Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 14384
Kód EAN:
Kód SÚKL: 76174
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kdy se používá Fluanxol Depot? Fluanxol Depot se používá při léčbě schizofrenie a jiných souvisejících psychóz. Je možné, že Vám lékař předepsal Fluanxol Depot pro léčbu jiného onemocnění. V případě nejasností se zeptejte svého lékaře.

Příbalový leták

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls264133/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Fluanxol Depot
20 mg/ml, injekční roztok
Flupentixoli decanoas
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Fluanxol Depot a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fluanxol Depot užívat
3. Jak se Fluanxol Depot užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Fluanxol Depot uchovávat
6. Další informace
1. CO JE FLUANXOL DEPOT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Jaký je mechanismus účinku přípravku Fluanxol Depot
Fluanxol Depot patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných antipsychotika (též neuroleptika).
Tyto přípravky ovlivňují nervové dráhy v určitých oblastech mozku a pomáhají upravit chemickou
nerovnováhu způsobující příznaky Vaší nemoci.
K čemu se Fluanxol Depot používá
Fluanxol Depot se používá k léčbě schizofrenie a jiných psychóz.
Váš lékař však může předepsat Fluanxol Depot k léčbě jiného onemocnění. V případě nejasností se
zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Fluanxol Depot předepsán.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FLUANXOL DEPOT
UŽÍVAT
Neužívejte Fluanxol Depot
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na flupentixol nebo na kteroukoli další
složku přípravku Fluanxol Depot (viz kapitola Co obsahuje Fluanxol Depot). Zeptejte se
svého lékaře, pokud si myslíte, že byste alergický/á mohl/a být.
jestliže trpíte útlumem vědomí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fluanxol Depot je zapotřebí
jestliže trpíte onemocněním jater
jestliže se u vás vyskytly v minulosti křeče nebo záchvaty
jestliže máte cukrovku (můžete potřebovat upravit dávku léků proti cukrovce)
jestliže máte organický psychosyndrom (může vzniknout následkem otravy alkoholem nebo
organickými rozpouštědly)
jestliže splňujete rizikové faktory pro výskyt cévní mozkové příhody (např. kouření, vysoký
krevní tlak)
jestliže máte hypokalemii nebo hypomagnesemii (příliš nízká hladina draslíku nebo hořčíku v
krvi nebo vrozený předpoklad k některé z nich)
jestliže se u Vás v minulosti vyskytlo kardiovaskulární onemocnění
jestliže užíváte jiná antipsychotika
jestliže jste více excitovaný/á nebo aktivní než obvykle, protože tento přípravek může tyto
pocity zvýraznit
jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními
sraženinami. Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních
sraženin v cévách.
Informujte svého lékaře, pokud se Vás kterékoli z výše uvedených tvrzení týká a to včetně minulosti.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé přípravky se mohou navzájem ovlivňovat a tato interakce může vyvolat závažné nežádoucí
účinky.
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků:
tricyklická antidepresiva
guanetidin a podobné léčivé přípravky (užívané ke snížení krevního tlaku)
barbituráty (léčivé přípravky s tlumícím účinkem)
léčivé přípravky k léčbě epilepsie
levodopu a podobně působící léčivé přípravky (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby)
metoklopramid (užívaný k léčbě některých poruch trávení)
piperazin (užívaný k léčbě parazitárních onemocnění způsobených škrkavkami a roupy)
léčivé přípravky narušující rovnováhu vody a solí (příliš nízká hladina draslíku nebo hořčíku v
krvi)
léčivé přípravky zvyšující koncentraci přípravku Fluanxol Depot v krvi
Následující léčivé přípravky by neměly být užívány současně s přípravkem Fluanxol Depot:
léčivé přípravky ovlivňující srdeční rytmus (chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid,
erythromycin, terfenadin, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacin, cisaprid, lithium)
jiná antipsychotika
Vzájemné působení přípravku Fluanxol Depot a alkoholu
Fluanxol Depot může prohloubit sedativní účinek alkoholu a způsobit ospalost. Během léčby
přípravkem Fluanxol Depot se nedoporučuje požívání alkoholu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pokud jste
těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být, oznamte to svému lékaři. Fluanxol Depot byste neměla
užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.
Stav Vašeho novorozence může být ovlivněn tímto léčivým přípravkem.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Fluanxol Depot v posledním trimestru (poslední tři měsíce
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid,
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto
příznaků, prosím, kontaktujete dětského lékaře.
Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem. Fluanxol Depot se v malém množství vylučuje do
mateřského mléka. Během kojení můžete pokračovat v léčbě přípravkem Fluanxol Depot pouze pokud
Vám Váš lékař řekne, že je to nutné. Doporučuje se však pečlivě sledovat kojence, zvláště během
prvních 4 týdnů po narození.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během užívání přípravku Fluanxol Depot existuje riziko, že budete pociťovat ospalost nebo závratě.
V takovém případě se vyvarujte řízení motorových vozidel nebo obsluhy strojů až do doby, než tyto
příznaky odezní.
3. JAK SE FLUANXOL DEPOT UŽÍVÁ
Dávkování a způsob užití
Vždy užívejte přípravek Fluanxol Depot přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Příslušný objem přípravku Fluanxol Depot je natažen do injekční stříkačky a podán do hýžďového
svalu.
Váš lékař rozhodne o tom, jaké množství a jak často přípravek dostanete. Přípravek se mezi
jednotlivými injekcemi uvolňuje pomalu a v konstantním množství z místa podání do krevního oběhu.
Dospělí
Obvykle se podává 1-2 ml přípravku v intervalu 1-4 týdny.
Pokud budete potřebovat více než 2 ml přípravku, bude tato injekce pravděpodobně rozdělena na dvě
různá místa.
Pokud jste byl/a léčen/a přípravkem Fluanxol tablety a přecházíte na přípravek Fluanxol Depot,
můžete dle pokynů lékaře pokračovat v užívání tablet ještě několik dnů po podání první injekce.
Váš lékař Vám dle potřeby upraví množství podávaného přípravku i interval mezi jednotlivými
injekcemi.
Starší pacienti (nad 65 let)
Obvykle se používají dávky na spodní hranici dávkového rozmezí.
Pacienti se zvláštním rizikem
Pacienti s onemocněním jater obvykle užívají dávky na spodní hranici dávkového rozmezí.
Děti
Fluanxol Depot se nedoporučuje podávat dětem.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Fluanxol Depot je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému
lékaři či lékárníkovi.
Délka léčby
Je důležité, abyste užíval/a lék v pravidelných intervalech, i když se již cítíte lépe. Onemocnění může
přetrvávat delší dobu, a pokud by byla léčba ukončena předčasně, může dojít k návratu příznaků
onemocnění.
O délce léčby rozhodne Váš lékař.
Jestliže jste užil/a více přípravku Fluanxol Depot, než jste měl/a
Tento lék Vám bude podán Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.
Je tedy nepravděpodobné, že byste užil/a více přípravku Fluanxol Depot. Pokud se tak stane, mohou se
u Vás vyskytnout některé příznaky.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat:
Ospalost
Bezvědomí
Svalová aktivita nebo svalová ztuhlost
Křeče
Nízký krevní tlak, slabý puls, zrychlená akce srdeční, bledost, neklid
Zvýšená nebo snížená tělesná teplota
Změny srdečního rytmu včetně nepravidelného nebo pomalého rytmu se vyskytly v případě
užití nadměrné dávky přípravku Fluanxol Depot současně s léky ovlivňujícími činnost srdce.
Váš lékař nebo zdravotní sestra zahájí symptomatickou a podpůrnou léčbu.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Fluanxol Depot nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků u Vás vyskytne, měl/a byste ihned informovat Vašeho lékaře
nebo navštívit nejbližší nemocnici:
Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):
Neobvyklé pohyby úst nebo jazyka, které mohou být časným příznakem počínající tardivní
dyskineze.
Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000):
Vysoká teplota, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště pokud se vyskytnou
současně s pocením a zrychlením srdeční frekvence; tyto příznaky mohou být známkou zřídka
se vyskytujícího maligního neuroleptického syndromu, který byl zaznamenán při léčbě
různými antipsychotiky.

Žluté zabarvení kůže a očí, které může být známkou poškození jater a žloutenky.
Následující nežádoucí účinky se zpravidla vyskytují na začátku léčby a většina z nich odezní
v průběhu léčby:
Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):
Ospalost, neschopnost zůstat sedět nebo vydržet v klidu (akatizie), mimovolní pohyby
(hyperkineze), pomalé nebo redukované pohyby (hypokineze)
Sucho v ústech
Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10):
Zrychlení srdeční frekvence (tachykardie), pocit rychlého, silného nebo nepravidelného bušení
srdce (palpitace)
Třes, kroutivé nebo opakované pohyby nebo neobvyklé držení těla způsobené trvalou
svalovou kontrakcí (dystonie), závratě, bolesti hlavy
Problémy při zaostřování na předměty v blízkosti očí (poruchy akomodace), zrakové poruchy
Obtížné nebo bolestivé dýchání (dušnost)
Zvýšená tvorba slin (hypersalivace), zácpa, zvracení, zažívací potíže nebo neurčité obtíže v
horní oblasti břicha (dyspepsie), průjem
Poruchy močení (mikční poruchy), neschopnost dostatečně se vymočit (zadržení moči)
Nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění
Bolesti svalů (myalgie)
Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti
Únava, slabost (astenie)
Nespavost (insomnie), deprese, nervozita, neklid, snížení sexuální aktivity (pokles libida)
Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):
Trhavé pohyby (dyskineze), parkinsonismus, poruchy řeči, křeče
Krouživé pohyby očí (okulogyrická krize)
Bolesti břicha, nevolnost, plynatost
Vyrážka, kožní reakce způsobená přecitlivělostí na světlo (fotosenzitivní reakce), ekzém nebo
zánět kůže (dermatitida)
Svalová ztuhlost
Snížená chuť k jídlu
Nízký krevní tlak (hypotenze), návaly horka
Zčervenání nebo bolestivost kůže v místě podání injekce Fluanxol Depot
Odchylky v jaterních testech
Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce)
Stavy zmatenosti
Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000):
Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), nízký počet neutrofilních bílých krvinek
(neutropenie), snížený počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek granulocytů v krvi
(agranulocytóza)
Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie)
Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie), porucha glukosové tolerance
Přecitlivělost (hypersenzitivita), akutní systémová a závažná alergická reakce (anafylaktický
šok)
Vývin prsů u mužů (gynekomastie), sekrece mléka z prsů (galaktorea), nedostavení se
menstruace (amenorea)
Při užití léčivých přípravků působících stejným způsobem jako flupentixol-dekanoát (léčivá látka
přípravku Fluanxol Depot) byly ve vzácných případech zaznamenány tyto nežádoucí účinky:
Prodloužení QT intervalu (pomalý srdeční rytmus a změna křivky EKG)
Nepravidelný srdeční rytmus (komorové arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie)
Torsade de pointes (zvláštní druh srdeční arytmie)
V ojedinělých případech může nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) vést k náhlému úmrtí.
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK FLUANXOL DEPOT UCHOVÁVÁT
V případě, že přípravek uchováváte doma:
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Fluanxol Depot neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Fluanxol Depot obsahuje
Léčivou látkou je flupentixoli decanoas.
1 ml přípravku Fluanxol Depot obsahuje 20 mg flupentixol-dekanoátu.
Další pomocné látky jsou střední nasycené triacylglyceroly.
Jak Fluanxol Depot vypadá a co obsahuje toto balení
Fluanxol Depot je injekční roztok o koncentraci 20 mg/ml.
Popis přípravku Fluanxol Depot:
Fluanxol Depot je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý olejový roztok.
Fluanxol Depot 20 mg/ml je balen do bezbarvých skleněných ampulek o obsahu 1 ml (20 mg) nebo 2
ml (40 mg). Ampulky o obsahu 1 ml jsou dostupné v balení 1x1 ml a 10x1 ml. Ampulky o obsahu 2
ml jsou dostupné v balení 1x2 ml a 10x2 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
Dánsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Lundbeck Česká republika s.r.o., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
29.2.2012

Recenze

Recenze produktu FLUANXOL DEPOT 1X2ML/40MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FLUANXOL DEPOT 1X2ML/40MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze