Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

EWOFEX 120 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200X120MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101753

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL , IDA INDUSTRIAL ESTATE, LOUGHREA
Kód výrobku: 101753
Kód EAN:
Kód SÚKL: 120932
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL , IDA INDUSTRIAL ESTATE, LOUGHREA
Přípravek Ewofex 120 mg potahované tablety je určen ke zmírnění příznaků, které se objevují v souvislosti se sennou rýmou, jako kýchání, rýma a svědění v nose, svědění očí, slzení a zarudnutí očních spojivek (alergická rýma). Přípravek Ewofex 180 potahované tablety je určen ke zmírnění příznaků (zarudnutí, otok a svědění), které se objevují při alergických kožních potížích zvaných chronická idiopatická kopřivka (urtikárie) (CIU).

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 5) 

Sp.zn.sukls38468/2015    
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

EWOFEX 120 mg potahované tablety 
EWOFEX 180 mg potahované tablety 

(Fexofenadini hydrochloridum) 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité informace. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,  které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je Ewofex a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ewofex užívat 
3. Jak se Ewofex užívá   
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Ewofex uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
1. Co je  Ewofex a k čemu se používá 
Ewofex obsahuje fexofenadin-hydrochlorid, který patří do skupiny antihistaminik. 
 
Ewofex

 

120  mg  potahované  tablety  je  užíván  u  dospělých  a  mladistvých  ve  věku  12  let  a  starších  

ke  zmírnění  příznaků,  které  se  objevují  při  senné  rýmě  (sezónní  alergická  rýma),  jako  kýchání, 
svědění, rýma nebo nosní neprůchodnost a svědění očí, slzení a zarudnutí očních spojivek. 
 
Ewofex  180  potahované  tablety  je  užíván  u  dospělých  a  mladistvých  ve  věku  12  let  a  starších  ke 
zmírnění  příznaků,  které  se  objevují  při  dlouhotrvajících  alergických  kožních  reakcích  (chronická 
idiopatická kopřivka) jako je svědění, otok a vyrážky. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ewofex užívat 
Neužívejte Ewofex 

jestliže  jste  alergický(á)  na  fexofenadin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ewofex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

máte problémy s játry nebo ledvinami 

máte  nebo  jste  někdy  měl(a)  onemocnění  srdce,  protože  tento  přípravek  může  způsobit 
zrychlení nebo nepravidelnost srdeční činnosti  

jste staršího věku 

 
Pokud  se  Vás  týká  kterýkoli  z výše  uvedených  údajů  nebo  pokud  si  nejste  jistý(á),  před  užitím 
Ewofexu to sdělte svému lékaři.  
 
Další léčivé přípravky a Ewofex 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a

)

 nebo které možná budete užívat. 

 

Strana 2 (celkem 5) 

Přípravky  zklidňující  zažívací  potíže  (antacida)  obsahující  hliník  nebo  hořčík  mohou  ovlivňovat 
účinek Ewofexu, a to snížením vstřebaného podílu přípravku. 
Doporučuje se, abyste dodržel(a) interval 2 hodiny mezi požitím Ewofexu a přípravku na trávení. 
 
Jestliže  užíváte  fexofenadin  současně  s erytromycinem  nebo  ketokonazolem  nebo  ho  užijete 
s jednorázovou  dávkou  kombinace  lopinaviru s ritonavirem,  hladina fexofenadinu  v plazmě  se  může 
zvýšit. Je možné, že vzrostou nežádoucí účinky. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoli přípravek. 
Neužívejte Ewofex, jestliže jste těhotná, pokud to není nezbytně nutné. 
Užívání Ewofexu není během kojení doporučeno. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Je nepravděpodobné, že Ewofex  má vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
Nicméně se ujistěte, že tyto tablety Vám nezpůsobí ospalost nebo závrať před řízením nebo obsluhou 
strojů.  
 
3. Jak se Ewofex užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á) poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a děti od 12 let: 
Ewofex  120  mg  potahované  tablety:  Doporučená  dávka  je  1  tableta  (120  mg)  1x  denně.  Tabletu 
užívejte s vodou, a to před jídlem. 
Ewofex  180  mg  potahované  tablety:  Doporučená  dávka  je  1  tableta  (180  mg)  1x  denně.  Tabletu 
užívejte s vodou, a to před jídlem. 
 
Jestliže jste užil(a) více Ewofexu, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  si  vzal(a)  příliš  mnoho  tablet  Ewofexu,  kontaktujte  ihned  svého  lékaře  či  nejbližší 
pohotovostní  službu.  Příznakem  předávkování  u  dospělých  je  závrať,  ospalost,  únava  a  suchost 
v ústech. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Ewofex 
Nezdvojujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  tabletu.  Další  dávku  si  vezměte 
v obvyklém čase, tak jak Vám předepsal lékař. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat Ewofex  
Sdělte svému lékaři, pokud chcete přestat užívat Ewofex, a to ještě před ukončením léčby. 
Pokud přestanete Ewofex užívat dříve, než je doporučeno, příznaky se u Vás mohou znovu objevit. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Ihned sdělte svému lékaři a přestaňte užívat Ewofex, pokud se u Vás objeví:
 

-  otok  tváře,  rtů,  jazyka  nebo  krku  a  potíže  s dýcháním,  protože  tyto  příznaky  mohou  být 

známkou závažné alergické reakce 

 
Časté
 nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 nemocných): 

-  bolest hlavy 
-  ospalost 
-  nevolnost 
-  závrať 

Strana 3 (celkem 5) 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 nemocných): 

-  pocit únavy 

 
Ostatní nežádoucí účinky (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit), které se mohou 
objevit, jsou: 

-  poruchy spánku 
-  nespavost 
-  děsivé sny 
-  nervozita 
-  zrychlená nebo nepravidelná srdeční činnost 
-  průjem 
-  vyrážka a svědění kůže 
-  kopřivka 
-  závažné alergické reakce, které mohou způsobit otok tváře, rtů, jazyka a krku, návaly horka, 

tíseň v oblasti hrudníku a ztížené dýchání 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo  
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny  
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak Ewofex uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“  
a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky

  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. Obsah balení a další informace 
Co Ewofex obsahuje: 
-  Léčivou látkou je fexofenadini hydrochloridum. 
 
Jedna  tableta  přípravku  Ewofex  120  mg  potahované  tablety  obsahuje  120  mg  fexofenadini 
hydrochloridum. 
-  Pomocné látky jsou: 

  Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, kukuřičný škrob, povidon, 

magnesium-stearát.  

  Potahová  vrstva  tablety:  hypromelosa  (E  464),  oxid  titaničitý  (E  171),  makrogol  400, 

makrogol 4000, oxid železitý žlutý (E 172) a oxid železitý červený (E 172). 

 
Jedna  tableta  přípravku  Ewofex  180  mg  potahované  tablety  obsahuje  180  mg  fexofenadin-
hydrochloridu.  
-  Pomocné látky jsou: 

Strana 4 (celkem 5) 

  Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, kukuřičný škrob, povidon, 

magnesium-stearát.  

  Potahová  vrstva  tablety:  hypromelosa  (E  464),  oxid  titaničitý  (E  171),  makrogol  400, 

makrogol 4000 a oxid železitý žlutý (E 172). 

 
Jak Ewofex vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety  přípravku  Ewofex  120  mg  potahované  tablety  jsou  broskvově  zbarvené  oválné  potahované 
tablety, hladké po obou stranách. 
 
Tablety přípravku Ewofex

 

180 mg potahované tablety jsou žlutě zbarvené oválné potahované tablety, 

na jedné straně hladké, na druhé straně s půlící rýhou.  
 
Balení přípravku může obsahovat 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 nebo 200 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Ewopharma International, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika 
Výrobce:  
Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
Ewopharma, spol. s r.o. 
Burzovní palác  
Rybná 682/14 
110 05 Praha 1 
tel: +420 267 311 613 
e-mail: 

info@ewopharma.cz

 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy

:  

 
Belgie 

Doc Fexofenadine 120 mg 
Doc Fexofenadine 180 mg 

Bulharsko 

Ewofex 120 mg 
Ewofex 180 mg 

Česká republika 

Ewofex 120 mg potahované tablety 
Ewofex 180 mg potahované tablety 

Kypr 

Fexonad 120 mg 
Fexonad 180 mg 

Dánsko 

Alterfast 120 mg, filmovertukne tabletter  
Alterfast 180 mg, filmovertukne tabletter 

Finsko 

Alterfast 120 mg 
Alterfast 180 mg 

Francie 

Fexofenadine  Mylan 120 mg, comprimé pelliculé 
Fexofenadine  Mylan 180 mg, comprimé pelliculé 

Maďarsko 

Ewofex 120 mg 
Ewofex 180 mg 

Itálie 

Fexofenadina Mylan Generics 120 mg 
Fexofenadina Mylan Generics180 mg 

Lucembursko 

Doc Fexofenadine 120 mg 
Doc Fexofenadine 180 mg 

Norsko 

Doc Fexofenadine 120 mg 
Doc Fexofenadine 180 mg 

Nizozemsko 

Fexofenadine HCL 120 A 
Fexofenadine HCL 180 A 

Polsko 

Ewofex 120 mg 

Strana 5 (celkem 5) 

Ewofex 180 mg 

Švédsko 

Fexofenadine Docpharma 120 mg 
Fexofenadine Docpharma 180 mg 

 
 
Překlad cizojazyčných výrazů uvedených na vnitřním obalu: 
film-coated tablets: 

 

potahované tablety 

fexofenadine hydrochloride: 

fexofenadin-hydrochlorid 

EXP:   

 

 

použitelné do 

Lot.no.:  

 

             číslo šarže 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.8.2015  
 

Recenze

Recenze produktu EWOFEX 120 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200X120MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EWOFEX 120 MG POTAHOVANÉ TABLETY 200X120MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám