Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

FLIXOTIDE DISKUS 500 60X500RG Prášek k inhal. - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15549

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 15549
Kód EAN: 8590335500730
Kód SÚKL: 58400
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)

Přípravek Flixotide Diskus mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 4 roky k léčbě mírné, středně těžké a těžké formy bronchiálního astmatu, včetně známek bronchiální hyperreaktivity (průduškové přecitlivělosti) a chronické obstrukční plicní nemoci.

Příbalový leták

 

1/9 

sp.zn. sukls168847/2017 
 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Flixotide Diskus 100 
Flixotide Diskus 250 
Flixotide Diskus 500 

 

fluticasoni propionas 

dávkovaný prášek k inhalaci 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Flixotide Diskus a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flixotide Diskus používat 

3. 

Jak se přípravek Flixotide Diskus používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Flixotide Diskus uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Flixotide Diskus a k čemu se používá 

 
Flutikason-propionát  je  jednou  z látek  patřících  do  skupiny  léčiv,  která  se  nazývají 
kortikosteroidy, jednoduše nazývané steroidy. 
 
Kortikosteroidy se užívají k léčbě bronchiálního astmatu, protože mají protizánětlivý účinek. 
Tyto  látky  snižují  otok  a dráždění  ve  stěnách  drobných  průdušek  v plicích  a tak  usnadňují 
dýchání. 
 
Kortikosteroidy při pravidelném užívání rovněž působí preventivně proti vzniku astmatických 
záchvatů. 
 
Flutikason-propionát  se  nemá  zaměňovat  s jinými  steroidními  přípravky,  jako  jsou  např. 
anabolika, zneužívaná některými sportovci a užívaná jako tablety nebo injekce. 
 
Váš lékař Vám vybral tento přípravek, protože vyhovuje Vám a Vašemu stavu. 
 
Přípravek Flixotide Diskus se používá k léčbě bronchiálního astmatu u pacientů, kteří potřebují 
pravidelnou  léčbu  a u dospělých  pacientů  s chronickou  obstrukční  plicní  nemocí  (CHOPN), 
dlouhodobým onemocněním, které je zapříčiněno tím, že drobné dýchací cesty v plicích jsou 
neprůchodné. 

 

2/9 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flixotide Diskus používat 

 
Nepoužívejte přípravek Flixotide Diskus: 

Jestliže jste alergický(á) na flutikason-propionát nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Flixotide Diskus se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo 
zdravotní sestrou. 
 
Odpovíte-li na některou z následujících otázek kladně „ano“, než začnete přípravek používat, 
obraťte se na svého lékaře a ujistěte se, zda je pro Vás tento přípravek vhodný. 
 

Jste těhotná nebo plánujete v brzké době otěhotnět? 

Kojíte? 

Už  jste  měl(a)  někdy  reakci  přecitlivělosti  na  přípravek  Flixotide  Diskus,  flutikason-
propionát, nebo na kteroukoli složku přípravku? 

Už jste někdy měl(a) reakci přecitlivělosti na laktosu nebo mléčné bílkoviny? 

Měl(a) jste již někdy moučnivku dutiny ústní? 

Máte tuberkulózu, nebo jste již někdy byl(a) léčen(a) pro tuberkulózu (TB)? 

 
Pokud  se  u Vás  objeví  rozmazané  vidění  nebo  jiná  porucha  zraku,  což  může  být  příčinou 
katarakty (zákal oční čočky) nebo glaukomu (zvýšení nitroočního tlaku), obraťte se na svého 
lékaře. 
 
Může  dojít  ke  zvýšení  hladiny  cukru  (glukosy)  v krvi.  Jste-li  diabetik,  bude  Vám  častěji 
odebírána krev ke sledování hladiny cukru a tento stav si může vyžádat úpravu dosavadní léčby 
cukrovky. 
 
Pokud Vaše dítě bude dlouhodobě používat tento léčivý přípravek, bude lékař pravidelně 
kontrolovat jeho tělesnou výšku. 
 
Po  zahájení  léčby  inhalačním  flutikason-propionátem  lékař  ukončí  léčbu  systémovými 
kortikosteroidy, pokud je užíváte, a budete vybaven(a) výstražnou průkazkou (kterou musíte 
mít stále při sobě) upozorňující na to, že ve stresových obdobích můžete potřebovat doplňkovou 
terapii systémovými kortikosteroidy. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Flixotide Diskus
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), 
včetně léků vydávaných bez předpisu. 
 
Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Flixotide Inhaler N, a pokud tyto léky užíváte 
(včetně některých léků na HIV, jako ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je 
třeba Vás pečlivě sledovat. Opatrnosti je třeba také při současném podávání s protiplísňovými 
léky (jako ketokonazol). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Flixotide Diskus neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 

 

3/9 

Přípravek Flixotide Diskus obsahuje laktosu 
Flixotide  Diskus  obsahuje  laktosu,  avšak  laktosa  v přípravku  běžně  nezpůsobuje  problémy 
osobám s nesnášenlivostí laktosy. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Flixotide Diskus používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Příbalová informace Vás 
vždy informuje, kolik přípravku máte používat a jak často. Nepřekračujte doporučenou dávku. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Flixotide Diskus je určen pouze k inhalaci ústy. 
 
Léčivou látku obsaženou v přípravku Flixotide Diskus je třeba inhalovat tak, aby se dostala 
přímo do Vašich plic. Používáte-li přípravek Flixotide Diskus správně, můžete cítit na jazyku 
prášek.  Přesný  popis  jak  Diskus  používat  najdete  na  jiném  místě  této  příbalové  informace. 
Máte-li nějaké potíže nebo něčemu nerozumíte, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Obvyklou dávkou je: 
 
Bronchiální astma 
 
Dospělí a dospívající starší 16 let: 100 až 1 000 mikrogramů dvakrát denně. 
 
Děti a dospívající od 4 do 16 let: 50 až 200 mikrogramů dvakrát denně. 
 
Chronická obstrukční plicní nemoc 
 
Dospělí: 500 mikrogramů dvakrát denně užívaných spolu s přípravkem působícím dlouhodobě 
bronchodilatačním účinkem, jako je salmeterol. 
 
Pro léčbu chronické obstrukční plicní nemoci jsou vhodné pouze léčivé přípravky obsahující 
250 nebo 500 mikrogramů léčivé látky. 
 
Předtím, než pocítíte přínos léčby, budete možná  používat přípravek několik dní až několik 
měsíců, je proto velmi důležité, abyste přípravek používal(a) pravidelně každý den. Nesmíte 
ukončit léčbu, i když se cítíte lépe, pokud Váš lékař sám léčbu neukončí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek k léčbě náhlého zhoršení dušnosti, nepomůže Vám. Potřebujete 
jiný  přípravek.  Používáte-li  více  než  jeden  přípravek,  musíte  být  opatrný(á),  aby  nedošlo 
k jejich záměně. 
 
Pokyny pro použití 
 

•  Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař, zdravotní sestra 

nebo  lékárník,  kteří  občas  posoudí,  jak  přípravek  používáte.  Nebudete-li  používat 
přípravek  Flixotide  Diskus  správně  nebo přesně podle  doporučení, nemusí Vám  při 
léčbě bronchiálního astmatu nebo CHOPN pomoci. 

•  Diskus je inhalační pomůcka z umělé hmoty zabalená v ochranné hliníkové fólii. Fólie 

poskytuje ochranu proti vlhkosti a musíte ji otevřít, pokud jste připraven(a) k prvnímu 
podání dávky. Jednou otevřená ochranná hliníková fólie se má pak odstranit. Diskus se 
skládá z blistrů obsahujících léčivou látku flutikason-propionát a laktosu, jako „nosič“, 
v práškové formě. 

 

4/9 

•  Na vrchní části má Diskus počítadlo dávek, které ukazuje, kolik dávek ještě zbývá. 

Počítá směrem dolů k číslu 0. Číslice 5 až 0 jsou červené, abyste byl(a) upozorněn(a) 
na to, že zbývá už jen malý počet dávek. Ukáže-li počítadlo dávek číslo 0, znamená to, 
že je Diskus již prázdný. 

 
Vyjměte  inhalační  pomůcku  Diskus  z krabičky  a ochranné  hliníkové  fólie.  Je  v poloze 
ZAVŘENO. 
(Viz obrázek 1.) 
 
Popis přístroje: 
 
Obrázek 1.                                            Obrázek 2. 
 
Zavřený Diskus                                     Otevřený Diskus 
 
                             1 
 

             

 

 4                2                             6           ……….        5         3 
 
 
1. základní část 
2. posuvná část 
3. počítač dávek 
4. jezdec 
5. posuvná páčka 
6. náustek 
 
Používání tohoto přípravku je snadné. 
 
Potřebujete-li užít dávku, řiďte se následujícími pěti jednoduchými pokyny: 
 
1.  Otevírání inhalační pomůcky 
2.  Nastavení inhalační pomůcky 
3.  Inhalování 
4.  Ukončení inhalace 
5.  Výplach 
 
Jak Váš Diskus pracuje: 
 
Posunutím páčky na inhalační pomůcce se otevře malý otvor v náustku a současně se uvolní 
dávka a připraví se k vdechnutí. Po zavření inhalační pomůcky se páčka automaticky vrátí do 
své původní polohy a pomůcka je připravena k uvolnění další dávky (až ji budete potřebovat). 
Vnější kryt chrání inhalační pomůcku, pokud ji právě nepoužíváte. 
 

1.  Otevírání inhalační pomůcky – jak použít Diskus 

 

5/9 

Inhalační pomůcku otevřete tak, že vnější kryt celého zařízení držíte v jedné ruce a palec druhé 
ruky vložíte do jezdce a zatlačíte ho co nejvíce dozadu. 

 

Obrázek 3. 
 

2.  Nastavení inhalační pomůcky 

Otočte  inhalační  pomůcku  náustkem  směrem  k sobě.  Zatlačte  páčku  co  nejdále  směrem  od 
sebe, až uslyšíte cvaknutí. Pak je inhalační pomůcka připravena k použití. Po každém zatlačení 
na  páčku  se  připraví  dávka  k vdechnutí.  Je  to  vidět  na  počítadle  dávek.  S páčkou  zbytečně 
nemanipulujte, protože se tím uvolní dávka, která se vyplýtvá bez užitku. 
 

 

Obrázek 4. 
 

3.  Inhalování 

Dříve než začnete vdechovat dávku, pročtěte si pozorně tuto část textu. 
Zatím  nepřikládejte  inhalační  pomůcku  k ústům.  Vydechněte,  jak  nejvíce  to  bez  námahy 
dokážete. 
Pamatujte: nikdy nevydechujte do inhalační pomůcky. 
Vložte  náustek  mezi  rty  a začněte  se  pomalu  a zhluboka  nadechovat  ústy,  ne  nosem,  přes 
inhalační pomůcku. 
Odložte inhalační pomůcku. 
Zadržte dech asi na 10 sekund, nebo na tak dlouho, jak to bez námahy vydržíte. 
Pomalu vydechněte. 

 

6/9 

 

Obrázek 5. 
 

4.  Ukončení inhalace 

Inhalační pomůcku zavřete tak, že vložíte palec do jezdce a posunete jim co nejvíce směrem 
k sobě.  Při  zavření  inhalační  pomůcky  uslyšíte  zaklapnutí.  Páčka  se  automaticky  vrátí  do 
původní polohy a pomůcka je znovu připravena k aplikaci další dávky. 
 

 

Obrázek 6. 
 

5.  Výplach 

Poté vypláchněte ústa vodou a vodu vyplivněte. 
Pokud užíváte dvě dávky, musíte inhalační pomůcku zavřít a opakovat kroky 1 až 4. 
 
PAMATUJTE: 

•  Přípravek Flixotide Diskus uchovávejte v suchu. 

•  Pokud inhalační pomůcku nepoužíváte, nechávejte ji zavřenou. 

•  Nikdy do inhalační pomůcky nevydechujte. 

•  Dávku uvolníte pouhým posunutím páčky tehdy, když jste připraven(a) k užití dávky. 

•  Nepřekračujte uvedenou dávku. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Flixotide Diskus, než jste měl(a) 
Použijete-li náhodně větší množství přípravku, ihned o tom informujte svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Flixotide Diskus 

 

7/9 

Zapomenete-li  si  vzít  dávku,  užijte  ji  ihned,  jakmile  si  vzpomenete.  Dále  pokračujte 
v původním  sledu  používání.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  doplnil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Pokud se ihned po použití přípravku Vaše dýchání nebo dušnost zhoršují, přestaňte přípravek 
okamžitě používat a informujte o tom svého lékaře. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Flixotide Diskus 
K dosažení optimálního léčebného přínosu je nutné, abyste přípravek používal(a) každodenně, 
jak je doporučeno, dokud Vám lékař nedoporučí ukončit léčbu. Podávání přípravku Flixotide 
Diskus nikdy náhle nepřerušujte nebo náhle nesnižujte svoji dávku, jelikož by mohlo dojít ke 
zhoršení  Vašich  dechových  potíží  a mohlo  by  dojít  k  vývoji  příznaků  souvisejících 
s hormonální poruchou. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Někteří pacienti mohou být na tento přípravek alergičtí. Objeví-li se brzy po podání přípravku 
Flixotide  Diskus  některý  z následujících  příznaků,  PŘESTAŇTE  tento  přípravek  používat 
a ihned o tom informujte svého lékaře. 
 
-  Náhlá dušnost nebo svírání na hrudi. 
-  Otok očních víček, tváře, rtů, jazyka nebo hrtanu. 
-  Hrudkovitá kožní vyrážka nebo „kopřivka“ kdekoliv na těle. 
 
Pokud se po  použití přípravku Vaše dýchání nebo dušnost zhoršují, ihned o tom informujte 
svého lékaře. 
 
Pokud se během několika dní zhoršují dušnost a sípání navzdory používání tohoto přípravku, 
nebo zvyšujete-li používání jiného inhalačního přípravku, ihned o tom informujte svého lékaře. 
 

Pneumonie (infekční onemocnění plic) u pacientů s CHOPN (častý nežádoucí účinek) 

Pokud se u Vás při používání přípravku Flixotide Diskus objeví následující příznaky, sdělte to 
svému lékaři 
– mohou to být příznaky plicní infekce: 

•  horečka nebo zimnice; 

•  zvýšená tvorba hlenu, změna barvy hlenu; 

•  zhoršení kašle nebo zhoršení dýchacích obtíží. 

 
Ostatní nežádoucí účinky jsou uvedeny níže: 
 
Velmi časté (výskyt u více než 1 pacienta z 10) 

•  Moučnivka (nažloutlý bolestivý povlak) dutiny ústní a hrdla, rovněž bolestivost 

jazyka, hrdla a podráždění hrdla. Abyste předešel(předešla) výskytu těchto příznaků, 
vypláchněte si ústa vodou a/nebo vyčistěte zuby po každém podání dávky tohoto 
přípravku. K léčbě moučnivky Vám lékař může předepsat přípravek proti plísním. 

 
Časté (výskyt u méně než 1 pacienta z 10). 

•  Chrapot. 

 

8/9 

•  Pohmožděniny. 

 
Méně časté (výskyt u méně než 1 pacienta ze 100

•  Kožní reakce přecitlivělosti. 

 
Vzácné (výskyt u méně než 1 pacienta z 1 000) 

•  Kvasinkové infekce jícnu, které mohou způsobit potíže při polykání. 

 
Velmi vzácné (výskyt u méně než 1 pacienta z 10 000) 

•  Otok kůže a podkoží hlavně v oblasti úst a obličeje. 

•  Zhoršení dýchání nebo sípání, které se zhoršuje okamžitě po použití přípravku. 

Dojde-li k tomuto stavu, přestaňte přípravek Flixotide Diskus používat. Použijte 
přípravek s krátkodobým nástupem účinku, který Vám pomůže zlepšit Vaše dýchání, 
a ihned o tom informujte svého lékaře. 

•  Zvýšení hladiny cukru (glukosy) v krvi (hyperglykémie). 

•  Přípravek Flixotide Diskus může ovlivnit normální produkci hormonu kůry nadledvin, 

zvláště užíváte-li vysoké dávky přípravku dlouhodobě. Projeví se to: 

Zpomalením růstu u dětí a dospívajících. 

Poklesem minerální kostní hustoty. 

Zeleným zákalem (glaukom). 

Nárůstem tělesné hmotnosti. 

Kulatým obličejem (měsíčkovitý obličej, Cushingův syndrom). 

Váš lékař Vás bude pravidelně sledovat s ohledem na možný výskyt uvedených nežádoucích 
účinků a ujistí se, že užíváte nejnižší dávku přípravku Flixotide Diskus, která udrží Vaše 
astma pod kontrolou. 

•  Změny chování jako například neobvyklé zvýšení aktivity a podrážděnosti (tyto 

příznaky lze očekávat hlavně u dětí). 

 
Četnost není známa, ale rovněž se mohou vyskytnout 

•  U některých pacientů se může vyskytnout krvácení z nosu. 

•  Rozmazané vidění, které může být způsobeno zákalem oční čočky (katarakta) nebo 

vysokým nitroočním tlakem (glaukom). 

 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 
Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
níže uvedenou adresu.  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Flixotide Diskus uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

9/9 

Uchovávejte na suchém místě. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Flixotide Diskus obsahuje 
 
Léčivou látkou je: 
Fluticasoni propionas, 100 mikrogramů v jedné inhalační dávce, 
Fluticasoni propionas, 250 mikrogramů v jedné inhalační dávce, 
Fluticasoni propionas, 500 mikrogramů v jedné inhalační dávce. 
 
Pomocnou látkou pro všechny síly je laktosa (ve formě monohydrátu). 
 
Jak přípravek Flixotide Diskus vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Flixotide Diskus je bílý prášek. 
Prášek  s flutikason-propionátem  a laktosou  je  uložen  v blistrovém  stripu  skládajícím  se 
z tvarované základní fólie a víčka se stahujícím se fóliovým laminátem. 
 
Blistrový  strip  je  vložený  v diskovitém  plastovém  inhaleru  s počítadlem  dávek.  Diskus  je 
zabalen v ochranné hliníkové fólii. Po otevření ochranné hliníkové fólie je nutno ji odstranit. 
 
Velikost balení: 
Flixotide Diskus 100: 60 dávek (60x 100 mikrogramů), 
Flixotide Diskus 250: 60 dávek (60x 250 mikrogramů), 
Flixotide Diskus 500: 60 dávek (60x 500 mikrogramů). 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie. 
 
Výrobce 
Glaxo Wellcome Production, Zone Industrielle No.2, 23 Rue Lavoisier, 27000 Evreux, Francie. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 8. 2017 
 
 

Recenze

Recenze produktu FLIXOTIDE DISKUS 500 60X500RG Prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu FLIXOTIDE DISKUS 500 60X500RG Prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám