Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Kód výrobku: 14475
Kód EAN: 5702157121908
Kód SÚKL: 88143
Držitel rozhodnutí: H.LUNDBECK A/S, COPENHAGEN-VALBY
Fluanxol je určen k léčbě depresí, chronických neuróz a jiných poruch s projevy úzkosti a sníženou schopností navázat mezilidské vztahy. Fluanxol je dále určen k léčbě schizofrenií a jiných psychóz, které se projevují zejména poruchami myšlení: halucinacemi, bludy a poruchami myšlení, které jsou provázené skleslou náladou a nezájmem o kontakt s lidmi. Je určen pouze pro dospělé.

Příbalový leták

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls263940/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Fluanxol 1 mg
obalené tablety
Flupentixoli dihydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete
tento přípravek užívat
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Fluanxol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fluanxol užívat
3. Jak se Fluanxol užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Fluanxol uchovávat
6. Další informace
1. CO JE FLUANXOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Jaký je mechanismus účinku přípravku Fluanxol
Fluanxol patří do skupiny léčivých přípravků, které potlačují příznaky stísněné nálady. Tyto přípravky
se nazývají antipsychotika (též neuroleptika). Přípravky patřící do této skupiny ovlivňují nervové
dráhy v určitých oblastech mozku a pomáhají upravovat chemickou nerovnováhu způsobující příznaky
Vaší nemoci.
K čemu se Fluanxol používá
Fluanxol se používá k léčbě deprese, která může nebo nemusí být spojena s úzkostí.
Fluanxol se dále používá k léčbě schizofrenie a jiných psychóz.
Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Fluanxol k léčbě jiného onemocnění. V případě nejasností se
zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Fluanxol předepsán.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FLUANXOL UŽÍVAT
Neužívejte Fluanxol
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na flupentixol nebo na kteroukoli další složku
přípravku Fluanxol (viz kapitola Co Fluanxol obsahuje). Oznamte svému lékaři, pokud si
myslíte, že byste alergický/á mohl/a být.
jestliže trpíte útlumem vědomí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fluanxol je zapotřebí
jestliže trpíte onemocněním jater
jestliže se u Vás vyskytly v minulosti křeče nebo záchvaty
jestliže máte cukrovku (můžete potřebovat upravit dávku léků proti cukrovce)
jestliže máte organický psychosyndrom (který může vzniknout následkem otravy alkoholem
nebo organickými rozpouštědly)
jestliže splňujete rizikové faktory pro výskyt cévní mozkové příhody (např. kouření, vysoký
krevní tlak)
jestliže máte hypokalemii nebo hypomagnesemii (příliš nízká hladina draslíku nebo hořčíku v
krvi nebo vrozený předpoklad k některé z nich)
jestliže se u Vás v minulosti vyskytlo kardiovaskulární onemocnění
jestliže užíváte jiná antipsychotika
jestliže jste více excitovaný/á nebo aktivní než obvykle, protože tento přípravek může tyto
pocity zvýraznit
jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními
sraženinami. Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních
sraženin v cévách.
Informujte svého lékaře, pokud se Vás kterékoli z výše uvedených tvrzení týká a to včetně
minulosti.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé přípravky se mohou navzájem ovlivňovat a tato interakce může vyvolat závažné nežádoucí
účinky.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků:
tricyklická antidepresiva
guanetidin a podobné léčivé přípravky (užívané ke snížení krevního tlaku)
barbituráty (léčivé přípravky s tlumícím účinkem)
léčivé přípravky k léčbě epilepsie
levodopu a podobně působící léčivé přípravky (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby)
metoklopramid (užívaný k léčbě některých poruch trávení)
piperazin (užívaný k léčbě parazitárních onemocnění způsobených škrkavkami a roupy)
léčivé přípravky narušující rovnováhu vody a solí (příliš nízká hladina draslíku nebo hořčíku v
krvi)
léčivé přípravky zvyšující koncentraci přípravku Fluanxol v krvi
Následující léčivé přípravky by neměly být užívány současně s přípravkem Fluanxol:
léčivé přípravky ovlivňující srdeční rytmus (chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid,
erythromycin, terfenadin, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacin, cisaprid, lithium)
jiná antipsychotika
Užívání přípravku Fluanxol s jídlem a pitím
Fluanxol může být užíván společně s jídlem nebo nalačno.
Fluanxol může prohloubit sedativní účinek alkoholu a způsobit ospalost. Během léčby přípravkem
Fluanxol se nedoporučuje požívání alkoholu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být, oznamte to svému lékaři. Fluanxol byste
neměla užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.
Stav Vašeho novorozence může být ovlivněn tímto léčivým přípravkem.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Fluanxol v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství)
se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy
s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků,
prosím, kontaktujete dětského lékaře.
Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem. Fluanxol se v malém množství vylučuje do mateřského
mléka. Můžete během kojení pokračovat v léčbě přípravkem Fluanxol, pokud Vám lékař řekne, že je
to nutné. Doporučuje se však pečlivě sledovat kojence, zvláště během prvních 4 týdnů po narození.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během užívání přípravku Fluanxol existuje riziko, že budete pociťovat ospalost nebo závratě.
V takovém případě se vyvarujte řízení motorových vozidel nebo obsluhy strojů až do doby, než tyto
příznaky odezní.
Důležité informace o některých složkách přípravku Fluanxol
Tento přípravek obsahuje laktosu a sacharosu. Pokud Vás Váš lékař informoval, že trpíte
nesnášenlivostí některého cukru, zeptejte se ho dříve, než začnete tento přípravek užívat.
3. JAK SE FLUANXOL UŽÍVÁ
Dávkování a způsob užití
Fluanxol užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Léčba deprese:
Dospělí
Obvyklá úvodní dávka je 1 mg denně. Váš lékař Vám může dávku zvýšit po týdnu na 2 mg denně.
Nejvyšší dávka je 3 mg denně.
Starší pacienti (nad 65 let)
Starší pacienti by měli užívat poloviční dávky oproti běžně doporučeným.
Léčba schizofrenie a jiných psychóz:
Dávkování značně kolísá a závisí na závažnosti Vašeho onemocnění.
Dospělí
Obvyklá úvodní dávka je 3-15 mg denně. Váš lékař Vám může dávku postupně zvýšit na 20 mg
denně. U některých pacientů může být nezbytná vyšší dávka. Udržovací dávka je obvykle mezi 5-20
mg denně.
Starší pacienti (nad 65 let)
Dávka u starších pacientů se obvykle nachází na spodní hranici dávkového rozmezí.
Pacienti se zvláštním rizikem:
Pacienti s onemocněním jater obvykle užívají dávky na spodní hranici dávkového rozmezí.
Děti:
Fluanxol se nedoporučuje podávat dětem.
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Fluanxol je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři či lékárníkovi.
Jak a kdy se přípravek Fluanxol užívá
Fluanxol se užívá společně s jídlem nebo nalačno.
Tablety polkněte a zapijte vodou. Tablety nežvýkejte.
Léčba deprese:
Fluanxol se obvykle užívá ráno jako jednotlivá denní dávka. U dospělých by dávky vyšší než 2 mg
denně (u starších pacientů dávky vyšší než 1 mg) měly být rozděleny do ranní a odpolední dávky.
Léčba schizofrenie a jiných psychóz:
Na počátku léčby se Fluanxol obvykle užívá ve 2 nebo 3 samostatných dávkách během dne.
Během udržovací léčby se Fluanxol užívá jako jednotlivá denní dávka.
Délka léčby
Léčba deprese:
Ke zlepšení zdravotního stavu pacientů užívajících Fluanxol dochází obvykle rychle. Pokud se po
týdnu užívání nejvyšší dávky nedostaví zlepšení, Váš lékař pravděpodobně ukončí léčbu.
O délce léčby rozhodne Váš lékař. Pokračujte v užívání tablet po dobu, jakou Vám doporučil Váš
lékař. Nikdy neměňte léčbu bez toho, abyste se nejdříve poradil/a se svým lékařem.
Léčba schizofrenie a jiných psychóz:
Ke zlepšení zdravotního stavu, stejně jako při užití jiných antipsychotik, dochází během několika
týdnů.
Pokračujte v užívání tablet dle doporučení Vašeho lékaře. Onemocnění může přetrvávat delší dobu.
Pokud by byla léčba ukončena předčasně, může dojít k návratu příznaků onemocnění.
Nikdy neměňte léčbu bez toho, abyste se nejdříve poradil/a se svým lékařem.
Jestliže jste užil/a více přípravku Fluanxol, než jste měl/a
Pokud si myslíte, že Vy nebo kdokoli jiný jste užil/a více přípravku Fluanxol tablety, než jste měl/a,
neprodleně vyhledejte Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici. Učiňte tak i v případě, že se
předávkování neprojevuje žádnými zvláštními příznaky. Obal přípravku Fluanxol vezměte k lékaři či
do nemocnice s sebou.
Příznaky předávkování mohou zahrnovat:
Ospalost
Bezvědomí
Svalová aktivita nebo svalová ztuhlost
Křeče
Nízký krevní tlak, slabý puls, zrychlená akce srdeční, bledost, neklid
Zvýšená nebo snížená tělesná teplota
Změny srdečního rytmu včetně nepravidelného nebo pomalého rytmu se vyskytly v případě
současného užití nadměrné dávky přípravku Fluanxol s léky ovlivňujícími činnost srdce.
Jestliže jste zapomněl/a užít Fluanxol
Jestliže jste zapomněl/a užít dávku, vezměte následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Jestliže ukončujete užívání přípravku Fluanxol
Neukončujte léčbu přípravkem Fluanxol, ani když se začnete cítit lépe. Učiňte tak pouze v případě, že
Vám to řekne Váš lékař.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Fluanxol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků u Vás vyskytne, měl/a byste ihned informovat Vašeho lékaře
nebo navštívit nejbližší nemocnici:
Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):
Neobvyklé pohyby úst nebo jazyka, které mohou být časným příznakem počínající tardivní
dyskineze.
Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000):
Vysoká teplota, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště pokud se vyskytnou
současně s pocením a zrychlením srdeční frekvence. Tyto příznaky mohou být známkou
zřídka se vyskytujícího maligního neuroleptického syndromu, který byl zaznamenán při léčbě
různými antipsychotiky.

Žluté zabarvení kůže a očí, které může být známkou poškození jater a žloutenky.
Následující nežádoucí účinky jsou zpravidla na začátku léčby a většina z nich odezní v průběhu léčby:
Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):
Ospalost, neschopnost zůstat sedět nebo vydržet v klidu (akatizie), mimovolní pohyby
(hyperkineze), pomalé nebo redukované pohyby (hypokineze)
Sucho v ústech
Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10):
Zrychlená srdeční činnost (tachykardie), pocit rychlého, silného nebo nepravidelného bušení
srdce (palpitace)
Třes, kroutivé nebo opakované pohyby nebo neobvyklé držení těla způsobené trvalou
svalovou kontrakcí (dystonie), závratě, bolesti hlavy
Problémy při zaostřování na předměty v blízkosti očí (poruchy akomodace), zrakové poruchy
Obtížné nebo bolestivé dýchání (dušnost)
Zvýšená tvorba slin (hypersalivace), zácpa, zvracení, trávicí obtíže nebo neurčité obtíže v
horní oblasti břicha (dyspepsie), průjem
Poruchy močení (mikční poruchy), neschopnost se dostatečně vymočit (zadržování moči)
Nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění
Bolesti svalů (myalgie)
Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti
Únava, slabost (astenie)
Nespavost (insomnie), deprese, nervozita, neklid, snížení sexuální aktivity (pokles libida)
Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):
Trhavé pohyby (dyskineze), parkinsonismus, poruchy řeči, křeče
Krouživé pohyby očí (okulogyrická krize)
Bolesti břicha, nevolnost, plynatost
Vyrážka, kožní reakce způsobená přecitlivělostí na světlo (fotosenzitivní reakce), ekzém nebo
zánět kůže (dermatitida)
Svalová ztuhlost
Snížená chuť k jídlu
Nízký krevní tlak (hypotenze), návaly horka
Odchylky v jaterních testech
Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce)
Stavy zmatenosti
Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000):
Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), nízký počet neutrofilních bílých krvinek
(neutropenie), snížený počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek granulocytů v krvi
(agranulocytóza)
Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie)
Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie), porucha glukosové tolerance
Přecitlivělost (hypersenzitivita), akutní systémová a závažná alergická reakce (anafylaktický
šok)
Vývin prsů u mužů (gynekomastie), sekrece mléka z prsů (galaktorea), nedostavení se
menstruace (amenorea)
Při užití léčivých přípravků působících stejným způsobem jako flupentixol (léčivá látka přípravku
Fluanxol) byly ve vzácných případech zaznamenány tyto nežádoucí účinky:
Prodloužení QT intervalu (pomalý srdeční rytmus a změna křivky EKG)
Nepravidelný srdeční rytmus (komorové arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie)
Torsade de pointes (zvláštní druh srdeční arytmie)
V ojedinělých případech může nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) vést k náhlému úmrtí.
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.
Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí
ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK FLUANXOL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neužívejte Fluanxol po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Fluanxol obsahuje
Léčivou látkou je flupentixol (ve formě flupentixoli dihydrochloridum).
Jedna obalená tableta přípravku Fluanxol obsahuje 1 mg flupentixolu ve formě flupentixoli
dihydrochloridum.
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, bramborový škrob, želatina, mastek a magnesium-
stearát.
Obal: želatina, sacharosa, sacharosa s bramborovým škrobem. Vosk směs bílého a karnaubského
vosku.
Barviva: žlutý oxid železitý (E 172).
Jak Fluanxol vypadá a co obsahuje balení
Fluanxol jsou obalené tablety o síle 1 mg.
Popis přípravku Fluanxol obalené tablety:
Kulaté, bikonvexní, okrově žluté obalené tablety.
Fluanxol obalené tablety jsou baleny do kontejneru.
Kontejner obsahuje 100 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
Dánsko
Zastoupení v České republice
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Lundbeck Česká republika s.r.o., Bozděchova 7, 150 00 Praha 5
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
29.2.2012

Recenze

Recenze produktu FLUANXOL 1 MG DRG 100X1MG

Diskuze

Diskuze k produktu FLUANXOL 1 MG DRG 100X1MG

Přidat nový příspěvek do diskuze