Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: INSTITUTO GRIFOLS, S.A., BARCELONA
Kód výrobku: 12209
Kód EAN:
Kód SÚKL: 87239
Držitel rozhodnutí: INSTITUTO GRIFOLS, S.A., BARCELONA
Léčba a prevence krvácení u pacientů trpících hemofilií A (vrozený deficit faktoru VIII). Přípravek lze užívat též při léčbě projevů získaného deficitu faktoru VIII. Vzhledem k nedostatku údajů nelze doporučit podání Fanhdi u von Willebrandovy choroby.

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls19961/2013, sukls19983/2013, sukls20004/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fanhdi 25 IU/ml, 50 IU/ml a 100 IU/ml
Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Factor VIII coagulationis humanus, factor von Willebrand humanus.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se Vám vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Fanhdi a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fanhdi používat
3. Jak se přípravek Fanhdi používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Fanhdi uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK FANHDI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Fanhdi je dodáván ve formě prášku , určeného k přípravě injekčního roztoku obsahujícího 250, 500,
1000 nebo 1500 IU koagulačního faktoru VIII a 300, 600, 1200 nebo 1800 IU lidského von
Willebrandova faktoru v jedné lahvičce.

Po naředění s odpovídajícím množství rozpouštědla (voda na injekci) obsahuje každá lahvička 25, 50
nebo 100 IU FVIII/ml a 30, 60 nebo 120 IU vWF/ml.

Farmakoterapeutická skupina: Antihemoragika; krevní koagulační faktory VIII: von Willebrandův
faktor a krevní koagulační faktor VIII v kombinaci.

Fanhdi je indikován k profylaxi a léčbě krvácení u pacientů s hemofilií A (vrozený deficit faktoru
VIII).

Fanhdi je indikován k profylaxi a léčbě krvácení u osob s von Willebrandovou chorobou (vWD),
když je léčba samotným desmopresinem (DDAVP) neúčinná nebo kontraindikována.


Tento produkt lze použít při léčbě získaného deficitu faktoru VIII.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FANHDI
UŽÍVAT

Neužívejte Fanhdi
2

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

Chcete-li podrobnější informace, zeptejte se svého lékaře.

Upozornění a opatření

ve vzácných případech může dojít k anafylaktické reakci (náhlá těžká alergická reakce).
Pozorujete-li na sobě vyrážku nebo generalizovanou kopřivku, tlak na prsou, točení hlavy,
závrať nebo nevolnost, nebo pociťujete-li točení hlavy, když stojíte, je možné, že trpíte
anafylaktickou reakcí na přípravek Fanhdi. V případě, že se vyskytnou tyto příznaky, musíte
okamžitě přerušit užívání přípravku a kontaktovat svého lékaře.

Váš lékař pravděpodobně provede některé testy, aby se ujistil, že dávka přípravku Fanhdi,
kterou dostáváte, je dostatečná k dosažení a udržení odpovídající hladiny faktoru VIII.

jestliže nelze vaše krvácení zvládnout pomocí přípravku Fanhdi, ihned to konzultujte se svým
lékařem. Pravděpodobně se u vás vyvinuly inhibitory faktoru VIII, a proto Váš lékař provede
některé testy, které to potvrdí. Inhibitory faktoru VIII jsou protilátky přítomné v krvi, které
blokují faktor VIII, jenž užíváte. Výsledkem je menší účinnost faktoru VIII při zvládání
krvácení.

když při léčbě von Willebrandovy choroby existuje riziko výskytu trombóz, zejména u pacientů
se známými faktory klinického rizika. Proto by měl váš lékař provést některé testy ke zjištění
časných příznaků trombózy a zahájit léčbu žilní tromboembolie podle aktuálních doporučení.

u pacientů s von Willebrandovou chorobou, zejména u pacientů s typem 3, se mohou vyvinout
neutralizující protilátky (inhibitory) proti von Willebrandovu faktoru. Inhibitory von
Willebrandova faktoru jsou protilátky přítomné v krvi, které mohou blokovat von Willebrandův
faktor, jenž užíváte. Není-li dosaženo očekávané úrovně aktivity von Willebrandova faktoru v
plazmě nebo nelze-li krvácení příslušnou dávkou zvládnout, měla by být provedena zkouška na
stanovení toho, zda je inhibitor von Willebrandova faktoru přítomen. U pacientů s vysokou
hladinou inhibitoru je terapie von Willebrandovým faktorem méně účinná.

Při výrobě léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy jsou zavedena standardní opatření k prevenci
přenosu infekce na pacienty. Tato opatření zahrnují:
- pečlivý výběr dárců krve a plazmy k vyloučení těch dárců krve, u kterých je shledáno možné
riziko přenosu infekce
- testování každého odběru a směsné plazmy na ukazatele virů/infekce
- zařazení výrobních kroků do zpracování krve a plazmy, které jsou schopny viry inaktivovat nebo
odstanit.

Přes tato opatření nelze možnost přenosu infekce zcela vyloučit. To rovněž platí pro jakékoli neznámé
nebo nově vznikající viry či jiné patogeny.

Přijatá opatření se pokládají za účinná u obalených virů, jako je virus lidské imunitní nedostatečnosti
HIV, virus hepatitidy B a virus hepatitidy C, a u neobaleného viru hepatitidy A. Přijatá opatření
mohou mít omezenou účinnost u neobalených virů, jako je parvovirus B19. Infekce parvovirem B19
může být závážná u těhotných žen (infekce plodu) a u jedinců, jejichž imunitní systém je oslaben nebo
kteří mají některé typy anémie (např. srpkovitá nebo hemolytická anémie).

Váš lékař vám možná doporučí, abyste uvažovali o očkování proti hepatitidě A a B, pokud přípravky s
faktorem VIII na bázi lidské plazmy dostáváte pravidelně.

Důrazně se doporučuje poznamenat si název a číslo šarže přípravku pokaždé, když dostanete dávku
přípravku Fanhdi, aby se zachoval záznam o použitých šaržích.
3

Viz rovněž bod 4. Možné nežádoucí účinky

Další léčivé přípravky a Fanhdi

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.

Nejsou známy žádné interakce komplexu koagulačního faktoru VIII a von Willebrandova faktoru s
jinými léky.

Těhotenství a kojení

Vzhledem ke vzácnému výskytu hemofilie A u žen nejsou zkušenosti s použitím komplexu
FVIII/vWF v těhotenství a při kojení k dispozici. Proto se doporučuje používat přípravek
v těhotenství jen v nutném případě.

Než začnete brát jakýkoli lék, požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Fanhdi nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo
obsluhovat stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK FANHDI UŽÍVÁ

Nařeďte přípravek, jak je popsáno v bodě Návod k použití přípravku (na konci tohoto letáku).
Přípravek musí být podán intravenózně. Rychlost podání nesmí být větší než 10 ml/min.

Množství přípravku Fanhdi, které je třeba použít, závisí na mnoha faktorech, například na vaší
hmotnosti, klinickém stavu a druhu a závažnosti krvácení. Váš lékař vypočítá dávku, frekvenci a
intervaly podávání přípravku Fanhdi tak, aby bylo dosaženo potřebné hladiny faktoru VIII nebo von
Willebrandova faktoru ve vaší krvi.

Váš lékař vás informuje o době trvání vaší léčby přípravkem Fanhdi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fanhdi, než jste měl(a)

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování komplexem koagulačního faktoru VIII a von
Willebrandova faktoru. Jestliže jste si však vzali větší množství přípravku Fanhdi, než jste měli,
obraťte se ihned na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fanhdi

Okamžitě si vezměte další dávku a pokračujte v pravidelných intervalech podle pokynů lékaře.
Namísto zapomenuté dávky si neberte dvojitou dávku.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Ve vzácných případech se u Vás po podání přípravku Fanhdi mohou projevit některé z těchto
nežádoucích účinků:

4
Svědění, reakce v místě vpichu (např. pálení a přechodné zrudnutí)
Alergické reakce (např. tlak na prsou/pocit nevolnosti, točení hlavy, nevolnost a lehký pokles
krevního tlaku, který může způsobit pocit točení hlavy, když stojíte)
Podivná chuť v ústech
Horečka
Tachykardie

Někdy může dojít k anafylaktickému šoku. Pozorujete-li během injekce/infúze některý z těchto
příznaků:

Tlak na prsou/pocit nevolnosti
Točení hlavy
Lehká hypotenze (mírný pokles krevního tlaku s točením hlavy, když stojíte)
Nevolnost

může to být příznak přecitlivělosti a anafylaktické reakce. V případě anafylaktické nebo alergické
reakce přerušte injekci/infúzi a okamžitě se obraťte na lékaře.

Reakce přecitlivělosti na složky přípravku nelze zcela vyloučit. Známou komplikací při léčbě pacientů
s hemofilií A je vznik protilátek neutralizujících faktor VIII (inhibitorů). Podle studií provedených u
přípravků s faktorem VIII lidského původu je rozvoj inhibitorů zejména pozorován u hemofilických
pacientů, kteří nebyli dříve léčeni. Pro zjištění vzniku těchto inhibitorů musíte být pečlivě sledován
pomocí příslušných klinických pozorování a laboratorních testů.

Zejména jste-li pacientem s von Willebrandovou chorobou 3. typu, mohou u vás ve vzácných
případech vzniknout neutralizující protilátky (inhibitory) na von Willebrandův faktor. Pokud se tyto
inhibitory objeví, je von Willebrandův faktor při zvládání krvácení méně účinný. Tyto protilátky se
mohou objevit v souvislosti s anafylaktickými reakcemi. Proto by se u těchto pacientů prodělávajících
anafylaktické reakce měla vyhodnocovat přítomnost inhibitorů. V těchto případech se okamžitě
poraďte se svým lékařem.

Existuje riziko výskytu trombóz, zejména u pacientů se známými klinickými rizikovými faktory.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. JAK PŘÍPRAVEK FANHDI UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po datu použitelnosti uvedeném na štítku a na krabici za písmeny EXP.

Nepoužívejte tento přípravek, jestliže jste si všimli, že je roztok zakalený nebo jsou v něm usazeniny.
Roztok má být čirý nebo lehce opalescentní.

Roztok musí být zlikvidován, pokud jsou v něm patrné viditelné částice nebo změna barvy.

Z mikrobiologického hlediska na základě chemické a fyzikální stability, která byla prověřena po dobu
12 hodin při teplotě 25°C, by přípravek měl být spotřebován ihned po naředění. Není-li použit ihned,
je doba a podmínky uchovávání předcházející užití na odpovědnosti uživatele. Přípravek by však
neměl být uchováván déle než 24 hodin při teplotě 2 až 8 C, pokud k rekonstituci nedošlo za
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

5
Veškerý nevyužitý přípravek či odpadní materiál je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Fanhdi obsahuje

Léčivou látkou je Factor VIII coagulationis a Factor von Willebrand humanus.

Fanhdi je dodáván jako prášek k přípravě injekčního roztoku obsahující v 1 lahvičce 250, 500, 1000
nebo 1500 IU koagulačního faktoru VIII a 300, 600, 1200 nebo 1800 IU von Willebrandova faktoru.
Přípravek se ředí 10 ml vody na injekcí (250, 500 a 1000 IU) nebo 15 ml vody na injekcí (1500 IU)

Pomocnými latkami jsou lidský albumin, histidin a arginin.

Jak přípravek Fanhdi vypadá a co obsahuje toto balení

Lahvička obsahuje bílý nebo lehce nažloutlý porézní nebo sypký prášek a injekční stříkačka obsahuje
čirou bezbarvou tekutinu (rozpouštědlo).

Velikost balení

Fanhdi 25 IU/ml 1 x 250 IU + 10 ml rozpouštědla
Fanhdi 50 IU/ml 1 x 500 IU + 10 ml rozpouštědla
Fanhdi 100 IU/ml 1 x 1000 IU +10 ml rozpouštědla
Fanhdi 100 IU/ml 1 x 1500 IU + 15 ml rozpouštědla

Balení obsahuje: 1 lahvička s lyofilizátem, 1 předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem a
příslušenství (adaptér lahvičky, filtr, 2 tampóny s alkoholem a jehla s křidélky).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Instituto Grifols, S.A.
Can Guasc, 2 - Parets del Valls
08150 Barcelona - ŠPANĚLSKO

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
29.5.2013

Podrobné informace o tomto léku jsou dostupné na internetové stránce Státního ústavu pro kontrolu
léčiv (SÚKL) http://www.sukl.cz/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Dodržujte tyto pokyny, pokud váš lékař neuvedl jinak.

Nepoužitý přípravek nesmí být nikdy ukládán k pozdějšímu použití ani uchováván v ledničce.

Příprava roztoku

1. Lahvičku s práškem a injekční stříkačku zahřejte maximálně na 30°C.
2. Na injekční stříkačku s rozpouštědlem nasaďte píst.
6
3. Z krabičky vyjměte filtr. Z injekční stříkačky sejměte kryt a nasaďte na něj filtr.
4. Z krabičky vyjměte adaptér lahvičky a nasaďte ho na filtr se stříkačkou.
5. Z lahvičky s koncentrátem sejměte klobouček a zátku lahvičky otřete přiloženým antiseptickým
tampónem.
6. Zátku lahvičky propíchněte jehlou adaptéru.
7. Roztok ze stříkačky přeneste kompletně do lahvičky s koncentrátem.
8. Lahvičkou jemně míchejte, až se preparát dokonale rozpustí. Stejně jako u ostatních
parenterálně aplikovaných roztoků nepoužijte přípravek, který není dokonale rozpuštěný, nebo
jsou v něm patrné částice.
9. Pro odstranění vakua na okamžik oddělte stříkačku/filtr od nádobky/adaptéru.
10. Obraťte lahvičku a roztok natáhněte do stříkačky.
11. Připravte místo vpichu. Stříkačku oddělte, aplikujte přípravek za použití dodané jehly
s křidélky. Rychlost intravenózní aplikace musí být okolo 3 ml/min. a nesmí překročit
10 ml/min., aby nedošlo k nežádoucím vasomotorickým reakcím.

Aplikační set je určen výhradně na jedno použití.

7Recenze

Recenze produktu FANHDI 50 I.U./ML 1X500UT Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FANHDI 50 I.U./ML 1X500UT Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze