Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

ESTROFEM 2 MG 28X2MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19387

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Kód výrobku: 19387
Kód EAN: 8590355000432
Kód SÚKL: 96491
Držitel rozhodnutí: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Estrofem je přípravek hormonální substituční terapie (HST), který se používá k následujícím účelům: - Zmírnění nebo odstranění menopauzálních symptomů (návaly horka, noční pocení, suchost pochvy, atd., jež jsou způsobeny nedostatkem ženských pohlavních hormonů vytvářených ve vaječnících) u žen, které již nemají intaktní dělohu. - Estrofem je indikován pro prevenci osteoporózy (řídnutí kostí) u žen po menopauze, které mají zvýšené riziko budoucích zlomenin a nemohou být léčeny jinými přípravky. Zkušenosti s léčbou žen starších 65ti let jsou omezeny.

Příbalový leták

1/10 

sp.zn.sukls74272/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Estrofem 2 mg potahované tablety 

Estradiolum hemihydricum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
– 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

– 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

– 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

– 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Estrofem a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Estrofem užívat  

3. 

Jak se přípravek Estrofem užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Estrofem uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace. 

 
 
1. 

Co je přípravek Estrofem a k čemu se používá 

 
Estrofem je přípravek hormonální substituční terapie (HST). Obsahuje ženský hormon estradiol. 
Estrofem je užíván ženami po menopauze, zvláště těmi, jimž byla odstraněna děloha (podstoupily 
hysterektomii), a proto nevyžadují kombinovanou estrogen/progestagenovou léčbu. 
 
Estrofem se užívá ke: 
 
Zmírnění symptomů projevujících se po menopauze 
Během menopauzy klesá množství estrogenu produkovaného ženským organismem. To může 
způsobovat projevy jako horko v obličeji, na krku a hrudníku („návaly horka“). Estrofem tyto 
postmenopauzální projevy zmírňuje. Estrofem vám má být předepsán pouze tehdy, pokud tyto 
symptomy vážně narušují váš každodenní život. 
 
Prevence osteoporózy (řídnutí kostí), pokud máte zvýšené riziko budoucích zlomenin a nemůžete být 
léčena jinými přípravky na léčbu osteoporózy. 
 
Existují pouze omezené zkušenosti s léčbou přípravkem Estrofem u žen starších 65 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Estrofem užívat 

 
Anamnéza a pravidelné lékařské prohlídky 
Užívání HST s sebou nese rizika, která musíte vzít v úvahu při zvažování, zda HST začnete užívat, 
eventuálně zda budete v léčbě pokračovat. 
 
Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků či operace) jsou 
omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, riziko spojené s užíváním HST se může lišit. Poraďte 
se o tom se svým lékařem. 
 

2/10 

Před zahájením (nebo znovuzahájením) léčby hormonální substituční terapií má lékař zjistit vaši a 
rodinnou anamnézu. Lékař se může rozhodnout pro provedení lékařských vyšetření. Ta mohou 
zahrnovat vyšetření prsů a/nebo interní vyšetření, pokud je to nezbytné. 
 
Po zahájení léčby přípravkem Estrofem musíte chodit na pravidelné kontroly (minimálně jednou 
ročně). Při těchto návštěvách se s lékařem poraďte o přínosech a rizicích pokračující léčby přípravkem 
Estrofem. 
 
Choďte na pravidelné prohlídky prsů dle doporučení lékaře. 
 
Neužívejte přípravek
 Estrofem 
Jestliže se na vás vztahuje některý z níže uvedených bodů. Pokud si u některého z bodů nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Estrofem užívat. 
 
Estrofem neužívejte: 
• 

jestliže je u vás zjištěna rakovina prsu, prodělala jste ji nebo je u vás na ni podezření 

• 

jestliže je u vás zjištěna rakovina podmíněná estrogeny jako například rakovina děložní 
sliznice (endometria) či pokud jste toto onemocnění prodělala v minulosti nebo je u vás na něj 
podezření 

• 

jestliže trpíte jakýmkoliv vaginálním krvácením neznámého původu 

• 

jestliže trpíte nadměrným zesílením děložní sliznice (hyperplazií endometria), které není 
léčeno 

• 

jestliže máte nebo jste měla krevní sraženiny v žilách (trombóza), jako například v dolních 
končetinách (hluboká žilní trombóza) nebo plicích (plicní embolie) 

• 

jestliže trpíte poruchou krevní srážlivosti (například nedostatek proteinu C, proteinu S nebo 
antitrombinu) 

• 

jestliže trpíte onemocněním způsobeným krevními sraženinami v tepnách jako je například 
infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris nebo jste je nedávno 
prodělala 

• 

jestliže trpíte nebo jste trpěla onemocněním jater a testy jaterních funkcí se nevrátily do 
normálu 

• 

jestliže trpíte vzácným onemocněním krve zvaným „porfyrie“, které je dědičné 

• 

jestliže jste alergická na estradiol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6 „Obsah balení a další informace“). 

 
Pokud se u vás některý z výše uvedených stavů objeví poprvé poté, co jste začala užívat Estrofem, 
okamžitě ho vysaďte a ihned kontaktujte lékaře. 
 
Upozornění a opatření  
Před zahájením léčby přípravkem Estrofem si pohovořte s lékařem. Předtím, než započnete s léčbou, 
informujte lékaře, jestliže se u vás vyskytly níže uvedené stavy, neboť se mohou objevit znovu nebo se 
mohou během léčby přípravkem Estrofem zhoršit. Pokud tomu tak je, budete muset chodit na kontroly 
častěji: 
 
• 

děložní fibroidy 

• 

růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) či dřívější výskyt nadměrného růstu děložní 
sliznice (hyperplazie endometria) 

• 

zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz „Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“) 

• 

zvýšené riziko onemocnění rakovinou podmíněnou estrogeny (například pokud matka, sestra či 
babička onemocněly rakovinou prsu) 

• 

vysoký krevní tlak 

• 

jaterní poruchy, jako je nezhoubný nádor jater 

• 

diabetes (cukrovka) 

• 

žlučové kameny 

• 

migréna nebo těžké bolesti hlavy 

• 

onemocnění imunitního systému, které ovlivňuje mnoho orgánů v těle (systémový lupus 
erythematosus, SLE) 

3/10 

• 

epilepsie 

• 

astma 

• 

onemocnění ovlivňující ušní bubínek a sluch (otoskleróza) 

• 

velmi vysoká hladina tuků v krvi (triglyceridy) 

• 

zadržování tekutin v důsledku problémů se srdcem nebo ledvinami 

 
Ukončete léčbu přípravkem Estrofem a okamžitě kontaktujte svého lékaře 
Pokud se u vás během užívání HST objeví cokoliv z níže uvedeného: 
 
• 

kterýkoli ze stavů uvedený v bodě „Neužívejte přípravek Estrofem“ 

• 

žluté zbarvení kůže nebo bělma očí (žloutenka). Může to být příznak jaterního onemocnění. 

• 

velké zvýšení krevního tlaku (příznaky mohou být bolest hlavy, únava, závratě) 

• 

bolest hlavy typu migrény, která se objeví poprvé 

• 

otěhotníte-li 

• 

objeví-li se u vás příznaky krevní sraženiny jako například: 
– 

bolestivý otok a zarudnutí dolní končetiny 

– 

náhlá bolest na prsou 

– 

potíže s dýcháním 

 
Více informací viz „Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“ 
 
Upozornění
: Estrofem není antikoncepce. Pokud od vaší poslední menstruace uplynulo méně než 
12 měsíců nebo pokud je vám méně než 50 let, můžete stále potřebovat pro zabránění početí 
antikoncepci. Poraďte se se svým lékařem. 
 
HST a rakovina 
 
Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice 
(rakovina endometria) 
Užívání HST pouze na bázi estrogenů zvyšuje riziko nadměrného zesílení děložní sliznice 
(hyperplazie endometria) a vzniku rakoviny děložní sliznice (rakoviny endometria). 
 
Přidání progestagenu k estrogenové léčbě po dobu minimálně 12 dní z každého 28denního cyklu vás 
před tímto dodatečným rizikem ochrání. Pokud vám nebyla odňata děloha, lékař vám proto předepíše 
užívání samostatného progestagenu. Pokud vám děloha byla odňata (podstoupila jste hysterektomii), 
konzultujte s lékařem, zda tento přípravek můžete bezpečně užívat bez přidání progestagenu. 
 
Srovnání 
U žen ve věku 50 až 65 let, které stále mají dělohu a které HST neužívají, bude diagnostikována 
rakovina endometria v průměru u 5 žen z 1 000. 
 
U žen ve věku 50 až 65 let, které stále mají dělohu a které užívají pouze estrogenovou HST, bude 
počet žen, u nichž bude diagnostikována rakovina endometria, mezi 10 až 60 na 1 000 žen (t. j. mezi 5 
a 55 případy navíc), v závislosti na dávce a délce užívání. 
 
Neočekávané krvácení 
Po dobu užívání přípravku Estrofem se u vás bude dostavovat měsíční krvácení (tzv. krvácení 
z vysazení přidaného progestagenu). Pokud se však objeví neočekávané krvácení či kapky krve 
(špinění) mimo měsíční krvácení, které: 
 
• 

trvá déle než prvních 6 měsíců 

• 

objeví se po více než 6 měsících od začátku užívání přípravku Estrofem 

• 

pokračuje i po vysazení přípravku Estrofem 

 
navštivte svého lékaře, jakmile to bude možné. 
 
Rakovina prsu 

4/10 

Důkazy naznačují, že užívání kombinované estrogen-progestagenové a možná rovněž samotné 
estrogenové léčby HST riziko rakoviny prsu zvyšuje. Dodatečné riziko záleží na tom, jak dlouho HST 
užíváte. Dodatečné riziko se projevuje po několika letech. Vrací se však k normálu během několika 
(maximálně pěti) let po ukončení léčby. 
 
U žen, jimž byla odstraněna děloha a které užívají samotný estrogen po dobu 5 let, byl prokázán malý 
nebo žádný nárůst rizika rakoviny prsu. 
 
Srovnání 
U žen ve věku 50 až 79 let, které HST neužívají, bude v průběhu 5letého období diagnostikována 
rakovina prsu v průměru u 9 až 17 žen z 1 000. 
U žen ve věku 50 až 79 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST po dobu 5 let, bude počet 
případů 13 až 23 na 1 000 žen (t. j. 4 až 6 případů navíc). 
 
Pravidelně si prsy kontrolujte. Navštivte lékaře, pokud zaznamenáte jakékoli změny jako: 
 
• 

dolíčky v kůži 

• 

změny na bradavkách 

• 

jakékoliv bulky, které vidíte či cítíte. 

 
Dále se doporučuje účastnit se mamografického screeningového programu, pokud je vám tato možnost 
nabídnuta. Při mamografickém screeningovém vyšetření je důležité, abyste upozornila zdravotní sestru 
či personál obsluhující mamograf, že užíváte hormonální substituční terapii, protože tato léčba může 
zvyšovat denzitu prsů, což může ovlivnit výsledky mamogramu. Při zvýšené denzitě prsů nemusí 
mamografie odhalit všechny bulky. 
 
Rakovina vaječníků (ovarií) 
 
Výskyt rakoviny vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. 
Užívání HST obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně 
zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků. 
 
Riziko rakoviny vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2 000 ve věku 50 až 54 let, 
které neužívají HST, bude během 5letého období diagnostikována rakovina vaječníků. U žen, které 
užívaly HST po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2 000 uživatelek (tj. přibližně 1 případ 
navíc). 
 
Účinky HST na srdce a krevní oběh
 
 
Krevní sraženiny v žilách (trombóza) 
Riziko krevních sraženin v žilách je u uživatelek HST přibližně 1,3 až 3násobné než u žen, které 
HST neužívají, a to zvláště v prvním roce léčby. 
 
Krevní sraženina může být vážná, a pokud vnikne do plic, může způsobit bolest na hrudi, dušnost, 
slabost nebo dokonce smrt. 
 
Pravděpodobnost, že se u vás vyskytne krevní sraženina v žilách, je vyšší, pokud jste vyššího věku a 
pokud se na vás vztahuje jakýkoli z níže uvedených případů. Informujte lékaře, pokud některá 
z uvedených situací platí i pro vás: 
 
• 

po delší období nemůžete chodit kvůli závažné operaci, úrazu či onemocnění (viz také bod 3. 
„Pokud musíte podstoupit operaci“). 

• 

máte výraznou nadváhu (BMI > 30 kg/m

2

• 

máte problémy s krevními sraženinami, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky 
zamezujícími vzniku krevních sraženin 

• 

někdo z vašich blízkých příbuzných měl krevní sraženinu v dolních končetinách, plicích nebo 
jiných orgánech 

5/10 

• 

máte systémový lupus erythematosus (SLE) 

• 

máte rakovinu 

 
Příznaky krevní sraženiny najdete v bodě „Ukončete léčbu přípravkem Estrofem a okamžitě 
kontaktujte svého lékaře”. 
 
Srovnání 
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu 5 let předpokládat vznik krevní sraženiny 
v žilách v průměru u 4 až 7 žen z 1 000. 
 
U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají estrogen-progestagenovou HST po dobu 5 let, to bude 9 až 12 
na 1 000 žen (t. j. 5 případů navíc). 
 
U žen ve věku 50 až 59 let, jimž byla odstraněna děloha a které užívají samotný estrogen po dobu 
5 let, bude počet případů 5 až 8 na 1 000 žen (tj. 1 případ navíc). 
 
Onemocnění srdce (infarkt) 
Neexistují důkazy o tom, že HST pomáhá v prevenci infarktu. 
 
U žen nad 60 let užívajících estrogen-progestagenovou HST je o něco pravděpodobnější vznik 
srdečního onemocnění než u žen, jež žádnou HST neužívají.  
 
U žen, jimž byla odstraněna děloha a které užívají samotný estrogen, neexistuje zvýšené riziko vzniku 
srdečního onemocnění. 
 
Cévní mozková příhoda 
Riziko cévní mozkové příhody je u žen užívajících HST cca 1,5násobně vyšší než u žen, jež HST 
neužívají. Počet případů cévní mozkové příhody navíc v důsledku užívání HST bude stoupat s věkem. 
 
Srovnání 
U žen ve věku 50 až 59 let, které HST neužívají, lze za dobu 5 let předpokládat výskyt cévní mozkové 
příhody v průměru u 8 žen z 1 000. U žen ve věku 50 až 59 let, které užívají HST po dobu 5 let, bude 
počet 11 na 1 000 žen (t. j. 3 případy navíc). 
 
Další stavy 
HST nezabraňuje ztrátě paměti. Existují důkazy o vyšším riziku ztráty paměti u žen, jež HST začaly 
užívat po 65. roce věku. Poraďte se s ošetřujícím lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Estrofem 
Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Estrofem, což může vést 
k nepravidelnému krvácení. Platí to pro následující přípravky: 
 
• 

Léky používané k léčbě epilepsie (např. fenobarbital, fenytoin a karbamazepin) 

• 

Léky používané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin a rifabutin) 

• 

Léky používané k léčbě HIV infekcí (např. nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir) 

• 

Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum

 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užívala nebo které možná budete užívat, o bylinných léčivých přípravcích a ostatních přírodních 
přípravcích. 
 
Přípravek Estrofem s jídlem a pitím 
Tablety lze užívat jak během jídla a pití, tak i bez něj. 
 
Těhotenství a kojení 
Estrofem je určen pouze ženám po menopauze. Jestliže otěhotníte, ukončete léčbu přípravkem 
Estrofem a navštivte lékaře. 

6/10 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Estrofem nemá žádný známý vliv na schopnost řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje. 
 
Estrofem obsahuje monohydrát laktózy 
Pokud trpíte nesnášenlivostí některých typů cukrů, poraďte se před použitím přípravku Estrofem se 
svým lékařem.  
 
Laboratorní testy 
Potřebujete-li podstoupit vyšetření krve, oznamte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte 
přípravek Estrofem, protože tento přípravek může ovlivnit výsledky některých testů. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Estrofem užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud Vám byla odebrána děloha nebo pokud již nemáte menstruaci a neužíváte jiné přípravky 
hormonální terapie, můžete začít léčbu v jakýkoliv vhodný den. 
 
Užívejte jednu tabletu denně, a to každý den přibližně ve stejnou dobu. Jakmile vyberete všech 
28 tablet balení, pokračujte s léčbou tabletami z dalšího balení bez přerušení. 
 
Pro použití kalendářového balení čtěte „NÁVOD PRO POUŽITÍ“ na konci příbalové informace. 
 
Lékař vám předepíše nejnižší účinnou dávku, která zmírní vaše symptomy, a to po co možná nejkratší 
dobu. Poraďte se s lékařem, pokud se vám zdá, že vaše dávka je příliš silná nebo naopak není dosti 
silná. 
 
Pokud vám byla odebrána děloha, lékař vám nepředepíše doplňkové užívání progestagenu (dalšího 
ženského hormonu), pokud nebudete trpět stavem zvaným endometrióza (ukládání děložní sliznice 
mimo dělohu).  
 
Jestliže jste doposud užívala jiné přípravky HST, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, kdy 
byste měla začít Estrofem užívat. 
 
Pokud se u vás projeví nepravidelné krvácení či špinění, není to obyčejně důvod k obavám, zvláště 
během několika prvních měsíců užívání HST (více informací viz také bod 2 „HST a rakovina“, 
„Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice (rakovina 
endometria“)). 
 
Jestliže jste užila více přípravku Estrofem, než jste měla 
Pokud jste užila více přípravku Estrofem, než jste měla, poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem. 
Předávkujete-li se přípravkem Estrofem, můžete cítit nevolnost nebo zvracet.  
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Estrofem 
Jestliže jste zapomněla užít tabletu v obvyklou dobu, pokuste se ji užít během následujících dvanácti 
hodin. Pokud již uplynulo více než 12 hodin, pak tuto tabletu vyhoďte a pokračujte s léčbou druhý den 
jako normálně. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu. Pokud vám 
nebyla odstraněna děloha, může opomenutí dávky zvýšit pravděpodobnost výskytu krvácení mimo 
menstruační cyklus a špinění. 
 
Jestliže jste přestala užívat přípravek Estrofem 
Chcete-li léčbu přípravkem Estrofem ukončit, promluvte si nejprve o svém rozhodnutí se svým 
lékařem. Lékař vám vysvětlí důsledky ukončení léčby a seznámí vás s dalšími možnostmi. 
 

7/10 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Pokud musíte podstoupit operaci 
Plánujete-li podstoupit operaci, informujte ošetřujícího chirurga, že užíváte Estrofem. Možná bude 
třeba přestat užívat Estrofem čtyři až šest týdnů před operací, aby se snížilo riziko vzniku krevních 
sraženin (viz bod 2, „Krevní sraženiny v žilách“). Zeptejte se svého lékaře, kdy budete moci léčbu 
přípravkem Estrofem opět zahájit.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující onemocnění jsou u uživatelek HST hlášena častěji v porovnání s ženami, které HST 
neužívají: 
• 

rakovina prsu 

• 

abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria) 

• 

rakovina vaječníků 

• 

krevní sraženiny v žilách dolních končetin nebo plicích (venózní tromboembolie) 

• 

onemocnění srdce 

• 

cévní mozková příhoda 

• 

pravděpodobná ztráta paměti, pokud je léčba HST zahájena po 65. roku života 

 
Více informací o těchto nežádoucích účincích najdete v bodě 2. 
 
Přecitlivělost/alergie (méně častý nežádoucí účinek – může se projevit až u 1 pacientky ze 100). 
Může se projevit přecitlivělost/alergie, ačkoliv se jedná o méně častý nežádoucí účinek. Příznaky 
přecitlivělosti/alergie mohou zahrnovat jeden nebo více následujících příznaků: kopřivku, svědění, 
otoky, dýchací potíže, nízký krevní tlak (chladná bledá pokožka, rychlý srdeční tep), závratě, pocení, 
jež mohou být příznakem anafylaktické reakce/šoku. Pokud se nějaký z těchto příznaků objeví, 
přestaňte Estrofem užívat a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 pacientky z 10) 
• 

Deprese 

• 

Bolest hlavy 

• 

Bolesti břicha (žaludku) 

• 

Pocity nevolnosti (nauzea) 

• 

Křeče v nohou 

• 

Bolestivost, citlivost nebo zvětšení prsů 

• 

Edém (zadržování tekutin) 

• 

Zvýšení tělesné hmotnosti 

 
Méně časté nežádoucí účinky 
(mohou se projevit až u 1 pacientky ze 100) 
• 

Poruchy vidění 

• 

Krevní sraženiny v žilách (venózní tromboembolie) 

• 

Pálení žáhy (dyspepsie) 

• 

Zvracení 

• 

Nadýmání nebo plynatost 

• 

Žlučové kameny 

• 

Svědění nebo vyrážka (kopřivka) 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se projevit až u 1 pacientky z 10 000) 
• 

Nepravidelné vaginální krvácení* 

• 

Migréna, zhoršení migrény 

• 

Cévní mozková příhoda 

8/10 

• 

Nespavost 

• 

Epilepsie 

• 

Změny libida 

• 

Vaginální plísňové infekce 

• 

Zhoršení astmatu 

• 

Závratě 

• 

Průjem 

• 

Vypadávání vlasů (alopecie) 

• 

Zvýšení krevního tlaku 

 
* Je-li Estrofem předepsán ženám s dělohou 
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny po použití jiného typu HST 
• 

Onemocnění žlučníku 

• 

Různá kožní onemocnění: 
- zbarvení kůže zvláště na obličeji a krku známé jako „těhotenské skvrny“ (chloasma) 
- bolestivé zarudnutí uzlinek v kůži (erythema nodosum) 
- vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme) 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Estrofem uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku a krabičce za 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Chraňte před chladem. 
Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Estrofem obsahuje 
-  Léčivou látkou je estradiolum 2 mg (jako estradiolum hemihydricum)  
-  Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hyprolosa, mastek a magnesium-

stearát. 
 
Potahová vrstva obsahuje: Hypromelosu, mastek, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, 
indigokarmín (E132). 
 

9/10 

Jak přípravek Estrofem vypadá a co obsahuje toto balení 
Potahované tablety jsou modré, kulaté o průměru 6 mm. Na jedné straně tablet je vyraženo 
NOVO 280. 
 
Velikosti balení: 
 
• 

28 potahovaných tablet 

• 

3 x 28 potahovaných tablet 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 
DK-2880 Bagsværd, Dánsko 
www.novonordisk.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována :  18.3. 2016 
 
 
Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Česká 
republika/ Státní ústav pro kontrolu léčiv na adres

http://www.sukl.cz

 

 
 

10/10 

NÁVOD PRO POUŽITÍ 
 
Návod k použití kalendářového balení 
 
1. 

Nastavení otočného lékového kalendáře 

Otočte vnitřní disk tak, aby den v týdnu směřoval proti plastovému jazýčku. 
 

 

 
2. 

Jak si vezmete první tabletu 

Odlomte plastový jazýček a vyjměte první tabletu. 
 

 

 
3. 

Otočte víčkem každý den 

 
Další den jednoduše posuňte průhledné víčko o jednu pozici ve směru hodinových ručiček, jak 
znázorňuje šipka. Vyjměte další tabletu. Nezapomeňte: užívejte jednu tabletu jedenkrát denně. 
Průhledným víčkem lze pootočit teprve, když vyjmete tabletu, která je v otevřeném okénku. 
 

 

 
 

Recenze

Recenze produktu ESTROFEM 2 MG 28X2MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ESTROFEM 2 MG 28X2MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám