokátory.
Léky obsahující chinidin, disopyramid, prokainamid, které se používají k léčbě poruch srdečního
rytmu.
Deriváty fenothiazinu, což je skupina přípravků upravující mentální poruchy, jako je schizofrenie,
mánie, psychotické stavy a úzkost.
Digitalis, což je látka používaná k léčbě srdečního selhání a poruch srdečního rytmu.
Xantinové deriváty, které se používají na léčbu astmatu a chronického obstrukčního onemocnění
dýchacích cest.
Makrolidy (např. erythromycin) užívané k léčbě bakteriálních infekcí.
Anestetika jako halogenované uhlovodíky (např. halothan). Tyto léky se používají k vyvolání
anestezie během operace.
Anticholinergika (např. ipratropium-bromid) užívaný k léčbě gastrointestinálních onemocnění,
urogenitálních onemocnění apod.

Lékař Vám bude možná muset upravit dávku některého léku nebo dokonce některý lék vysadit.

Lékař Vám může předepsat i jiné léky, které máte užívat pravidelně z důvodu Vašeho plicního
onemocnění. Je velmi důležité, abyste tyto léky užíval(a) pravidelně. Nepřestávejte je užívat, ani
nesnižujte jejich dávku, přestože se budete cítit výrazně lépe.

Starší lidé
Pokud je Vám 65 let a více můžete užívat Foradil ve stejných dávkách tak jako ostatní pacienti.

Děti a mladiství (5 let a starší)
Foradil je vhodný pro děti ve věku 5 let a starší. Děti mohou užívat Foradil pouze tehdy, pokud jsou
schopné správně zacházet s inhalátorem (viz bod Jak užívat Foradil tobolky pomocí inhalátoru).
Děti by měly používat inhalátor pouze za pomoci dospělých.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná, oznamte to lékaři.
Během těhotenství byste neměla Foradil užívat, pokud Vám to však lékař nedoporučí. Lékař Vám
vysvětlí možná rizika užívání Foradilu v těhotenství.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Matky, které užívají Foradil, by neměly kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů užívajících Foradil, byly hlášeny případy výskytu závratí. Jestliže pociťujete
závrať, neřiďte nebo neobsluhujte stroje ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující Vaši pozornost.

Důležité informace o některých složkách Foradilu
Foradil obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE FORADIL UŽÍVÁ
Pečlivě dodržujte pokyny Vašeho lékaře. Doporučenou dávku nepřekračujte.
TOBOLKY NEPOLYKEJTE jsou určeny pouze k inhalaci pomocí Aerolizeru.
4/10


Kolik a jak často máte Foradil užívat
Jak často a jakou dávku máte užívat určí Váš lékař podle závažnosti onemocnění.

K léčbě astmatu Vám bude Foradil předepsán vždy navíc k ICS.

Obvyklá dávka Foradilu u dospělých je 1 nebo 2 tobolky 2krát denně. Maximální doporučená denní
dávka pro dospělé je 4 tobolky. Pokud je to nezbytně nutné, je možné v průběhu dne vedle užití této
obvyklé dávky ke zmírnění nebo odstranění běžných příznaků navíc užít ještě 1 až 2 tobolky. Pokud
však Váš zdravotní stav vyžaduje vedle obvyklé dávky užívat navíc 1 až 2 tobolky vícekrát než dva
dny v týdnu, musíte to co nejdříve oznámit lékaři, protože mohlo dojít ke zhoršení Vašeho zdravotního
stavu. Musíte mít u sebe vždy krátkodobě působící beta2-sympatomimetikum (záchranná inhalace,
např. salbutamol) k léčbě při náhlém astmatickém záchvatu.

Doporučená dávka pro děti ve věku 5 let a starší je 1 tobolka 2krát denně. Maximální doporučená
denní dávka pro děti je 2 tobolky.

K zabránění astmatických záchvatů vyvolaných námahou, studeným vzduchem nebo čímkoli o čem
víte, že u Vás může vyvolat alergickou reakci, inhalujte 1 tobolku nejméně 15 minut předem. Toto je
doporučované dávkování pro dospělé a děti starší více než 5 roků. V některých případech může
dospělým lékař doporučit 2 tobolky jako prevenci proti dušnosti a bronchospasmu. Pokud
podstupujete pravidelnou protiastmatickou léčbu, bude Vaše léčba vždy zahrnovat ICS, určený k léčbě
astmatu.

Pro chronické obstrukční plicní onemocnění je obvyklá udržovací dávka u dospělých 1 až 2 tobolky
dvakrát denně užívaná pomocí inhalátoru, jak je popsáno níže.

Jak užívat Foradil tobolky pomocí inhalátoru
Postupujte dle ilustrovaných pokynů, abyste se naučil(a), jak užívat Foradil tobolky pomocí inhalátoru
Aerolizer.
Užívejte Foradil tobolky pouze pomocí inhalátoru přiloženého k balení přípravku. Tento Aerolizer
byl speciálně vyvinut pro užívání přípravku Foradil tobolky.
Vyjměte tobolku z blistru těsně před užitím přípravku. Ujistěte se, že máte suché prsty, protože
tobolky by se neměly namočit.
Tobolky nepolykejte. Prášek v tobolce je určen pouze k inhalaci.


Aerolizer se skládá z následujících částí:

1. Modrý kryt k ochraně náustku.
2. Základna zajišťující správné uvolnění
léčebné dávky z tobolky.
Základna má tyto části:
3. Náustek.
4. Otvor pro tobolku.
5. Modrá tlačítka s křidélky (vyčnívající
po stranách) a jehlami na každé straně.
6. Vstupní otvor pro vzduch do inhalátoru.

5/10

Způsob správného použití:

1. Odstraňte kryt náustku.2. Otevřete prostor pro umístění tobolky.
Pevně uchopte spodní část inhalátoru a otočte
náustek ve směru šipky.


3. Ujistěte se, že máte zcela suché prsty.Vyjměte
tobolku z blistru těsně před použitím a
umístěte ji do prostoru, který je pro ni
vytvarován ve spodní části inhalátoru.

DŮLEŽITÉ: Nevkládejte tobolku do náustku!

6/10
4. Uzavřete prostor pro tobolku otočením
náustku zpět, dokud neuslyšíte cvaknutí.

5. Uvolnění inhalačního prášku z tobolky:
Držte Aerolizer ve svislé poloze
s náustkem směrem vzhůru.
Pevně stiskněte obě modrá tlačítka
současně, tím dojde k propíchnutí
tobolky.. Potom uvolněte tlačítka. Toto
udělejte pouze 1x.

Prosím všimněte si: tobolka se mohla při tomto
úkonu rozpadnout a malé kousky želatiny se Vám
mohly dostat do úst nebo krku. Jedná se o jedlou
želatinu, která nemůže uškodit.
6. Úplně vydechněte.

7/10
7. Pro hlubokou inhalaci přípravku do dýchacích
cest:
Umístěte náustek do úst a lehce
zakloňte hlavu.
Sevřete pevně rty kolem náustku.
Vdechněte rychle a přitom
rovnoměrně tak zhluboka, jak jen
můžete.

Poznámka: Měl(a) byste slyšet chřestivý
zvuk, jak se tobolka otáčí v inhalátoru.
Pokud jste neslyšel(a) tento zvuk, otevřete
inhalátor a zkontrolujte, zda tobolka leží
volně v inhalátoru. Potom zopakujte krok 7.
NIKDY se nesnažte uvolnit tobolku
opakovaným stiskem tlačítek.8. Po vdechnutí dávky pomocí Aerolizeru
zadržte dech tak dlouho, jak pohodlně můžete
a přitom vyjměte Aerolizer z úst. Poté
vydechněte nosem. Otevřete inhalátor, abyste
se přesvědčil(a), zdali není nějaký prášek v
tobolce. Pokud tam ještě nějaký zbyl, opakujte
kroky 6 až 8.
9. Po spotřebování celého obsahu tobolky
otevřete inhalátor (viz krok 2). Odstraňte
prázdnou tobolku, použijte suchou látku nebo
měkký kartáček k odstranění zbytků prášku
uvnitř.


Poznámka:
K vyčištění Aerolizeru NEPOUŽÍVEJTE VODU.

10. Uzavřete náustek a zakryjte ho krytem.

Otázky / Jak se vyvarovat potížím

1. Jak se vyvarovat rozlámání tobolky na malé kousky?
Tobolka se může rozlámat, jestliže stisknete modrá tlačítka (krok 5), a malé částečky se mohou
dostat do úst nebo krku, když se nadechnete. Tomuto předejít můžete tak, že:
stisknete modrá tlačítka pouze jednou.
ponecháte tobolky v původním balení (v blistrech) před užitím.
uchováváte tobolky při teplotě ne vyšší než 25°C.
chráníte tobolky před vlhkem.
8/10

2. Jsou částečky tobolky škodlivé?
Ne. Tobolky jsou vyrobeny z jedlé želatiny, která není škodlivá. Kousky želatiny, které se Vám
dostanou do úst nebo krku, můžete spolknout.

3. Jak uvolním tobolku, jestliže se zasekla uvnitř v prostoru, kam se tobolka vkládá?
Otevřete inhalátor, otočte jej vrchní částí dolů a jemně klepněte na dno.

4. Co mám dělat, pokud se modrá tlačítka zaklíní?
S pomocí postranních křidélek jemně vytáhněte tlačítka zpět do jejich původní polohy.

5. Jak poznám, že jsem dávku opravdu užil(a)?
Uslyšíte chřestivý zvuk při nádechu pomocí Aerolizeru.
Ucítíte sladkou chuť laktózy v ústech. Můžete cítit prášek vzadu v hrdle. To je normální.
Tobolka bude prázdná.

6. Jak odstraním prášek z vnitřku Aerolizeru?
Použijte suchý hadřík nebo měkký kartáček.
Pamatujte, že Aerolizer nikdy nesmíte umývat.


Jestliže jste zapomněl(a) užít Foradil
Jestliže jste dávku zapomněl(a) užít, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete. Pokud je to v době,
kdy byste měl(a) užít druhou dávku, neužívejte zdvojenou dávku Foradilu náhradou za to, že jste
jednu zapomněl(a). Vraťte se ke svému pravidelnému dávkovacímu režimu.

Jestliže jste užil(a) více Foradilu, než jste měl(a)
Pokud užijete náhodou více dávek Foradilu, než Vám lékař doporučil, může se objevit pocit nevolnosti
nebo zvracení, třesavka, bolesti hlavy, závratě (možné příznaky vysokého krevního tlaku), bušení
srdce nebo ospalost. Okamžitě o tom informujte lékaře nebo vyhledejte nejbližší zdravotnické
zařízení. Možná budete potřebovat zdravotnické ošetření.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít Foradil nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
V některých klinických studiích s přípravkem Foradil se objevily případy vážných astmatických
záchvatů (těžké zkrácení dechu, kašel, dušnost nebo tíha na hrudi vedoucí k hospitalizaci).

Některé účinky mohou být závažné:
Zúžení průdušek (bronchospasmus) s dušností nebo kašlem a potíže s dýcháním.
Tento nežádoucí účinek je méně častý (pravděpodobný u méně než 1 pacienta ze 100).

Alergické reakce, např. pokud máte pocit na omdlení (máte nízký krevní tlak), objeví se
vyrážka nebo svědění či otoky v obličeji.

Příznaky zahrnující svalovou slabost, svalové křeče, nebo abnormální srdeční rytmus (to by
mohlo znamenat snížení hladiny draslíku v krvi).

Nepravidelný srdeční rytmus (včetně rychlého srdečního rytmu).
Tyto nežádoucí účinky jsou velmi vzácné (pravděpodobné u méně než 1 pacienta z 10 000).

Silná bolest na hrudi (příznak anginy pectoris).

9/10

Pokud se některý z výše uvedených nežádoucích účinků u Vás vyskytne, okamžitě informujte
lékaře.

Časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100
Bolesti hlavy
Třes
Bušení srdce

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou postihnout méně než 1 pacienta ze 100
Neklid
Úzkost
Pocit nervozity
Poruchy spánku
Závratě
Rychlý puls
Podráždění v krku
Křeče ve svalech
Bolesti svalů

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou postihnout méně než 1 pacienta ze 10 000
Nauzea (nevolnost)
Zkreslená chuť
Otoky rukou, kotníků nebo nohou
Nadměrná žízeň, časté močení a únava trvající delší dobu (možné příznaky zvýšené hladiny
krevního cukru).

Další hlášené nežádoucí účinky
Kašel
Vyrážka
Bolest hlavy a závratě (možné příznaky vysokého krevního tlaku)


Jestliže Vám některý z výše uvedených nežádoucích účinků působí větší potíže, oznamte to co
nejdříve svému lékaři.

Některé z těchto nežádoucích účinků mohou samy odeznít, jakmile si Váš organismus zvykne na
užívání léku.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.5. JAK FORADIL UCHOVÁVAT
Neužívejte Foradil po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek spolu s inhalátorem uchovávejte při teplotě do 25 C v původním vnitřním obalu
(blistru), aby byl chráněn před vzdušnou vlhkostí.
10/10
Starý Aerolizer vždy zlikvidujte a použijte nový, který je součástí každého balení přípravku.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


6. DALŠÍ INFORMACE
Co Foradil obsahuje
- Léčivou látkou je formoteroli fumaras dihydricus (dihydrát formoterol-fumarátu).
- Pomocnými látkami jsou:
monohydrát laktosy, který obsahuje mléčné bílkoviny
černý inkoust (šelak, černý oxid železitý, propylenglykol, roztok amoniaku 28 %).
- Tobolky jsou vyrobeny z jedlé želatiny.

Jak Foradil vypadá a co obsahuje toto balení
Foradil je průsvitná želatinová tobolka označená "CG" na spodní části a "FXF" na vrchní části,
obsahující bílý prášek.

Balení obsahuje 30 nebo 60 tobolek s inhalátorem pro jejich aplikaci.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30.4.2013.

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 24358
Kód EAN: 8594050584280
Kód SÚKL: 64935
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Foradil je bronchodilatans (rozšiřuje dýchací cesty). Užívá se k léčbě dýchacích obtíží u astmatu a jiných potíží dýchacích cest, jako je chronická bronchitida či emfyzém, což se také může nazývat chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Usnadňuje dýchání tím, že otevírá i malé průdušky a pomáhá, aby zůstaly otevřeny po dobu přibližně 12 hodin. Pokud jej budete užívat podle pokynů lékaře, Foradil Vám pomůže zbavit se dýchacích potíží během dne i noci.

Recenze

Recenze produktu FORADIL 60X12RG Prášek k inhal. v tobolce

Diskuze

Diskuze k produktu FORADIL 60X12RG Prášek k inhal. v tobolce

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám