Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: RP SCHERER
Kód výrobku: 12298
Kód EAN:
Kód SÚKL: 59570
Držitel rozhodnutí: RP SCHERER
Přípravek se užívá k předcházení a léčbě chudokrevnosti z nedostatku železa a listové kyseliny v těhotenství, po porodu a při kojení, kdy je zvýšená potřeba a spotřeba těchto látek. Přípravek se též užívá u dialyzovaných nemocných se současným nedostatkem železa a nedostatkem kyseliny listové a u nemocných s jaterní cirhózou s nedostatkem kyseliny listové (kteří navíc mohou krvácením z jícnových varixů ztrácet i železo). Přípravek je určen k léčbě dospělých a dětí od 12 let.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls131849/2008
Příbalová informace - Rp.
FERRO-FOLGAMMA
Měkké tobolky
(ferrosi sulfas hydricus, acidum folicum, cyanocobalaminum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Ferro-Folgamma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ferro-Folgamma užívat
3. Jak se Ferro-Folgamma používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Ferro-Folgamma uchovávat
6. Další informace
1. Co je Ferro-Folgamma a k čemu se používá
Ferro-Folgamma antianemikum.
Ferro-Folgamma je kombinovaný přípravek železa, kyseliny listové a vitaminu B12.
Přípravek je vhodný zejména pro předcházení vzniku chudokrevnosti ze ztrát železa a kyseliny listové,
ale i pro léčení této choroby z nedostatečného přívodu těchto složek potravou.
Přípravek se užívá k předcházení a léčbě chudokrevnosti z nedostatku železa a listové kyseliny v
těhotenství, po porodu a při kojení, kdy je zvýšená potřeba a spotřeba těchto látek. Přípravek se též
užívá u dialyzovaných nemocných se současným nedostatkem železa a nedostatkem kyseliny listové a
u nemocných s jaterní cirhózou s nedostatkem kyseliny listové (kteří navíc mohou krvácením z
jícnových varixů ztrácet i železo).
Přípravek je určen k léčbě dospělých a dětí od 12 let.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ferro-Folgamma užívat
Neužívejte přípravek Ferro-Folgamma
Přípravek nesmějí užívat pacienti s některými typy chudokrevnosti (s tzv. aplastickou anémií - anémií
vznikající v důsledku útlumu kostní dřeně, talasémií - vrozenou poruchou krvetvorby, s anémií z
otravy olovem, s hemolytickou anémií - kromě paroxysmální noční hemoglobinurie). Přípravek také
nesmějí užívat pacienti trpící chudokrevností způsobenou nedostatkem vitaminu B12 (tzv. perniciózní
anémií) a pacienti trpící myelodysplastickým syndromem (neefektivní krvetvorbou). Přípravek také
nesmějí užívat pacienti trpící stavy se zvýšeným hromaděním železa v těle (tzv. hemochromatózou a
hemosidorózou). Přípravek se též nesmí užívat při současné injekční léčbě železem a po opakovaných
transfúzích krve. Přípravek nesmějí rovněž užívat nemocní s přecitlivělostí na některou z jeho složek.
2/4
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ferro-Folgamma
Léčba tímto přípravkem vyžaduje vždy pravidelné lékařské kontroly, které odhalí event. účinnost nebo
neúčinnost léčby, snášenlivost či nesnášenlivost železa, event. odmítání či špatnou spolupráci
nemocného.
Vitamin B12 po perorálním podání může odejít střevem nevyužit u atrofické gastritidy (zánětu
řaludku) a parciální gastrektomie (částečné chirurgické odstranění žaludku), protože zde schází tzv.
vnitřní faktor. Dále může být spotřebován bakteriemi u syndromu slepé kličky, u striktur (zúžení),
střevních píštělí a u divertikulózy (mnohočetný výskyt vychlípenin). Může být rovněž vzácně
spotřebován při infestaci střeva škulovcem (Diphyllobothrium latum).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Ferro-Folgamma a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku
Ferro-Folgamma užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.
Vstřebávání železa snižují některé léky obsahující hořčík, vápník, hliník (jedná se např. o některé léky
snižující kyselost žaludku), dále léky užívané k léčbě žaludečního a dvanáctníkového vředu
(cimetidin, ranitidin, famotidin, omeprazol, pantoprazol).
Vstřebávání železa snižují i některé potraviny, např. pravý (černý) čaj, vejce, mléko. Kyselina listová
může snížit hladinu léků proti epilepsii, a tím vést ke zvýšení počtu záchvatů.
Užívání přípravku Ferro-Folgamma s jídlem a pitím
Neužívejte přípravek Ferro-Folgamma s mlékem a černým čajem, jelikož tyto tekutiny snižují
vstřebávání železa.
Těhotenství a kojení
Přípravek může být podáván těhotným a kojícím ženám.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou známy žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách Ferro-Folgamma
Tento přípravek obsahuje krystalizující sorbitol (70%). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte
některé cukry, poraďte se s ním před užíváním tohoto přípravku.
Přípravek obsahuje sójový lecithin. Neužívejte tento léčivý přípravek a poraďte se se svým lékařem,
pokud jste alergický(á) na sóju nebo arašídy.
3. Jak se Ferro-Folgamma užívá
Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo
lékárníkem.
Děti nad 12 let a dospělí užívají obvykle z preventivních důvodů 1 až 3 tobolky denně, při léčbě se
užívá 3krát 1 - 3krát 2 tobolky denně. Po dosažení normálních hodnot krevního obrazu může lékař
doporučit snížení dávky, ale je zpravidla třeba pokračovat v užívání přípravku ještě asi 2-3 měsíce pro
doplnění zásob železa. O délce užívání přípravku se vždy poraďte s lékařem.
Způsob podávání
Přípravek se užívá vždy na lačno. Přítomnost jídla v žaludku a tenkém střevě výrazně snižuje
vstřebávání rychle rozpustného železa, a to až 8krát, proto se má přípravek užívat 1/2-1 hodinu před
jídlem nebo za 2 hodiny po jídle. Přípravek nezapíjejte pravým (černým) čajem, protože obsahuje
tanin, který tvoří se železem nerozpustnou a proto nevstřebatelnou sloučeninu.
3/4
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Ferro-Folgamma než jste měl(a)
K předávkování může dojít u dětí po náhodném požití léku pro dospělé. Časnými příznaky akutní
otravy jsou průjem, někdy s příměsí krve, teplota, těžký pocit na zvracení, bolesti a křeče žaludku se
zvracením, ve zvratkách často příměs krve. Tyto známky se dostavují asi po hodině. Při podezření na
předávkování železem je třeba nemocné dítě neodkladně dopravit do nemocnice na oddělení intenzivní
(metabolické) péče. Pozdními příznaky akutní otravy jsou promodralé rty, nehty, dlaně, slabý a rychlý
tep, netečnost, bledá, vlhká a studená kůže, neobvyklá únava a slabost. Po správné a včasné léčbě
dochází ke zlepšení už za několik hodin až dní.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem volejte ihned rychlou lékařskou
službu. Hrozí otrava!
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Ferro-Folgamma nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u
každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout pocit tlaku a plnosti v nadbřišku, pálení
žáhy, nevolnost, zvracení, zácpa nebo průjem. Tyto příznaky často mizí po snížení dávky. Stolice bývá
tmavá až černá. Toto zbarvení je vyvoláno železem. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo
neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.
Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud
zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo
lékárníka.
5. Jak Ferro-Folgamma uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25° C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Ferro-Folgamma obsahuje
1 měkká tobolka obsahuje: Ferrosi sulfas hydricus 111,8 -117,0 mg (odpovídá 37 mg elementárního
železa), Acidum folicum (kyselina listová) 5,0 mg, Cyanocobalaminum (vitamin B12) 0,0100 mg.
Pomocné látky: Kyselina askorbová, sójový lecithin (E322), krystalizující sorbitol 70%, glycerol 85%,
ethylvanilin, želatina, ztužený tuk, čištěný řepkový olej, červený a černý oxid železitý (E172).
Jak přípravek Ferro-Folgamma vypadá a co obsahuje toto balení
Podlouhlé, měkké, želatinové tobolky, podélně zbarvené hnědě a cihlově červeně, obsahující
žlutozelenou pastu.
4/4
20, 50, 100 tobolek k perorálnímu podání, klinické balení 500 a 2500 tobolek.
Držitel rozhodnutí o registraci:
Wörwag Pharma GmbH and Co., Böblingen, Německo
Výrobce:
R.P. Scherer Germany GmbH & Co.KG, Eberbach, Německo
C.P.M. Contract Pharma GmbH & Co.KG, Feldkirchen-Westerham, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
1.6. 2011

Recenze

Recenze produktu FERRO-FOLGAMMA 50 Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu FERRO-FOLGAMMA 50 Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze