Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

FORADIL 30X12RG Prášek k inhal. v tobolce

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24357

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 24357
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15899
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Foradil je bronchodilatans (rozšiřuje dýchací cesty). Užívá se k léčbě dýchacích obtíží u astmatu a jiných potíží dýchacích cest, jako je chronická bronchitida či emfyzém, což se také může nazývat chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Usnadňuje dýchání tím, že otevírá i malé průdušky a pomáhá, aby zůstaly otevřeny po dobu přibližně 12 hodin. Pokud jej budete užívat podle pokynů lékaře, Foradil Vám pomůže zbavit se dýchacích potíží během dne i noci.

Příbalový leták

1/11 

 

sp.zn. sukls83231/2012 
sp.zn. sukls13669/2013  

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

FORADIL 

(formoteroli fumaras dihydricus) 

prášek k inhalaci v tvrdé tobolce 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je Foradil a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Foradil užívat 

3. 

Jak se Foradil

 

užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Foradil uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  Co je Foradil a k čemu se používá 

 

Foradil obsahuje léčivou látku, která se nazývá formoteroli fumaras dihydricus. Jedna tobolka Foradilu 
obsahuje 12 mikrogramů léčivé látky formoteroli fumaras dihydricus a užívá se pomocí přiloženého 
inhalátoru Aerolizer.  
 
Foradil  je  bronchodilatans  (rozšiřuje  dýchací  cesty).  Užívá  se  k  léčbě  dýchacích  obtíží  u  astmatu  a 
jiných  potíží  dýchacích  cest,  jako  je  chronická  bronchitida  a  emfyzém,  což  se  také  může  nazývat 
chronická  obstrukční  plicní  nemoc  (CHOPN).  Foradil  usnadňuje  dýchání  tím,  že  otevírá  i  malé 
průdušky a pomáhá, aby zůstaly otevřeny po dobu přibližně 12 hodin. Pokud jej budete užívat podle 
pokynů lékaře, Foradil Vám pomůže zbavit se dýchacích potíží během dne i noci.  
 
Léčba přípravkem Foradil může vést ke zvýšení hladiny cukru v krvi. Pokud jste diabetik, měla by být 
pravidelně kontrolována Vaše hladina cukru v krvi. 
 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Foradil užívat 
 
Pečlivě  dodržujte  všechny  instrukce  lékaře,  i  když  se  mohou  lišit  od  informací  uvedených  v  tomto 
příbalovém letáku. 
 
Neužívejte Foradil 

  jestliže jste alergický(á) [přecitlivělý(á)] na léčivou látku formoterol nebo laktózu (která obsahuje 

malé množství mléčných proteinů) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

2/11 

 

 
Zvláštní pozornosti při použití Foradilu je zapotřebí 

  jestliže máte onemocnění srdce. 

  jestliže máte vysoký krevní tlak. 

  jestliže trpíte hyperfunkcí (zvýšenou aktivitou) štítné žlázy. 

  jestliže máte aneurysma (rozšířená oblast tepny (výduť) v místě, kde je stěna tepny slabá). 

  jestliže máte srdeční potíže, jako je abnormální signál na elektrokardiogramu nazývaný 

„prodloužení QT intervalu“. 

  jestliže máte cukrovku. 

  jestliže máte feochromocytom (nádor nadledvin, který může ovlivnit krevní tlak). 
 
 
Pokud se Vás kterýkoli z výše uvedených bodů týká, upozorněte na to svého lékaře dříve, než 
začnete Foradil užívat. 
 
Pokud  cítíte,  že  začínáte  být  při  užívání  Foradilu  udýchaný(á)  nebo  začínáte  sípat,  měl(a)  byste 
pokračovat  v jeho  užívání,  ale  v případě,  že  potřebujete  další  lék,  měl(a)  byste co  nejdříve  navštívit 
svého lékaře. 
 
Důležitá informace 
Tobolky nepolykejte
 – tobolky jsou určeny pouze k inhalaci pomocí inhalátoru Aerolizer. 
Jestliže  máte  astma:  Neužívejte  Foradil  jako  jediný  lék  na  léčbu  astmatu.  Užívejte  Foradil  pouze 
s inhalačním kortikosteroidem (ICS). 
 
 
V průběhu léčby přípravkem Foradil neužívejte jiné léky,  které obsahují  dlouhodobě působící  beta

2

-

sympatomimetika, jako je salmeterol. 
 
Neužívejte Foradil, jestliže

  je Vaše nemoc dobře zvládnuta inhalačním kortikosteroidem; 

  potřebujete krátkodobě působící beta

2

-sympatomimetikum pouze jednou za čas. 

 

V některých  klinických  studiích  s přípravkem  Foradil  se  objevily  případy  vážných  astmatických 
záchvatů (viz odstavec 4. Možné nežádoucí účinky). 
 
Neužívejte  Foradil  ani  nezvyšujte  dávkování  doporučené  Vaším  lékařem,  pokud  dostanete  akutní 
astmatický záchvat. 
 
Neměňte  ani  nevysazujte  žádný  z  léků,  určených  ke kontrole  nebo  léčbě  Vašich  dýchacích  potíží, 
včetně inhalačního kortikosteroidu. Lékař Vám upraví léčbu dle potřeby. 
 
Pokud máte astma, neužívejte Foradil k úlevě náhlé dušnosti. K léčbě náhlých projevů astmatu vždy 
užívejte krátkodobě působící beta

2

-sympatomimetika (záchranná inhalace, např. salbutamol). 

 
Léčba přípravkem  Foradil může  vést  k snížení hladiny  draslíku  v krvi,  což  může  být  příčinou  změn 
srdečního  rytmu.  Z toho  důvodu  Vám  lékař  bude  kontrolovat  hladinu  draslíku  v krvi,  zvláště  pokud 
máte těžké astma. 

 
Důležitá informace o podobném přípravku 

Foradil  patří  do  skupiny  léčivých  přípravků,  která  se  nazývá  dlouhodobě  působící  beta

2

-

sympatomimetika  (LABA).  Rozsáhlá  klinická  studie  s odlišným  přípravkem  z této  skupiny  LABA 
(salmeterolem) prokázala zvýšené riziko úmrtí způsobené astmatem. Nebyla provedena žádná studie, 
která by dokázala, zda se toto týká také přípravku Foradil. Poraďte se se svým  lékařem o  možných 
rizicích a přínosech léčby astmatu přípravkem Foradil. 

3/11 

 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Foradil 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Toto je zejména důležité, pokud užíváte kterékoli 
z následujících léků: 

  Inhibitory monoaminooxidázy (inhibitory MAO) nebo tricyklická antidepresiva, které se používají 

k léčbě deprese nebo poruch nálady. 

  Sympatomimetika, což jsou léky s podobnými vlastnostmi jako má adrenalin, které se užívají na 

léčbu astmatu nebo otoku nosní sliznice.  

  Antihistaminika,  což jsou protialergické  léky,  které  se  užívají  k  prevenci  nebo léčbě  závažných 

příznaků alergické reakce. 

  Steroidy, které se běžně používají k léčbě astmatu a jiných zánětlivých onemocnění.  

  Diuretika, což jsou léky na odvodnění a užívají se k léčbě edému (zadržování tekutin), srdečního 

selhání a vysokého krevního tlaku.  

  Betablokátory,  které  se  používají  na  léčbu  vysokého  krevního  tlaku,  srdečního  selhání,  anginy 

pectoris,  úzkosti  a  abnormálního  srdečního  rytmu.  Některé  oční  kapky,  které  se  užívají  k  léčbě 
zeleného zákalu, mohou obsahovat betablokátory. 

  Léky obsahující chinidin, disopyramid, prokainamid, které se používají k léčbě poruch srdečního 

rytmu.  

  Deriváty fenothiazinu, což je skupina přípravků upravující mentální poruchy, jako je schizofrenie, 

mánie, psychotické stavy a úzkost.  

  Digitalis, což je látka používaná k léčbě srdečního selhání a poruch srdečního rytmu. 

  Xantinové deriváty, které se používají na léčbu astmatu a chronického obstrukčního onemocnění 

dýchacích cest.  

  Makrolidy (např. erythromycin; azitromycin) užívané k léčbě bakteriálních infekcí. 

  Anestetika  jako  halogenované  uhlovodíky  (např.  halothan).  Tyto  léky  se  používají  k vyvolání 

anestezie  během  operace.  Informujte  svého  lékaře,  že  užíváte  přípravek  Foradil,  pokud  máte 
podstoupit operaci pod anestezií. 

  Anticholinergika (např. antiastmatikum ipratropium-bromid). 
 
Lékař Vám bude možná muset upravit dávku některého léku nebo dokonce některý lék vysadit. 
 
Lékař Vám může předepsat i jiné léky, které máte užívat pravidelně z důvodu Vašeho plicního 
onemocnění. Je velmi důležité, abyste tyto léky užíval(a) pravidelně. Nepřestávejte je užívat, ani 
nesnižujte jejich dávku, přestože se budete cítit výrazně lépe. 

 

Starší lidé 
Pokud je Vám 65 let a více můžete užívat Foradil ve stejných dávkách tak jako ostatní pacienti.  
 
Děti  (6 let a starší) 
Foradil je vhodný pro děti ve  věku 6 let a starší.  Děti do 6 let by neměly být léčeny  formoterolem, 
protože  nejsou  dostatečné  zkušenosti  pro  tuto  věkovou  skupinu.  Děti  mohou  užívat  Foradil  pouze 
tehdy,  pokud  jsou  schopné  správně  zacházet  s  inhalátorem  (viz  bod  „Jak  užívat  Foradil  tobolky 
pomocí inhalátoru“). Děti by měly používat inhalátor pouze za pomoci dospělých. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Během  těhotenství  byste  neměla  Foradil  užívat,  pokud  Vám  to  však  lékař  nedoporučí.  Lékař  Vám 
vysvětlí možná rizika užívání Foradilu v těhotenství. 
 
Matky, které užívají Foradil, by neměly kojit. 

4/11 

 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U  některých  pacientů  užívajících  Foradil  byly  hlášeny  případy  výskytu  závratí.  Jestliže  pociťujete 
závrať, neřiďte nebo neobsluhujte stroje ani nevykonávejte jiné činnosti vyžadující Vaši pozornost. 
 
Důležité informace o některých složkách Foradilu 
Foradil obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
3.  Jak se Foradil užívá 

 

Pečlivě  dodržujte  pokyny  Vašeho  lékaře.  Vždy  užívejte tento  přípravek  přesně podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Doporučenou dávku nepřekračujte.  
TOBOLKY NEPOLYKEJTE – tobolky jsou určeny pouze k inhalaci pomocí inhalátoru Aerolizer. 
 
Kolik a jak často máte Foradil užívat 
Jak často a jakou dávku máte užívat určí Váš lékař podle závažnosti onemocnění. 
 
K léčbě astmatu Vám bude Foradil předepsán vždy navíc k ICS. 
 
 Obvyklá  dávka  Foradilu  u  dospělých  k léčbě  astmatu  je  1  nebo  2  tobolky  2krát  denně.  Maximální 
doporučená denní dávka pro dospělé je 4 tobolky. Pokud je Vaše pravidelná dávka jedna tobolka 2krát 
denně,  můžete  v  průběhu  dne  vedle  užití  této  obvyklé  dávky  ke  zmírnění  nebo  odstranění  běžných 
příznaků  navíc  užít  ještě  1  až  2  tobolky  pro  úlevu  od  obvyklých  příznaků  za  podmínky,  že  nebude 
překročena  maximální  doporučená  denní  dávka  4  tobolky.  Pokud  však  Váš  zdravotní  stav  vyžaduje 
vedle obvyklé dávky užívat navíc 1 až 2 tobolky vícekrát než dva dny v týdnu, musíte to co nejdříve 
oznámit  lékaři,  protože  mohlo  dojít  ke  zhoršení  Vašeho  zdravotního  stavu.  Musíte  mít  u  sebe  vždy 
krátkodobě  působící  beta

2

-sympatomimetikum  (záchranná    inhalace,  např.  salbutamol)  k léčbě  při 

náhlém astmatickém záchvatu. 
 
Doporučená dávka k léčbě astmatu pro děti ve věku 6 let a starší je 1 tobolka 2krát denně. Maximální 
doporučená denní dávka pro děti je 2 tobolky.  
 
K zabránění astmatických záchvatů vyvolaných  námahou, studeným vzduchem nebo čímkoli, o čem 
víte, že u Vás může vyvolat alergickou reakci, inhalujte 1 tobolku nejméně 15 minut předem. Toto je 
doporučované  dávkování  pro  dospělé  a  děti  starší  více  než  6  roků.  V některých  případech  může 
dospělým  lékař  doporučit  2  tobolky  jako  prevenci  proti  dušnosti  a  bronchospasmu.  Pokud 
podstupujete pravidelnou protiastmatickou léčbu, bude Vaše léčba vždy zahrnovat ICS, určený k léčbě 
astmatu. 
 
Pro chronické obstrukční plicní onemocnění je obvyklá udržovací dávka u dospělých 1 až 2 tobolky 
dvakrát denně užívaná pomocí inhalátoru, jak je popsáno níže. 
 
Jak užívat Foradil tobolky pomocí inhalátoru 

Postupujte dle ilustrovaných pokynů, abyste se naučil(a), jak užívat Foradil tobolky pomocí inhalátoru 
Aerolizer. 

Užívejte Foradil tobolky pouze pomocí inhalátoru přiloženého k balení přípravku. Tento Aerolizer 
byl speciálně vyvinut pro užívání přípravku Foradil tobolky. 

Vyjměte tobolku z blistru těsně před užitím přípravku. Ujistěte se, že máte suché prsty, protože 
tobolky by se neměly namočit. 

Tobolky nepolykejte. Prášek v tobolce je určen pouze k inhalaci. 

5/11 

 

 

 

Aerolizer se skládá z následujících částí: 
 

 

1.  Modrý kryt k ochraně náustku. 

2.  Základna zajišťující správné uvolnění 

léčebné dávky z tobolky. 

Základna má tyto části: 

 

3.  Náustek. 

4.  Otvor pro tobolku. 

5.  Modrá tlačítka s „křidélky“ (vyčnívající 

po stranách) a jehlami na každé straně. 

6.  Vstupní otvor pro vzduch do inhalátoru. 

 

Způsob správného použití: 

 

1.  Odstraňte kryt náustku.  

 

 

 
2.  Otevřete prostor pro umístění tobolky. 
  Pevně uchopte spodní část inhalátoru a otočte 

náustek ve směru šipky. 

 

 
 

6/11 

 

 

 

 
3.  Ujistěte se, že máte zcela suché prsty.Vyjměte 

tobolku z blistru těsně před použitím a 
umístěte ji do prostoru, který je pro ni 
vytvarován ve spodní části inhalátoru.  

 

DŮLEŽITÉ: Nevkládejte tobolku do náustku! 

 

 

 

 
4.  Uzavřete prostor pro tobolku otočením 

náustku zpět, dokud neuslyšíte cvaknutí. 

 

 

 

 

 
5. Uvolnění inhalačního prášku z tobolky: 

  Držte Aerolizer ve svislé poloze 

s náustkem směrem vzhůru.  

  Pevně stiskněte obě modrá tlačítka 

současně, tím dojde k propíchnutí 
tobolky. Potom uvolněte tlačítka. Toto 
udělejte pouze 1x. 

 
Prosím  všimněte  si:  tobolka  se  mohla  při  tomto 
úkonu rozpadnout a malé kousky želatiny se Vám 
mohly dostat do úst nebo krku. Jedná se o jedlou 
želatinu, která nemůže uškodit.  
 

7/11 

 

 

 

 
6.  Úplně vydechněte. 
 

 

 

 
7.  Pro hlubokou inhalaci přípravku do dýchacích 

cest: 

  Umístěte náustek do úst a lehce 

zakloňte hlavu.  

  Sevřete pevně rty kolem náustku. 

  Vdechněte rychle a přitom 

rovnoměrně tak zhluboka, jak jen 
můžete. 

 

Poznámka: Měl(a) byste slyšet chřestivý 
zvuk, jak se tobolka otáčí v inhalátoru. 
Pokud jste  neslyšel(a) tento zvuk, otevřete 
inhalátor a zkontrolujte, zda tobolka leží 
volně v inhalátoru. Potom zopakujte krok 7. 
NIKDY se nesnažte uvolnit tobolku 
opakovaným stiskem tlačítek. 

 
 

 
8.  Po vdechnutí dávky pomocí Aerolizeru 

zadržte dech  tak dlouho, jak pohodlně můžete 
a přitom vyjměte Aerolizer z úst. Poté 
vydechněte nosem. Otevřete inhalátor, abyste 
se přesvědčil(a), zdali není nějaký prášek v 
tobolce. Pokud tam ještě nějaký zbyl, opakujte 
kroky 6 až 8. 

 

 

 

8/11 

 

 
9.   Po spotřebování celého obsahu tobolky 

otevřete inhalátor (viz krok 2). Odstraňte 
prázdnou tobolku, použijte suchou látku nebo 
měkký kartáček k odstranění zbytků prášku 
uvnitř.  

 
 

Poznámka:  
K vyčištění Aerolizeru NEPOUŽÍVEJTE VODU. 
 

 

10. Uzavřete náustek a zakryjte ho krytem. 

 
Otázky / Jak se vyvarovat potížím 
 
1.  Jak se vyvarovat rozlámání tobolky na malé kousky? 
  Tobolka  se  může  rozlámat,  jestliže  stisknete  modrá  tlačítka  (krok  5),  a  malé  částečky  se  mohou 

dostat do úst nebo krku, když se nadechnete. Tomuto předejít můžete tak, že: 

  stisknete modrá tlačítka pouze jednou. 

  ponecháte tobolky v původním balení (v blistrech) před užitím. 

  uchováváte tobolky při teplotě ne vyšší než 25°C. 

  chráníte tobolky před vlhkem. 

 
2.  Jsou částečky tobolky škodlivé? 
  Ne.  Tobolky  jsou  vyrobeny  z jedlé  želatiny,  která  není  škodlivá.  Kousky  želatiny,  které  se  Vám 

dostanou do úst nebo krku, můžete spolknout. 

 
3.  Jak uvolním tobolku, jestliže se zasekla uvnitř v prostoru, kam se tobolka vkládá? 
  Otevřete inhalátor, otočte jej vrchní částí dolů a jemně klepněte na dno.  
 
4.  Co mám dělat, pokud se modrá tlačítka zaklíní? 
  S pomocí postranních křidélek jemně vytáhněte tlačítka zpět do jejich původní polohy. 
 
5.  Jak poznám, že jsem dávku opravdu užil(a)? 

  Uslyšíte chřestivý zvuk při nádechu pomocí Aerolizeru. 

  Ucítíte sladkou chuť laktózy v ústech. Můžete cítit prášek vzadu v hrdle. To je normální. 

  Tobolka bude prázdná. 

 
6.  Jak odstraním prášek z vnitřku Aerolizeru? 

  Použijte suchý hadřík nebo měkký kartáček. 

  Pamatujte, že Aerolizer nikdy nesmíte umývat. 

 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Foradil 
Jestliže jste dávku zapomněl(a) užít, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete. Pokud je to v době, 
kdy  byste  měl(a)  užít  druhou  dávku,  nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) 
vynechanou dávku. Vraťte se ke svému pravidelnému dávkovacímu režimu. 
 

 

9/11 

Jestliže jste užil(a) více Foradilu, než jste měl(a) 
Pokud užijete náhodou více dávek Foradilu, než Vám lékař doporučil, může se objevit pocit nevolnosti 
nebo  zvracení,  třesavka,  bolesti  hlavy,  závratě  (možné  příznaky  vysokého  krevního  tlaku),  bušení 
srdce  nebo  ospalost.  Okamžitě  o  tom  informujte  lékaře  nebo  vyhledejte  nejbližší  zdravotnické 
zařízení. Možná budete potřebovat zdravotnické ošetření. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
V některých  klinických  studiích  s přípravkem  Foradil  se  objevily  případy  vážných  astmatických 
záchvatů (těžké zkrácení dechu, kašel, dušnost nebo tíha na hrudi vedoucí k hospitalizaci).  
 
Některé účinky mohou být závažné: 

  Zúžení průdušek (bronchospazmus) s dušností nebo kašlem a potíže s dýcháním.  
Tento nežádoucí účinek je méně častý (pravděpodobný u méně než 1 pacienta ze 100). 
 

  Alergické  reakce,  např.  pokud  máte  pocit  na  omdlení  (máte  nízký  krevní  tlak),  objeví  se 

vyrážka nebo svědění či otoky v obličeji. 

Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (pravděpodobné u méně než 1 pacienta z 1 000). 

 

  Příznaky  zahrnující  svalovou  slabost,  svalové  křeče  nebo  abnormální  srdeční  rytmus  (to  by 

mohlo znamenat snížení hladiny draslíku v krvi). 

 

  Nepravidelný srdeční rytmus (včetně rychlého srdečního rytmu).  
Tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (pravděpodobné u méně než 1 pacienta z 1 000). 
 

  Silná bolest na hrudi (příznak anginy pectoris). 
Tento nežádoucí účinek je velmi vzácný (pravděpodobný u méně než 1 pacienta z 10 000). 

 
Pokud  se  některý  z výše  uvedených  nežádoucích  účinků  u  Vás  vyskytne,  okamžitě  informujte 
lékaře

 
Časté nežádoucí účinky 
Mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100 

  Bolesti hlavy 

  Třes 

  Bušení srdce 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
Mohou postihnout méně než 1 pacienta ze 100 

  Neklid 

  Úzkost 

  Poruchy spánku 

  Rychlý puls 

  Bronchospazmus (dušnost vzniklá zúžením průdušek) 

  Podráždění hrtanu 

  Sucho v ústech 

  Křeče ve svalech 

  Bolesti svalů 

 
Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou postihnout méně než 1 pacienta z 1 000 

 

10/11 

  Nauzea (nevolnost) 

  Poruchy  srdečního  rytmu,  např.  míhání  síní  (fibrilace  síní),  vysoká  frekvence  komorových 

stahů (supraventrikulární tachykardie), mimořádné srdeční stahy (extrasystoly) 

  Nízká koncentrace draslíku v krvi (hypokalemie) 

 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000 

  Porucha chuti 

  Závratě 

  Otoky rukou, kotníků nebo nohou 

  Zvýšené  hladiny  krevního  cukru  (projevují  se  nadměrnou  žízní,  častým  močením  a  únavou 

trvající delší dobu)  

  Změny krevního tlaku, zvýšený krevní tlak 

 

Další hlášené nežádoucí účinky 

  Kašel 

 
 
Jestliže  Vám  některý  z výše  uvedených  nežádoucích  účinků  působí  větší  potíže,  oznamte  to  co 
nejdříve svému lékaři. 
 
Některé z těchto nežádoucích účinků mohou samy odeznít, jakmile si Váš organizmus zvykne na 
užívání léku.  
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak Foradil uchovávat 

 

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

  Uchovávejte v blistru při teplotě do 25 C, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

  Starý Aerolizer vždy zlikvidujte a použijte nový, který je součástí každého balení přípravku. 

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
 

 

11/11 

6.  Obsah balení a další informace 

 

Co Foradil obsahuje 

-  Léčivou látkou je formoteroli fumaras dihydricus (dihydrát formoterol-fumarátu) 

12mikrogramů v jedné tvrdé tobolce. 

-     Pomocnými látkami jsou:  

monohydrát laktosy (25 mg v jedné tvrdé tobolce), který obsahuje mléčné bílkoviny, 

černý inkoust (šelak, černý oxid železitý, propylenglykol, roztok amoniaku 28 %). 

-  Tobolky jsou vyrobeny z jedlé želatiny. 

 
Jak Foradil vypadá a co obsahuje toto balení 
Foradil je bezbarvá, průsvitná želatinová tobolka označená 

CG

 na spodní části a 

FXF

 na vrchní 

části, obsahující bílý prášek.  
 
Balení obsahuje 30 nebo 60 tobolek s inhalátorem pro jejich aplikaci. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:  
Novartis s.r.o., 

Na Pankráci 1724/129, 140 00

 Praha 4, Česká republika 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.6.2016 

 

Recenze

Recenze produktu FORADIL 30X12RG Prášek k inhal. v tobolce

Diskuze

Diskuze k produktu FORADIL 30X12RG Prášek k inhal. v tobolce

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám