Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

EWOFEX 120 MG POTAHOVANÉ TABLETY 7X120MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101746

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL , IDA INDUSTRIAL ESTATE, LOUGHREA
Kód výrobku: 101746
Kód EAN:
Kód SÚKL: 120925
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL , IDA INDUSTRIAL ESTATE, LOUGHREA
Přípravek Ewofex 120 mg potahované tablety je určen ke zmírnění příznaků, které se objevují v souvislosti se sennou rýmou, jako kýchání, rýma a svědění v nose, svědění očí, slzení a zarudnutí očních spojivek (alergická rýma). Přípravek Ewofex 180 potahované tablety je určen ke zmírnění příznaků (zarudnutí, otok a svědění), které se objevují při alergických kožních potížích zvaných chronická idiopatická kopřivka (urtikárie) (CIU).

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls10638/2011, sukls10639/2011
a příloha k sp.zn. sukls246529/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
EWOFEX 120 mg potahované tablety
EWOFEX 180 mg potahované tablety
(Fexofenadini hydrochloridum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
1. Co je to Ewofex a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ewofex užívat
3. Jak se Ewofex užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Ewofex uchovávat
6. Další informace
1. Co je to Ewofex a k čemu se užívá
Fexofenadin hydrochlorid, léčivá látka přípravku, patří do skupiny antihistaminik.
Přípravek Ewofex 120 mg potahované tablety je určen ke zmírnění příznaků, které se objevují
v souvislosti se sennou rýmou, jako kýchání, rýma a svědění v nose, svědění očí, slzení a zarudnutí
očních spojivek (alergická rýma).
Přípravek Ewofex 180 potahované tablety je určen ke zmírnění příznaků (zarudnutí, otok a svědění),
které se objevují při alergických kožních potížích zvaných chronická idiopatická kopřivka (urtikárie)
(CIU).
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ewofex užívat
Neužívejte Ewofex
- jestliže jste přecitlivělí na fexofenadin hydrochlorid nebo na nějakou jinou látku obsaženou
v přípravku
Tento přípravek není doporučen pro děti do 12 let.
Zvláštní opatrnosti při použití Ewofexu je zapotřebí
- ve starším věku
- jestliže trpíte jaterním nebo ledvinovým onemocněním
O užívání přípravku se poraďte se svým lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Jestliže užíváte přípravek ke zklidnění žaludku obsahující hliník nebo hořčík, doporučuje se interval 2
hodiny mezi požitím tohoto přípravku a Ewofexu. Jinak může dojít ke snížení vstřebaného podílu
přípravku a tím ke snížení jeho účinku.
Jestliže užíváte fexofenadin současně s erytromycinem nebo ketokonazolem nebo ho užijete
s jednorázovou dávkou kombinace lopinaviru s ritonavirem, hladina fexofenadinu v plazmě se může
zvýšit. Je možné, že vzrostou nežádoucí účinky.
2/4
Alergologické testy: Jestliže Vám má být provedeno alergologické testování, musíte podávání
přípravku přerušit 3 dny před testem.
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užívali
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání Ewofexu s jídlem a pitím
Ewofex zapijte tekutinou (např. sklenicí vody).
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoli přípravek.
Těhotenství: Pokud jste těhotná, užívejte Ewofex v případě, že Váš lékař užívání přípravku považuje
za nezbytné.
Kojení: Při kojení není doporučeno Ewofex užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nepravděpodobné, že Ewofex bude mít vliv na Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Protože však mohou existovat zvláště citliví jedinci, než začnete tyto činnosti vykonávat, ujistěte se,
že Vaše schopnost řídit nebo obsluhovat stroje není ovlivněna.
3. Jak se Ewofex užívá
Ewofex užívejte vždy přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý (á) poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Ewofex 120 mg potahované tablety: Pro zmírnění příznaků senné rýmy (alergické rinitidy):
Obvyklá dávka je 1 tableta 1x denně pro dospělé a děti od 12 let.
Ewofex 180 mg potahované tablety: Pro zmírnění příznaků chronické idiopatické kopřivky (CIU):
Obvyklá denní dávka je 1 tableta 1x denně pro dospělé a děti od 12 let.
Tablety zapijte tekutinou (např. sklenicí vody).
Konzultujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud si nejste jisti účinkem léčby.
Jestliže jste užil(a) více Ewofexu, než jste měl(a)
Jestliže jste si vzali větší množství Ewofexu, než je uvedeno v této informaci, či máte předepsáno
lékařem, kontaktujte svého lékaře, lékárníka či pohotovostní službu. K příznakům předávkování patří
závrať, ospalost, pocit únavy a suchost v ústech.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Ewofex
Pokud jste si dávku zapomněli vzít, užijte předepsanou dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Výjimkou
je situace, kdy byste si podle předepsaného dávkovacího schématu měli co nejdříve vzít následující
dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili dávku vynechanou.
V případě nejasností během léčby se poraďte se svým lékařem.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako u všech přípravků i u Ewofexu se někdy mohou vyskytovat nežádoucí účinky, přesto se
neprojeví u každého. Nežádoucí účinky popsané níže byly zaznamenány u lidí, kteří užívali
fexofenadin, a jsou uvedeny jako časté, méně časté nebo vzácné.
Časté (výskyt mezi 1 z 10 až 1 ze 100 nemocných):
bolest hlavy, ospalost, nevolnost, sucho v ústech a závrať
Méně časté (výskyt mezi 1 ze 100 až 1 z 1 000 nemocných):
pocit únavy
3/4
Ostatní nežádoucí účinky zahrnují průjem, nespavost, nervozitu, poruchy spánku, děsivé sny, kožní
alergické reakce jako ekzém, vyrážka a svědění, náhle vzniklý otok, tíseň v oblasti hrudníku, ztížené
dýchání a zarudnutí a také zrychlenou nebo nepravidelnou srdeční činnost.
Vyhledejte pomoc lékaře v případě, že se u Vás objeví příznaky anafylaktické reakce (například otok
nebo ztížené dýchání) nebo závažné kožní příznaky.
Jestliže zaznamenáte závažnější nežádoucí účinek nebo účinek, který není v této informaci, oznamte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak Ewofex uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti
odpovídá poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Další informace
Co Ewofex obsahuje:
Léčivou látkou je fexofenadini hydrochloridum.
Jedna tableta přípravku Ewofex 120 mg potahované tablety obsahuje 120 mg fexofenadini
hydrochloridum, což odpovídá 112 mg fexofenadinu.
Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, kukuřičný škrob, povidon,
magnesium-stearát. Potahová vrstva tablet obsahuje hypromelosu (E 464), oxid titaničitý (E 171),
makrogol 400, makrogol 4000, oxid železitý žlutý (E 172) a oxid železitý červený (E 172).
Jedna tableta přípravku Ewofex 180 mg potahované tablety obsahuje 180 mg fexofenadin
hydrochloridu, což odpovídá 168 mg fexofenadinu.
Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, kukuřičný škrob, povidon,
magnesium-stearát. Potahová vrstva tablet obsahuje hypromelosu (E 464), oxid titaničitý (E 171),
makrogol 400, makrogol 4000 a oxid železitý žlutý (E 172).
Jak Ewofex vypadá a co obsahuje balení
Tablety přípravku Ewofex 120 mg potahované tablety jsou broskvově zbarvené oválné potahované
tablety, hladké po obou stranách.
Tablety přípravku Ewofex 180 mg potahované tablety jsou žlutě zbarvené oválné potahované tablety,
na jedné straně hladké, na druhé straně s půlící rýhou.
Balení přípravku může obsahovat 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 nebo 200 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Držitel rozhodnutí o registraci:
Ewopharma International, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
Výrobce:
Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Ewopharma, spol. s r.o.
Burzovní palác
Rybná 682/14
110 05 Praha 1
tel: +420 267 311 613
4/4
e-mail: info@ewopharma.cz
webové stránky: www.ewopharma.cz
Přípravek je schválen v členských státech EHP pod následujícími názvy:
Belgie Doc Fexofenadine 120 mg
Doc Fexofenadine 180 mg
Bulharsko Ewofex 120 mg
Ewofex 180 mg
Česká republika Ewofex 120 mg potahované tablety
Ewofex 180 mg potahované tablety
Kypr Fexonad 120 mg
Fexonad 180 mg
Dánsko Alterfast 120 mg, filmovertukne tabletter
Alterfast 180 mg, filmovertukne tabletter
Finsko Alterfast 120 mg
Alterfast 180 mg
Francie Fexofenadine Mylan 120 mg, comprimé pelliculé
Fexofenadine Mylan 180 mg, comprimé pelliculé
Maďarsko Ewofex 120 mg
Ewofex 180 mg
Itálie Fexofenadina Mylan Generics 120 mg
Fexofenadina Mylan Generics180 mg
Lucembursko Doc Fexofenadine 120 mg
Doc Fexofenadine 180 mg
Norsko Doc Fexofenadine 120 mg
Doc Fexofenadine 180 mg
Nizozemsko Fexofenadine HCL 120 A
Fexofenadine HCL 180 A
Polsko Ewofex 120 mg
Ewofex 180 mg
Rumunsko Ewofex 120 mg
Ewofex 180 mg
Slovenská republika Ewofex 120 mg
Ewofex 180 mg
Švédsko Fexofenadine Docpharma 120 mg
Fexofenadine Docpharma 180 mg
Překlad cizojazyčných výrazů uvedených na vnitřním obalu:
film-coated tablets: potahované tablety
fexofenadine hydrochloride: fexofenadin hydrochlorid
EXP: použitelné do
Lot.no.: číslo šarže
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 2.5.2012

Recenze

Recenze produktu EWOFEX 120 MG POTAHOVANÉ TABLETY 7X120MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EWOFEX 120 MG POTAHOVANÉ TABLETY 7X120MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám