Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 15539
Kód EAN: 4031083001079
Kód SÚKL: 44302
Euphyllin CR N se používá k léčbě a prevenci stavů dušnosti podmíněných zúžením dýchacích cest (bronchokonstrikce, edémy, záněty) jako je bronchiální astma, chronický zánět plic a rozedma plic. Přípravky s prodlouženým uvolňováním theofylinu, tzv. retardované, ke kterým patří Euphyllin CR N, nejsou vhodné pro léčbu status asthmaticus (těžký astmatický záchvat) nebo akutního bronchospazmu (náhlý záchvat dušnosti na podkladě zúžení průdušek). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 1 roku.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 6)

sp.zn. sukls174020/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

EUPHYLLIN CR N 100, Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
EUPHYLLIN CR N 200, Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
EUPHYLLIN CR N 300, Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
EUPHYLLIN CR N 400, Tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním
Theophyllinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci,
prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Euphyllin CR N a k čemu se užívá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Euphyllin CR N užívat.
3. Jak se Euphyllin CR N užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak Euphyllin CR N uchovávat.
6. Další informace


1. CO JE EUPHYLLIN CR N A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Indikační skupina
Antiastmatikum, brochospasmolytikum

Charakteristika
Euphyllin CR N je přípravek s postupným uvolňováním léčivé látky - tím je dosaženo
prodlouženého účinku. Theofylin uvolňuje hladkou svalovinu dolních dýchacích cest a rozšiřuje
průdušky, dále stabilizuje a omezuje zánětlivé procesy dýchacích cest.

Terapeutické indikace
Euphyllin CR N se používá k léčbě a prevenci stavů dušnosti podmíněných zúžením dýchacích
cest bronchokonstrikce, edémy, záněty jako je bronchiální astma, chronický zánět plic a
rozedma plic.
Přípravky s prodlouženým uvolňováním theofylinu, tzv. retardované, ke kterým patří Euphyllin
CR N, nejsou vhodné pro léčbu status asthmaticus těžký astmatický záchvat nebo akutního
bronchospasmu náhlý záchvat dušnosti na podkladě zúžení průdušek.
Euphyllin CR N nesmí být podáván jako lék první volby v léčbě astmatu u dětí. Přípravek
mohou užívat dospělí, mladiství a děti od 6 roků.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EUPHYLLIN CR N UŽÍVAT

Neužívejte Euphyllin CR N,
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na theofylin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Euphyllin CR N;
jestliže trpíte akutním infarktem myokardu a akutní tachykardií poruchou srdečního
rytmu se zvýšenou tepovou frekvencí
přípravek nesmí užívat děti do 6 měsíců věku

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Euphyllin CR N je zapotřebí,

Strana 2 (celkem 6)

jestliže trpíte nestabilní anginou pectoris onemocnění věnčitých cév
jestliže trpíte náchylností k tachykardii porucha srdečního rytmu
jestliže trpíte těžkou hypertenzí;
jestliže trpíte hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií chronickým onemocněním
srdeční svaloviny
jestliže trpíte hypertyreózou zvýšenou funkcí štítné žlázy
jestliže trpíte epilepsií;
jestliže trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy;
jestliže trpíte porfyrií metabolickou poruchou
jestliže trpíte těžkými poruchami jaterních nebo ledvinových funkcí.

Ve výše uvedených případech mohou pacienti přípravek užívat, jen pokud je to naprosto
nezbytné.

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou teprve během užívání přípravku,
informujte o tom svého lékaře.

Užívání přípravku Euphyllin CR N u starých nebo těžce nemocných osob je spojeno se
zvýšeným rizikem předávkování, a proto je třeba průběžně kontrolovat hladinu theofylinu v krvi
viz odstavec 3.

Při léčbě poruch srdečního rytmu propranololem je třeba brát v úvahu, že propranolol může
vyvolat u astmatika těžký bronchospasmus. U těchto nemocných se doporučuje dávat přednost
verapamilu.

V případě nedostatečného účinku doporučené dávky a v případě nežádoucích účinků je třeba
sledovat plazmatickou koncentraci theofylinu.

Akutní horečnaté onemocnění
Horečka snižuje vylučování theofylinu. Může být nutné snížit dávku, aby se předešlo intoxikaci.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Euphyllin CR N a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo
jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Než
začnete současně s užíváním přípravku Euphyllin CR N užívat nějaký volně prodejný lék,
poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Ke vzájemnému zesílení účinků dochází při současném užívání přípravku Euphyllin CR N a
jiných xantinových přípravků (složením podobných přípravku Euphyllin CR N), beta-
sympatomimetik (používají se rovněž k rozšíření průdušek), kofeinu a jemu příbuzných látek.
K poklesu účinku může docházet u kuřáků, při současném užívání barbiturátů (léků na spaní),
zejména fenobarbitalu a pentobarbitalu, při současném užívání carbamazepinu, fenytoinu a
fosfenytoinu, rifampicinu a rifapentinu, primidonu, sulfinpyrazonu a přípravků obsahujících
třezalku nebo její extrakt. V těchto případech Vám lékař může zvýšit dávkování přípravku
Euphyllin CR N.

Projevy z předávkování a zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků se mohou vyskytnout při
kombinaci s následujícími přípravky: antikoncepční přípravky, makrolidová antibiotika zvláště
erytromycin a troleandomycin, chinolony (inhibitory gyrázy, zvláště ciprofloxacin, enoxacin a
pefloxacin, viz dále), imipenem, isoniazid, hydrazid kyseliny nikotinové, thiabendazol, blokátory
vápníkového kanálu např. verapamil, diltiazem, propranolol, mexiletin, propafenon, ticlopidin,
cimetidin a ranitidin, allopurinol a febuxostat, fluvoxamin, alfa-interferon a peginterferon alfa-2,
zafirlukast, vakcína proti chřipce, etintidin, idrocilamid a zileuton. V těchto případech vám lékař
může snížit dávkování přípravku.

Při současném užívání ciprofloxacinu nebo enoxacinu (léky používané k léčbě bakteriálních
infekcí) je třeba dávku theofylinu snížit. Také jiné chinolony (např. pefloxacin, kyselina
pipemidová) mohou zesílit účinek přípravků obsahujících theofylin. V rámci současné léčby
chinolony je třeba provádět častější stanovení koncentrace theofylinu v krevním séru.
Strana 3 (celkem 6)

Euphyllin CR N může snížit účinek přípravků obsahujících lithium carbonicum a beta-blokátory.

Theofylin zvyšuje močopudné působení diuretik a zvyšuje riziko výskytu nežádoucích účinků
(např. při souběžném užívání furosemidu).
Podání halotanu (používá se při celkovém znecitlivění) může mít u pacientů užívajících
Euphyllin CR N za následek závažné poruchy srdečního rytmu.

Nezapomeňte, že uvedené údaje platí i tehdy, jestliže jste přípravek vysadila v nedávné době.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Jelikož doposud není k dispozici dostatek zkušeností s užíváním theofylinu v prvním trimestru
těhotenství, neměl by být v tomto období podáván. Během druhého a třetího trimestru, zejména
ke konci těhotenství, dále v období kojení (theofylin prochází placentou a do mateřského mléka)
se smí Euphyllin CR N užívat pouze v případě nezbytnosti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Euphyllin CR N může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci
pohybů a rychlé rozhodování např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve
výškách. Ve zvýšené míře to platí v kombinaci s alkoholem nebo jinými přípravky negativně
ovlivňujícími pozornost nemocného. Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze se souhlasem
lékaře.


3. JAK SE EUPHYLLIN CR N UŽÍVÁ

Vždy užívejte Euphyllin CR N přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á nebo
máte další otázky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování přípravku určí vždy lékař.
Euphyllin CR N se dávkuje individuálně, podle reakce nemocného. Optimálně (je-li to možné) se
dávkování stanovuje podle hladiny theofylinu v krevním séru požadované rozmezí koncentrace
je 8 - 20 mg/l. Kontrola hladiny theofylinu je třeba také zejména v případě nedostatečné
účinnosti nebo při výskytu nežádoucích účinků.
Při stanovování počáteční dávky je třeba brát v úvahu eventuální předcházející užívání
theofylinu nebo jeho sloučenin, aby dávka mohla být odpovídajícím způsobem upravena. Místo
skutečné tělesné hmotnosti se při stanovování dávky používá hmotnost ideální, protože
theofylin neprochází do tukové tkáně.
Pro děti do 8 let je denní udržovací dávka theofylinu přibližně 24 mg/kg tělesné hmotnosti a pro
děti do 12 let přibližně 20 mg/kg.
Kuřáci potřebují zpravidla vyšší dávku theofylinu (vztaženo na tělesnou hmotnost), a to z
důvodu rychlejšího vylučování. Nemocní nad 60 let naopak vylučují theofylin zpomaleně.
Opatrně je třeba dávkovat theofylin kuřákům, kteří vysadili kouření, protože u nich dochází
k vzestupu hladiny theofylinu v krvi.
Vylučování theofylinu bývá velmi často zpomaleno u nemocných trpících srdeční
nedostatečností insuficiencí, výrazným nedostatkem kyslíku, sníženou funkcí ledvin, zápalem
plic, virovou infekcí zejména chřipkou ve vyšším věku, stejně jako v kombinaci s některými
jinými přípravky viz. odstavec ,,Interakce. Ke sníženému vylučování theofylinu může také
docházet po očkování proti tuberkulóze nebo chřipce. V těchto případech je většinou třeba
snížit dávku Euphyllinu CR N.

Doporučené dávkovací schéma:
Pokud lékař neurčí jinak, doporučují se následující udržovací dávky podle věku nemocného:


Věk /roky/ Tělesná hmotnost /kg/ Denní dávka
theofylinu v mg/kg
tělesné hmotnosti
Strana 4 (celkem 6)


Děti
1 - 6 5 - 20 24
6 - 8 20 - 25 24
8 - 12 25 - 40 20
Mladiství
12 - 16 40 - 60 18
Dospělí 50 11 - 13


Při přechodu z normálního theofylinového přípravku na přípravek s prodlouženým účinkem, jako
je Euphyllin CR N, je třeba brát v úvahu, že dávkování může být nižší, než je uvedeno.

Euphyllin CR N se obvykle užívá 2krát nebo 1krát denně 1 tobolka. Denní dávka se užívá buď
vcelku večer před spaním, nebo ve dvou dávkách ráno při snídani a večer před spaním.
Nemocní s noční dušností užívají předepsanou denní dávku najednou večer před spaním.
Léčení by mělo být započato užíváním 1 dávky pokud možno večer krátce před spaním a
během 2 - 3 dnů by se dávka měla pomalu zvyšovat (dle doporučení lékaře).

Jakékoliv změny dávkování (zvyšování, snižování) lze provádět pouze na pokyn lékaře.

Tobolky se užívají nerozkousané s dostatečným množstvím tekutiny.
Jestliže vám polykání tobolky působí obtíže, můžete ji otevřít a nerozkousaný obsah spolknout
(u malých dětí možno na lžičce s čajem) a zapít dostatečným množstvím tekutiny.

Délka užívání přípravku Euphyllin CR N se řídí druhem, závažností a průběhem onemocnění a
stanovuje ji ošetřující lékař.

Podávání přípravku dětem

Děti do 6 měsíců věku
Euphyllin CR N se nesmí podávat dětem do 6 měsíců věku.

Děti do 6 let věku
Euphyllin CR N tobolky by neměl být podáván dětem do 6 let věku. K dispozici jsou léky s jinými
formami podání, které jsou vhodnější pro podávání dětem mladším 6 let.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Euphyllin CR N, než jste měl(a).

Při předávkování přípravkem se mohou objevit zažívací obtíže (nevolnost, bolesti žaludku,
zvracení, průjem), zvýšená dráždivost (neklid, bolesti hlavy, nespavost, závratě) a srdeční
obtíže (poruchy srdečního rytmu). Při výrazném předávkování se mohou vyskytnout i křečové
záchvaty nebo těžké poruchy srdečního rytmu a oběhové selhání.
V případě zvýšené individuální citlivosti vůči teofylinu se mohou vyskytnout závažné příznaky
předávkování již při nižších, obvyklých dávkách.
Jestliže se vyskytnou projevy z předávkování, měla by být následující dávka s ohledem
na závažnost těchto příznaků vynechána nebo zredukována na 50 %. V každém případě je
třeba vyhledat ošetřujícího lékaře, aby zkontroloval průběh léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Euphyllin CR N, nebo jste užil(a) nižší než
předepsanou dávku.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Pokračujte v užívání podle návodu lékaře. Poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Euphyllin CR N.

Pokračujte v léčbě dle rady ošetřujícího lékaře, i když se vaše obtíže výrazně zlepšily.
Předčasné a nekontrolované ukončení léčby může mít za následek opětovné zhoršení vašeho
stavu a ve zvýšené míře se mohou objevit záchvaty dušnosti.
Jestliže i přesto chcete léčbu přerušit, vždy se předem poraďte se svým lékařem.
Strana 5 (celkem 6)

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Euphyllin CR N nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Během užívání přípravku Euphyllin CR N se mohou vyskytnout bolesti hlavy, stavy vzrušení,
třes rukou (tremor), neklid, nespavost, zrychlený, popřípadě nepravidelný srdeční rytmus,
palpitace (bušení srdce), pokles krevního tlaku, zažívací obtíže jako nevolnost, zvracení a
průjem, zvýšená diuréza (močopudný účinek), změny hladin některých elektrolytů v krevním
séru, zejména snížení hladiny draslíku, vzestup sérového vápníku a kreatininu, stejně jako
zvýšené hodnoty cukru a kyseliny močové v krvi.

Velmi vzácné jsou alergické reakce na theofylin. Prvními příznaky může být svědění kůže nebo
kopřivka. V případě prvních náznaků alergické reakce přerušte užívání přípravku Euphyllin CR
N a informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Poklesem svalového tonu (napětí) může v noci docházet ke zhoršení stávajícího
gastroezofageálního refluxu (zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu).

Zvýšení výskytu nežádoucích účinků může být podmíněno zvýšenou individuální vnímavostí
nemocného na theofylin nebo předávkováním (koncentrace theofylinu v krvi nad 20 mg/l).

Především při předávkování se mohou objevit toxické nežádoucí účinky, jako např. záchvaty
křečí, náhlý pokles krevního tlaku, ventrikulární arytmie (porucha srdečního rytmu) a závažné
zažívací obtíže (mezi jiným krvácení do zažívacího traktu).


5. JAK EUPHYLLIN CR N UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Euphyllin CR N nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za
Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Euphyllin CR N obsahuje

Léčivou látkou je:
Euphyllin CR N 100:
Theophyllinum 100 mg v 1 tobolce s prodlouženým uvolňováním
Euphyllin CR N 200:
Theophyllinum 200 mg v 1 tobolce s prodlouženým uvolňováním
Euphyllin CR N 300:
Theophyllinum 300 mg v 1 tobolce s prodlouženým uvolňováním
Euphyllin CR N 400:
Theophyllinum 400 mg v 1 tobolce s prodlouženým uvolňováním

Strana 6 (celkem 6)

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mastek, methylcelulóza 15, mikrokrystalická
celulóza, sodná sůl karmelózy, acetát celulózy, triethyl-citrát.
Tobolka: oxid titaničitý, želatina, indigokarmín (pouze u síly 100 mg), čištěná voda.
Potisk: černý inkoust (šelak, černý oxid železitý, propylenglykol, amoniak).

Jak přípravek Euphyllin CR N vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku:
Euphyllin CR N 100: světle modré tobolky z tvrdé želatiny s černým potiskem Eu 100,
obsahující bílé až téměř bílé pelety, tvar oblý, kulatý až válcovitý.
Euphyllin CR N 200, 300 a 400: bílé tobolky z tvrdé želatiny s černým potiskem Eu 200,
Eu 300 nebo Eu 400, obsahující bílé až téměř bílé pelety, tvar oblý, kulatý až válcovitý.

20 nebo 50 tobolek s prodlouženým uvolňováním
Všechny velikosti balení nemusí být přítomny na trhu.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Takeda GmbH
78467 Konstanz
Německo

Výrobce
Takeda GmbH

Výrobní místo:
16515 Oranienburg
Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
11.11.2013

Recenze

Recenze produktu EUPHYLLIN CR N 100 20X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu EUPHYLLIN CR N 100 20X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze