Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

FLUANXOL DEPOT 1X1ML/20MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14383

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 14383
Kód EAN:
Kód SÚKL: 85621
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kdy se používá Fluanxol Depot? Fluanxol Depot se používá při léčbě schizofrenie a jiných souvisejících psychóz. Je možné, že Vám lékař předepsal Fluanxol Depot pro léčbu jiného onemocnění. V případě nejasností se zeptejte svého lékaře.

Příbalový leták

sp.zn. sukls51401/2012 
a sp.zn. sukls128014/2013 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

Fluanxol Depot  

20 mg/ml, injekční roztok 

flupentixoli decanoas 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Fluanxol Depot a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fluanxol Depot používat 

3. 

Jak se Fluanxol Depot užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

 Jak Fluanxol Depot uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Fluanxol Depot a k čemu se používá 

 

Fluanxol Depot obsahuje léčivou látku flupentixol-dekanoát. Fluanxol Depot patří do skupiny léčivých 
přípravků známých jako antipsychotika (nazývaných také neuroleptika). 
Tyto přípravky ovlivňují nervové dráhy v určitých oblastech mozku a pomáhají upravit chemickou 
nerovnováhu způsobující příznaky Vaší nemoci. 

 

Fluanxol Depot se používá k léčbě schizofrenie a jiných psychóz. 
 
V případě nejasností se zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Fluanxol Depot předepsán. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fluanxol Depot užívat 

 
Neužívejte Fluanxol Depot 

 

jestliže jste alergický(á) na flupentixol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).  

 

jestliže trpíte útlumem vědomí. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Fluanxol Depot se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže: 
 

  máte onemocnění jater 
  se u Vás v minulosti vyskytly křeče nebo záchvaty 
  máte cukrovku (můžete potřebovat upravit dávku léků proti cukrovce) 
  máte poruchu duševních funkcí následkem onemocnění nebo poškození mozku 
  máte rizikové faktory pro výskyt cévní mozkové příhody (např. kouření, vysoký krevní tlak) 

  máte hypokalemii nebo hypomagnesemii (příliš nízká hladina draslíku nebo hořčíku v krvi 

nebo vrozený předpoklad k některé z nich) 

  se u Vás v minulosti vyskytlo onemocnění srdce a cév 
  užíváte jiná antipsychotika 
  jste vzrušený(á) nebo aktivní více než obvykle, protože tento přípravek může tyto pocity 

zvýraznit 

  se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami. 

Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin 
v cévách 

  užíváte přípravky, které potlačují krvetvornou funkci kostní dřeně 

Děti a dospívající 
Přípravek Fluanxol Depot se u této věkové skupiny nedoporučuje. 
 
Další léčivé přípravky a Fluanxol Depot
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Sdělte svému lékaři, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků: 

  tricyklická antidepresiva (přípravky k léčbě deprese) 
  guanetidin a podobné léčivé přípravky (užívané ke snížení krevního tlaku) 
  barbituráty (léčivé přípravky s tlumícím účinkem) 
  léčivé přípravky k léčbě epilepsie 
  levodopu a podobně působící léčivé přípravky (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby) 
  metoklopramid (užívaný k léčbě onemocnění trávicího traktu) 
  piperazin (užívaný k léčbě parazitárních onemocnění způsobených škrkavkami a roupy) 
  léčivé přípravky narušující rovnováhu vody a solí (příliš nízká hladina draslíku nebo hořčíku v 

krvi) 

  léčivé přípravky zvyšující koncentraci přípravku Fluanxol Depot v krvi 

 
Následující léčivé přípravky by neměly být užívány současně s přípravkem Fluanxol Depot: 

  léčivé přípravky ovlivňující srdeční rytmus (chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, 

erythromycin, terfenadin, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacin, cisaprid, lithium) 

  jiná antipsychotika  

 
Fluanxol Depot a alkohol 
Fluanxol Depot může prohloubit tlumivý účinek alkoholu a způsobit ospalost. Během léčby 
přípravkem Fluanxol Depot se nedoporučuje požívání alkoholu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství
 
Fluanxol Depot byste během těhotenství neměla užívat, pokud to není nezbytně nutné. 
 
U novorozenců, jejichž matky používaly Fluanxol Depot v posledním trimestru (poslední tři měsíce 
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, 
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto 
příznaků, prosím, kontaktujete dětského lékaře. 
 
Kojení 
Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem. Fluanxol Depot se v malém množství vylučuje do 
mateřského mléka. Během kojení můžete pokračovat v léčbě přípravkem Fluanxol Depot pouze pokud 

Vám Váš lékař řekne, že je to nutné. Doporučuje se však pečlivě sledovat kojence, zvláště během 
prvních 4 týdnů po narození 
 
Plodnost 
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že Fluanxol Depot ovlivňuje plodnost. Poraďte se, prosím, se 
svým lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Během užívání přípravku Fluanxol Depot existuje riziko, že budete pociťovat ospalost nebo závratě. 
V takovém případě se vyvarujte řízení motorových vozidel nebo obsluhy strojů až do doby, než tyto 
příznaky odezní. 

 

3. 

Jak se Fluanxol Depot užívá 

 
Příslušný objem přípravku Fluanxol Depot je natažen do injekční stříkačky a podán do hýžďového 
svalu.  
Váš lékař rozhodne o tom, jaké množství a jak často přípravek dostanete. Přípravek se mezi 
jednotlivými injekcemi uvolňuje pomalu a v konstantním množství z místa podání do krevního oběhu. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí 
 
Obvykle se podává 1-2 ml přípravku v intervalu 2-4 týdny. 
Pokud budete potřebovat více než 2 ml přípravku, bude tato injekce pravděpodobně rozdělena na dvě 
různá místa. 
 
Pokud jste byl(a) léčen(a) tabletami a přecházíte na injekční přípravek Fluanxol Depot, budete dle 
pokynů lékaře pokračovat v užívání tablet ještě několik dnů po podání první injekce. 
 
Váš lékař Vám dle potřeby upraví množství podávaného přípravku i interval mezi jednotlivými 
injekcemi. 
 
Starší osoby (nad 65 let) 
Obvykle se používají dávky na spodní hranici dávkového rozmezí. 
 
Pacienti se zvláštním rizikem 
Pacienti s onemocněním jater obvykle užívají dávky na spodní hranici dávkového rozmezí. 
 
Použití u dětí 
Fluanxol Depot se u dětí nedoporučuje.. 
 
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Fluanxol Depot je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému 
lékaři. 
 
Délka léčby 
Je důležité, abyste používal(a) lék v pravidelných intervalech, i když se již cítíte lépe. Onemocnění 
může přetrvávat delší dobu, a pokud by byla léčba ukončena předčasně, může dojít k návratu příznaků 
onemocnění.O délce léčby rozhodne Váš lékař. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Fluanxol Depot, než jste měl(a) 
Tento lék Vám bude podán Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou. 
Je tedy nepravděpodobné, že byste použil(a) více přípravku Fluanxol Depot. Pokud se tak stane, 
mohou se u Vás vyskytnout některé příznaky. 
 

Příznaky předávkování mohou zahrnovat: 

  Ospalost 
  Bezvědomí 
  Svalové pohyby nebo svalová ztuhlost 
  Křeče 
  Nízký krevní tlak, slabý puls, zrychlená akce srdeční, bledost, neklid 
  Zvýšená nebo snížená tělesná teplota  
  Změny srdečního rytmu včetně nepravidelného nebo pomalého rytmu se vyskytly v případě 

užití nadměrné dávky přípravku Fluanxol Depot současně s léky ovlivňujícími činnost srdce. 

 

Váš lékař nebo zdravotní sestra zahájí symptomatickou a podpůrnou léčbu. 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Fluanxol Depot nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků u Vás vyskytne, musíte ihned informovat 
svého lékaře nebo navštívit nejbližší nemocnici: 
 
Vzácné (více než u 1 pacienta z 10000 a méně než u 1 pacienta z 1000): 

  Neobvyklé pohyby úst nebo jazyka, které mohou být časným příznakem počínající tardivní 

dyskineze. 

 
Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000): 
 

  Vysoká teplota, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště pokud se vyskytnou 

současně s pocením a zrychlením srdeční frekvence; tyto příznaky mohou být známkou zřídka 
se vyskytujícího neuroleptického maligního syndromu, který byl zaznamenán při léčbě 
různými antipsychotiky. 

  Žluté zabarvení kůže a očí, které může být známkou poškození jater a žloutenky. 
  Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí 

dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a 
dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou 
pomoc. 

 
Následující nežádoucí účinky jsou nejvíce zřetelné na začátku léčby a většina z nich odezní v průběhu 
léčby: 
 
Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10): 
 

  Spavost, neschopnost zůstat sedět nebo vydržet v klidu (akatizie), mimovolní pohyby 

(hyperkineze), pomalé nebo redukované pohyby (hypokineze)  

  Sucho v ústech 

 

Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10): 

  Zrychlená srdeční činnost (tachykardie), pocit rychlého, silného nebo nepravidelného bušení 

srdce (palpitace) 

  Třes, kroutivé nebo opakované pohyby nebo neobvyklé držení těla způsobené trvalou 

svalovou kontrakcí (dystonie), závratě, bolest hlavy 

  Problémy při zaostřování na předměty v blízkosti očí (poruchy akomodace), zrakové poruchy 
  Pocit nedostatku vzduchu provázený zvýšeným dechovým úsilím (dušnost) 

  Zvýšená tvorba slin (hypersalivace), zácpa, zvracení, zažívací potíže nebo neurčité obtíže v 

horní oblasti břicha (dyspepsie), průjem 

  Poruchy močení (mikční poruchy), neschopnost dostatečně se vymočit (zadržení moči) 
  Nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění 
  Bolest svalů (myalgie) 
  Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti 
  Únava, slabost (astenie) 
  Nespavost (insomnie), deprese, nervozita, neklid, snížení sexuální touhy (pokles libida) 

 
Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100): 

  Trhavé pohyby (dyskineze), parkinsonismus, poruchy řeči, křeče 
  Krouživé pohyby očí (okulogyrická krize) 
  Bolest břicha, pocit na zvracení, plynatost 
  Vyrážka, kožní reakce způsobená přecitlivělostí na světlo (fotosenzitivní reakce), zánět kůže 

(dermatitida) 

  Svalová ztuhlost 
  Snížená chuť k jídlu 
  Nízký krevní tlak (hypotenze), návaly horka 
  Zčervenání nebo bolest v místě podání injekce přípravku Fluanxol Depot 
  Odchylky v jaterních testech 
  Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce) 
  Stavy zmatenosti 

 
Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000): 
 

  Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), nízký počet určitých bílých krvinek 

(neutropenie), snížený počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek granulocytů v krvi 
(agranulocytóza) 

  Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie) 
  Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie), porucha glukosové tolerance 
  Přecitlivělost (hypersenzitivita), akutní systémová a závažná alergická reakce (anafylaktický 

šok) 

  Zvětšení prsů u mužů (gynekomastie), sekrece mléka z prsů (galaktorea), nedostavení se 

menstruace (amenorea) 

 
Při užití léčivých přípravků působících stejným způsobem jako flupentixol-dekanoát (léčivá látka 
přípravku Fluanxol Depot) byly ve vzácných případech zaznamenány tyto nežádoucí účinky:  

  Prodloužení QT intervalu (pomalý srdeční rytmus a změna křivky EKG) 
  Nepravidelný srdeční rytmus (komorové arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie) 
  Torsade de pointes (zvláštní druh srdeční arytmie) 

V ojedinělých případech může nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) vést k náhlému úmrtí. 
 
 
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí 
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

 

5. 

Jak Fluanxol Depot uchovávát 

 
Tento přípravek obvykle uchovává Váš lékař nebo zdravotní sestra. 
 
Pokud jej uchováváte doma: 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  štítku.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Fluanxol Depot obsahuje 
Léčivou látkou je flupentixoli decanoas. 
1 ml přípravku Fluanxol Depot obsahuje flupentixoli decanoas 20 mg. 
 
Další pomocnou látkou jsou střední nasycené triacylglyceroly. 
 
Jak Fluanxol Depot vypadá a co obsahuje toto balení 
Fluanxol Depot je injekční roztok o koncentraci 20 mg/ml. 
 
Popis přípravku Fluanxol Depot: 
Fluanxol Depot je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý olejový roztok. 
 
Fluanxol Depot 20 mg/ml je balen do bezbarvých skleněných ampulek o obsahu 1 ml (20 mg) nebo 2 
ml (40 mg). Ampulky o obsahu 1 ml jsou dostupné v balení 1x1 ml a 10x1 ml. Ampulky o obsahu 2 
ml jsou dostupné v balení 1x2 ml a 10x2 ml. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
H. Lundbeck A/S 
Ottiliavej 9 
DK-2500 Valby 
Dánsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Lundbeck Česká republika s.r.o., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.3.2015. 

 

Recenze

Recenze produktu FLUANXOL DEPOT 1X1ML/20MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FLUANXOL DEPOT 1X1ML/20MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám