Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

EUTHYROX 75 100X75RG Tablety

Kód výrobku: 19667

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - EUTHYROX 75 100X75RG Tablety

1/9
Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.:sukls4358/2009, sukls4359/2009, sukls4361/2009,
sukls4362/2009
Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.: sukls128253/2011, sukls128483/2011, sukls128487/2011,
sukls128494/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Euthyrox 50 mikrogramů
Euthyrox 75 mikrogramů
Euthyrox 88 mikrogramů
Euthyrox 100 mikrogramů
Euthyrox 112 mikrogramů
Euthyrox 125 mikrogramů
Euthyrox 137 mikrogramů
Euthyrox 150 mikrogramů
Euthyrox 200 mikrogramů
Tablety
Levothyroxinum natricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Euthyrox a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Euthyrox používat
3. Jak se přípravek Euthyrox používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Euthyrox uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK EUTHYROX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Levothyroxin, léčivá látka v přípravku Euthyrox, je syntetický hormon štítné žlázy určený pro
léčbu onemocnění a poruch funkce štítné žlázy. Má stejný účinek jako přirozeně se
vyskytující hormony štítné žlázy.
Euthyrox se používá pro:
- léčbu benigní strumy ( nezhoubné zvětšení štítné žlázy) u pacientů s normální funkcí
štítné žlázy,
2/9
- pro prevenci recidivy strumy po strumektomii,
- jako substituční léčba, když štítná žláza nevytváří dostatek svých hormonů,
- pro potlačení růstu nádoru u pacientů s karcinomem štítné žlázy.
Euthyrox se používá pro navození rovnováhy hladiny hormonů štítné žlázy, když je jejich
nadměrná produkce léčena pomocí léků brzdících jejich tvorbu.
Euthyrox 100 mikrogramů,Euthyrox 150 mikrogramů a Euthyrox 200 se může používat také
pro testování funkce Vaší štítné žlázy.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
EUTHYROX POUŽÍVAT
Neužívejte přípravek Euthyrox
jestliže máte některý z následujících stavů:
- alergie (přecitlivělost) na léčivou látku nebo na jakoukoli další složku přípravku Euthyrox
( viz. Část 6.),
- neléčená dysfunkce dřeně nadledvin, hypofýzy nebo nadměrná tvorba hormonů štítné žlázy
(hypertyreóza),
- akutní srdeční onemocnění (infarkt myokardu nebo zánět srdce).
Neužívejte přípravek Euthyrox spolu s léky brzdícími tvorbu hormonů štítné žlázy
(tyreostatika), pokud jste těhotná (viz část Těhotenství a kojení níže).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Euthyrox je zapotřebí, jestliže máte některé
z následujících onemocnění srdce:
- nedostatečný průtok krve v srdečních cévách (angina pectoris),
- srdeční selhání,
- rychlý a nepravidelný srdeční rytmus,
- vysoký krevní tlak,
- tuková depozita ve Vašich tepnách (arterioskleróza).
Tato onemocnění musí být před zahájením léčby přípravkem Euthyrox nebo před zahájením
supresního testu štítné žlázy pod lékařskou kontrolou. Během léčby přípravkem Euthyrox
musíte podstupovat pravidelné kontroly hladin hormonů štítné žlázy. Pokud si nejste jistý/á,
zda se Vás některý z těchto stavů týká nebo zda nejste léčen/a, kontaktujte svého lékaře.
Váš lékař vyšetří, zda máte poruchu funkce nadledvin nebo hypofýzy nebo poruchu funkce
štítné žlázy s nekontrolovanou nadměrnou produkcí hormonů štítné žlázy (autonomie štítné
žlázy), protože tento stav musí být lékařsky kontrolován před zahájením užívání přípravku
Euthyrox nebo před provedením supresního testu štítné žlázy.
3/9
Informujte svého lékaře, pokud
- jste v menopauze nebo po menopauze; Váš lékař bude možná provádět kontrolu funkce Vaší
štítné žlázy pravidelně vzhledem k riziku osteoporózy,
- budete převeden/a z jednoho léku obsahujícího levothyroxin na jiný. Účinek může být mírně
odlišný a může být nutné pečlivější sledování a úprava dávkování.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, protože Euthyrox může
ovlivnit jejich účinek:
- Antidiabetika (léky snižující hladinu cukru v krvi):
Euthyrox může snížit účinek Vašeho antidiabetika, a proto může být nutné provést další
kontroly hladin Vašeho cukru v krvi, zvláště na začátku léčby přípravkem Euthyrox. Při
užívání přípravku Euthyrox může být nutná úprava dávky Vašeho antidiabetika.
- Kumarinové deriváty (léky používané pro zabránění srážení krve):
Euthyrox může zesilovat účinek těchto léků, což může zvyšovat riziko krvácení, zvláště u
starších osob. Mohou být nutné pravidelné kontroly parametrů srážení krve na začátku a v
průběhu léčby přípravkem Euthyrox. Při užívání přípravku Euthyrox může být nutná úprava
dávky kumarinového léku.
Ujistěte se, že budete dodržovat doporučené intervaly pro dávkování, pokud bude nutné
užívat některé z následujících léků:
- léky používané pro vazbu žlučových kyselin a pro snížení vysokého cholesterolu (jako je
cholestyramin nebo kolestipol): ujistěte se, že budete užívat Euthyrox 4 až 5 hodin před
užitím těchto léků, protože mohou blokovat vychytávání přípravku Euthyrox z tenkého střeva,
- antacida (pro úlevu od překyselení žaludku), sukralfát (pro léčbu vředů žaludku nebo
střeva), další léky obsahující hliník, železo, uhličitan vápenatý:
Ujistěte se, že budete užívat Euthyrox dvě hodiny před užitím těchto léků, protože mohou
snižovat účinek přípravku Euthyrox .
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, protože mohou snižovat
účinek přípravku Euthyrox :
- propylthiouracil (lék na léčbu zvýšené funkce štítné žlázy),
- glukokortikoidy (léky na léčbu alergií a zánětů),
- betablokátory (léky snižující krevní tlak a užívané pro léčbu onemocnění srdce),
- sertralin (lék pro léčbu deprese),
- chlorochin nebo proguanil (lék pro zabránění nebo léčbu malárie),
- léky aktivující některé jaterní enzymy, jako jsou barbituráty (sedativa, prášek na spaní) nebo
karbamazepin (lék na léčbu epilepsie, který se také používá pro léčbu některých typů bolesti a
pro kontrolu poruch nálady),
4/9
- léky obsahující estrogen používané pro hormonální substituční léčbu a po menopauze nebo
pro prevenci otěhotnění,
- sevelamer (lék vážící fosfáty, který se používá pro léčbu pacientů s chronickým selháním
ledvin),
- inhibitory tyrosinkinázy (protinádorové a protizánětlivé léky).
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků, protože mohou zvyšovat
účinek přípravku Euthyrox:
- salicyláty (léky používané pro úlevu od bolesti a snižování horečky),
- dikumarol (lék pro zabránění srážení krve),
- furosemid ve vysokých dávkách 250 mg (diuretikum),
- klofibrát (lék pro snížení hladiny tuků v krvi),
- fenytoin (lék pro léčbu epilepsie).
Informujte svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících léků, protože mohou ovlivnit
účinek přípravku Euthyrox :
- ritonavir, indinavir, lopinavir (inhibitory proteáz, což jsou léky pro léčbu HIV infekce),
Možná bude nutné provádět pravidelné kontroly hormonů štítné žlázy. Může být nutná úprava
dávky přípravku Euthyrox.
Informujte svého lékaře, pokud užíváte amiodaron (lék používaný pro léčbu nepravidelného
srdečního rytmu), protože tento lék může ovlivnit funkce a aktivitu Vaší štítné žlázy.
Pokud bude nutné provést diagnostický test nebo snímek pomocí kontrastní látky obsahující
jod, informujte svého lékaře, že užíváte Euthyrox, protože může být nutné podání injekce,
která ovlivní funkci Vaší štítné žlázy.
Informujte prosím Vašeho lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte nebo jste začal/a užívat další
léky, včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Hormony štítné žlázy nejsou vhodné pro snižování tělesné hmotnosti. Užívání hormonů štítné
žlázy nesníží Vaší tělesnou hmotnost, pokud je hladina hormonů štítné žlázy v normálním
rozmezí. Mohou se vyskytnout závažné nebo dokonce život ohrožující vedlejší účinky, pokud
zvýšíte dávku bez konzultace se svým lékařem.
Užívání přípravku Euthyrox s jídlem a pitím
Informujte svého lékaře, pokud jíte produkty ze sóji, zvláště pokud měníte množství, které
konzumujete. Sójové produkty mohou snižovat vychytávání přípravku Euthyrox ze střeva,
proto může být nutná úprava dávky přípravku Euthyrox.
5/9
Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná, pokračujte v užívání přípravku Euthyrox. Informujte svého lékaře,
protože může být nutné upravit dávku.
Pokud jste užívala Euthyrox spolu s tyreostatikem pro léčbu nadměrné tvorby hormonů štítné
žlázy, Váš lékař Vám může doporučit, abyste ukončila léčbu přípravkem Euthyrox, pokud
otěhotníte.
Pokud kojíte, pokračujte v užívání přípravku Euthyrox podle doporučení lékaře. Množství
léku, které se vylučuje do mateřského mléka je tak malé, že neovlivní dítě.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.
Přípravek Euthyrox neovlivňuje schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje, protože je
identický s přirozeně se vyskytujícím hormonem štítné žlázy.
Důležité informace o některých složkách přípravku Euthyrox
Informujte svého lékaře, pokud máte nesnášenlivost některých cukrů, protože Euthyrox
obsahuje laktózu.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK EUTHYROX POUŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Euthyrox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Váš lékaře stanoví Vaši individuální dávku na základě vyšetření a rovněž podle laboratorních
testů. Obecně zahájíte léčbu nízkou dávkou, která se zvýší každé 2 až 4 týdny až do dosažení
plné individuální dávky. Během úvodních týdnů léčby budete navštěvovat lékaře za účelem
provedení laboratorních vyšetření, podle kterých se upraví dávka.
Pokud se Vaše dítě narodí s hypotyreózou (sníženou hladinou hormonů štítné žlázy), může
Váš lékař doporučit zahájení léčby vyšší dávkou, protože je důležitá rychlá substituce.
Obvyklé rozmezí dávek je uvedena v tabulce níže. Může být dostačující nižší individuální
dávka, pokud
- jste ve vyšším věku,
- máte onemocnění srdce,
- máte závažnou nebo dlouhodobou sníženou funkci štítné žlázy,
- máte nízkou tělesnou hmotnost nebo velkou strumu.
6/9
Použití přípravku Euthyrox Doporučená denní dávka přípravku Euthyrox
- pro léčbu benigní strumy u pacientů
s normální funkcí štítné žlázy
75 - 200 mikrogramů
- pro prevenci recidivy strumy po
strumektomii
75 - 200 mikrogramů
- pro substituční léčbu, když Vaše štítná
žláza neprodukuje dostatek hormonů
- úvodní dávka
- udržovací dávka
dospělí
25 - 50 mikrogramů
100 - 200 mikrogramů
děti
12,5 50 mikrogramů
100 150 mikrogramů/m2
tělesného povrchu
- pro potlačení růstu nádoru u pacientů s
karcinomem štítné žlázy
150 - 300 mikrogramů
- pro vyvážení hladin hormonů štítné žlázy
v případě nadměrné tvorby hormonů
léčených tyreostatiky 50 - 100 mikrogramů
- test funkce štítné žlázy Euthyrox 100 mikrogramů 2 tablety denně 2
týdny před testem
Euthyrox 150 mikrogramů 2 týdny tablety
denně 4 týdny před testem, potom 2 týdny 1 tabletu
Euthyrox 200 mikrogramů 1 tableta denně 2 týdny
před testem
Způsob a cesta podání
Euthyrox je určený pro podání ústy (perorálně). Užívejte jednotlivou denní dávku nalačno
ráno (minimálně půl hodiny před snídaní), s trochou tekutiny, například s polovinou sklenice
vody.
Děti mohou užívat celou denní dávku přípravku Euthyrox minimálně půl hodiny před prvním
denním jídlem. Těsně před použitím rozdrťte tabletu a rozmíchejte ji v malém množství vody
a podejte dítěti s trochou tekutiny. Vždy připravujte směs čerstvou.
Délka léčby
Délka léčby závisí na stavu, pro který je přípravek Euthyrox doporučen. Váš lékař s Vámi
proto prodiskutuje, jako dlouho bude nutné přípravek užívat. U většiny pacientů je léčba
přípravkem Euthyrox celoživotní.
Jestliže jste užil/a více přípravku Euthyrox než jste měl/a
Pokud jste užil/a vyšší dávku, než jaká je předepsaná, mohou se objevit příznaky, jako je
rychlý srdeční tep, úzkost, neklid nebo mimovolní pohyby. U pacientů s neurologickou
7/9
poruchou, jako je epilepsie se mohou v izolovaných případech vyskytnout záchvaty. Pokud se
jakékoli z těchto příznaků objeví, kontaktujte svého lékaře.
Pokud zapomenete užít přípravek Euthyrox
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil/a dávku, kterou jste neužil/a.
Máte-li případně další otázky ohledně používání přípravku, zeptejte se, prosím, svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako ostatní léky může přípravek Euthyrox vyvolat nežádoucí účinky. Tyto
nežádoucí účinky se nemusí objevit u každého.
Pokud užijete větší než předepsané množství přípravku Euthyrox nebo pokud nesnášíte
předepsanou dávku (např. pokud se dávka zvyšuje příliš rychle), může se objevit jeden nebo
více následujících nežádoucích účinků:
Nepravidelný nebo rychlý srdeční tep, bolest na hrudi, bolest hlavy, svalová slabost nebo
křeče, návaly horka (teplo a začervenání obličeje), horečka, zvracení, poruchy menstruace,
pseudotumor cerebri (zvýšený tlak v hlavě s otokem obličeje), třes, neklid, poruchy spánku,
pocení, úbytek tělesné hmotnosti, průjem.
Pokud se některé z těchto vedlejších účinků objeví, kontaktujte svého lékaře. Váš lékař se
může rozhodnout přerušit léčbu na několik dnů nebo snížit denní dávku až do vymizení
nežádoucích účinků.
Alergické reakce na jakékoli složky přípravku Euthyrox jsou možné (viz část 6 Co přípravek
Euthyrox obsahuje). Alergické reakce mohou zahrnovat otok obličeje nebo krku
(angioedém). Pokud k tomu dojde, kontaktujte ihned svého lékaře.
Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK EUTHYROX UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Neužívejte přípravek Euthyrox po uplynutí doby použitelnosti uvedeném na blistru za EXP a
na vnějším obalu za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte blistry ve vnějším obalu, abyste svůj lék
chránili před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
Údaje na blistru:
LOT znamená číslo šarže
8/9
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Euthyrox obsahuje
Léčivá látka je levothyroxin.
Pomocné látky přípravku jsou kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelózy, želatina,
monohydrát laktózy a magnesium-stearát.
Jak přípravek Euthyrox vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Euthyrox 50 mikrogramů jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se
skosenými hranami, s dělící rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 50.
Euthyrox 50 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 50 nebo 100 tablet.
Tablety přípravku Euthyrox 75 mikrogramů jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se
skosenými hranami, s dělící rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 75.
Euthyrox 75 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 100 tablet.
Tablety přípravku Euthyrox 88 mikrogramů jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se
skosenými hranami, s dělící rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 88.
Euthyrox 88 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 100 tablet.
Tablety přípravku Euthyrox 100 mikrogramů jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se
skosenými hranami, s dělící rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 100.
Euthyrox 100 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 100 tablet.
Tablety přípravku Euthyrox 112 mikrogramů jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se
skosenými hranami, s dělící rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 112.
Euthyrox 112 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 100 tablet.
Tablety přípravku Euthyrox 125 mikrogramů jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se
skosenými hranami, s dělící rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 125.
Euthyrox 125 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 50 nebo 100 tablet.
Tablety přípravku Euthyrox 137 mikrogramů jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se
skosenými hranami, s dělící rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 137.
Euthyrox 137 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 100 tablet.
Tablety přípravku Euthyrox 150 mikrogramů jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se
skosenými hranami, s dělící rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 150.
Euthyrox 150 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 50 nebo 100 tablet.
Tablety přípravku Euthyrox 200 mikrogramů jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se
skosenými hranami, s dělící rýhou na obou stranách, na jedné straně s označením EM 200.
Euthyrox 200 mikrogramů je k dispozici v balení obsahujícím 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny síly či velikosti balení.
Držitel registračního rozhodnutí
Merck KGaA, Darmstadt, Německo
9/9
Výrobce
Merck KGaA, Darmstadt, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena :
20.7. 2011

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Kód výrobku: 19667
Kód EAN: 4022536702483
Kód SÚKL: 25599
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Euthyrox 75 se užívá při snížené funkci štítné žlázy (hypothyreóze) v kterémkoli věku, zvětšení štítné žlázy (strumě), zánětu štítné žlázy, k zabránění opakovaného růstu štítné žlázy po jejím částečném odstranění (profylaxe recidivy strumy), po úplném operativním odstranění štítné žlázy (thyreoidektomie) pro nádor nebo zánět. V některých případech se užívá jako doplněk při užívání léků proti zvýšené funkci štítné žlázy (hyperthyreóze). Včasné zahájení léčby nedostatečné funkce štítné žlázy je zvláště důležité u novorozenců a kojenců. Důsledná léčba štítné žlázy je zvlášť důležitá během těhotenství a v době kojení, a proto je nutné v ní pokračovat. Levothyroxin by se však neměl během těhotenství užívat současně s léky proti zvýšené funkci štítné žlázy (např. Carbimazol), protože tato kombinace zvyšuje potřebu jejich dávkování.

Recenze

Recenze produktu EUTHYROX 75 100X75RG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EUTHYROX 75 100X75RG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám