Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
Kód výrobku: 97346
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125105
Držitel rozhodnutí: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
Ezetrol se podává jako přídatná léčba k dietě u: - Pacientů s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) - zvýšená hladina cholesterolu v krvi, užívá se spolu se statinem, když samotný statin nedokáže dostatečně snížit hladiny cholesterolu. - Pacientů s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) v případech, kdy léčba statinem není vhodná nebo není snášena. - Pacientů s homozygotní familiární hypercholesterolemií spolu se statinem a také s další léčbou. - Pacientů s homozygotní sitosterolemií (fytosterolemií) - zvýšená hladina sitosterolu v krvi.

Příbalový leták

1 / 5
sp. zn. sukls258661/2011
a sp. zn. sukls228288/2012

Příbalová informace: Informace pro uživatele

EZETROL 10 mg tablety

Ezetimibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je EZETROL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EZETROL užívat
3. Jak se EZETROL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak EZETROL uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je EZETROL a k čemu se používá

EZETROL je léčivý přípravek užívaný ke snižování zvýšených hladin cholesterolu.

EZETROL snižuje hladiny celkového cholesterolu, špatného cholesterolu (LDL cholesterolu)
a tukových látek nazývaných triglyceridy v krvi. EZETROL navíc zvyšuje hladiny dobrého
cholesterolu (HDL cholesterolu).

Ezetimib, léčivá látka přípravku EZETROL, snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím
traktu.
EZETROL zesiluje cholesterol-snižující účinek statinů, skupiny léků, které snižují cholesterol
vytvářený Vaším tělem.

Cholesterol je jedna z mnoha tukových látek vyskytujících se v krevním řečišti. Váš celkový
cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá špatný cholesterol, protože se může usazovat ve stěnách Vašich
tepen a tvořit tam pláty. Časem může nahromadění těchto plátů vést k zúžení tepen. Toto zúžení může
poté zpomalit nebo zastavit průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Zástava
průtoku krve může způsobit srdeční infarkt nebo mrtvici.

HDL cholesterol se často nazývá dobrý cholesterol, protože pomáhá zabraňovat špatnému
cholesterolu v usazování v tepnách a chrání tak před srdečními onemocněními.

Triglyceridy jsou další formou tuků ve Vaší krvi, která může zvyšovat riziko srdečních onemocnění.

Přípravek se používá u pacientů, u kterých samotná cholesterol snižující dieta nestačí ke kontrole
hladin cholesterolu. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat cholesterol snižující dietu.
2 / 5

EZETROL se používá navíc k dietě snižující cholesterol, pokud trpíte:

zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemií [heterozygotní familiární
a nefamiliární])
spolu se statinem, pokud samotný statin nedokáže dostatečně snížit hladinu cholesterolu
samostatně, pokud léčba statinem není vhodná nebo není snášena
dědičnou chorobou (homozygotní familiární hypercholesterolemií), která zvyšuje hladinu
cholesterolu v krvi. Může Vám být také předepsán statin a můžete být také léčeni jinou léčbou.
dědičnou chorobou (homozygotní sitosterolemií, také známou jako fytosterolemie), která
zvyšuje hladiny rostlinných sterolů v krvi.

EZETROL Vám nepomůže zhubnout.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EZETROL užívat

Jestliže užíváte EZETROL spolu se statinem, přečtěte si prosím příbalovou informaci konkrétního
statinu.

Neužívejte EZETROL, jestliže:
jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(viz bod 6. Obsah balení a další informace).

Neužívejte EZETROL spolu se statinem, jestliže:
máte v současné době potíže s játry.
jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření
Informujte svého lékaře o všech svých onemocněních včetně alergií.
Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat EZETROL. Tím se
zkontroluje, jak dobře pracují Vaše játra.
Váš lékař může také chtít udělat krevní testy, aby zkontroloval, jak Vám pracují játra poté, co
jste začali užívat EZETROL.

Jestliže trpíte středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater, nedoporučuje se EZETROL
užívat.

Bezpečnost a účinnost společného užívání přípravku EZETROL a některých cholesterol snižujících
léčivých přípravků, fibrátů, nebyla stanovena.

Děti
EZETROL se nedoporučuje podávat dětem do 10 let věku.

Další léčivé přípravky a EZETROL
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména informujte svého
lékaře, pokud užíváte léčivé přípravky s jakoukoliv z následujících léčivých látek:
cyklosporin (používaný často u pacientů po transplantaci orgánů)
léky s léčivou látkou, která brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fenprokumon,
acenokumarol nebo fluindion (antikoagulancia)
kolestyramin (užívaný také ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje způsob účinku
přípravku EZETROL
fibráty (užívané také ke snižování cholesterolu)

3 / 5
Těhotenství a kojení
Neužívejte EZETROL se statinem, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že
můžete být těhotná. Pokud byste v průběhu léčby přípravkem EZETROL se statinem otěhotněla,
přestaňte okamžitě užívat oba léčivé přípravky a vyhledejte svého lékaře.

Nejsou k dispozici žádné zkušenosti s užíváním přípravku EZETROL bez statinu v průběhu
těhotenství. Pokud jste těhotná, požádejte svého lékaře o radu dříve, než začnete EZETROL užívat.

Neužívejte EZETROL se statinem, pokud kojíte, protože není známo, jestli se léčivá látka vylučuje do
mateřského mléka.

Neužívejte EZETROL bez statinu , pokud kojíte. Požádejte svého lékaře o radu.

Poraďte se s e svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nepředpokládá se, že by EZETROL negativně ovlivňoval Vaši schopnost řídit dopravní prostředky
nebo obsluhovat stroje. Měli byste však vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití přípravku
EZETROL závrať.

EZETROL obsahuje laktózu
Tablety EZETROL obsahují cukr zvaný laktóza. Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry,
vyhledejte svého lékaře ještě předtím, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se EZETROL užívá

Vždy užívejte EZETROL přesně podle pokynů svého lékaře. Přitom dál užívejte další
cholesterol-snižující léky, dokud Vám lékař neřekne, abyste je přestali užívat. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dříve než začnete EZETROL užívat, musíte již držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.
V této cholesterol snižující dietě musíte pokračovat při užívání přípravku EZETROL.

Dospělí, dospívající a děti (ve věku 10 až 17 let): Jedna dávka je 1 tableta přípravku EZETROL 10 mg
užívaná ústy jednou denně.

EZETROL užívejte v kteroukoli denní dobu. Můžete ho užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud Vám lékař předepsal EZETROL spolu se statinem, lze oba léky užívat ve stejnou dobu.
V takovém případě si prosím přečtěte pokyny pro dávkování v příbalové informaci daného statinu.

Pokud Vám lékař předepsal EZETROL spolu s dalším léčivým přípravkem ke snižování cholesterolu
obsahujícím léčivou látku kolestyramin nebo s jiným léčivým přípravkem obsahujícím sekvestrant
žlučových kyselin , musí být EZETROL užíván alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití
sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku EZETROL, než jste měl(a):

Vyhledejte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít EZETROL:

Nezdvojnásobujte následující dávku, jen si vezměte předepsané množství přípravku EZETROL
v obvyklou dobu příští den.

4 / 5
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i EZETROL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

K vyjádření, jak často byly nežádoucí účinky popsány, se používají následující termíny:
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů, včetně jednotlivých hlášení)

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost
svalů. To proto, že svalové potíže včetně rozpadu svalu vedoucího k postižení ledvin, mohou být
ve vzácných případech závažné a vést k potenciálně život ohrožujícímu stavu.

Při všeobecném použití byly hlášeny alergické reakce, včetně otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, jež
mohou způsobit potíže při dýchání nebo polykání (které vyžadující okamžitou léčbu).

Pokud se přípravek užíval samostatně, byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté: bolest břicha; průjem; nadýmání; pocit únavy.
Méně časté: zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transamináz)
a svalových funkcí (CK, kreatinkinázy); kašel; poruchy trávení; pálení žáhy; nevolnost; bolest kloubů;
křeče svalů; bolest krku; snížení chuti k jídlu; bolest, bolest na hrudi, návaly horka; vysoký krevní
tlak.

Pokud se přípravek užíval spolu se statinem, byly dodatečně hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté: zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transamináz); bolest
hlavy; bolest, citlivost nebo slabost svalů.
Méně časté: pocit brnění; sucho v ústech; svědění; vyrážka; kopřivka; bolest zad; svalová slabost;
bolest rukou a nohou; neobvyklá únava nebo slabost; otoky, zejména rukou a nohou.

Pokud se přípravek užíval spolu s fenofibrátem byl hlášen následující častý nežádoucí účinek: bolest
břicha.

Při všeobecném používání byly dodatečně hlášeny následující nežádoucí účinky:
závrať; bolest svalů; jaterní potíže; alergické reakce včetně vyrážky a kopřivky; červená vyrážka
projevující se někdy lézemi terčovitého tvaru (erythema multiforme); bolest svalů, citlivost nebo
slabost svalů; rozpad svalů; žlučové kameny nebo zánět žlučníku (které mohou způsobit bolest břicha,
nevolnost, zvracení); zánět slinivky břišní často se silnou bolestí břicha; zácpa; snížení počtu krevních
buněk, které může způsobit podlitiny/krvácení (trombocytopenie); pocit brnění; deprese; neobvyklá
únava nebo slabost; dušnost.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak EZETROL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
5 / 5
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo obalu za
"EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Neuchovávejte tablety EZETROL při teplotě nad 30C.

Blistry: Uchovávejte v původním obalu. Lahvičky: Uchovávejte lahvičky dobře uzavřené. Chraňte
před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co EZETROL obsahuje

- Léčivou látkou je ezetimibum. Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg.
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, povidon, sodná sůl
kroskarmelózy, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát.

Jak EZETROL vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety EZETROL jsou bílé až téměř bílé barvy, ve tvaru tobolek, s kódem 414 na jedné straně.

Velikosti balení:
7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 nebo 300 tablet v protlačovacích blistrech nebo jednodávkových
odlepovacích blistrech;
84 nebo 90 tablet v protlačovacích blistrech;
50, 100 nebo 300 tablet v jednodávkových protlačovacích blistrech;
100 tablet v lahvičkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nizozemsko

Výrobce
SP Labo N.V.
Industriepark 30 Zone A
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgie

Tento léčivý přípravek je registrován pod názvem Ezetrol v Rakousku, Belgii, Kypru, České
republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Islandu, Irsku, Itálii,
Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Slovenské
republice, Slovinsku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.12.2013

Recenze

Recenze produktu EZETROL 10 MG TABLETY 84X10MG B Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EZETROL 10 MG TABLETY 84X10MG B Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze